Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Llunio cynllun addysg unigol ar gyfer myfyriwr, gan ddefnyddio cyfrifiadur.

 • Mae grwp o fyfyrwyr ac athrawon mewn ystafell. Mae bwyd a diod ar y bwrdd.

  Goruchwylio amser egwyl a phethau neis i'w bwyta gyda grwp o fyfyrwyr.

 • Mae dau fyfyriwr yn eistedd wrth ddesg. Mae'r athro'n eu harwain trwy sesiwn gyfrifiaduro.

  Arwain grwp bach o fyfyrwyr trwy sesiwn gyfrifiadurol.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd wrth fwrdd. Maent yn siarad ac yn edrych ar lyfrau gwaith.

  Cydgynllunio ag athro arall.

 • Mae menyw a pherson ifanc yn edrych ar lun o oren ar fwrdd gwyn rhyngweithiol. Mae'r person ifanc yn pwyntio at yr oren.

  Defnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol i ysgogi diddordeb a dysgu.

 • Mae menyw a merch ifanc yn edrych ar gêm electronig.

  Defnyddio offer arbenigol wrth weithio un i un gyda myfyriwr.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll naill ochr i fyfyriwr sy'n eistedd i lawr. Mae'r menywod yn cysylltu teclyn codi i'r gadair.

  Codi myfyriwr i mewn i gadair gan ddefnyddio peiriant codi.

 • Mae menyw yn sefyll yn siarad ar ffôn ar y wal.

  Trafod mater â rhiant dros y ffôn.

 • Athro Anghenion Addysgol Arbennig

Athro Anghenion Addysgol Arbennig

Cyflwyniad

Mae athrawon anghenion addysgol arbennig (AAA) yn gweithio gyda phlant a all fod â nam corfforol, nam ar y clyw neu’r golwg, anawsterau emosiynol, anawsterau ymddygiad neu anawsterau dysgu. Gallent ddefnyddio dulliau addysgu ac offer arbennig, megis iaith arwyddion neu Braille.

Yr yrfa gyfatebol yn yr Alban yw Athro Cefnogi Dysgu.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro AAA
 • Athro, Anghenion Addysgol Arbennig
 • Athro Cymorth Dysgu

Fideo - Janet: Athro Anghenion Addysgol Arbennig

Gweithgareddau Gwaith

Fel Athro/Athrawes Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), byddwch yn gweithio gyda disgyblion y mae arnynt angen cefnogaeth ychwanegol wrth ddysgu. Er enghraifft, efallai y byddwch yn gweithio gyda myfyrwyr sydd ânam ar eu synhwyrau, anawsterau symud corfforol, anawsterau ymddygiad, anawsterau emosiynol neu anawsterau dysgu. Efallai y byddwch hefyd yn gweithio gyda phlant dawnus. Mae annog myfyrwyr i fagu hunanhyder ac annibyniaeth, er mwyn cyrraedd eu potensial llawn, yn rhan bwysig o'ch gwaith – ac yn rhywbeth y dylech deimlo'n frwdfrydig iawn yn ei gylch. Er mwyn cyflawni hyn, byddwch yn datblygu cynlluniau addysg unigol ac yn eu gweithredu, a hynny ar gyfer pob myfyriwr, a byddwch yn ysgrifennu adroddiadau ar eu cynnydd.

Mae llawer o wahanol fathau o anghenion addysgol arbennig, a gall cyflyrau fod yn fân, yn gymedrol neu’n ddifrifol. Mae hyn yn golygu, fel Athro/Athrawes Anghenion Addysgol Arbennig, y bydd angen i chi fod yn hyblyg a rhoi cynnig ar wahanol ddulliau gweithredu, gan ddibynnu ar y myfyriwr unigol.

Yn gyffredinol, gallai dulliau gweithredu gynnwys:

 • Dull gwahanol o addysgu pethau penodol, fel gwneud mwy o ddefnydd o gardiau fflach, gemau cof, offer amlsynnwyr, ffotograffau a gemau ar-lein.
 • Addasu’r amgylchedd dysgu - er enghraifft, gall gormod o swn a golau cryf effeithio ar fyfyrwyr a chanddynt anghenion addysgol arbennig penodol.
 • Rhoi rhagor o gefnogaeth un-i-un.
 • Defnyddio offer arbennig fel cyfrifiadur neu ddesg arbennig.

Fel Athro/Athrawes Anghenion Addysgol Arbennig, efallai y byddwch yn addysgu Braille i fyfyrwyr sydd â nam ar eu golwg, neu sgiliau iaith arwyddion i fyfyrwyr sydd â nam ar eu clyw.

Mae anghenion y rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu diwallu mewn ysgolion prif ffrwd, gan ddysgu ochr yn ochr â myfyrwyr eraill. Efallai y byddwch yn gweithio gyda myfyrwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig mewn adran cymorth dysgu, uned arbennig sydd ynghlwm wrth yr ysgol, neu mewn gwersi prif ffrwd, efallai â chymorth Cynorthwy-ydd Dysgu Anghenion Addysgol Arbennig.

Mae yna ysgolion arbennig ar gyfer plant sydd ag anghenion difrifol neu gymhleth. Mae rhai Athrawon Anghenion Addysgol Arbennig yn ymweld â myfyrwyr mewn nifer o ysgolion a/neu gartref. Mae Athrawon Anghenion Addysgol arbennig eraill yn gweithio mewn ysbytai neu ysgolion preswyl preifat. Ni waeth ym mha faes y byddwch yn arbenigo, bydd angen i chi weithio’n agos gyda rhieni a gwarcheidwaid, gan gynnig cyngor ac arweiniad. Byddwch hefyd yn mynd i gyfarfodydd gydag Athrawon ac arbenigwyr gofal iechyd eraill.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Athro/Athrawes Anghenion Addysgol Arbennig, bydd angen i chi:

 • Fod yn gyfeillgar, yn ofalgar, yn optimistaidd ac yn hyblyg.
 • Meddu ar y gallu i annog a chymell myfyrwyr.
 • Meddu ar ddoethineb, amynedd a goddefgarwch.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu da.
 • Meddu ar y gallu i gynnal disgyblaeth ac i ymdrin ag ymddygiad heriol.
 • Meddu ar sgiliau trefnu a chynllunio da.
 • Meddu ar ggiliau gwaith tîm da, er mwyn gweithio gydag athrawon eraill a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol.
 • Meddu ar sgiliau creadigol ac ymarferol i ddatblygu gweithgareddau ac adnoddau symbylol priodol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras a roddir isod:

 • Fel arfer, bydd Athrawon sydd heb eu cymhwyso’n ennill rhwng £17,000 - £27,000 y flwyddyn
 • Fel arfer, bydd Athrawon sydd newydd gymhwyso’n ennill rhwng £23,000 - £29,500 y flwyddyn
 • Gyda phrofiad gall hyn godi i £36,500 - £48,000

Gall athrawon sydd â chyfrifoldebau rheoli ennill cyflogau uwch na hyn.

Oriau gwaith

Mae athrawon fel arfer yn gweithio o 8:30am neu 9am tan 3:30pm neu 4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol – yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Yn aml, mae’n rhaid iddynt weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau er mwyn paratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble gallwn i weithio?

Ysgolion gwladol a phreifat yw’r cyflogwyr.

Mae cyfleoedd hefyd i addysgu mewn gwledydd eraill.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu hincwm trwy addysgu’n breifat, marcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Yng Nghymru mae galw am addysg cyfrwng Cymraeg, felly os ydych yn bwriadu addysgu yng Nghymru, a'ch bod yn siarad Cymraeg yn iaith gyntaf neu'n ail iaith, gallech wella'ch gobeithion o gael swydd addysgu drwy hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallech hefyd gael cymorth ariannol drwy gynllun cymhellion cyfrwng Cymraeg. Holwch ddarparwr eich cwrs.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys The Guardian a The Times Educational Supplement (TES). Mae hysbysfyrddau swyddi ar gael hefyd, megis eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Er mwyn addysgu myfyrwyr a chanddynt anghenion addysgol arbennig (AAA), bydd angen ichi gael Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Mae cyrsiau hyfforddi athrawon yn cynnwys anghenion addysgol arbennig; gall athrawon cymwysedig hefyd ymgymryd â hyfforddiant pellach, arbenigol (gweler isod).

Is-raddedig

Mae’n bosibl cael Statws Athro Cymwysedig trwy radd BEd neuBA/BSc â Statws Athro Cymwysedig. Yn enwedig ar lefel uwchradd, mae nifer y pynciau a’r cyrsiau yn gyfyngedig. Mae graddau addysg gynradd â Statws Athro Cymwysedig weithiau yn eich galluogi i arbenigo mewn pwnc penodol.

Ôl-raddedig

Mae’r rhan fwyaf o ôl-raddedigion yn cymryd TAR mewn pwnc addysg uwchradd neu addysg gynradd. Mae rhai TAR yn caniatáu ichi arbenigo mewn pwnc penodol. Mae cyrsiau fel arfer yn rhai blwyddyn amser-llawn. Mae rhai cyrsiau dwy flynedd, rhan-amser ar gael (er nad yw hyn ar gael ar gyfer pob pwnc). Byddech yn ymgeisio trwy Hyfforddiant Athrawon UCAS.

Mae cynllun School Direct sy’n seiliedig ar gyflogaeth ar gael hefyd: byddwch yn hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Disgwylir ichi fynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu’r grwp o ysgolion y gwnaethoch hyfforddi ynddynt, ond nid oes sicrwydd o waith ar ddiwedd eich hyfforddiant.

Hyfforddiant

Pan fyddant wedi’u cyflogi, mae’n rhaid i athrawon sydd newydd gymhwyso (ANG) gwblhau cyfnod ymsefydlu o dri thymor, fel arfer o fewn un flwyddyn ysgol.

Gall hyfforddiant arbenigol fod mewn swydd, neu gall gael ei ddarparu gan awdurdod lleol, neu brifysgol sy’n cynnig cyrsiau anghenion addysgol arbennig ôl-raddedig.

Mae hyfforddiant arbenigol yn hanfodol ar gyfer y rheini sy’n addysgu plant a chanddynt nam ar y clyw neu’r golwg neu fwy nag un o’r synhwyrau. Er enghraifft, mae’n rhaid bod gennych sgiliau iaith arwyddion sylfaenol os ydych am addysgu disgyblion a chanddynt nam ar eu clyw. Er mwyn dod yn athro cymwysedig plant a chanddynt nam ar y golwg, rhaid ichi allu dangos eich bod yn fedrus mewn Braille.

Er mwyn cael statws SAC, mae’n rhaid i athrawon sy’n fyfyrwyr lwyddo mewn profion Saesneg a Mathemateg.

Bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn sefyll prawf llythrennedd yn Gymraeg.

Cynnydd

Gall athrawon anghenion addysgol arbennig ddod yn gydlynwyr anghenion addysgol arbennig (SENCO), penaethiaid adrannau neu arbenigwyr mewn math arbennig o anghenion addysgol arbennig.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae’r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i’ch cyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu heb ddarfod, rhybuddion neu geryddon, os ydynt yn gofyn i chi wneud. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod dim ond os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Mae angen i bob ymgeisydd ar gyfer cyrsiau hyfforddi athrawon gael TGAU (neu gymhwyster cydnabyddedig cyfatebol) gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg. Yng Nghymru, mae angen i bob ymgeisydd am hyfforddiant athrawon gael Gradd B/6 mewn Iaith Saesneg a Mathemateg. Mae angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn gwyddoniaeth hefyd ar athrawon cynradd. Efallai hefyd y bydd angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn Lloegr, os dymunwch addysgu ar lefel Cyfnod Allweddol 3 (11-14 oed), rhaid bod gennych hefyd TGAU (neu gymhwyster cyfatebol cydnabyddedig) gradd C/4 neu uwch mewn pwnc gwyddonol. Os nad oes gennych y TGAU sydd eu hangen fel arfer, mae’n bosibl y gallech sefyll prawf cyfwerthedd cyn cael mynediad; dylech gysylltu â darparwyr cyrsiau unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud eich cais. Er mwyn cael mynediad i gwrs gradd, megis BAdd, neu BA/BSc â Statws Athro Cymwysedig (SAC), bydd angen ichi fodloni gofynion eraill o ran cymwysterau, yn dibynnu ar y cwrs a’r pwnc. Fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2/3 TGAU gradd C/4 neu uwch ac o leiaf 2 Safon Uwch. Mae’r dewisiadau eraill yn lle Safonau Uwch yn cynnwys:

 • BTEC Lefel 3
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau’n amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn.

Er mwyn cael mynediad i gwrs TAR addysg uwchradd, dylai eich gradd fel arfer fod yn berthnasol i’r pwnc yr ydych am ei addysgu. Mae prifysgolion fel arfer yn derbyn graddau a chanddynt o leiaf 50% o gynnwys perthnasol. Ar gyfer TAR addysg gynradd, bydd arnoch angen unrhyw radd sy’n berthnasol i’r Cwricwlwm Cenedlaethol cynradd. Gall fod yn bosibl cael mynediad i gwrs TAR addysg uwchradd heb radd sy’n uniongyrchol berthnasol. Er enghraifft, gallai prifysgolion awgrymu eich bod yn cynyddu eich dealltwriaeth trwy gwrs gwella dealltwriaeth pwnc (SKE). Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau SKE mewn mathemateg, ffiseg a chemeg; mae nifer llai i’w cael mewn dylunio a thechnoleg, TGCh ac ieithoedd modern.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Er mwyn cael mynediad i gyrsiau hyfforddi athrawon, fel arfer bydd angen ichi fod wedi arsylwi ar o leiaf rai dosbarthiadau. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd arnoch angen profiad gwaith gwirfoddol neu â thâl mewn dosbarth, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant a phobl ifanc.

Mae profiad o weithio gyda phobl a chanddynt anghenion addysgol arbennig yn ddefnyddiol iawn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn cael mynediad i gwrs gradd, mae’n bosibl y gallech ddechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol. Nid oes angen cymwysterau arnoch i ddechrau cwrs Mynediad fel arfer, ond dylech wirio hyn â darparwr y cwrs.

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael yn rhan-amser, dros ddwy flynedd.

Os nad ydych yn hyderus iawn am eich dealltwriaeth o’ch pwnc (uwchradd) neu os nad oes gennych y cymwysterau i ddechrau hyfforddiant ôl-raddedig yn syth, mae’n bosibl y gallech gymryd cwrs Gwella Dealltwriaeth Pwnc (SKE) yn gyntaf. Bydd eich darparwr cwrs yn asesu a oes angen ichi gynyddu neu adnewyddu eich dealltwriaeth. Mae cyrsiau SKE ar gael mewn nifer cyfyngedig o bynciau.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau TAR hefyd ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, mae’n bosibl y gallech hyfforddi gyda’r nos neu ar benwythnosau, neu trwy ddysgu o bell.

Mae cyrsiau addysgu anghenion addysgol arbennig drwy ddysgu o bell i’w cael gan Dyslexia Action, ar gyfer athrawon cymwysedig sydd am arbenigo.

Mae cyfle i ddysgu o bell ar gael drwy Ganolfan Ryngwladol Montessori ar gyfer anghenion addysgol arbennig - hyfforddiant athrawon annibynnol oed meithrin.

Hyfforddiant yn y gwaith

Yn hytrach na gwneud cwrs TAR, gall graddedigion ddilyn cwrs hyfforddiant yn y gwaith. Mae hyn yn golygu y byddwch yn hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau hyfforddiant yn y gwaith yn cynnwys School Direct, hyfforddiant athro cychwynnol wedi’i leoli mewn ysgol (SCITT) a’r cynllun a gynigir gan Teach First. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Arian

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ynglyn ag ariannu, edrychwch ar wefan GOV.UK neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru os ydych yn byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Teach in Scotland

Scottish enquiries

E-bost teaching@infoscotland.com

Gwefan www.teachinginscotland.com

British Society of Audiology (BSA)

Cyfeiriad 80 Brighton Road, Reading, Berkshire RG6 1PS

Ffôn 0118 9660622

E-bost bsa@thebsa.org.uk

Gwefan www.thebsa.org.uk

SEN Teachers.co.uk

E-bost info@senteachers.co.uk

Gwefan www.senteachers.co.uk

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

SNAP Cymru

Gwefan www.snapcymru.org

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English