Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll o flaen dosbarth. Mae'n pwyntio at air ar fwrdd gwyn rhyngweithiol.

  Defnyddio cymhorthion clyweledol wrth addysgu dosbarth.

 • Mae dyn a menyw yn eistedd wrth fwrdd. Maent yn edrych ar ffolder agored ar y ddesg. Mae'r dyn yn pwyntio at rywbeth yn y ffolder.

  Trafod tasgau i'w gwneud gyda chynorthwyydd addysgu.

 • Mae dyn yn plygu dros fwrdd. Mae'n edrych trwy focs o bensiliau lliw.

  Mae athrawon cynradd fel arfer yn addysgu amrywiaeth o bynciau. Yma, mae athro'n paratoi am ddosbarth celf.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n darllen dogfen mewn ffolder coch.

  Cwblhau dyletswyddau gweinyddol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Diweddaru cofnodion disgyblion gan ddefnyddio system gyfrifiadurol yr ysgol.

 • Mae dyn yn eistedd ar ddesg o flaen dosbarth. Mae plant yn eistedd wrth ddesgiau'n gwrando ar y dyn.

  Addysgu dosbarth.

 • Mae dyn yn tynnu darn o bapur allan o fasged felen.

  Paratoi deunyddiau addysgu cyn gwers.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n ysgrifennu ar ddarn o bapur. Mae pentwr mawr o ddogfennau papur ar y ddesg hefyd.

  Marcio gwaith.

 • Athro Cynradd

Athro Cynradd

Cyflwyniad

Fel Athro Cynradd byddwch yn addysgu plant 5 i 11 oed. Byddwch yn addysgu’r rhan fwyaf o bynciau i un dosbarth gallu cymysg. Mae’r gwaith yn cynnwys paratoi a chynllunio gwersi, marcio gwaith, ysgrifennu adroddiadau a mynd i gyfarfodydd a nosweithiau rhieni.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro, Ysgol Gynradd

Fideo - Vanessa: Athro Cynradd

Fideo - Kelly: Athro Dosbarth Derbyn

Fideo - Chris: Athro a Dirprwy Bennaeth

Gweithgareddau Gwaith

Fel Athro Cynradd, byddwch yn addysgu plant 5 i 11 oed (neu grwp oedran cyfyngedig yn yr ystod hon).

Byddwch yn addysgu ystod eang o bynciau. Byddwch fel arfer yn addysgu un dosbarth o blant sydd tua’r un oedran, ond â galluoedd gwahanol iawn. Mae angen amrywiaeth o ddulliau addysgu ar grwpiau 'gallu cymysg', gan alluogi’r plant i ddysgu ar wahanol gyflymdra.

Gall eich dulliau addysgu gynnwys gwaith grwp bach, prosiectau, dysgu trwy brofiad a defnyddio deunyddiau clyweledol, byrddau gwyn rhyngweithiol, y rhyngrwyd a gemau dysgu ar-lein.

Drwy ddefnyddio cymysgedd o weithgareddau byddwch yn helpu i ysgogi diddordeb, dysgu a dychymyg; yn helpu eich disgyblion i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau. Byddwch yn cynllunio eich addysgu'n ofalus er mwyn sicrhau ei fod yn diwallu anghenion disgyblion â gwahanolddulliau dysgu.

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys:

 • Paratoi a chynllunio gwersi.
 • Marcio gwaith a rhoi adborth.
 • Creu neu addasu adnoddau gwersi.
 • Mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni.
 • Nodi disgyblion sy’n tangyflawni a rhoi cymorth ychwanegol.

Gallai athrawon cynradd weithio mewn partneriaeth â chynorthwywyr addysgu, gan oruchwylio’u gwaith.

Maent hefyd yn mynd â’r plant ar ymweliadau â lleoedd o ddiddordeb addysgol.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Athro Cynradd bydd angen:

 • Y gallu i ysbrydoli, annog a symbylu’r plant.
 • Sgiliau cyfathrebu.
 • Sgiliau cynllunio a pharatoi.
 • Y gallu i gadw disgyblaeth ac ymdrin ag ymddygiad heriol.
 • Sgiliau ymarferol.
 • Y gallu i beidio â chyffroi a bod yn amyneddgar.
 • Digon o egni, stamina a synnwyr digrifwch.
 • Sgiliau creadigol i ddod o hyd i weithgareddau sydd o ddiddordeb i’r plant ac yn ysgogi dysgu.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae athrawon cynradd yn y sector addysg wladol yn cael eu talu ar raddfa yn unol â’u cymwysterau, eu profiad a’u cyfrifoldebau. Mae’r cyflogau uchaf ar gael mewn ysgolion yng nghanol Llundain.

Rhoddir cyfraddau cyflog (y flwyddyn) bras isod:

 • Fel arfer, bydd athrawon sydd heb gymhwyso'n ennill £17,000 - £27,000 y flwyddyn
 • Bydd athrawon sydd wedi cymhwyso'n ennill £23,000 - £29,500
 • Gyda phrofiad gall hyn godi i £36,500 - £48,000

Gall Athrawon sydd â chyfrifoldebau rheoli ennill cyflog uwch na hyn.

Yn y sector preifat, mae cyflogau’n uwch ar y cyfan, er maent weithiau’n gysylltiedig â chyfraddau cyflog y sector gwladol.

Oriau gwaith

Mae athrawon fel arfer yn gweithio o 8:30 am neu 9 am i 3:30 pm neu 4 pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol – yn marcio gwaith, yn paratoi gwersi ac yn mynd i gyfarfodydd. Maent yn aml yn gweithio yn y nosweithiau a thros y penwythnos i baratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys ysgolion gwladol a phreifat.

Ceir cyfleoedd hefyd i addysgu mewn gwledydd eraill.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu hincwm trwy addysgu’n breifat, marcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Yng Nghymru mae galw uchel am addysg cyfrwng Cymraeg, felly os ydych yn siarad Cymraeg yn iaith gyntaf neu'n ail iaith, gallech wella eich gobeithion o gael swydd addysgu drwy hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallech hefyd gael cymorth ariannol drwy gynllun cymhellion cyfrwng Cymraeg. Holwch ddarparwr eich cwrs.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys The Guardian a The Times Educational Supplement (TES). Mae hefyd byrddau swyddi ar gael, er enghraifft, eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad I ddod yn Athro, bydd angen i chi feddu ar Statws Athro Cymwysedig trwy addysg gychwynnol athrawon (ITE). Mae nifer o lwybrau ITE. Yng Nghymru, bydd safonau proffesiynol newydd ar gyfer myfyrwyr sy'n cychwyn eu ITE o fis Medi 2019 ymlaen. Profiad Gwaith I ddechrau, bydd darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr eisiau gweld tystiolaeth bod gennych y sgiliau a'r cymhelliant gofynnol i lwyddo fel Athro. I gyflawni hyn, gall fod angen rhyw fath o brofiad arnoch o weithio gyda phlant/myfyrwyr o oed perthnasol. Weithiau, mae angen o leiaf bythefnos o brofiad. Ond sut rydych chi'n cael profiad gwaith mewn ysgol neu goleg? Dyma rai atebion posibl:

 • Siaradwch ag unrhyw gysylltiadau sydd gennych mewn ysgolion e.e. teulu neu ffrindiau.
 • Siaradwch ag ysgolion yn uniongyrchol a gofyn a allwch arsylwi dosbarth neu gysgodi athro
 • Ymunwch â Rhaglen Profiad Ysgol. Mae'r rhain wedi'u hanelu at raddedigion a myfyrwyr flwyddyn olaf. Gellir trefnu lleoliadau am rhwng un a 10 diwrnod mewn ysgol
 • Efallai y gallwch chi gael profiad gwerthfawr trwy weithio mewn rôl gefnogol mewn ysgol, e.e. Technegydd Labordy, Cynorthwyydd Addysgu, Mentor Dysgu.
 • Gweithiwch fel Mentor Gwirfoddol. Mae cyfleoedd i bobl weithio'n unigol gyda myfyrwyr, gan eu helpu nhw yn eu bywyd ysgol. Byddai hyn yn brofiad gwych i unrhyw ddarpar athro.

Israddedig Mae'n bosibl cael Statws Athro Cymwysedig trwy radd BAdd neu BABSc gyda Statws Athro Cymwysedig. Weithiau mae graddau addysg gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig yn caniatáu i chi arbenigo mewn pwnc penodol.

Ôl-raddedig Mae'r rhan fwyaf o ôl-raddedigion yn dilyn cwrs TAR mewn addysg gynradd. Mae rhai cyrsiau TAR addysg gynradd yn caniatáu i chi arbenigo mewn pwnc penodol. Mae cyrsiau fel arfer yn para blwyddyn amser llawn. Mae rhai cyrsiau dwy flynedd, rhan-amser ar gael (ond nid ym mhob pwnc). Gallech ymgeisio trwy Hyfforddiant Athrawon UCAS, neu'n uniongyrchol gyda darparwyr yr hyfforddiant. Mae hyd at £20,000 ar gael i gymell graddedigion sydd â graddau penodol i hyfforddi fel athro yng Nghymru. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Mae hefyd y cynllun mewn cyflogaeth School Direct: byddwch yn hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Y disgwyliad yw y byddech yn mynd i weithio yn yr ysgol neu’r grwp o ysgolion lle y gwnaethoch hyfforddi, er na ellir gwarantu y bydd cyflogaeth ar gael ar ddiwedd eich hyfforddiant. Nid yw hyn yn wir am Gymru. Yn Lloegr, gellwch hefyd hyfforddi mewn ysgol ar ôl eich gradd trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon yn yr ysgol. Cyflwynir y rhaglenni hyn gan grwpiau o ysgolion a cholegau cyfagos a’r nod yn aml yw diwallu anghenion addysgu lleol. Yng Nghymru, gellwch hyfforddi mewn swydd mewn ysgol a gynhelir trwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP) ond mae lleoedd yn brin ac yn ddibynnol ar anghenion recriwtio lleol. Hefyd yng Nghymru, mae angen bod gan bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon radd B mewn Saesneg a Mathemateg. Gall fod angen TGAU gradd C neu uwch yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar fyfyrwyr sy'n hyfforddi i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Teach First yn elusen sy’n recriwtio ac yn cefnogi graddedigion i addysgu mewn ysgolion mewn cymunedau incwm isel mewn nifer o ranbarthau’r DU. Mae’r rhaglen yn cymryd dwy flynedd i’w chwblhau.

Hyfforddiant Ar ôl cael swydd, mae’n rhaid i athrawon sydd newydd gymhwyso gyflawni cyfnod ymsefydlu am dri thymor, fel arfer mewn un flwyddyn ysgol. Dilyniant

Mae cyfleoedd i Athrawon symud ymlaen i hyfforddi athrawon, i swyddi arweiniol, gwaith ymgynghorol, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion. Gall Athrawon ddod yn benaethiaid adran, penaethiaid blwyddyn, neu gydlynwyr anghenion addysgol arbennig neu arweiniad gyrfaoedd. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae’r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i’ch cyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddion, ceryddon neu rybuddiadau sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os byddant yn gofyn i chi wneud.

Cymwysterau

Mae angen i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon cynradd gael TGAU (neu gymwysterau cyfatebol) gradd C neu uwch mewn Iaith Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth. Yng Nghymru, mae angen i bob ymgeisydd am hyfforddiant athrawon gael Gradd B/6 mewn Iaith Saesneg a/neu Gymraeg a Mathemateg. Mae angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn gwyddoniaeth hefyd ar athrawon cynradd. Hefyd, bydd angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Os nad oes gennych y cymwysterau TGAU sydd eu hangen fel arfer, efallai gallech sefyll prawf cyfatebiaeth cyn mynediad; dylech gysylltu â darparwyr cwrs unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud eich cais. I gael mynediad at radd mewn pwnc sy’n berthnasol i’r Cwricwlwm Cenedlaethol cynradd, bydd arnoch angen fel arfer 2/3 chymhwyster Safon Uwch a 5 TGAU gradd C/4 neu uwch. Bydd y pynciau y bydd arnoch eu hangen yn dibynnu ar eich pwnc gradd. Mae cymwysterau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC Lefel 3
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cwrs yn amrywio, felly edrychwch yn ofalus ar brosbectysau.

I gael mynediad at radd addysg gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig (BAdd neu BA/BSc) mewn maes arbenigol, efallai y bydd arnoch angen safon uwch neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc cysylltiedig. I gael mynediad at TAR, bydd arnoch angen gradd mewn pwnc sy’n berthnasol i’r Cwricwlwm Cenedlaethol cynradd. Mae rhai cyrsiau TAR yn eich galluogi i arbenigo mewn pwnc penodol. I gael mynediad, efallai y bydd angen gradd, neu safon uwch o leiaf yn y pwnc arbenigol neu faes cysylltiedig. Ar gyfer cyrsiau sy’n arbenigo mewn ieithoedd, bydd prifysgolion fel arfer yn derbyn siaradwyr mamiaith neu ymgeiswyr sydd â llawer o brofiad o ddefnyddio’r iaith. Yng Nghymru, byddwch angen gradd sy'n berthnasol i addysg gynradd. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

I gael mynediad at gyrsiau hyfforddi athrawon, bydd angen i chi o leiaf fod wedi arsylwi ar ddosbarthiadau mewn ysgol gynradd. Bydd rhai cyrsiau’n gofyn am brofiad gwaith gwirfoddol neu gyda thâl mewn dosbarth cynradd, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad at gwrs gradd, efallai gallech ddechrau ar ôl cyflawni cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol. Nid oes arnoch angen unrhyw gymwysterau fel arfer i ddechrau cwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Mae sawl cwrs TAR ran-amser dros ddwy flynedd.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael trwy ddysgu hyblyg. Er enghraifft, gallech hyfforddi trwy gyfuniad o ddysgu o bell ac ymarfer addysgu ar lawr y dosbarth ac astudio ar y campws.

Hyfforddiant mewn cyflogaeth

Yn lle mynd i’r brifysgol i wneud TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr mewn cyflogaeth lle’r ydych yn hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau cyflogaeth yn cynnwys School Direct, hyfforddiant cychwynnol athrawon yn yr ysgol a'r cynllun a gynigir gan Teach First. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i 'Llwybrau mynediad a hyfforddiant'.

Arian

I gael gwybodaeth am arian, ewch i wefan GOV.UK, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru os ydych yn byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Teach in Scotland

Scottish enquiries

E-bost teaching@infoscotland.com

Gwefan www.teachinginscotland.com

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Mudiad Meithrin

E-bost post@meithrin.co.uk

Gwefan www.meithrin.co.uk

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Discover Teaching - Wales

Gwefan www.discoverteaching.wales/

Education Workforce Council Wales

Gwefan www.ewc.wales

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English