Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae defnyddio cyfrifiadur yn rhan fawr o waith syrfëwr meintiau. Yma, mae'r syrfëwr yn ysgrifennu adroddiad.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn darlunio ar ddarn o bapur gan ddefnyddio ffon fesur.

  Yn ogystal â gwaith cyfrifiadurol, mae angen i syrfewyr meintiau edrych ar bethau megis cynllun y pensaer ar gyfer y prosiect adeiladu.

 • Mae dau ddyn yn sefyll wrth ddesg mewn swyddfa. Maent yn edrych ar ddarn mawr o bapur.

  Yma, mae'r pensaer a'r syrfëwr meintiau'n trafod prosiect cyfredol arall.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n siarad ar y ffôn.

  Mae angen sgiliau pobl a chyfathrebu mewn nifer o feysydd yn y math hwn o waith. Yma, mae'r syrfëwr meintiau'n trafod cynnydd prosiect cyfredol â chleient.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ochr wal. Mae'n darlunio ar siart wal.

  Mae angen i syrfewyr meintiau sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth ddiweddaraf am yr holl brosiectau y maent yn gweithio arnynt. Mae defnyddio llinell amser prosiect yn helpu'r syrfëwr i weld ar ba gam y mae pob prosiect.

 • Mae dyn yn sefyll mewn swyddfa yn edrych ar ffolder sy'n llawn o ddogfennau papur.

  Mae angen gwybodaeth am y materion sy'n effeithio ar brosiect adeiladu yn y swydd hon. Yma, mae'r syrfëwr yn gwneud gwaith ymchwil cefndirol ar fater iechyd a diogelwch.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiannell ac yn edrych ar amryw ddogfennau papur.

  Mae sgiliau rhif yn bwysig ar gyfer yr yrfa hon. Gallai hyn fod i asesu ceisiadau am brosiect newydd gan gwmnïau adeiladu, neu i gyfrifo cost pob cam o brosiect.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Llunio dadansoddiad manylach o gostau a meintiau.

 • Syrfëwr Meintiau

Syrfëwr Meintiau

Cyflwyniad

Mae syrfewyr meintiau yn canfod cost prosiectau adeiladu, gan ystyried llafur, deunyddiau, trethi a chostau cynnal.

Mae’r gwaith hefyd yn gallu cynnwys sicrhau bod pob gorchwyl yn cael ei gwblhau mewn pryd, cydgysylltu’r holl bobl sy’n rhan o’r gwaith a bod yn gyswllt â’r cleient.

Adwaenir hefyd fel

 • Syrfëwr, Meintiau
 • Syrfëwr Meintiau Prosiect
 • Syrfëwr Meintiau Rheoli
 • Ymgynghorydd Cost Adeiladu

Fideo - Mark: Syrfëwr Meintiau

Fideo - Rhona: Syrfëwr Meintiau Dan Hyfforddiant

Fideo - Partner : Sam

Fideo - Donny: Partner Ecwiti

Gweithgareddau Gwaith

Fel Syrfëwr Meintiau, byddwch yn defnyddio dyluniad Pensaer neu Beiriannydd Sifil er mwyn canfod cost adeiladu adeiladau sy’n amrywio o ysbytai, ysgolion a charchardai i ffatrïoedd, dociau a meysydd awyr.

Rhaid i Syrfewyr Meintiau ystyried cost pethau megis llafur, deunyddiau, trethi, a chostau cynnal a chadw tebygol. Byddwch o hyd yn ceisio cael y gwerth gorau am arian gan gontractwyr a chyflenwyr.

Mae Syrfewyr Meintiau mewn practis preifat ac mewn llywodraeth leol a chanolog fel arfer yn gweithio mewn swyddfa ac yn gweithio o leoliad penodol.

Byddwch yn defnyddio cynlluniau’r Pensaer i roi amcangyfrif cychwynnol o gost prosiect. Yna, byddwch yn cynhyrchu dadansoddiad manylach o’r costau a’r meintiau, sef Bil Meintiau. Byddwch yn anfon hwn at gontractwyr adeiladu fel y gallant benderfynu ar eu cynigion ar gyfer y prosiect.

I orffen, byddwch yn asesu’r cynigion a gânt fel y gallwch chi a’r cleient benderfynu i bwy y dylech roi’r prosiect. Mae Syrfewyr Meintiau llywodraeth leol a chanolog hefyd yn rheoli gwariant ar gyfer rhaglenni parhaus, gan wneud y defnydd gorau o gyllidebau a chydbwyso gwaith cynnal a chadw â gwaith adeiladu newydd.

Cyflogir Syrfewyr Meintiau Masnachol gan gontractwyr Adeiladu a Pheirianneg Sifil. Byddwch yn paratoi cynigion ar gyfer gwaith adeiladu ac yn sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau mewn pryd, i’r safon ofynnol. Byddwch yn asesu effaith unrhyw newidiadau i’r prosiect neu amhariad ar y gwaith ac yn trafod hyn gyda Syrfëwr Meintiau’r cleient.

Mae Syrfewyr Meintiau Masnachol yn gweithio ar safleoedd adeiladu fel arfer, ac efallai y bydd angen iddynt symud o amgylch y wlad ar gyfer prosiectau.

Mae llawer o reoliadau diogelwch yn berthnasol i’r diwydiant adeiladau. Er enghraifft, rhaid gwisgo het galed ar safleoedd adeiladu.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Syrfëwr Meintiau, bydd arnoch angen:

 • safon rhifedd dda
 • sgiliau TG
 • y gallu i ddadansoddi lluniadau technegol a chynlluniau penseiri
 • sgiliau ysgrifennu adroddiadau
 • yr hyder i gyd-drafod a’r symbyliad i wneud eich penderfyniadau eich hun

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cyflog cychwynnol: £28,500
 • Gyda phrofiad: £38,500 - £45,500
 • Mae Uwch Syrfewyr Meintiau yn ennill £48,500 - £55,000

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i chi ddechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr, ac efallai y bydd angen i chi weithio ar rai penwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • llywodraeth leol a chanolog
 • cwmnïau eiddo ac adeiladu
 • cwmnïau sy’n arbenigo mewn gwaith syrfewyr
 • sefydliadau masnachol a diwydiannol

Mae cyfleoedd i Syrfewyr Meintiau yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Ceir cyfleoedd i Syrfewyr Meintiau weithio fel ymgynghorwyr annibynnol neu mewn practis preifat.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl hysbysfyrddau swyddi mawr, ar wefan Paru Swyddi Ar-lein, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/quantity-surveyor/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y ffordd fwyaf uniongyrchol i’r yrfa hon yw astudio gradd achrededig mewn Mesur Meintiau, neu bwnc sydd â chysylltiad agos. Cynigir y cymwysterau a gydnabyddir ehangaf gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) a Sefydliad y Syrfewyr Peirianneg Sifil (ICES).

Nid oes angen gradd sy’n ymwneud â gwaith syrfëwr arnoch bob amser i fod yn Syrfëwr Meintiau. Bydd graddau mewn pynciau eraill yn aml yn dderbyniol. Mae galw mawr yn y proffesiwn hwn am bobl â sgiliau busnes a chyfathrebu.

Mae nifer fach o gyrsiau HNC a HND ar gael yn y DU mewn pynciau sy’n gysylltiedig â gwaith syrfëwr. Gellir defnyddio’r cyrsiau hyn fel llwybrau at raddau llawn, neu o bosibl at swydd iau mewn cwmni/sefydliad.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Gall fod yn bosibl ymuno â’r yrfa hon yn syth o’r ysgol ac astudio yn y gwaith.

Daw rhai pobl i'r yrfa hon drwy wneud Uwch Brentisiaeth, Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn swydd gynllunio neu adeiladu yn ddefnyddiol iawn i chi allu dod yn Syrfëwr Meintiau.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cam addysg, byddwch yn cael hyfforddiant yn y gwaith. Er mwyn dod yn aelod cwbl gymwys o RICS, bydd angen ichi wneud o leiaf dwy flynedd o ddysgu strwythuredig mewn swydd. Rhoddir statws siartredig i aelodau llawn RICS. Dyma’r lefel cymhwysedd uchaf mewn proffesiwn.

Mae nifer o gyrsiau ôl-raddedig yn ymwneud â gwaith syrfëwr ar gael yn y DU.

Dilyniant

Gall Syrfewyr Meintiau profiadol symud i swyddi uwch, megis Prif Syrfëwr Meintiau. Mae rhai Syrfewyr Meintiau yn mynd yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen o leiaf pump TGAU gradd A* - C (9 - 4) arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ac efallai dwy Safon Uwch.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch arnoch fel arfer.

I gael eich derbyn ar gwrs gradd achrededig addas mewn mesur meintiau, bydd arnoch angen fel arfer:

 • 2/3 Safon Uwch.>
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safonau Uwch, er enghraifft:

 • cymhwysterBTEC lefel 3
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, mae gofynion mynediad cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly edrychwch ar brosbectysau prifysgolion am ragor o fanylion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan hwyrddyfodiaid llwyddiannus sgiliau perthnasol yn aml a gafwyd ar lefel technegydd. Er enghraifft, gallwch symud ymlaen i fod yn aelod technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Mae cefndir mewn cynllunio neu adeiladu hefyd yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau arferol y mae eu hangen arnoch i gael eich derbyn ar y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod y ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol.

Os ydych yn berson graddedig heb radd achrededig, gallwch wneud cwrs trosi dwy flynedd ôl-raddedig mewn tirfesur. Mae’n bosibl y bydd ffafriaeth i’r rheini sydd â gradd mewn pwnc cysylltiedig megis adeiladu neu adeiladwaith.

Mae’r College of Estate Management yn cynnig gradd mewn Tirfesur Meintiau trwy ddysgu o bell.

Mae cwmnïau adeiladu mwy yn noddi astudiaethau ar lefel addysg uwch.

Mae rhai pobl yn dechrau ar yr yrfa hon trwy Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Tirfesur. Gall hyn arwain at rolau syrfewyr meintiau cynorthwyol.

Ystadegau

 • Mae 16% o syrfewyr meintiau yn hunangyflogedig.
 • Mae 12% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 5% oriau hyblyg.
 • Mae 3% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

Y prif sefydliadau ar gyfer yr yrfa hon yw Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, Sefydliad y Syrfewyr Peirianneg Sifil a’r Sefydliad Siartredig Adeiladu.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Chartered Institute of Building (CIOB)

Cyfeiriad Englemere, Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB

Ffôn 01344 630700

E-bost reception@ciob.org.uk

Gwefan www.ciob.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

National Heritage Training Group (NHTG)

Cyfeiriad Carthusian Court, 12 Carthusian Street, London EC1M 6EZ

Ffôn 01342 326171

E-bost rayrobertson@nhtgskills.org

Gwefan www.nhtg.org.uk

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Cyfeiriad Dominion House, Sibson Road, Sale, Cheshire M33 7PP

Ffôn 0161 9723100

E-bost education@cices.org

Gwefan www.cices.org

Surveying Your Future?

Publisher: Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Gwefan www.cices.org/pdf/Careers%20Leaflet%202010.pdf

QSi for Quantity Surveyors

Gwefan www.theqsi.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English