Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn mewn cot labordy wen yn addasu peiriannau.

  Mae profion gwahanol ar bob cam o'r broses gynhyrchu.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth fwrdd yn astudio darn o ffabrig yn ofalus. Mae un o'r dynion yn defnyddio lens llygad i'w helpu i edrych ar y ffabrig.

  Mae technolegwyr tecstiliau'n datblygu ffabrigau newydd ac yn monitro'r broses o gynhyrchu rhai presennol.

 • Mae dyn mewn crys du yn eistedd wrth ddesg yn edrych ar sgrin cyfrifiadur.

  Gwirio e-byst gan gyflenwr cotwm.

 • Mae dau ddyn yn siarad o flaen bwrdd. Ar y bwrdd mae ffabrig brown.

  Trafod materion cynhyrchu â rheolwr y lliwdy.

 • Mae dyn yn gwisgo cot labordy wen yn dal tun metel.

  Mae sgiliau datrys problemau'n hanfodol ar gyfer yr yrfa hon.

 • Ystod o sgarffiau lliwgar.

  Casgliad o eitemau gorffenedig.

 • Mae dyn yn gwisgo cot labordy wen yn rhoi hylif i mewn i botel.

  Mae gwaith labordy'n rhan fawr o'r math hwn o waith.

 • Mae dyn mewn crys du yn edrych i mewn i gynhwysydd metel mawr. Mae'n dal jwg ddwr blastig.

  Bydd angen i chi fod yn weithiwr manwl gywir i fod yn dechnolegydd tecstiliau.

 • Technegydd Tecstilau

Technolegydd Tecstiliau

Cyflwyniad

Mae technolegwyr tecstilau’n defnyddio’u gwybodaeth wyddonol i wella’r broses o greu tecstilau. Maent yn gweithio ym meysydd peirianneg cynhyrchu, rheoli cynhyrchiant, ymchwil a datblygu, a rheoli ansawdd.

Adwaenir hefyd fel

 • Technolegydd Brethyn/Tecstiliau

Fideo - Tim: Rheolwr Technegol

Gweithgareddau Gwaith

Mae technolegwyr tecstilau’n rhoi ar waith gwybodaeth wyddonol a thechnegol am brosesau cynhyrchu, i ddatrys problemau sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu ffibrau, edau a defnydd. Maent fel arfer yn goruchwylio tîm o weithredwyr a thechnegwyr tecstilau.

Mae amrywiaeth eang o rolau ar gyfer technolegwyr tecstilau yn y diwydiant tecstilau. Cânt eu cyflogi’n beirianwyr cynhyrchu, rheolwyr cynhyrchu, rheolwyr cyfrifiaduron a rheolwyr rheoli ansawdd. Gallant hefyd weithio ym maes ymchwil a datblygu cynnyrch.

Mae rhai technolegwyr tecstilau’n rhoi ar waith eu gwybodaeth dechnegol yn anuniongyrchol mewn swyddogaethau rheoli cyffredinol megis prynu, gwerthu a marchnata. Mae hyn yn cynnwys cydweithio’n agos â chyflenwyr a chleientiaid.

Ym maes peirianneg a rheoli cynhyrchu, mae technolegwyr tecstilau’n defnyddio’u gwybodaeth i gynghori ar ddewis a chynnal a chadw peiriannau. Maent hefyd yn cynnal gwaith ymchwil i ddarganfod dulliau mwy effeithlon o gynhyrchu.

Ym maes rheoli ansawdd, mae technolegwyr tecstilau fel arfer yn cynnal profion labordy ar edau a defnyddiau sydd wedi’u lliwio. Er enghraifft, maent yn profi i weld a yw defnyddiau’n colli lliw.

Ym maes ymchwil a datblygu cynnyrch, mae technolegwyr tecstilau’n ymchwilio i ddarganfod ffyrdd newydd o ddefnyddio edau. Maent yn datblygu cemegau y gellir eu hychwanegu at ddefnyddiau i’w wneud yn fwy gwrth-ddwr, gwrthsefyll fflamiau, gwrthsefyll gwyfynod neu ddefnyddiau na fydd yn crebachu wrth eu golchi.

Maent yn cysylltu â dylunwyr er mwyn gwneud newidiadau sy’n addas i’r broses gynhyrchu. Maent hefyd yn arbrofi â thecstilau i wella’u golwg, eu teimlad, eu gwead a’u gwydnwch. Gallai hyn gynnwys arbrofi â’r broses liwio a phrofi ryseitiau newydd ar gyfer lliwiau.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Ar gyfer y swydd hon, bydd angen i chi:

 • Gael gwybodaeth dda am bynciau gwyddonol, megis cemeg a ffiseg.
 • Gwybodaeth am nodweddion deunyddiau crai a ddefnyddir yn y diwydiant hwn.
 • Sgiliau TGCH da.
 • Yn unigolyn trefnus.
 • Meddu ar sgiliau datrys problemau.
 • Yn cyfathrebu’n dda ac yn hyderus o ran gwneud penderfyniadau.

Os oes gennych alergeddau croen neu fod gennych ar brydiau broblemau â’ch anadlu, efallai y bydd y cemegau y dewch i gysylltiad â nhw’n effeithio arnoch.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyfraddau cyflog ar gyfer technolegwyr tecstilau’n amrywio yn dibynnu ar gangen y diwydiant, y cyflogwr a’r cyfrifoldebau.

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

Mae technolegwyr tecstilau’n ennill rhwng £24,000 – £30,000, gan godi i £36,000 – £45,000 â phrofiad ac ar gyfer swyddi uwch.

Oriau gwaith

Mae nifer o dechnolegwyr yn gweithio 39 awr yr wythnos, ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallai fod yn ofynnol i dechnolegwyr sy’n gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu weithio sifftiau a dros y penwythnosau.

Galw

Mae’r galw am dechnolegwyr tecstilau’n tyfu. Mae’r diwydiant yn awyddus i recriwtio technolegwyr felly mae’r cyfleoedd i newydd-ddyfodiad yn dda iawn.

Ble gallwn i weithio?

Y cyflogwyr yw cwmnïau sy’n cynhyrchu pob math o decstilau. Mae rhai cwmnïau bach a chanolig yn arbenigo mewn meysydd cynhyrchu penodol, megis nyddu neu wehyddu.

Daw cyfleoedd i weithwyr tecstilau gan gwmnïau tecstilau mewn trefi a dinasoedd trwy’r DU. Fodd bynnag, mae’r sectorau’n tueddu i gael eu crynhoi mewn ardaloedd penodol. Er enghraifft:

 • Gwlân ac wstid yng ngorllewin Swydd Efrog ac yn yr Alban.
 • Cotwm a thecstilau perthynol yn Swydd Gaerhirfryn.
 • Carpedi yng ngogledd Canolbarth Lloegr ac yng ngorllewin Canolbarth Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a’r De Orllewin.
 • Gwau, les a defnydd cul yn nwyrain Canolbarth Lloegr ac yn ne’r Alban.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir swyddi gwag ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Paru Swyddi Ar-lein, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da.

Gall hefyd fod yn ddefnyddiol cael gradd. Mae nifer bach o gyrsiau perthnasol i bobl sydd am hyfforddi i ymuno â’r proffesiwn hwn.

Mae Prifysgol Manceinion yn cynnal graddau mewn Gwyddor a Thechnoleg Tecstilau. Mae Prifysgol Caint yn cynnal nifer o gyrsiau perthnasol i’r yrfa hon.

Mae graddau mewn cemeg a phynciau perthnasol hefyd yn ddefnyddiol er mwyn ymgymryd â’r yrfa hon. Gall graddedigion fel arfer ddechrau yn y diwydiant tecstilau’n weithwyr dan hyfforddiant neu’n is-reolwyr.

OS oes gennych HND, gradd sylfaen neu HNC, mae’n debygol y byddwch yn dechrau’n uwch dechnegydd tecstilau a byddwch yn gyswllt rhwng technolegwyr tecstilau a thechnegwyr iau. Fodd bynnag, trwy fagu profiad, gallech gael y cyfle i gael eich dyrchafu i swydd technolegydd.

Hyfforddiant

Byddwch fel arfer yn cael eich hyfforddi wrth weithio lle cewch eich goruchwylio gan dechnolegydd profiadol.

Mae cyrsiau ôl-raddedig sy’n ymwneud â thechnoleg tecstilau hefyd ar gael mewn prifysgolion amrywiol trwy’r DU.

Cynnydd

Bydd cynnydd fel arfer i swyddi a chanddynt ragor o gyfrifoldebau a rhagor o ddyletswyddau goruchwylio.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen o leiaf pump TGAU gradd A* - C arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, ac efallai dwy Safon Uwch.

Yr isafswm gofyniad ar gyfer cael eich derbyn ar y radd Gwyddor Tecstilau a Thechnoleg a gynigir gan Brifysgol Manceinion, yw:

 • 3 phwnc Safon Uwch ar raddau A, B ac C. Y pynciau i gynnwys Mathemateg ac un pwnc gwyddonol, neu ddau bwnc gwyddonol heb Fathemateg.
 • TGAU graddau C neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 gradd TGAU arall C neu uwch, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg ac un pwnc gwyddonol.

Derbynnir cymwysterau eraill yn lle Safonau Uwch, er enghraifft:

  Cymwysterau cenedlaethol
 • Edexcel (BTEC) Lefel 3 mewn pwnc gwyddonol.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Ar gyfer Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd arnoch angen ddim llai na 33 pwynt, gyda 6, 5, 5 ar Lefel Uwch. Dylai hyn gynnwys unrhyw ddau o’r canlynol, Mathemateg, Ffiseg, Bioleg neu Gemeg.

Edrychwch ar brosbectws y brifysgol i gael y manylion llawn.

I gael mynediad i raddau perthnasol eraill, yr isafswm gofynion arferol yw:

 • 2 bwnc Safon Uwch, mae pynciau gwyddonol yn ddefnyddiol.
 • TGAU ar radd C neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall C neu uwch, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddonol.

Derbynnir cymwysterau eraill yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion mynediad yn amrywio ar gyfer cyrsiau gwahanol, felly edrychwch ar brosbectysau prifysgolion i gael rhagor o wybodaeth.

I wneud gradd sylfaen berthnasol, HNC neu HND, bydd arnoch angen fel arfer:

 • 1 pwnc Safon Uwch, ffafrir pynciau gwyddonol.
 • TGAU gradd C neu uwch yn eich pwnc Safon Uwch.
 • 3/4 TGAU arall gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddonol.

Derbynnir cymwysterau eraill yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion mynediad yn amrywio ar gyfer cyrsiau gwahanol, felly edrychwch ar brosbectysau prifysgolion i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau ymarferol sy’n cael eu datblygu mewn gwaith diwydiannol yn aml yn cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr.

Gall gweithio fel technegydd tecstilau arwain at fynediad i swyddi ar lefel technolegydd.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech edrych ar fanylion cyrsiau unigol.

Mae Prifysgol Manceinion yn cynnig cyrsiau ôl-radd mewn technoleg tecstilau, drwy ddysgu o bell a thrwy astudio’n rhan-amser.

Ystadegau

 • Mae 16% o’r bobl sydd yn yr yrfa hon yn hunangyflogedig.
 • Mae 6% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 17% oriau hyblyg.
 • Mae 5% yn gweithio mewn swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Textile Institute

Cyfeiriad 1st Floor, St James's Buildings, Oxford Street, Manchester M1 6FQ

Ffôn 0161 2371188

E-bost tiihq@textileinst.org.uk

Gwefan www.texi.org

Drapers: The Fashion Business

Publisher: EMAP

Cyfeiriad Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ

Ffôn 020 3033 2600

Gwefan www.drapersonline.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English