Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn teipio.

  Ysgrifennu adroddiad.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Caiff data ystadegol ar bethau megis poblogaeth, traffig ac adnoddau lleol eu hasesu gan gynllunwyr.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn edrych ar ddarn mawr o bapur.

  Mae cynllunwyr tref yn ystyried ceisiadau am ganiatâd cynllunio. Gall y rhain fod gan berchnogion tai sy'n dymuno adeiladu estyniad.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn edrych ar ddarn mawr o bapur. Mae'n siarad ar ffôn.

  Crynhoi dogfen yn barod am gyfarfod.

 • Mae dyn yn rhoi arwydd i fyny ar hysbysfwrdd.

  Mae'n rhaid i'r adran gynllunio sicrhau bod cynlluniau ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio. Ar gyfer prosiectau mawr, gall hyn olygu trefnu arddangosfeydd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n edrych ar wefan.

  Darllen am newyddion cynllunio ar wefan y cyngor.

 • Mae dau ddyn yn sefyll mewn swyddfa. Maent yn edrych ar fap.

  Os oes cwestiwn gan y cynllunydd am gynllun, efallai bydd yn rhaid iddynt ei drafod â chydweithwyr.

 • Mae dyn mewn swyddfa yn edrych ar ddogfen. Mae ganddo'i ddwylo ar ei fysellfwrdd yn barod i ddechrau teipio.

  Yn y math hwn o waith y mae'n rhaid i chi fod yn drefnus.

 • Cynllunydd Tref

Cynllunydd Tref

Cyflwyniad

Mae cynllunwyr tref yn penderfynu sut y gellir datblygu neu warchod y tir er lles y gymdeithas. Mae’r yrfa hon yn cynnwys llunio cynlluniau sy’n amlinellu polisïau mewn meysydd megis tai, cludiant a’r amgylchedd.

Mae’r gwaith yn ymdrin â chynllunio a ffurfio’r lleoedd lle y mae pobl yn dymuno byw, gweithio a chwarae – heddiw ac yn y dyfodol.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynllunydd, Tref

Fideo - Sally: Cynllunydd Trefi

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynllunydd Tref, byddwch yn gwneud cynlluniau hirdymor ar gyfer datblygiad lleoedd yn y dyfodol. Rhaid i’r cynlluniau hyn ystyried gwarchod yr amgylchedd; datblygiad economaidd lleoliad; a phryderon cymdeithasol, gan gynnwys barn pobl leol.

Byddwch yn sicrhau bod lleoedd wedi’u dylunio’n dda a’u bod yn ddiogel. Maent hefyd yn sicrhau eu bod yn lleoedd dymunol i fyw a gweithio ynddynt, ac i ymweld â hwy. Yn bennaf oll, rhaid i’r lleoedd fod yn gynaliadwy: rhaid iddynt weithio i bobl nawr ac yn y dyfodol.

Os ydych yn gweithio i awdurdodau lleol gallech fod yn ymwneud â pharatoi polisïau a chynlluniau lleol lle bydd angen siarad â phreswylwyr lleol a darparu canllawiau i Ddatblygwyr.

Mae Cynllunwyr sy’n gweithio i awdurdodau lleol hefyd yn derbyn ceisiadau sy’n ymwneud â newid defnydd lleoliad. Gallai hyn fod yn benderfyniad ar raddfa fach, megis estyniad i dy neu addasu adeilad a throi swyddfeydd yn fflatiau; neu gallai ymwneud â chynlluniau ar raddfa fawr sy’n ymwneud â defnydd preswyl, masnachol neu gymdeithasol.

Yn y sector preifat, efallai y byddwch yn:

 • gweithio er mwyn cyflwyno cais ar gyfer datblygiad ar ran cleient
 • cyflwyno cynlluniau ar gyfer cynlluniau mwy â gweledigaeth ehangach ar gyfer ardal
 • darparu arbenigedd cynllunio i’r llywodraeth.

Mae rhai Cynllunwyr Tref yn cyflawni rolau tebyg i gwmnïau yn fewnol – ar gyfer cwmnïau adeiladu tai, manwerthwyr neu gwmnïau cyfleustodau, gan nodi safleoedd priodol ar gyfer datblygu a chael caniatâd cynllunio.

Yn aml iawn, drwy gydweithio a thrafod sefyllfa y mae Cynllunwyr Tref o’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn gallu sicrhau’r dyfodol gorau posibl i ardal.

Gallech weithio mewn ystod o sefydliadau eraill hefyd, gan gynnwys y llywodraeth ganolog lle byddech yn llunio polisi cynllunio lleol; asiantaethau rhanbarthol lle byddech yn amlinellu gweledigaethau priodol ar gyfer rhanbarth; elusennau neu sefydliadau anllywodraethol.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Gynllunydd Tref, byddwch angen:

 • diddordeb mawr yn yr amgylchedd adeiledig a naturiol
 • hyder i siarad yn gyhoeddus a gwneud penderfyniadau
 • sgiliau datrys problemau
 • y gallu i gwblhau gwaith o fewn terfynau amser
 • sgiliau trefnu da, gan fod y gwaith yn gallu bod yn amrywiol
 • gallu egluro materion yn glir, yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • sgiliau TG cryf
 • diddordeb mewn daearyddiaeth

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cychwynnol: £27,000
 • Gyda phrofiad: £34,000 - £39,000

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae’n bosibl y byddwch yn cychwyn yn gynnar ac yn gorffen yn hwyr ac efallai y bydd angen i chi weithio ambell benwythnos.

Ble allwn i weithio?

Yn draddodiadol, mae’r rhan fwyaf o Gynllunwyr Tref yn gweithio i awdurdodau lleol. Fodd bynnag, mae ystod gynyddol amrywiol o rolau ar gyfer Cynllunwyr Tref mewn ymgynghoriaethau cynllunio ac amlddisgyblaethol preifat:

 • adeiladu
 • y sector manwerthu
 • cwmnïau cyfleustodau
 • elusennau
 • sefydliadau anllywodraethol eraill

Mae cyfleoedd ar gyfer Cynllunwyr Tref i’w cael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi’n cael eu hysbysebu ar bob un o’r prif fyrddau swyddi, ar Paru Swyddi Ar-lein, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan swyddi LG jobs.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Llwybr cyffredin i’r yrfa hon yw astudio ar gyfer gradd sydd wedi’i hachredu gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI). Mae pynciau fel cynllunio trefol a chynllunio amgylcheddol yn ddefnyddiol.

Llwybr arall posibl i’r yrfa hon yw drwy wneud gradd mewn pwnc cysylltiedig a’i dilyn â chymhwyster ôl-radd sydd wedi’i achredu gan yr RTPI. Bydd cyrsiau mewn maes cyffredinol fel daearyddiaeth yn ddefnyddiol. Gall hyfforddeiaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Hyfforddeiaethau', am ragor o wybodaeth. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio fel aelod o Staff Cefnogol Cynllunio Trefi o fewn adran llywodraeth leol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cam addysg, bydd arnoch angen dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol i ddod yn Gynllunydd Tref Siartredig.

Cynnydd

Gall Cynllunwyr Tref profiadol fynd ymlaen i swyddi uwch.

Mae gan awdurdodau lleol set strwythuredig o reolau dyrchafiad.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg
Mae cymwysterau eraill yn dderbyniol yn aml fel dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch, er enghraifft:
 • Cymwysterau BTEC lefel 3 (
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae’r gofynion mynediad ar gyfer gwahanol gyrsiau’n amrywio, felly edrychwch ar wefannau colegau/prifysgolion i gael rhagor o fanylion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol a ddatblygwyd drwy weithio fel staff cymorth cynllunio trefol mewn adran llywodraeth leol yn ddefnyddiol.

Gall pobl brofiadol nad oes ganddynt gymwysterau academaidd ffurfiol ymgeisio i fod yn Aelodau Technegol o’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI). Edrychwch ar wefan yr RTPI i gael gwybodaeth am y gofynion mynediad.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gysylltu â’r colegau unigol i wneud yn siwr.

Mae cymwysterau HND a HNC yn dderbyniol weithiau ar gyfer rhai cyrsiau ôl-radd, ond dim ond os oes gennych brofiad perthnasol sylweddol mewn adran gynllunio.

Mae Prifysgol Gorllewin Lloegr a Phrifysgol Dundee yn cynnig ôl-raddau mewn Cynllunio Gwlad a Thref drwy ddysgu o bell. Mae’r ddau gwrs wedi’u hachredu gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol.

Arian

Gall arian ar gyfer astudiaeth ôl-radd mewn cynllunio fod ar ffurf bwrsarïau a gynigir gan rai sefydliadau. Efallai hefyd y bydd cyflogwyr yn cynnig noddi myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

National Heritage Training Group (NHTG)

Cyfeiriad Carthusian Court, 12 Carthusian Street, London EC1M 6EZ

Ffôn 01342 326171

E-bost rayrobertson@nhtgskills.org

Gwefan www.nhtg.org.uk

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Local Government Chronicle (LGC)

Publisher: EMAP

Gwefan www.lgcplus.com

Royal Town Planning Institute (RTPI)

Cyfeiriad 41 Botolph Lane, London EC3R 8DL

Ffôn 020 7929 9494

E-bost contact@rtpi.org.uk

Gwefan www.rtpi.org.uk

Northern Ireland Planning Service

Irish enquiries

Gwefan www.planningni.gov.uk

Department for Communities and Local Government (DCLG)

Cyfeiriad Eland House, Bressenden Place, London SW1E 5DU

Ffôn 0303 4440000

E-bost contactus@communities.gsi.gov.uk

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/department-for-communities-and-local-government

Transport Planning Society (TPS)

Cyfeiriad One Great George Street, Westminster, London SW1P 3AA

Ffôn 020 7665 2238

E-bost tps@ice.org.uk

Gwefan www.tps.org.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English