Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn stiwdio. Mae'n darlunio'n syth ar gyfrifiadur.

  Paratoi darluniad technegol gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn stiwdio. Mae'n darlunio'n syth ar y cyfrifiadur.

  Ychwanegu mân fanylion at ddarlun.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn stiwdio. Mae'n defnyddio gliniadur. Mae cyfrifiadur arall ar y ddesg hefyd.

  Darllen trwy briff (cyfres o gyfarwyddiadau ar gyfer darluniad) y mae cleient wedi'i e-bostio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn stiwdio. Mae'n defnyddio cyfrifiadur i edrych ar y rhyngrwyd.

  Defnyddio'r rhyngrwyd i ymchwilio i arddull a syniadau.

 • Mae dyn yn tynnu llun o wrthrych metel ar fwrdd.

  Tynnu llun gwrthrych fydd yn cael ei ddarlunio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yng nghornel stiwdio. Mae'n darlunio ar ddarn o bapur.

  Gwneud brasluniau cychwynnol cyn dechrau ar y cyfrifiadur.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae hefyd yn siarad ar ffôn.

  Trafod newidiadau i ddarluniad â chleient.

 • Mae menyw a dyn yn sefyll o flaen bwrdd yn siarad. Maent yn edrych ar wrthrych bach metel crwn. Mae lamp dal ar y bwrdd.

  Trafod y gofynion ar gyfer darluniad technegol â chleient.

Darlunydd Technegol/Gwyddonol

Cyflwyniad

Mae darlunwyr technegol/gwyddonol yn paratoi lluniadau manwl ar gyfer cyhoeddiadau technegol neu wyddonol megis gwerslyfrau neu gyfeirlyfrau.

Adwaenir hefyd fel

 • Darlunydd, Technegol/Gwyddonol

Gweithgareddau Gwaith

Mae darlunwyr technegol/gwyddonol yn paratoi darluniadau a diagramau er mwyn helpu pobl i ddeall gwybodaeth wyddonol neu dechnegol. Gall y rhain fod ar gyfer:

 • Llyfrynnau a siartiau wal cyfarwyddiadau neu gamau cynnal a chadw (er enghraifft, llyfryn yn dangos sut i wasanaethu boeler gwres canolog).
 • Diagramau cylched (sy’n dangos llif cerrynt trydanol mewn dyfeisiau electronig).
 • Sleidiau i’w defnyddio mewn cyflwyniadau a darlithoedd.
 • Llyfrau cyfair a diddordeb cyffredinol.
 • Deunyddiau addysgiadol.

Mae rhai darlunwyr yn arbenigo mewn maes arbennig o wyddoniaeth neu dechnoleg. Er enghraifft, gallai rhai ddarparu darluniadau o blanhigion ac anifeiliaid ar gyfer gwyddoniaduron. Gallai eraill ddarparu darluniadau o’r blaned neu rannau gweithio peiriant er enghraifft.

Mae darlunwyr technegol/gwyddonol yn darganfod yn gyntaf pa wybodaeth y mae angen i’r defnyddiwr ei gael o’r darluniad. Maent fel arfer yn cael briff ar gyfer hyn, sy’n amlinellu’r hyn y mae’r darluniad yn ceisio’i gyflawni. Maent wedyn yn sicrhau bod ganddynt yr holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn cynhyrchu darluniad cywir. Gallai hyn gynnwys:

 • ymchwilio i’r pwnc
 • ymweliadau â safle
 • siarad ag awduron, peirianwyr a/neu ddylunwyr
 • astudio darluniadau, diagramau a chynlluniau peirianneg.

Pan fo’r darluniad wedi’i gwblhau, gallent fod yn rhan o’r gwaith o’i osod yn y testun neu baratoi’r darluniad ar gyfer ei argraffu.

Mae llawer o ddarlunwyr yn llawrydd, ac yn gweithio i gleientiaid gwahanol.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel darlunydd technegol/gwyddonol, bydd arnoch angen:

 • Sgiliau lluniadu rhagorol.
 • Diddordeb a pheth gwybodaeth yn y maes yr ydych yn gweithio arno.
 • Rhoi sylw i fanylder.
 • Gwybodaeth am feddalwedd graffeg gyfrifiadurol.
 • Dull gweithredu hyblyg o ran eich gwaith.
 • Gweithio i fodloni terfynau amser a chyllidebau.
 • Sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a chyd-drafod da.

Os ydych yn gweithio fel darlunydd technegol/gwyddonol hunangyflogedig neu lawrydd, bydd arnoch angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyfraddau cyflog ar gyfer darlunwyr technegol/gwyddonol yn amrywio fesul diwydiant a chyfrifoldebau.

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

Mae darlunwyr technegol/gwyddonol cyflogedig yn ennill rhwng £18,000 - £21,000 y flwyddyn, gan godi i tua £25,000 - £30,000 y flwyddyn. Gall enillwyr uchel gael cyflogau dros £45,000.

Gall darlunwyr hunangyflogedig ennill cymaint neu’n fwy na’r rheini a gyflogir gan sefydliad. Fodd bynnag, gall enillion fod yn isel ar y dechrau, ac fe allant amrywio yn ôl y llwyth gwaith ar ôl ymsefydlu.

Mae bron i hanner yr holl ddarlunwyr technegol/gwyddonol yn hunangyflogedig, ac fe allent gael eu talu fesul prosiect unigol yn hytrach na chael cyflog sefydlog.

Oriau gwaith

Mae darlunwyr technegol/gwyddonol fel arfer yn gweithio 39 awr sylfaenol yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gallai nosweithiau hwyr a gwaith penwythnos fod yn ofynnol o bryd i’w gilydd, yn arbennig wrth i derfynau amser nesáu.

Gall oriau gwaith fod yn afreolaidd ar gyfer darlunwyr hunangyflogedig, yn dibynnu ar faint o waith sydd ganddynt.

Beth sy’n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae’r sector dylunio bellach yn gweithredu mewn marchnad fyd-eang hynod fasnachol, gydag economïau datblygol megis India a China yn fygythiad mawr.

Fodd bynnag, mae twf cadarn diwydiant gwasanaeth y DU wedi arwain at agor marchnadoedd newydd, ac wedi helpu’r sector dylunio i gyrraedd safle cadarn. Mae cydnabod pwysigrwydd dylunio yn y farchnad fyd-eang wedi helpu’r sector i ddod allan o’r dirwasgiad diweddar mewn safle cadarn.

Mae technoleg wedi helpu i gyflymu’r broses ddylunio’n fawr, gan ei wneud yn bosibl i ddylunwyr dderbyn llawer mwy o brosiectau. Fodd bynnag, mae angen llai o bobl bellach i gyflawni’r gwaith gan arwain at farchnad recriwtio hynod gystadleuol.

Mae’r gystadleuaeth ar gyfer swyddi darlunwyr yn gadarn ac yn aml iawn ceir mwy o ymgeiswyr nag sydd o swyddi gwag.

Ble gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cyhoeddwyr, asiantaethau hysbysebu, y diwydiant darlledu, penseiri a chontractwyr. Mae rhai yn gweithio ar gyfer cwmnïau cyhoeddi a all weithiau fod ar gontractau dwy neu dair blynedd.

Ceir cyfleoedd ar gyfer darlunwyr technegol/gwyddonol mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled y DU.

Hunangyflogaeth

Ceir cyfleoedd i ddylunwyr technegol/gwyddonol weithio’n annibynnol yn hunangyflogedig.

Mae rhai darlunwyr technegol/gwyddonol yn defnyddio gwasanaethau asiantau i ennill comisiynau a gwaith contract tymor byr.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl fyrddau swyddi mawr, ar Paru Swyddi Ar-lein, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Mae’n syniad da adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol oherwydd ni chaiff pob swydd darlunio ei hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau swydd ar hap fod yn effeithiol hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae llwybr cyffredin i’r yrfa hon trwy gwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio, ac yna gradd, Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd sylfaen i ddilyn mewn pwnc megis dylunio graffeg neu ddarlunio. Mae gan rai cyrsiau opsiynau mewn darlunio gwyddonol a thechnegol.

Mae Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Mae Cymdeithas y Darlunwyr (AOI) a Sefydliad y Cyfathrebwyr Gwyddonol a Thechnegol (ISTC) yn cynnig seminarau a digwyddiadau hyfforddi perthnasol.

Cynnydd

Mae rhai darlunwyr yn mynd yn hunangyflogedig.

Gyda hyfforddiant a phrofiad, gall fod yn bosibl symud i swyddi goruchwylio.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer Cwrs sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 safonau uwch. Bydd arnoch angen safon uwch mewn Celf neu bwnc celf.
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 4/5 pwnc. Mae rhai cyrsiau’n gofyn eich bod wedi llwyddo mewn Saesneg
 • .

Ymhlith y cyrsiau eraill yn lle safonau uwch mae:

 • A Diploma Cenedlaethol BTEC lefel 3 mewn Celf a Dylunio.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Mae’r gofynion mynediad ar gyfer HND a graddau sylfaen perthnasol yn debyg i’r rheini a nodir uchod y mae eu hangen ar gyfer y cwrs Sylfaen.

Os ewch yn syth i astudio cwrs gradd, bydd arnoch angen fel arfer:

 • 2 neu fwy o safonau uwch. Mae nifer o gyrsiau’n gofyn am radd B neu uwch mewn pwnc celf.
 • 4/5 TGAU gradd C neu uwch. Yn aml mae angen i chi fod wedi llwyddo mewn Saesneg.

I gael mynediad at unrhyw gwrs celf a dylunio bydd arnoch angen bortffolio o’ch gwaith.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol o faes dylunio graffeg er enghraifft yn ddefnyddiol. Fodd bynnag mae mynediad i’r math hwn o waith yn gystadleuol iawn.

Er mwyn cael mynediad i’r gwaith neu gyrsiau perthnasol, mae arnoch angen portffolio o waith i ddangos eich gallu.

Mae nifer o ddarlunwyr yn defnyddio asiant i ddod o hyd i waith posibl. Ceir rhestr o asiantau perthnasol ar wefan yr Association of Illustrators (AOI).

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad at eich cwrs gradd neu gwrs HND dewisol, gallai Cwrs mynediad mewn coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) fod y ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol arnoch fel arfer ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Gall y rhain arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae cyrsiau MA/PgD/PgCs rhan-amser ar gael mewn darlunio mewn nifer o brifysgolion a sefydliadau addysgol.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Hertfordshire yn cynnig MA/PgD/PgC mewn darlunio trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Institute of Scientific and Technical Communicators (ISTC)

E-bost istc@istc.org.uk

Gwefan www.istc.org.uk

Communicator

Publisher: Institute of Scientific and Technical Communicators

E-bost istc@istc.org.uk

Gwefan www.istc.org.uk/our-publications/communicator/

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English