Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mewn llun agos mae dyn yn symud switsys ar ddesg rheoli goleuadau.

  Gall defnyddio golau'n effeithiol gael effaith fawr. Mae angen i'r technegydd ddilyn cynllun goleuo'r sioe yn ofalus.

 • Mewn llun agos mae dyn yn symud deial ar ddesg rheoli goleuadau.

  Gweithredu'r goleuadau yn ystod sioe.

 • Mae dyn yn gwisgo het galed yn cysylltu golau llwyfan i bolyn metel.

  Mae angen i oleuadau gael eu gosod yn ddiogel cyn eu codi uwchben y llwyfan.

 • Mae dyn yn sefyll ger mainc gwaith. Mae'n addasu golau llwyfan mawr sydd ar y fainc.

  Caiff goleuadau eu gwirio'n rheolaidd a chaiff rhannau eu newid cyn iddynt fynd o'u lle lle becomes le

 • Mae dau ddyn yn sefyll mewn coridor yn siarad.

  Sgwrsio â rheolwr y theatr.

 • Mae dyn yn gwisgo clustffonau yn eistedd wrth ddesg rheoli goleuadau. Mae'r ddesg yn llawn o fotymau a switsys.

  Mae technegwyr goleuadau theatr yn paratoi, yn gweithredu ac yn cynnal a chadw'r goleuadau a ddefnyddir mewn theatrau.

 • Mae dau berson yn sefyll ger desg rheoli goleuadau. Mae'r ddesg yn llawn botymau, switsys a liferau. Mae'r ddau yn edrych ar ddarn o bapur.

  Astudio cynllun goleuo gyda dylunydd goleuadau.

 • Mae dyn yn gwisgo clustffonau yn eistedd wrth ddesg rheoli goleuadau. Mae'r ddesg yn llawn botymau a liferi. Mae'r dyn yn edrych ar banel rheoli mawr wrth ochr y ddesg.

  Mae technegwyr theatr yn aml yn gyfrifol am sain yn ogystal â goleuadau.

 • Technegydd Goleuo Theatr

Technegydd Goleuadau Theatr

Cyflwyniad

Mae technegwyr goleuadau theatr yn paratoi, yn gweithredu ac yn cynnal systemau goleuadau llwyfan ac effeithiau trydanol. Mae gweithredu systemau goleuadau fel arfer yn digwydd y tu ôl i reolydd goleuadau. Gallai gwaith fod yn barhaol neu’n llawrydd.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Goleuadau, Theatr

Fideo - Neil: Technegydd Goleuo

Gweithgareddau Gwaith

Fel Technegydd Goleuadau Theatr, byddwch yn gyfrifol am baratoi, gwifro, gweithredu a chynnal systemau goleuadau theatr ac effeithiau trydanol. Er y cewch eich galw weithiau yn Drydanwyr Theatr neu Lwyfan, nid oes angen ichi fod yn Drydanwr cymwysedig.

Byddwch yn gweithio’n agos gyda Dylunwyr Goleuadau. Mae Dylunwyr Goleuadau yn penderfynu ble i roi’r goleuadau ac yn plotio’u safle ar gynllun goleuo. Gan ddefnyddio’r cynllun hwn, byddwch yn gosod y goleuadau ac yn eu ffocysu. Os oes angen, byddwch yn rhoi hidlyddion lliw neu ‘gobos’ o flaen y goleuadau.

Yn ystod ymarferion, byddwch yn helpu Dylunwyr Goleuadau i greu effeithiau golau arbennig. Pan fo cynyrchiadau wedi dechrau, byddwch yn sicrhau bod y goleuadau’n gweithio’n gywir ac wedi’u cynnal yn gywir. Byddwch yn gweithio goleuadau o fwrdd goleuadau. Byddwch hefyd yn gweithio effeithiau iâ sych neu fwg os oes angen.

Mae byrddau goleuadau’n gyfrifiadurol ar y cyfan, felly mae angen ichi wybod sut i’w rhaglennu.

Hefyd, byddch yn gyfrifol am lanhau, cynnal a thrwsio offer.

Ar daith, mae Technegwyr Goleuadau Theatr yn aros mewn llety dros dro a gallent dreulio wythnosau oddi cartref.

Ar gyfer cynyrchiadau teithio, byddwch yn gosod yr offer a’i brofi. Bydd angen tynnu’r offer i lawr fel arfer yn dilyn cyfnod byr, weithiau ar ôl un noson yn unig. Mewn achosion o’r fath, rydych yn debygol o fod ynghlwm wrth lwytho a dadlwytho’r offer.

Mewn rhai theatrau – yn enwedig rhai bach – mae Technegwyr Goleuadau Theatr yn gyfrifol am sain a goleuadau.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Dechnegydd Goleuadau Theatr, byddwch angen:

 • gwybodaeth dechnegol am drydan ac electroneg
 • gwybodaeth am allu gwahanol fathau o offer goleuo
 • talu sylw i fanylder a deall gofynion iechyd a diogelwch
 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • gweithio’n dda mewn tîm ac yn unigol
 • bod yn drefnus a gweithio’n dda dan bwysau
 • y gallu i ymateb yn gyflym ac yn greadigol i unrhyw broblem sy’n codi
 • gallu gweithio oriau anghymdeithasol
 • amynedd, gallu canolbwyntio a ffocws

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cychwynnol: £23,500 - £26,000
 • Gyda phrofiad: £28,500 - £33,500
 • Safleoedd uwch: £36,500 - £39,500

Oriau gwaith

Mae Technegwyr Goleuadau Theatr yn gweithio 40 awr yr wythnos fel rheol. Fodd bynnag, efallai byddai angen dechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio dros y penwythnos a gweithio ar wyliau cyhoeddus.

Ble gallwn i weithio?

Ceir cyfleoedd ar gyfer Technegwyr Goleuadau Theatr mewn lleoliadau mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled y DU.

Cwmnïau theatr yw’r cyflogwyr: mewn theatr deithio, theatr daleithiol a West End Llundain. Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys hyrwyddwyr digwyddiadau ac arddangosfeydd (dan do ac yn yr awyr agored).

Ceir cyfleoedd i Dechnegwyr Goleuadau Theatr weithio dramor mewn cynyrchiadau teithio.

Hunangyflogaeth

Ceir cyfleoedd i Dechnegwyr Goleuadau Theatr weithio’n hunangyflogedig a llawrydd.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, yng nghyhoeddiadau’r diwydiant megis The Stage (wythnosol ac ar-lein), ar fyrddau swyddi, ar wefannau cyflogwyr, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Paru Swyddi Ar-lein.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Daw ymgeiswyr newydd i’r yrfa hon o wahanol gefndiroedd, ac mae gan nifer cynyddol gymhwyster perthnasol. Gallech ddechrau fel Technegydd Goleuadau Theatr Cynorthwyol. Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o wybodaeth am wneud cais am brentisiaeth. Mae nifer cyfyngedig o gymwysterau HNC/HND, graddau sylfaen a graddau ar gael mewn theatr dechnegol. Mae nifer o gymwysterau lefel is ar gael mewn theatr dechnegol hefyd. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Mae gwahanol gymwysterau galwedigaethol BTEC a City & Guilds ar gael a gallai'r rhain eich helpu i ddechrau ar yr yrfa hon - gweler isod am ragor o fanylion. Gall rhai pobl uchel eu cymhelliad sydd â dawn ar gyfer y math hwn o waith, fod yn llwyddiannus heb ddilyn cwrs hyfforddi cydnabyddedig. Gyda chymhwyster mewn theatr dechnegol neu hebddo, byddwch yn elwa ar brofiad mewn theatr amatur.

Y llwybr traddodiadol i ddod yn dechnegydd gyda grwpiau pop/roc yw trwy ddechrau fel 'cynorthwyydd', yn symud yr offer o’r fan i’r lleoliad ac ail-lwytho ar ôl y sioe. Gall y profiad hwn arwain at weithio fel cynorthwyydd i’r cynorthwyydd technegol gan ennill digon o brofiad i symud ymlaen. Mae gan gwmnïau arbenigol sy’n llogi offer a staff goleuo swyddi gwag yn achlysurol ar gyfer rhedwyr neu gynorthwywyr cyffredinol neu maen nhw’n recriwtio technegwyr electroneg/cynnal.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn maes cysylltiedig, er enghraifft fel Trydanwr, yn ddefnyddiol. Mae profiad fel Technegydd Iau, neu Gynorthwyydd Llwyfan, mewn theatr leol yn ddefnyddiol iawn hefyd. Mae cefndir blaenorol fel 'Gofer' neu Redwr, mewn theatr neu'r byd darlledu, yn fuddiol hefyd. Hyfforddiant Ceir rhai swyddi gwag ar gyfer technegwyr dan hyfforddiant. Mae’r swyddi hyn yn cyfuno hyfforddiant yn y gwaith ag astudiaethau ar gyfer cymwysterau seiliedig ar waith. Mae Cymdeithas Technegwyr Theatr Prydain yn cynnal cyrsiau hyfforddi perthnasol ar gyfer aelodau. Gallai Prentisiaethau Lefel Ganolradd a Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal.

Dilyniant Gall Technegwyr Goleuadau Theatr profiadol ddatblygu i waith dylunio goleuadau. Mae hefyd yn bosibl symud ymlaen i rôl rheolwyr technegol.

Cymwysterau

Gellir cael mynediad at yr yrfa hon heb hyfforddiant a chymwysterau ffurfiol. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi feddu ar ddawn mewn gwaith technegol a dangos bod gennych ddiddordeb brwd yn y theatr.

Mae pynciau defnyddiol ar gyfer yr yrfa hon yn cynnwys peirianneg, TGCh cymhwysol, ffiseg, mathemateg ac astudiaethau’r cyfryngau.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Lefel Uwch, bydd angen pump TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Gallai'r cymwysterau galwedigaethol canlynol helpu i roi mantais i chi hefyd:

 • BTEC Lefel 3 - rheoli sain a digwyddiadau byw
 • City & Guildslefel 1, lefel 2 a lefel 3 - peirianneg sain a thechnoleg cerddoriaeth.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Profiad

Yn aml mae hwyr-ddyfodiaid yn gymwys a/neu maent wedi datblygu sgiliau a galluoedd mewn maes perthnasol, er enghraifft, fel trydanwr. Mae profiad fel technegydd dan hyfforddiant, neu’n berson llwyfan, mewn theatr leol yn ddefnyddiol.

Mae cefndir blaenorol fel ‘cyrchwr’ neu redwr mewn theatr neu’r cyfryngau darlledu’n ddefnyddiol. Mae gweithio fel cynorthwyydd yn y diwydiant cerddoriaeth hefyd yn llwybr mynediad defnyddiol i weithio fel technegydd.

Hyfforddiant

Gallai Prentisiaethau Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal.

Cyrsiau

Mae rhai colegau’n lleihau’r gofynion mynediad i ymgeiswyr a chanddynt brofiad perthnasol.

Ystadegau

 • Mae 32% o’r bobl mewn galwedigaethau megis goleuo theatrau’n hunangyflogedig.
 • Mae 4% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 4% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 2% o’r gweithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

Association of British Theatre Technicians (ABTT)

Cyfeiriad 55 Farringdon Road, London EC1M 3JB

Ffôn 020 7242 9200

E-bost info@abtt.org.uk

Gwefan www.abtt.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Electrical Careers - The Electrotechnical Skills Partnership

Gwefan www.electricalcareers.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English