Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd mewn cadair, o flaen drych ag ymyl o oleuadau. Mae menyw arall yn sefyll wrth ei hochr yn rhoi colur ar ei hwyneb.

  Taenu colur sylfaen. Gosod colur sylfaen

 • Mae rhywun yn eistedd wrth ddesg yn trochi brwsh colur i mewn i amryw botiau bach o golur. Mae sgets lliw o wyneb ar y ddesg.

  Dethol y colur i'w ddefnyddio i wneud i actor edrych yn hyn.

 • Llun agos o wyneb menyw wrth iddi gael ei choluro gyda brwsh.

  Dechrau'r broses heneiddio.

 • Mae pâr o ddwylo'n addasu wig ar goesyn.

  Paratoi wig i'w storio.

 • Mae menyw yn eistedd mewn cadair. Mae menyw arall yn sefyll o'i blaen ac yn rhoi prosthetig ar ei hwyneb.

  Rhoi wyneb clown prosthetig ar actor. Bydd yr wyneb yn cael ei goluro wedyn. Rhoi wyneb clown prosthetig ar actor.Bydd y wyneb yn cael ei goluro wedyn.

 • Mae rhywun yn addasu darn o fwgwd wyneb plastig ar fowld melyn.

  Paratoi prosthetig i'w storio.

 • Mae menyw yn gwisgo menig latecs yn sefyll wrth ochr mainc waith. Mae'n defnyddio brwsh bach i roi pâst ar fowld.

  Gwneud mowld gwydr ffibr ar gyfer pen prosthetig effeithiau arbennig.

 • Mae menyw yn sefyll wrth ochr mainc waith. Mae'n dal bwrdd pren gyda wyneb cast plastr gwyn arno. Mae meicrodon wrth ochr y fainc waith.

  Cynhyrchir cast.

 • Artist Colur

Arlunydd Colur

Cyflwyniad

Fel Arlunydd colur byddwch yn sicrhau bod gan bobl sy’n ymddangos ar y teledu, mewn ffilm neu yn y theatr golur a steiliau gwallt addas. Mae angen colur creadigol ar gyfer dramâu ac adloniant ysgafn. Mae angen colur ‘cywirol’ a thacluso cyffredinol ar gyfer rhaglenni newyddion a materion cyfoes a sioeau siarad.

Adwaenir hefyd fel

 • Artist Colur Theatr

Fideo - Lesley: Artist Coluro

Fideo - Stephanie: Colurwr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Arlunydd Colur byddwch yn gyfrifol am goluro a gwneud gwallt pobl cyn iddynt ymddangos o flaen camerâu a/neu gynulleidfa. Byddwch yn rhoi colur cywiro neu golur cymeriad creadigol, yn dibynnu ar y math o gynhyrchiad.

Mae colur cywiro yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar bobl sy’n ymddangos ar raglenni newyddion a materion cyfoes a sioeau siarad. Byddwch yn defnyddio powdr i atal adlewyrchiad o oleuadau’r stiwdio, yn sicrhau bod y gwallt yn daclus ac yn tacluso’r ymddangosiad yn gyffredinol.

Mae angen colur 'cymeriad' ar gyfer dramâu ac adloniant ysgafn. Byddwch yn creu colur a steiliau gwallt sy’n addas i’r cyfnod a steil y cynhyrchiad. Mae angen paratoi ac ymchwil gofalus ar gyfer hyn.

Ar gyfer effeithiau dramatig iawn, defnyddir defnyddiau fel sbwng latecs i newid siâp yr wyneb, ychwanegu nodweddion henaint neu i efelychu anafiadau neu glwyfau. Gelwir y rhan hon o’r gwaith yn brostheteg. Pan fyddwch yn defnyddio'r deunyddiau hyn, bydd angen i chi fod yn ymwybodol o unrhyw effeithiau niweidiol y gallant eu cael ar groen unigolyn.

Os bydd yr un olygfa yn cael ei ffilmio ar ddiwrnodau gwahanol, rhaid i chi gadw ffotograffau a nodiadau o ymddangosiad y cymeriad er mwyn i chi allu ail-greu’r union golur yn ddiweddarach.

Mae trin gwallt yn ffurfio rhan fawr o'ch gwaith. Gall rhoi effeithiau arbennig i wallt olygu defnyddio wigiau, darnau gwallt, mwstashis ffug a blew wyneb.

Mae Arlunwyr Colur hefyd yn gyfrifol am golur a gwalltiau modelau cyn sesiynau tynnu lluniau ar gyfer cylchgronau ffasiwn, a chyn iddynt ymddangos mewn sioeau ffasiynau.

Mae yna dasgau bob dydd i’w cyflawni, er enghraifft glanhau cyfarpar a wigiau.

Fel arfer byddwch yn gweithio oriau afreolaidd, a all gynnwys dechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus. Gall fod angen teithio i leoliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol hefyd.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Arlunydd Colur, byddwch angen:

 • sgiliau creadigol, artistig a dylunio
 • y gallu i wneud gwaith agos a manwl iawn
 • sgiliau pobl da, yn cynnwys tact, diplomyddiaeth ac amynedd
 • hyder a gallu i weithio’n dda o dan bwysau
 • y gallu i weithio fel rhan o dîm
 • gwybodaeth am dechnegau coluro gwahanol

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyfraddau cyflog Arlunwyr Colur yn dibynnu ar y math o gynhyrchiad y maen nhw'n gweithio arno, hyd y prosiect ac a ydynt yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

 • Cychwynnol: £14,500 - £15,500
 • Gyda phrofiad: £16,500 - £18,500
 • Safleoedd uwch: £19,000 - £21,000

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

 • Get into Theatre
 • Arts Jobs
 • National Theatre
 • The Guardian - Theatre Jobs
 • StarNow

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Arlunwyr Colur fel arfer yn dechrau ar eu gyrfa fel Cynorthwywyr Colur, gan weithio o dan oruchwyliaeth Uwch-arlunydd Colur. Bydd Cynorthwywyr yn dechrau trwy wneud y mwyafrif o’r tasgau bob dydd, er enghraifft glanhau cyfarpar a pharatoi cosmetigau.

Yn ystod yr amser hwn, bydd Cynorthwywyr yn dysgu’r grefft trwy wylio Arlunwyr Colur Profiadol a’u cynorthwyo. Efallai y bydd angen sawl blwyddyn o brofiad cyn y gellir bod yn gwbl gyfrifol am gynhyrchiad cyfan.

Mae nifer fechan o raddau sylfaen , Diplomâu Cenedlaethol Uwch a graddau perthnasol ar gael, sydd â theitlau fel:

 • colur y cyfryngau
 • colur ac effeithiau arbennig
 • dylunio colur arbenigol.
Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da hefyd.

Mae cymwysterau eraill, er enghraifft Gwobr Genedlaethol, Tystysgrif neu gymhwyster BTEC level 3 ) hefyd yn fannau cychwyn posibl.

Mae rhai colegau preifat arbenigol hefyd yn rhedeg cyrsiau ar gyfer Arlunwyr Colur.

Profiad Gwaith

Byddai profiad o weithio mewn salon harddech o fudd i chi yn yr yrfa hon. Gallech gael profiad o wneud gwaith colur ar gyfer cynyrchiadau theatrau cymunedol neu berfformiadau amatur lleol hefyd.

Hyfforddiant

Mae cymwysterau seiliedig ar waith mewn therapi harddwch a thrin gwallt ar gael. Pe hoffech chi hyfforddiant, mae'r International School of Hair and Make-up yn cynnig cwrs tystysgrif pythefnos o hyd. Mae'r cwrs hwn yn addas i bobl sydd heb brofiad yn y diwydiant. Ceri agweddau ymarferol yn ogystal â theori i'r cwrs, a gallent gynnwys:

 • gwybodaeth sylfaenol am gynnyrch
 • sut i ddefnyddio'r offer
 • hylendid a diogelwch
 • edrych ar ddadansoddiadau croen, siâp wynebau, a lliwiau croen
 • cywiro lliwiau a chuddio
 • sut i ddewis yr haen sylfaen gywir, a sut i'w roi
 • uwcholeuo, cysgodi, a blushers
 • colur priodasau
 • gosod amrannau ffug
 • technegau ymgynghori â chleient
Bydd angen i chi gwblhau prawf theori mewnol, a chael arholiad gan Arholwr Allanol. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael i chi'n lleol.

Cynnydd

Gyda phrofiad, gall Arlunwyr Colur arbenigo mewn maes penodol, er enghraifft prostheteg. Mae cynnydd i waith teledu neu ffilm proffil uchel yn bosibl.

Cymwysterau

Mae cymwysterau mynediad yn amrywio. Fel arfer, gofynnir am addysg gyffredinol dda, Safon Uwch neu gyfwerth os yw'n bosibl, ynghyd â chymwysterau mewn trin gwallt a harddwch a phrofiad gwaith perthnasol. Gan fod mynediad yn gystadleuol, mae’n well cael cynifer o gymwysterau â phosibl. Mae Saesneg iaith neu lên, celfyddyd a chelfyddyd gymhwysol a dylunio TGAU yn ddefnyddiol. Mae cemeg a hanes hefyd yn ddymunol. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen pump TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. Bydd cymhwyster BTEC lefel 3 'trin gwallt a cholur proffesiynol' yn eich helpu i wneud argraff. Edrychwch a oes coleg yn eich ardal chi yn cynnig y cymhwyster hwn, Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Profiad

Bydd angen cymwysterau ffurfiol mewn trin gwallt a/neu therapi harddwch, yn cynnwys coluro, fel arfer.

Cyrsiau

Mae rhai colegau ac ysgolion therapi harddwch/trin gwallt yn llacio gofynion mynediad ar gyfer ymgeiswyr sydd â phrofiad perthnasol.

Mae cyrsiau rhan-amser mewn colur cyfryngau a therapi harddwch ar gael mewn colegau addysg bellach lleol.

Hyfforddiant

Gall fod Prentisiaethau Lefelau Canolradd ac Uwch ar gael yn eich ardal.

Ystadegau

 • Mae 52% o bobl sy’n arlunwyr colur neu mewn gwaith tebyg yn hunangyflogedig.
 • Mae 46% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 5% agoriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

British Film Institute (BFI)

Gwefan www.bfi.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Confederation of International Beauty Therapy & Cosmetology (CIBTAC)

Cyfeiriad Unit 1, Ambrose House, Meteor Court, Barnett Way, Gloucester GL4 3GG

Ffôn 01452 623114

E-bost enquiries@cibtac.com

Gwefan www.cibtac.com

Hairdressing and Beauty Industry Authority (Habia)

Cyfeiriad Oxford House, Sixth Avenue, Sky Business Park, Robin Hood Airport, Doncaster DN9 3GG

Ffôn 0845 6123555

E-bost info@habia.org

Gwefan www.habia.org

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

London College of Fashion

Cyfeiriad 20 John Princes' Street, London W1G 0BJ

Ffôn 020 7514 7400

E-bost enquiries@fashion.arts.ac.uk

Gwefan www.fashion.arts.ac.uk

BBC Careers

Gwefan www.bbc.co.uk/careers/home

UTV

Irish enquiries

E-bost info@u.tv

Gwefan www.utvmedia.com

ITV Jobs

Gwefan www.itvjobs.com

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

Northern Ireland Screen

Irish enquiries

E-bost info@northernirelandscreen.co.uk

Gwefan www.northernirelandscreen.co.uk

StartinTV

Gwefan www.startintv.com

BBC Design

Gwefan www.bbc.co.uk/design/

National Association of Screen Make-up Artists and Hairdressers (NASMAH)

Ffôn 020 8998 7494

Gwefan www.nasmah.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Wales Screen

Gwefan www.screenwales.com

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

International School of Hair and Makeup

E-bost info@ishm-uk.com

Gwefan ishm-uk.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English