Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn gwisgo cot labordy wen yn eistedd wrth fwrdd. Mae'n ysgrifennu ar ddarn o bapur.

  Marcio gwaith.

 • Mae dau ddyn yn sefyll wrth fwrdd gwaith yn wynebu ei gilydd. Mae'r ddau ohonynt yn dal bocs bach.

  Gwirio eitem a wnaed gan fyfyriwr.

 • Mae dau ddyn yn sefyll wrth beiriant torri mawr. Mae un yn rhoi bocs pren bach ar y peiriant.

  Addysgu myfyriwr sut i ddylunio a chynhyrchu gwrthrych.

 • Mae dyn yn gwisgo cot labordy wen yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio system gyfrifiadurol yr ysgol.

 • Mae dau ddyn yn gwisgo cotiau labordy gwyn yn edrych ar sgrin cyfrifiadur. Mae un dyn yn eistedd wrth y cyfrifiadur a'r llall yn sefyll wrth ei ochr.

  Helpu myfyriwr i ddefnyddio CAD er mwyn cynhyrchu dyluniadau.

 • Mae dyn yn gwisgo cot labordy wen yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cynllunio a pharatoi gwers.

 • Mae dau ddyn yn gwisgo cotiau labordy gwyn yn sefyll mewn gweithdy prysur. Mae'r ddau yn edrych ar ddarn o beirianwaith.

  Trafod gofynion gwaith ag athro arall.

 • Mae dyn mewn cot labordy wen yn eistedd wrth ddesg. Mae'n defnyddio ffôn ac yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Trefnu lleoliadau gwaith â busnesau lleol.

Athro Dylunio a Thechnoleg

Cyflwyniad

Mae athrawon dylunio a thechnoleg yn galluogi myfyrwyr i ddylunio a chreu gwrthrychau sydd â defnydd ymarferol. Maent yn defnyddio technegau amrywiol fel cynllunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) a sgiliau crefft ymarferol.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro Crefft, Dylunio a Thechnoleg
 • Athro Crefft, Dylunio a Thechnoleg
 • Athro Dylunio
 • Athro Technoleg

Fideo - Lizzie: Athro Dylunio a Thechnoleg

Gweithgareddau Gwaith

Mae athrawon dylunio a thechnoleg ysgolion uwchradd yn defnyddio technegau amrywiol i ddysgu myfyrwyr sut i ddylunio a gwneud gwrthrychau sydd â defnydd ymarferol.

Mae dylunio a thechnoleg yn bwnc eang. Mewn ysgolion, mae’n ymwneud â meysydd fel graffeg, technoleg bwyd, tecstilau, deunyddiau gwrthiannol (fel pren, plastigau a metelau) a systemau a rheolaeth (sy’n cynnwys electroneg, rheolaeth gyfrifiadurol a systemau mecanyddol).

Mae athrawon dylunio a thechnoleg yn dysgu myfyrwyr sut i edrych ar broblemau ymarferol, meddwl am atebion posibl a dewis yr un gorau. Maent yn annog myfyrwyr i ystyried materion fel iechyd a diogelwch a’r amgylchedd.

Maent hefyd yn dysgu myfyrwyr sut i droi syniad dylunio’n gynnyrch go iawn drwy ddewis y dull, y technegau a’r deunyddiau gorau i’w defnyddio. Yn aml iawn mae myfyrwyr yn defnyddio cynllunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) i gwblhau tasgau.

Efallai y bydd athrawon yn goruchwylio gwaith un neu ragor o gynorthwywyr addysgu.

Mae’r gweithgareddau eraill yn cynnwys:

 • Paratoi a chynllunio gwersi.
 • Creu neu addasu deunyddiau gwersi.
 • Marcio gwaith a rhoi adborth.
 • Mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni.
 • Pennu a gorfodi safonau ymddygiad.

Efallai y bydd athrawon dylunio a thechnoleg yn ffurfio cysylltiadau â busnesau lleol i gael lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr er mwyn iddynt allu gweld ac ymwneud â dylunio a thechnoleg 'ar waith'.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel athro/athrawes dylunio a thechnoleg bydd arnoch angen:

 • Y gallu i annog, ysgogi ac ysbrydoli eich myfyrwyr.
 • Sgiliau cyfathrebu.
 • Y gallu i gadw disgyblaeth ac ymdrin ag ymddygiad anodd.
 • Sgiliau trefnu a chynllunio.
 • Sgiliau cyfrifiadurol a’r gallu i ddefnyddio technoleg cynllunio â chymorth cyfrifiadur (CAD).

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae athrawon yn y sector addysg wladol yn cael eu talu ar raddfa yn ôl eu cymwysterau, profiad a chyfrifoldebau. Mae’r cyflogau uchaf i’w cael mewn ysgolion yn Llundain fewnol.

Rhoddir cyfraddau cyflog bras (y flwyddyn) isod.

 • Mae athrawon heb gymhwyso [nad ydynt wedi cyrraedd Statws Athro Cymwysedig eto] yn ennill tua £16,000 - £25,000.
 • Mae athrawon cymwysedig yn ennill tua £21,500 - £31,500.
 • Mae 'athrawon uwch-sgiliau' yn ennill tua £37,500 - £57,000.
 • Mae 'athrawon rhagorol' yn ennill tua £39,500 - £52,000.

Yn y sector preifat, mae cyflogau’n uwch at ei gilydd, er eu bod yn gysylltiedig â graddfeydd cyflog y sector gwladol weithiau.

Oriau gwaith

Mae athrawon fel arfer yn gweithio o 8:30 am neu 9 am tan 3:30 pm neu 4 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol – yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Maent yn gorfod gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn aml i baratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble gallwn i weithio?

Y cyflogwyr yw ysgolion gwladol a phreifat.

Mae cyfleoedd i ddysgu mewn gwledydd eraill hefyd.

Mae rhai athrawon yn ategu eu hincwm drwy roi gwersi preifat, marcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi’n cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys The Guardian a The Times Educational Supplement (TES). Mae yna hefyd fyrddau swyddi, fel eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I ddod yn athro uwchradd dylunio a thechnoleg fel arfer mae angen i chi gael Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Mae sawl llwybr ar gael i’w ddilyn.

Mae nifer fach o gyrsiau gradd mewn dylunio a thechnoleg addysg uwchradd sy’n arwain at SAC.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn astudio gradd berthnasol â TAR mewn dylunio a thechnoleg addysg uwchradd. Mae rhai cyrsiau’n eich galluogi i arbenigo mewn meysydd penodol megis bwyd a thecstilau. Cynhelir y cyrsiau fel arfer yn amser-llawn dros flwyddyn. Mae angen i chi ymgeisio trwy Hyfforddiant i Athrawon UCAS.

Dewis arall yw’r cynllun School Direct sy’n seiliedig ar gyflogaeth: byddwch yn hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Disgwylir i chi fynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu’r grwp o ysgolion lle cawsoch eich hyfforddi, ond does dim sicrwydd o waith ar ddiwedd eich hyfforddiant.

Gallwch hefyd hyfforddi mewn ysgol yn dilyn eich gradd trwy hyfforddiant athro cychwynnol wedi'i leoli mewn ysgol (SCITT). Darperir y rhaglenni hyn gan grwp o ysgolion a cholegau cyfagos ac yn aml eu bwriad yw bodloni anghenion addysgu lleol.

Mae Teach First yn elusen sy’n recriwtio ac yn cefnogi graddedigion i addysgu mewn ysgolion mewn cymunedau incwm isel mewn sawl rhanbarth yn y DU. Mae’n cymryd dwy flynedd i gwblhau’r rhaglen.

I gael mynediad i gyrsiau hyfforddi athrawon, bydd angen i chi fel arfer fod wedi o leiaf arsylwi ar ddosbarthiadau mewn ysgol uwchradd brif ffrwd. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd arnoch angen profiad gwaith gwirfoddol neu â thâl mewn dosbarthiadau uwchradd, neu brofiad perthnasol arall â phlant a phobl ifanc.

I gael SAC, mae angen i’r athrawon dan hyfforddiant lwyddo mewn profion Saesneg a mathemateg.

Hyfforddiant

Pan fyddant mewn cyflogaeth, mae’n rhaid i athrawon newydd gymhwyso (ANG) gwblhau cyfnod ymsefydlu dros dri thymor, fel arfer cyn pen un flwyddyn ysgol, er mwyn parhau i addysgu mewn ysgolion a gynhelir ac ysgolion arbennig nas cynhelir yn Lloegr. Mae’n bosibl lleihau’r cyfnod ymsefydlu i un tymor, os gallwch ddangos profiad sylweddol o addysgu.

Cynnydd

Mae cyfleoedd i athrawon symud ymlaen i hyfforddi athrawon, gwaith ymgynghorol, ymchwilio addysgol neu arolygu ysgolion.

Gall athrawon ddod yn benaethiaid adrannau, yn benaethiaid blwyddyn neu’n gydlynwyr anghenion addysgol arbennig neu gyfarwyddyd gyrfaoedd.

Adsefydlu Troseddwyr

Mae’r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i’ch cyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu heb ddarfod, rhybuddion neu geryddon, os ydynt yn gofyn i chi wneud. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod dim ond os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Mae angen i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon gael TGAU (neu gymwysterau cyfatebol cydnabyddedig) gradd C neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg.

Os hoffech ddysgu Cyfnod Allweddol 3 (11-14 oed), rhaid i chi hefyd gael TGAU (neu gymhwyster cyfatebol cydnabyddedig) gradd C neu uwch mewn pwnc gwyddonol.

Os nad oes gennych y cymwysterau TGAU sydd eu hangen fel arfer, efallai y byddech yn gallu sefyll prawf cyfwerthedd cyn mynediad; dylech gysylltu â darparwyr cyrsiau unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud eich cais.

I gael lle ar gwrs TAR, fel arfer bydd arnoch angen gradd sy’n berthnasol i un o’r meysydd dylunio a thechnoleg, megis technoleg bwyd, graffeg, electroneg neu wyddor deunyddiau.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau y mae eu hangen arnoch i gael mynediad i gwrs gradd, gallech ddechrau ar gwrs ar ôl cwblhau cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol, megis Mynediad i Wyddoniaeth neu Beirianneg. Fel arfer nid oes arnoch angen unrhyw gymhwyster i ddechrau ar gwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn â darparwr y cwrs.

Os nad ydych yn hyderus iawn o ran eich gwybodaeth am bwnc neu os nad oes gennych y cymwysterau i ddechrau ar gwrs hyfforddi ôl-raddedig yn syth, gallech astudio cwrs Gwella Gwybodaeth am Bwnc (SKE) i ddechrau. Bydd eich darparwr cwrs yn asesu a oes angen i chi gynyddu neu loywi eich gwybodaeth. Mae cyrsiau gwella gwybodaeth yn amrywio o ran hyd o bythefnos i hyd at flwyddyn, a gallant fod yn gyrsiau amser-llawn, rhan-amser neu drwy ddysgu o bell. I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar wefan yr Adran Addysg.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, gallech gael eich hyfforddi trwy ddysgu o bell ar y cyd ag ymarfer addysgu yn yr ystafell ddosbarth ac astudio ar gampws.

Hyfforddiant yn y gweithle

Yn hytrach na mynd i brifysgol i astudio cwrs TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr sy’n seiliedig ar gyflogaeth. Yma rydych yn hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau sy’n seiliedig ar gyflogaeth yn cynnwys School Direct, hyfforddiant athro cychwynnol wedi'i leoli mewn ysgol (SCITT) a’r cynllun a gynigir gan Teach First. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ‘Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant’.

Arian

I gael gwybodaeth am arian ewch i wefan GOV.UK.

Gwybodaeth Bellach

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

National College for Teaching and Leadership (NCTL)

Gwefan www.nationalcollege.org.uk

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English