Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn mewn siwt swyddfa smart yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Gwirio ffeiliau ar y cyfrifiadur.

 • Mae dyn sy'n gwisgo siwt yn eistedd wrth ddesg swyddfa gan ddefnyddio cyfrifiadur a ffôn. Mae llawer o ffeiliau a dogfennau ar y silff uwchben ei ddesg ac ar y ddesg gyfagos.

  Mae angen sgiliau cyfathrebu rhagorol ar arolygwyr treth er mwyn cael gwybodaeth gan bobl a gwneud iddynt deimlo'n gyfforddus pan fydd eu busnes yn cael ei archwilio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg swyddfa'n edrych ar ddogfennau papur ac yn defnyddio cyfrifiannell. Mae cyfrifiadur ar y ddesg ar ei ochr dde.

  Gwirio ffurflenni treth busnes bach.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn edrych ar fap strydoedd. Mae cyfrifiadur ar y ddesg ar ei ochr dde ac mae atlas strydoedd arall ar y ddesg ar ei ochr chwith.

  Mae'n rhaid i arolygwyr ymweld â safleoedd busnes. Mae rhai ymweliadau'n lleol, er y gallai fod angen teithio pellteroedd maith o bryd i'w gilydd.

 • Arolygydd Treth

Arolygydd Treth

Cyflwyniad

Mae arolygwyr treth yn weision sifil sy’n gweithio iCyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Maent yn sicrhau bod cwmnïau ac unigolion hunangyflogedig yn talu’r swm cywir o dreth. Maent yn dehongli ffigurau ac yn penderfynu a ddylid ymchwilio i fusnes.

Adwaenir hefyd fel

 • Arolygydd Refeniw

Fideo - Sally: Arolygwr Treth

Gweithgareddau Gwaith

Fel Arolygydd Treth, (a elwir hefyd yn Weithiwr Treth Proffesiynol) byddwch yn was sifil a gyflogir gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gallech weithio mewn nifer o feysydd gwahanol gan gynnwys gwaith achos, ymchwilio a chyngor technegol.

Byddwch yn dehongli ffigurau i sicrhau bod unigolion a chwmnïau’n talu’r swm cywir o dreth ar eu hincwm a’u cyfalaf. Byddwch yn helpu cwmnïau i gydymffurfio â rheoliadau treth trwy roi cyngor.

Os byddwch yn ymwneud â gwaith achos, byddwch yn ymchwilio i achosion lle nad ydych yn credu bod cyfrifon busnes a gyflwynwyd i Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn gywir. Byddwch yn aml yn gweithio mewn timau. Gallech gefnogi cydweithwyr neu fod yn arweinydd tîm ar achos penodol.

Gallai pobl sydd newydd ddechrau ar yr yrfa hon ddisgwyl ymchwilio i fusnesau bach sy’n ymdrin â thrafodion arian parod. Mae Arolygwyr Treth mwy profiadol yn aml yn ymchwilio i fusnesau mwy sydd â chyfrifon mwy cymhleth.

Weithiau, byddwch yn gweithio ar eich pen eich hunan a bydd gennych gyfrifoldeb llawn am achos a rheolaeth lawn dros eich amser. Ar adegau eraill, byddwch yn cyfrannu at ymdrechion tîm.

Bydd angen i chi ymgyfarwyddo â’r math o fusnes sy’n gysylltiedig â’r achos. Mewn ymholiad llawn, trylwyr, byddwch yn ymweld â safleoedd i gwrdd â phobl wyneb yn wyneb, er mwyn deall cofnodion ac economeg y busnes, gan chwilio yn y cyfrifon am broblemau posibl.

Gallech ddadansoddi cofnodion cyfrifiadurol cwmni hefyd, er mwyn gweld a yw’r gyfraith dreth yn cael ei chymhwyso’n gywir. Gallech ymwneud ag e-fasnach, gan ymchwilio i faterion treth cwmnïau sy’n masnachu ar y rhyngrwyd.

Trwy archwilio’r holl gofnodion, gallech nodi gwahaniaethau rhwng yr incwm a ddatganwyd a ffordd o fyw'r perchennog neu gyfarwyddwyr y cwmni. Gallai fod nodweddion anarferol yng nghyfrifon y busnes nad ydynt yn gyson â’r hyn rydych yn ei wybod am y fasnach honno neu berfformiad diweddar y busnes.

Byddwch yn dadlau eich achos mewn cyfarfodydd ag aelodau’r tîm, a thrwy ohebu (neu ymweld) â’r trethdalwr.

Mae Arolygwyr Treth yn ceisio esboniadau, ac yn herio unrhyw anghysondebau yn y cyfrifon. Yn ogystal â chwrdd â Pherchennog neu Gyfarwyddwr busnes, gallech gwrdd â’i Gynghorydd Proffesiynol, er enghraifft Cyfrifydd neu Gyfreithiwr.

Mae arolygwyr yn datrys llawer o achosion trwy drafod â’r trethdalwr, er bod yn rhaid i rai achosion fynd i’r llys; yn yr achosion hyn, gallai fod angen i chi baratoi llawer o dystiolaeth fanwl. Gallai rhai ymddangos yn y llys neu mewn tribiwnlys.

Mae Arolygwyr Treth profiadol yn ymchwilio i achosion cymhleth a heriol o dwyll neu osgoi treth. Rydych yn arbenigwyr ar gyfraith a pholisi treth, felly gallech roi cyngor arbenigol i swyddfeydd lleol ar faterion treth cymhleth ac achosion unigol.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Arolygydd Treth, bydd angen i chi:

 • fod yn onest, yn wrthrychol ac yn ddiduedd
 • meddwl yn annibynnol
 • gallu cynllunio a threfnu’ch gwaith
 • bod yn rhifog a gallu dadansoddi gwybodaeth
 • gallu gwneud penderfyniadau
 • gallu gweithio mewn tîm yn effeithiol
 • gallu datrys problemau cymhleth a sicrhau canlyniadau
 • ymddiddori mewn sut mae busnesau’n gweithio
 • gallu defnyddio’ch menter eich hun
 • bod yn barod i ddefnyddio technoleg gwybodaeth i gefnogi’ch gwaith
 • bod yn hyblyg, er enghraifft, dysgu sut i ymdrin â newidiadau mewn ffocws busnes ac anghenion cwsmeriaid
 • gallu ymdrin yn drylwyr â manylion

Os ydych yn cael cyfrifoldeb am achos arbennig, mae’n rhaid i chi allu arwain, ysgogi, cefnogi ac annog y bobl eraill yn eich tîm.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cyflog cychwynnol: £34,500 - £39,000
 • Gyda phrofiad: £41,000 - £47,500
 • Mae Uwch Arolygwyr Treth yn ennill £53,000

Oriau gwaith

Fel arfer, byddwch yn gweithio oriau swyddfa safonol, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gallai rhai dyletswyddau alw am oriau ychwanegol gyda’r nos neu dros y penwythnos. Gallai trefniadau gwaith hyblyg fod yn bosibl.

Ble gallwn i weithio?

Mae Arolygwyr Treth yn weision sifil sy’n gweithio i Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Ceir cyfleoedd ar gyfer Arolygwyr Treth yn swyddfeydd y llywodraeth mewn rhai trefi a dinasoedd ar hyd a lled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gweithwyr Treth Proffesiynol yn cael eu hysbysebu ar wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac mewn papurau newydd cenedlaethol.

Mae swyddi gwag ar gyfer Llwybr Carlam Cyffredinol y Gwasanaeth Sifil yn cael eu hysbysebu ar wefan y Gwasanaeth Sifil lle mae’n rhaid ymgeisio ar-lein.

Yn gyffredinol mae’r rhaglenni Gweithwyr Treth

Proffesiynol a Llwybr Carlam yn cael eu hysbysebu ac mae’n rhaid ymgeisio rhwng mis Medi a mis Tachwedd bob blwyddyn er mwyn dechrau’r flwyddyn ganlynol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae rhaglen datblygu gweithwyr treth proffesiynol Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn rhan o’u rhaglen i raddedigion. I ymgeisio, dylai fod gennych ddim llai na gradd anrhydedd 2:2 (neu eich bod yn disgwyl cael gradd yn ystod y flwyddyn y mae CThEM yn recriwtio) mewn unrhyw bwnc. Mae CThEM hefyd yn derbyn cymhwyster ôl-raddedig neu gymhwyster tramor cyfwerth.

Man cychwyn da yw astudio am ddiploma lefel 3 y Sefydliad Gwasanaethau Ariannol (IFS) mewn astudiaethau ariannol. Bydd angen i chi ddod o hyd i goleg sy'n cynnig y pwnc hwn. Mae Prentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am brentisiaeth.

Bydd angen i chi fod yn wladolyn y DU neu fodloni un o ofynion cenedlaetholdeb eraill y Gwasanaeth Sifil.

Mae'n bosibl y gallech gael swydd hefyd trwy raglen ddatblygu llwybr carlam cyffredinol y Gwasanaeth Sifil.

Hyfforddiant

Mae’r rhaglen datblygu gweithwyr treth proffesiynol yn gymysgedd o ddysgu ffurfiol trwy sesiynau dan arweiniad tiwtoriaid, hunan-astudio a gwaith achos treth go iawn.

Byddwch yn dechrau trwy raglen ymsefydlu, ac yna byddwch yn gweithio mewn swyddfa dreth. Byddwch yn astudio ar nifer o ddiwrnodau’r wythnos, weithiau mewn canolfan hyfforddi ranbarthol. Mae’r rhaglen yn cynnwys nifer o fodiwlau hyfforddi a bydd arholiad ar gyfer pob un.

Wrth i chi symud trwy’r rhaglen, byddwch yn dechrau ymweld â safleoedd a delio ag achosion, gan ddatblygu portffolio o waith ymarferol. Caiff eich gwaith ei asesu’n barhaus trwy gydol eich amser ar y rhaglen.

Cewch hefyd y cyfle i weithio mewn maes mwy arbenigol yn ystod y flwyddyn olaf. Ar gyfartaledd, pedair blynedd yw hyd y rhaglen datblygu gweithwyr treth proffesiynol. Ar ddiwedd y cyfnod hwn, byddwch yn Arolygydd Treth cwbl gymwys.

Dilyniant

Gall Arolygwyr Treth gamu ymlaen i arwain y gwaith o ymchwilio i fusnesau mwy a chanddynt gyfrifon mwy cymhleth. Mae Arolygwyr Treth profiadol yn archwilio achosion heriol o dwyll neu o osgoi treth. Mae rhai yn rhoi cyngor arbenigol i swyddfeydd lleol.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn swydd cyllid neu wasanaeth cwsmeriaid yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae gweithio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi’n eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i’ch cyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddion, ceryddon neu rybuddiadau sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os ydynt yn gofyn i chi wneud.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod dim ond os gofynnir i chi.

Cymwysterau

I ymgeisio ar gyfer y rhaglen datblygu gweithwyr treth proffesiynol, mae’n rhaid ichi fel arfer cael o leiaf gradd anrhydedd 2:2 mewn unrhyw bwnc.

Y gofyniad arferol ar gyfer cael eich derbyn ar unrhyw gwrs gradd yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 2/3 phwnc arall

Mae’r cymwysterau a dderbynnir yn lle Safonau Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau’n amrywio felly edrychwch yn ofalus ar brosbectysau.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen o leiaf dwy Safon Uwch arnoch, neu Uwch Brentisiaeth.

Os oes gennych anabledd a gallwch roi tystiolaeth eich bod yn addas ar gyfer y rhaglen, efallai na fydd y gofyniad am radd yn gymwys.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Mynediad

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn cynnig y Rhaglen i Raddedigion, sy’n para pedair blynedd. Ar ôl cael eu derbyn, caiff ymgeiswyr eu rhoi ar y Rhaglen Datblygu Gweithwyr Treth Proffesiynol.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau arferol y mae eu hangen i gael eich derbyn ar y cwrs gradd o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod y ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol.

Ystadegau

 • Mae 23% o’r bobl mewn swyddi megis arolygydd treth yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 27% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Civil Service Jobs

Gwefan www.civilservice.gov.uk/jobs

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Civil Service Fast Stream

Cyfeiriad HMRC Civil Service Resourcing, Room LG69/70, 100 Parliament Street, Westminster, London SW1A 2BQ

Gwefan faststream.civilservice.gov.uk

HM Revenue & Customs (HMRC)

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English