Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn a menyw yn eistedd wrth fwrdd. Mae'r ddau ohonynt yn edrych ar gynllun.

  Trafod y datblygiad newydd ag aelod arall o'r tîm cynllunio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd hir. Mae'n defnyddio cyfrifiannell ac yn darlunio ar amryw ddogfennau papur.

  Cyfrifo cost prosiect.

 • Mae dyn mewn crys glas yn defnyddio gliniadur ar ddesg.

  Anfon e-bost.

 • Mae dyn mewn crys glas yn siarad ar y ffôn.

  Mae angen sgiliau cyfathrebu rhagorol ar gyfer yr yrfa hon.

 • Mae dyn mewn siwt las yn sefyll ger car. Mae'n dal ffolder.

  Gwirio'r cynlluniau am y tro olaf cyn cychwyn am y safle.

 • Mae dyn mewn crys glas yn edrych ar gynllun.

  Edrych ar y cynlluniau ar gyfer datblygiad newydd.

 • Mae dyn mewn siwt las yn cerdded ar safle adeiladu.

  Cyrraedd y safle, yn barod i wirio datblygiad y gwaith.

Syrfëwr Datblygu

Cyflwyniad

Mae Syrfewyr Datblygu’n datblygu eiddo a thir. Mae’r gwaith yn cynnwys mesur, prisio, cynllunio, goruchwylio prosiectau ac asesu anghenion masnachol.

Adwaenir hefyd fel

 • Syrfëwr Datblygu a Chynllunio
 • Syrfëwr, Cynllunio a Datblygu

Gweithgareddau Gwaith

Mae Syrfewyr Datblygu’n arwain datblygu eiddo a thir o’r cam cynllunio i’r diwedd. Mae hyn yn cynnwys adeiladu adeiladau newydd ac ailddefnyddio adeiladau presennol.

Mae’r gwaith yn cyfuno gweithio mewn swyddfa â threulio amser yn ymweld â safleoedd a thrafod prosiectau. Er enghraifft, maent yn treulio llawer o amser yn ymchwilio wrth ddesg. Mae hyn yn cynnwys astudio mapiau, dadansoddi ystadegau ac ysgrifennu adroddiadau.

Mae Syrfewyr Datblygu’n gweithio allan y galw am eiddo preswyl, diwydiannol neu fasnachol trwy gymharu’r hyn sydd eisoes yn bodoli â phethau megis y cynnydd a ragwelir mewn poblogaeth leol.

Maent yn awgrymu prosiectau posibl ac yn penderfynu a allant fwrw ymlaen gan ystyried costau, cynaliadwyedd ac amddiffyn ardaloedd ac adeiladau o werth hanesyddol.

Ar ôl iddynt benderfynu bod gan brosiect botensial, mae’r syrfëwr yn trafod caniatâd cynllunio gan awdurdodau lleol. Gallai hyn gynnwys sgyrsiau cymhleth a hir. Ar ôl cael caniatâd, gall y syrfewyr gynghori’r datblygwr ar sut i gael benthyciadau gan fanciau a buddsoddwyr eraill.

Yn ystod y datblygiad, maent yn goruchwylio prosiectau ac yn sicrhau bod cynlluniau, cyllidebau a rheoliadau y cytunwyd arnynt yn cael eu dilyn. Yn ystod ymweliadau â’r safle, mae angen i Syrfewyr Datblygu gadw at reolau iechyd a diogelwch. Mae’n rhaid iddynt wisgo het galed ar safleoedd adeiladu.

Mae Syrfewyr Datblygu’n gwneud gwaith yn cynllunio dyfodol ardaloedd mawr a bach. Mae’r rheini sy’n gweithio i awdurdodau cynllunio lleol hefyd yn gwirio cynigion cynllunio gan ddatblygwyr eiddo.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Syrfëwr Datblygu, bydd angen i chi gael:

 • Sgiliau pobl da.
 • Llygad craff gan fod llawer o’r gwaith y byddwch yn ei wneud yn seiliedig ar ymchwil.
 • Bod yn dda o ran cyfathrebu eich syniadau.
 • Diddordeb mewn adeiladau a sut y cânt eu hadeiladu.
 • Sgiliau TGCH da.
 • Dealltwriaeth o luniau a diagramau technegol.
 • Sgiliau trefnu ar gyfer eich llwyth gwaith amrywiol.
 • Lefel dda o Saesneg ysgrifenedig.
 • Sgiliau rhif.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

Mae Syrfewyr Datblygu’n ennill tua £21,000 – £26,000, gan godi i £34,000 – £45,000 â phrofiad. Mae cyflog dros £60,000 yn bosibl ar gyfer swyddi uwch.

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr, ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag gallai fod yn ofynnol i chi ddechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio dros rai penwythnosau.

Ble gallwn i weithio?

Mae’r cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau ac adrannau eiddo diwydiannau preifat mawr, adrannau’r llywodraeth ganolog a’r llywodraeth leol, cyrff eraill y sector cyhoeddus a chymdeithasau tai. Mae’r rhan fwyaf o syrfewyr cynllunio a datblygu’n gweithio yn y sector cyhoeddus, mewn llywodraeth ganolog neu leol.

Mae cyfleoedd ar gyfer Syrfewyr Datblygu yn codi â chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd trwy’r DU.

Mae cyfleoedd i Syrfewyr Datblygu hefyd yn codi mewn gwledydd Ewropeaidd lle mae angen am weithwyr proffesiynol a chanddynt sgiliau cynllunio a datblygu.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i Syrfewyr Datblygu weithio mewn practis preifat fel ymgynghorwyr.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir swyddi gwag ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Paru Swyddi Ar-lein (Universal Jobmatch), ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y llwybr mwyaf uniongyrchol i’r yrfa hon yw astudio gradd achrededig perthnasol yna hyfforddiant a phrofiad gwaith.

Cynigir y cymwysterau mwyaf cydnabyddedig gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) a’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI).

Y graddau sy’n ymwneud â thirfesur a chynllunio bydd yn fwyaf defnyddiol.

Bydd astudio un o’r cyrsiau achrededig RICS hefyd yn galluogi i’r myfyrwyr ymgeisio am Asesiad Gallu Technegol â’r RICS ac i gymhwyso’n Syrfëwr Technegol (Tech RICS). O’r cymhwyster hwn mae’n bosibl cwblhau pont (trwy lwybrau amrywiol) i statws Syrfëwr Siartredig – MRICS.

Nid oes angen gradd sy’n ymwneud â thirfesur bob amser arnoch i ddod yn syrfëwr. Bydd graddau mewn pynciau eraill fel arfer yn dderbyniol. Mae galw uchel am bobl a chanddynt sgiliau cyfathrebu a busnes yn y proffesiwn hwn.

Bydd angen i newydd-ddyfodiaid nad ydynt wedi’u hachredu trwy’r RICS astudio cwrs trosi ôl-radd sydd wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad. Mae nifer o gyrsiau ôl-radd perthnasol i dirfesur ar gael yn y DU.

Mae Prifysgol De Cymru’n rhedeg cwrs HND mewn Tirfesur. Gellir defnyddio hyn yn llwybr i gwrs gradd llawn, neu i gael mynediad i swyddi syrfëwr technegol.

Mae Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cam addysg, byddwch yn cael eich hyfforddi wrth weithio. I ddod yn aelod cwbl gymwys o’r RICS, bydd angen i chi gyflawni ddim llai na dwy flynedd o ddysgu strwythuredig wrth gael eich cyflogi. Rhoddir statws siartredig i aelodau llawn y RICS. Dyma’r lefel gallu uchaf yn y proffesiwn.

Cynnydd

Gall syrfewyr profiadol symud ymlaen i rolau uwch, megis prif syrfewyr. Mae rhai syrfewyr yn mynd yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, fel arfer, bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch.

Y gofyniad arferol ar gyfer mynediad i gwrs gradd achrededig addas yw:

 • 2/3 Safon Uwch, yn cynnwys Mathemateg, Daearyddiaeth a/neu unrhyw bwnc gwyddonol arall.
 • TGAU gradd C neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg (os nad yw’n bwnc Safon Uwch).

Derbynnir cymwysterau eraill yn aml yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

I gael lle ar gwrs gradd sylfaen berthnasol bydd arnoch angen:

 • 1 Safon Uwch.
 • TGAU gradd C neu uwch yn eich pwnc Safon Uwch.
 • 3/4 TGAU arall gradd C neu uwch, gyn gynnwys Saesneg a Mathemateg.

I gael mynediad i’r HND mewn Tirfesureg sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru, bydd arnoch angen o leiaf:

 • 120 pwynt UCAS.
 • Tair TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg iaith.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Yn aml, mae gan hwyr-ddyfodiaid llwyddiannus brofiad perthnasol helaeth ar lefel technegydd. Er enghraifft, gall oedolion wneud cynnydd fel aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

Mae cefndir mewn cynllunio neu adeiladu hefyd yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle ar eich cwrs gradd neu HND dethol, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod y ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Os ydych chi’n raddedig heb radd achrededig, gallwch gymryd cwrs trosi ôl-raddedig dwy flynedd mewn gwaith syrfëwr. Efallai y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r rheini a chanddynt radd berthnasol mewn adeiladwaith neu adeiladu.

Mae’r Coleg Rheoli Ystadau yn cynnig gradd ôl-raddedig mewn Gwaith Syrfëwr, gyda dewis i arbenigo mewn Cynllunio a Datblygu, trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 5% o syrfewyr yn gweithio rhan-amser.
 • Mae 15% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 4% yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

RICS (Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig) yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirfesur.

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

Northumbria University

Cyfeiriad Ellison Place, Newcastle upon Tyne NE1 8ST

Ffôn 0191 2326002

E-bost ask4help@northumbria.ac.uk

Gwefan www.northumbria.ac.uk

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Royal Town Planning Institute (RTPI)

Cyfeiriad 41 Botolph Lane, London EC3R 8DL

Ffôn 020 7929 9494

E-bost contact@rtpi.org.uk

Gwefan www.rtpi.org.uk

Northern Ireland Planning Service

Irish enquiries

Gwefan www.planningni.gov.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English