Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn dal bat rownderi yn ei law dde. Gyda'i law chwith mae'n dangos i fyfyriwr sut i ddal bat.

  Dangos techneg chwaraeon i fyfyriwr.

 • Mae tri dyn mewn campfa. Maent yn rhoi polion pêl fasged i gadw mewn cwpwrdd.

  Goruchwylio myfyrwyr wrth iddynt osod offer chwaraeon cyn gwers.

 • Mae dyn yn rhoi peli troed mewn cawell metel.

  Gwirio bod offer chwaraeon wedi'u cadw'n gywir.

 • Mae dyn yn sefyll mewn campfa yn gwylio pedwar myfyriwr yn chwarae pêl-fasged. Mae ganddo chwiban yn ei geg.

  Dyfarnu yn ystod gwers chwaraeon.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cynllunio gwers.

 • Mae dyn yn sefyll o flaen siart wal lliwgar. Mae'n siarad ar ffôn.

  Trefnu gêm chwaraeon ag ysgol arall.

 • Mae dyn yn sefyll o flaen dosbarth. Mae'n pwyntio at eiriau ar y bwrdd gwyn.

  Addysgu gwyddoniaeth chwaraeon mewn ystafell ddosbarth.

 • Mae dyn a myfyrwraig yn eistedd wrth fwrdd mewn swyddfa. Maent yn edrych ar ddogfennau papur. Mae dwy bêl dennis oren ar y bwrdd.

  Trafod cynnydd myfyrwyr.

Athro Addysg Gorfforol

Cyflwyniad

Mae athrawon addysg gorfforol yn addysgu amrywiaeth eang o chwaraeon dan do ac yn yr awyr agored, athletau a gweithgareddau eraill i bobl ifanc o alluoedd cymysg. Maent yn trefnu ac yn goruchwylio grwpiau ac yn annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Gallant hefyd addysgu pwnc arall.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro Addysg Gorfforol
 • Athro Chwaraeon - Ysgolion
 • Athro, Addysg Gorfforol

Fideo - Adrian: Athro Addysg Gorfforol

Gweithgareddau Gwaith

Mae athrawon addysg gorfforol yn addysgu pobl ifanc sut i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a chwaraeon. Maent yn trefnu ac yn goruchwylio grwpiau, yn hyfforddi sgiliau amrywiol ac yn ysgogi pobl ifanc i wella’u perfformiad. Maent yn addysgu rheolau a thechnegau chwaraeon gwahanol.

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn cynnig nifer o weithgareddau chwaraeon, gan gynnwys chwaraeon tîm megis rygbi, pêl-droed, pêl-fasged, pêl-rwyd a chriced. Gallai addysg gorfforol hefyd gynnwys athletau, gymnasteg a gweithgareddau awyr agored megis hwylio a chanwio.

Ar lefel TGAU a Safon UG/Safon Uwch [Graddau Sylfaenol a ‘Highers’ yn yr Alban], mae athrawon addysg gorfforol yn cwmpasu pynciau gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff, gan gynnwys:

 • diet a maeth ar gyfer ymarfer corff
 • anatomi a ffisioleg
 • dadansoddi perfformiad
 • y ffactorau sy’n achosi i bobl gymryd rhan mewn ymarfer corff neu beidio â chymryd rhan
 • atal a thrin anafiadau chwaraeon.

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys dyfarnu gemau, teithio â thimau’r ysgol i gemau oddi cartref a mynd â grwpiau i ganolfannau gweithgareddau awyr agored.

Mae athrawon addysg gorfforol yn cynllunio ac yn paratoi gwersi, yn asesu cynnydd myfyrwyr ac yn ysgrifennu adroddiadau.

Maent yn rheoli stoc offer chwaraeon yr ysgol. Gallai hyn gynnwys gwneud mân atgyweiriadau neu drefnu i brynu offer yn eu lle.

Mae rhai ysgolion yn disgwyl i athrawon addysg gorfforol addysgu pwnc arall hefyd.

Gallai athrawon addysg gorfforol oruchwylio gwaith un neu ragor o gynorthwywyr addysgu.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn athro addysg gorfforol, bydd arnoch angen:

 • Y gallu i annog ac ysgogi myfyrwyr.
 • Sensitifrwydd tuag at alluoedd a chyfraddau cynnydd gwahanol.
 • Sgiliau cyfathrebu.
 • Y gallu i gynnal disgyblaeth a delio ag ymddygiad heriol.
 • Sgiliau cynllunio a threfnu.
 • Parodrwydd i ganfod yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw welliannau i ddulliau ffitrwydd neu offer chwaraeon.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Telir athrawon yn y sector addysg wladol ar raddfa yn ôl eu cymwysterau, eu profiad a’u cyfrifoldebau. Mae’r cyflogau uchaf ar gael yn ysgolion canol Llundain.

Rhoddir cyfraddau cyflog bras (blynyddol) isod .

 • Mae athrawon heb gymhwyso [nad ydynt wedi cael Statws Athro Cymwysedig eto] yn ennill rhwng £16,000 a £25,000.
 • Mae athrawon cymwysedig yn ennill rhwng £21,500 a £31,500.
 • Mae 'athrawon uwch-sgiliau’ yn ennill rhwng £37,500 a £57,000.
 • Mae 'athrawon rhagorol’ yn ennill rhwng £39,500 a £52,000.

Yn y sector preifat, mae cyflogau’n uwch at ei gilydd, er eu bod yn gysylltiedig â graddfeydd cyflog y sector gwladol weithiau.

Oriau gwaith

Mae athrawon fel arfer yn gweithio o 8:30 am neu 9 am tan 3:30 pm neu 4 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol – yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Maent yn aml yn gorfod gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau i baratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble gallwn i weithio ?

Y cyflogwyr yw ysgolion gwladol a phreifat.

Mae cyfleoedd i ddysgu mewn gwledydd eraill hefyd.

Mae rhai athrawon yn ategu eu hincwm drwy roi gwersi preifat, marcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Yng Nghymru mae galw am addysg cyfrwng Cymraeg, felly os ydych yn bwriadu addysgu yng Nghymru, a'ch bod yn siarad Cymraeg yn iaith gyntaf neu'n ail iaith, gallech wella eich gobeithion o gael swydd addysgu drwy hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallech hefyd gael cymorth ariannol drwy gynllun cymhellion cyfrwng Cymraeg. Holwch ddarparwr eich cwrs.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir swyddi gwag gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys The Guardian a The Times Educational Supplement (TES). Mae yna hefyd hysbysfyrddau swyddi, fel eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I ddod yn athro addysg gorfforol, mae angen i chi fel arfer gael statws athro cymwysedig (SAC) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA).

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dilyn gradd berthnasol â chwrs TAR mewn addysg gorfforol uwchradd. Byddech yn ymgeisio trwy Hyfforddiant i Athrawon UCAS.

Dewis arall yw’r cynllun School Direct sy’n seiliedig ar gyflogaeth: byddwch yn hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Disgwylir i chi fynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu’r grwp o ysgolion lle cawsoch eich hyfforddi, ond nid oes sicrwydd o waith ar ddiwedd eich hyfforddiant.

Yn Lloegr, gallwch hefyd hyfforddi mewn ysgol yn dilyn eich gradd trwy hyfforddiant athro cychwynnol wedi'i leoli mewn ysgol (SCITT). Darperir y rhaglenni hyn gan grwp o ysgolion a cholegau cyfagos ac yn aml eu bwriad yw bodloni anghenion addysgu lleol.

Yng Nghymru, gallwch hyfforddi mewn swydd mewn ysgol a gynhelir drwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP) ond mae lleoedd yn brin.

Mae Teach First yn elusen sy’n recriwtio ac yn cefnogi graddedigion i addysgu mewn ysgolion mewn cymunedau incwm isel mewn sawl rhanbarth yn y DU. Mae’n cymryd dwy flynedd i gwblhau’r rhaglen.

I gael statws SAC, mae angen i athrawon dan hyfforddiant lwyddo mewn profion Saesneg a mathemateg.

Bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn sefyll prawf llythrennedd yn Gymraeg.

Hyfforddiant

Pan fyddant mewn cyflogaeth, mae’n rhaid i athrawon newydd gymhwyso (ANG) gwblhau cyfnod ymsefydlu dros dri thymor, fel arfer cyn pen un flwyddyn ysgol.

Cynnydd

Mae cyfleoedd i athrawon symud ymlaen i hyfforddi athrawon, gwaith ymgynghorol, ymchwilio addysgol neu arolygu ysgolion.

Gall athrawon ddod yn benaethiaid adrannau, yn benaethiaid blwyddyn neu’n gydlynwyr anghenion addysgol arbennig neu gyfarwyddyd gyrfaoedd.

Adsefydlu Troseddwyr

Mae’r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i’ch cyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu heb ddarfod, rhybuddion neu geryddon, os ydynt yn gofyn i chi wneud.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod dim ond os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Yng Nghymru, mae angen i bob ymgeisydd am hyfforddiant athrawon gael Gradd B mewn Iaith Saesneg a Mathemateg. Efallai hefyd y bydd angen TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae angen i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant i athrawon gael TGAU (neu gymwysterau cyfwerth cydnabyddedig) gradd C neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg.

Yn Lloegr, os ydych am addysgu Cyfnod Allweddol 3 (11-14 oed), mae’n rhaid i chi hefyd feddu ar TGAU (neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig) gradd C neu uwch mewn pwnc gwyddonol.

Os nad oes gennych y graddau TGAU y mae eu hangen fel arfer, gallech sefyll prawf cyfwerthedd cyn mynediad; dylech gysylltu â darparwyr cyrsiau unigol i drafod eich sefyllfa cyn cyflwyno eich cais.

I gael mynediad i hyfforddiant i athrawon ôl-raddedig, fel arfer mae arnoch angen gradd mewn pwnc perthnasol megis addysg gorfforol neu wyddor chwaraeon ac ymarfer corff.

I gael mynediad i radd berthnasol, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch. Gallai fod arnoch angen un ai Addysg Gorfforol neu Fioleg.
 • TGAU graddau C ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall gradd C ac uwch. Gallai fod arnoch angen Saesneg a Mathemateg.

Mae cymwysterau eraill yn lle Safonau Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag mae gofynion cyrsiau’n amrywio felly edrychwch yn ofalus ar brosbectysau.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

I gael mynediad i gyrsiau hyfforddi athrawon, bydd angen i chi fel arfer fod wedi o leiaf arsylwi ar ddosbarthiadau mewn ysgol uwchradd brif ffrwd. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd arnoch angen profiad gwaith gwirfoddol neu â thâl mewn dosbarthiadau uwchradd, neu brofiad perthnasol arall â phlant a phobl ifanc.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau y mae eu hangen arnoch i gael mynediad i gwrs gradd, gallech ddechrau ar gwrs ar ôl cwblhau cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol, megis Mynediad i Addysg Gorfforol a Gwyddor Chwaraeon. Fel arfer nid oes arnoch angen unrhyw gymhwyster i ddechrau ar gwrs Mynediad, ond dylech wirio hyn â darparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft gallech hyfforddi trwy ddysgu o bell ar y cyd ag ymarfer dysgu yn y dosbarth ac astudio ar gampws.

Hyfforddiant yn y gweithle

Yn hytrach na mynd i brifysgol i astudio cwrs TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr hyfforddiant yn y gweithle. Mae hyn yn golygu y byddwch yn hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau hyfforddiant yn y gweithle yn cynnwys School Direct, hyfforddiant athro cychwynnol wedi'i leoli mewn ysgol (SCITT) a’r cynllun a gynigir gan Teach First. I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Llwybrau mynediad a hyfforddiant'.

Arian

I gael gwybodaeth am arian, ewch i wefan GOV.UK, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru os ydych yn byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Teach in Scotland

Scottish enquiries

E-bost teaching@infoscotland.com

Gwefan www.teachinginscotland.com

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English