Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd yn siarad â bachgen ifanc sy'n sefyll o'i blaen. Mae hi'n rhoi stamp ar ei law gydag inc y gellir ei olchi i ffwrdd.

  Mae'r athro yn rhoi marc teilyngdod i'r bachgen bach hwn. Mae'n stampio ei law â marc y gellir ei olchi i ffwrdd i ddangos pa mor dda y mae wedi ei wneud.

 • Mae menyw a merch ifanc yn eistedd wrth fwrdd bach. Maent yn edrych ar lyfr.

  Yma, mae athro yn helpu merch gyda'i darllen.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg. Mae'n ysgrifennu ar ddogfennau papur.

  Pan nad yw'r athro yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r plant, mae'n rhaid iddo sicrhau bod ei holl waith papur yn gyfredol.

 • Mae menyw a dau fachgen ifanc yn eistedd ar y llawr yn chwarae gyda theganau.

  Plant yn dysgu trwy chwarae.

 • Mae menyw yn penlinio o flaen bachgen ifanc. Mae'n ei helpu i gau sip ei got. Mae plant eraill yn sefyll o'u cwmpas.

  Helpu plant i ddod yn barod i fynd adref.

 • Mae menyw yn eistedd o flaen dosbarth yn siarad. Mae plant yn eistedd ar y llawr o'i blaen yn gwrando.

  Yma, mewn gwers grwp, mae'r athro'n helpu'r plant i ddysgu cyfrif trwy ddefnyddio hwiangerdd.

 • Athro Blynyddoedd Cynnar

Athro Blynyddoedd Cynnar

Cyflwyniad

Fel Athro Blynyddoedd Cynnar, byddwch yn gweithio gyda phlant rhwng tair a phump oed mewn meithrinfeydd neu gyda phlant pump i saith oed mewn ysoglion cynradd. Byddwch yn defnyddio chwarae strwythuredig gyda phlant iau ac yn addysgu sgiliau iddynt megis dweud yr amser a sut i rannu.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro Meithrin
 • Athro Ysgol Feithrin
 • Athro, Blynyddoedd Cynnar
 • Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

Fideo - Debbie: Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

Gweithgareddau Gwaith

Fel Athro Blynyddoedd Cynnar, byddwch yn helpu plant i ddysgu trwy chwarae strwythuredig yn hytrach na gwersi ffurfiol. Gallai hyn gael ei gynnal o dan do neu yn yr awyr agored. Byddwch yn cynllunio gweithgareddau i alluogi plant i fynegi’u hunain yn greadigol, wrth ddysgu am bethau bob dydd megis lliwiau, dyddiau’r wythnos a sut i ddweud yr amser.

Gallwch hefyd ddefnyddio chwarae i addysgu egwyddorion sylfaenol ymddygiad cymdeithasol, megis rhannu neu aros tro. Gallai fod angen help ymarferol ar blant iau â thasgau megis gwisgo, ymolchi a defnyddio cyllyll a ffyrc.

Fel arfer byddwch yn gyfrifol am un dosbarth o blant tua’r un oed ond a chanddynt alluoedd a diddordebau gwahanol iawn. Byddwch yn dal i addysgu trwy chwarae strwythuredig, ond byddwch yn datblygu ac yn addasu gweithgareddau i'ch helpu i addysgu darllen, ysgrifennu a mathemateg.

Byddwch yn goruchwylio plant i nodi’u galluoedd, eu cryfderau a’u diddordebau, gan ddefnyddio deunyddiau clyweledol a chyfrifiaduron i ysgogi diddordeb a dysg.

Mae trafod cynnydd y plant yn ystod nosweithiau rhieni yn rhan bwysig o'ch rôl.

Byd angen i chi ystyried plant nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Efallai y byddwch yn goruchwylio gwaith un neu ragor o gynorthwywyr addysgu, yn ogystal ag ysgrifennu adroddiadau a chadw cofnodion am y disgyblion. Gallech fod yn gyfrifol am brynu a chynnal a chadw offer a ddefnyddir gan y plant.

Gallech hefyd oruchwylio’r plant ar ymweliadau o ddiddordeb addysgol.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Athro Blynyddoedd Cynnar bydd angen:

 • Y gallu i annog, symbylu ac ysbrydoli’r plant.
 • Sgiliau gwrando ac arsylwi da.
 • Cadw disgyblaeth ac ymdrin ag ymddygiad heriol.
 • Y gallu i weithio’n dda dan bwysau.
 • Sgiliau creadigol ac ymarferol i ddod o hyd i weithgareddau sydd o ddiddordeb i’r plant ac yn eu symbylu i ddysgu.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Fel Athro Blynyddoedd Cynradd yn y sector addysg wladol, byddwch yn cael eich talu ar raddfa yn unol â’ch cymwysterau, eich profiad a’ch cyfrifoldebau. Mae’r cyflogau uchaf ar gael mewn ysgolion yng nghanol Llundain.

Cyfraddau cyflog bras (y flwyddyn) yw'r cyfraddau isod:

 • Fel arfer, bydd athrawon sydd heb gymhwyso yn ennill rhwng £17,000 - £27,000
 • Mae athrawon sydd newydd gymhwyso yn ennill rhwng £23,000 - £29,500
 • Gyda phrofiad gall hyn godi i £36,500 - £48,000
Gall athrawon sydd â chyfrifoldebau rheoli ennill cyflog uwch na hyn.

Oriau gwaith

Fel Athro Blynyddoedd Cynnar, byddwch fel arfer yn gweithio o 8:30 am neu 9 am i 3:30 pm neu 4 pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol – yn marcio gwaith, yn paratoi gwersi ac yn mynd i gyfarfodydd.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • ysgolion meithrin
 • ysgolion cynradd gwladol a phreifat
 • canolfannau rhagoriaeth gynnar a chanolfannau plant.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu cyflog trwy wneud gwaith dysgu preifat, trwy farcio papurau arholiad, neu ysgrifennu llyfrau gwaith. Yng Nghymru, mae galw mawr am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, ac os ydych chi'n siarad yr iaith, gallech wella eich cyfle o gael swydd trwy hyfforddi i ddysgu yn y Gymraeg. Gallech gael cefnogaeth ariannol hefyd gan gynlluniau i hybu addysg Gymraeg. Gwiriwch gyda darparwyr eich cwrs.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys The Guardian a The Times Educational Supplement (TES). Mae hefyd byrddau swyddi ar gael, er enghraifft, eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gall y llwybrau i ddod yn Athro Blynyddoedd Cynnar ymddangos yn gymhleth, ond dim ond un ohonynt maen rhaid i chi ei ddewis.

Mae ysgolion meithrin a gynhelir gan yr awdurdod lleol yn cael eu staffio gan athrawon sydd â Statws Athro Cymwysedig. Mae hyn yn golygu y byddwch wedi dilyn llwybr hyfforddi cydnabyddedig, gan arbenigo mewn addysg blynyddoedd cynnar a chynradd isaf. Nid oes angen i ysgolion meithrin annibynnol gyflogi athrawon sydd â Statws Athro Cymwysedig.

Sut mae cael Statws Athro Cymwysedig?

1. Llwybr Gradd

Gallwch gymhwyso fel Athro Blynyddoedd Cynnar trwy astudio am radd BEd mewn addysg blynyddoedd cynnar/cynradd (mae pob un yn arwain at Statws Athro Cymwys). Gallwch hefyd astudio am radd BA/BSc mewn addysg blynyddoedd cynnar/cynradd sydd wedi’i chyfuno â Statws Athro Cymwysedig.

2. TAR

Llwybr arall yw trwy gwrs TAR blwyddyn amser-llawn neu ddwy flynedd yn rhan-amser mewn addysg blynyddoedd cynnar a/neu gynradd. I gael mynediad at gwrs TAR bydd angen i chi gyflawni gradd gyntaf (israddedig) mewn pwnc sy’n berthnasol i’r Cwricwlwm Cenedlaethol cynradd. Byddai angen i chi wneud cais trwy wefan y Gofrestrfa Hyfforddi Athrawon Graddedig.

Mae cyrsiau addysgu cynradd yn eich galluogi i addysgu ystod eang o bynciau. Fodd bynnag, mae cyrsiau fel arfer yn eich galluogi i arbenigo mewn prif bwnc megis mathemateg, ieithoedd neu addysg gorfforol, i roi cryfder penodol i chi yn y maes hwnnw a’ch galluogi i fod yn arweinydd pwnc pe bai angen.

3. Llwybrau drwy Gyflogaeth

Mae hefyd nifer o lwybrau mewn cyflogaeth: byddech yn hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Ar y Rhaglen Hyfforddi School Direct, byddech chi’n talu am y cwrs trwy ffioedd addysgu. Mae hefyd Rhaglen Hyfforddi School Direct (gyda chyflog). Mae hwn ar gael i raddedigion ag o leiaf tair blynedd o brofiad mewn gyrfa. Byddech yn gweithio fel athro anghymwys gyda chyflog. Mae pob cynllun School Direct yn arwain at Statws Athro Cymwysedig ac mae llawer, ond nid pob un, yn arwain at TAR. Mae’r cynllun fel arfer yn para un flwyddyn amser-llawn.

Gallwch hefyd hyfforddi mewn ysgol ar ôl eich gradd trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon yn yr ysgol. Cyflwynir y rhaglenni hyn gan grwpiau o ysgolion a cholegau cyfagos a’u nod yn aml yw diwallu anghenion addysgu lleol. Mae pob cwrs hyfforddiant cychwynnol athrawon yn yr ysgol yn arwain at Statws Athro Cymwysedig; mae llawer yn arwain at TAR.

Mae Teach First yn elusen sy’n recriwtio ac yn cefnogi graddedigion i addysgu mewn ysgolion heriol mewn nifer o ranbarthau’r DU. Mae’r rhaglen yn para dwy flynedd ac yn arwain at Statws Athro Cymwysedig.

I gael mynediad at gyrsiau hyfforddi athrawon, bydd angen fel arfer i chi fod wedi o leiaf arsylwi ar addysgu blynyddoedd cynnar. Ar gyfer rhai cyrsiau bydd arnoch angen profiad gwaith gyda thâl neu wirfoddol mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant.

I gyflawni Statws Athro Cymwysedig mae angen i athrawon dan hyfforddiant lwyddo mewn profion Saesneg a mathemateg.

Hyfforddiant

Fel athro newydd gymhwyso mewn cyflogaeth, rhaid i chi gyflawni cyfnod ymsefydlu er mwyn parhau i addysgu mewn ysgolion ac ysgolion meithrin a gynhelir, ac ysgolion arbennig nas cynhelir yn Lloegr. Gallwch gyflawni’ch cyfnod ymsefydlu mewn ysgol feithrin a gynhelir yn wladol neu mewn un annibynnol, yn ogystal ag mewn ysgol gynradd.

Camu ymlaen yn eich gyrfa

Ceir cyfleoedd i athrawon symud ymlaen i hyfforddi athrawon, gwaith ymgynghorol, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion.

Gall athrawon ddod yn benaethiaid adran, penaethiaid blwyddyn, neu gydlynwyr anghenion addysgol arbennig neu arweiniad gyrfaoedd er enghraifft. Mae angen i ddarpar benaethiaid mewn ysgolion yn y sector gwladol gael y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae’r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i’ch cyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu heb ddarfod, rhybuddion neu geryddon, os ydynt yn gofyn i chi wneud.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod dim ond os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Mae angen TGAU (neu gymwysterau cyfatebol cydnabyddedig) gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg Iaith, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth ar bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athro blynyddoedd cynnar a chynradd. Yng Nghymru, rhaid i'r holl ymgeiswyr am hyfforddiant athro feddu ar radd B/6 mewn Saesneg Iaith ac/neu Gymraeg, a mathemateg. Bydd athrawon cynradd angen TGAU mewn gwyddoniaeth gradd C/4 neu uwch. Gallai'r rhai sy'n hyfforddi i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg fod angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg (Iaith gyntaf) hefyd.

Os nad oes gennych y TGAU sydd eu hangen fel arfer, efallai gallech sefyll prawf cywerthedd cyn mynediad; dylech gysylltu â darparwyr cyrsiau unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud eich cais. I gael mynediad at radd, fel arfer bydd arnoch angen 2/3 chymhwyster Safon Uwch a 5 TGAU gradd C/4 ac uwch. Bydd y pynciau angenrheidiol yn dibynnu ar eich pwnc gradd. Gallai cymwysterau cyfatebol, megis cymhwyster BTEC Lefel 3, Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol, a Bagloriaeth Cymru, fod yn dderbyniol i gael mynediad - gwiriwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus i gael manylion diweddaraf y gofynion mynediad. I wneud TAR neu i gael mynediad trwy gynllun megis Rhaglen Hyfforddi School Direct, bydd arnoch angen gradd gyntaf (israddedig) mewn pwnc sy’n berthnasol i Gwricwlwm Cenedlaethol y blynyddoedd cynnar/cynradd. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

I gael mynediad at gyrsiau hyfforddi athrawon, bydd angen fel arfer i chi fod wedi o leiaf arsylwi ar addysgu blynyddoedd cynnar. Ar gyfer rhai cyrsiau bydd arnoch angen profiad gwaith gyda thâl neu wirfoddol mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad at gwrs gradd, efallai gallech ddechrau ar ôl cyflawni cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol. Nid oes arnoch angen unrhyw gymwysterau fel arfer i ddechrau cwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Os oes gennych gredydau o astudiaethau addysg uwch, efallai gallech wneud cwrs BEd byrrach am ddwy flynedd.

Ar gyfer graddedigion, mae cyrsiau TAR dwy flynedd ran-amser.

Dysgu o bell

Mae Canolfan Ryngwladol Montessori yn cynnig Diploma Rhyngwladol Plentyndod Cynnar mewn Pedagogeg Montessori, trwyddysgu o bell, gyda rhywfaint o bresenoldeb. Mae’r cwrs hwn wedi’i dargedu at fyfyrwyr sy’n dymuno dod yn athrawon Dull Montessori.

Hyfforddiant mewn cyflogaeth

Yn lle mynd i’r brifysgol i wneud TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr mewn cyflogaeth lle’r ydych yn hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau mewn cyflogaeth yn cynnwys School Direct, hyfforddiant cychwynnol athrawon yn yr ysgol a’r cynllun a gynigir gan Teach First. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant’.

Arian

I gael gwybodaeth am arian, ewch i wefan GOV.UK.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Teach in Scotland

Scottish enquiries

E-bost teaching@infoscotland.com

Gwefan www.teachinginscotland.com

Montessori Distance Learning

E-bost info@montessoripartnership.com

Gwefan distancelearning.montessori.org.uk

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Education Workforce Council Wales

Gwefan www.ewc.wales

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English