Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dau ddyn, sy'n gwisgo helmedau diogelwch a dillad llachar, yn sefyll wrth droed wyneb craig fawr.

  Asesu sefydlogrwydd wyneb y graig wrth ymyl ffordd fawr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd, yn ysgrifennu ar fap mawr.

  Mae mapiau yn cael eu llunio a'u dadansoddi er mwyn gweld manteision ac anfanteision safleoedd posibl.

Syrfëwr Mwynau/Cloddio

Cyflwyniad

Mae syrfewyr mwynau/mwyngloddio yn mapio dyddodion mwynau. Mae eu tasgau’n cynnwys penderfynu ar y defnydd posibl o’r dyddodion mwynau a’u gwerth, rheoli a datblygu mwyngloddiau, a rhag-weld effeithiau posibl y mwyngloddio ar yr amgylchedd, er enghraifft llygru’r aer.

Adwaenir hefyd fel

 • Syrfëwr, Mwynau
 • Syrfëwr, Mwyngloddio

Gweithgareddau Gwaith

Mae syrfewyr mwynau/mwyngloddio yn mapio dyddodion mwynau, er enghraifft aur a diemwntau, ac yn penderfynu ar y defnydd posibl ohonynt a’u gwerth. Maent yn paratoi arolygon i gefnogi ceisiadau cynllunio ac i ddarganfod a fydd hi’n bosibl cloddio mewn man penodol.

Mae syrfewyr mwynau/mwyngloddio yn rhag-weld pa fath o effaith y bydd y mwyngloddio yn ei gael ar yr amgylchedd, er enghraifft llygru’r aer. Os bydd cais cynllunio yn cael ei wrthod, gall y syrfëwr roi tystiolaeth mewn apêl llys.

Unwaith y bydd caniatâd cynllunio wedi’i roi, bydd y syrfewyr mwynau/mwyngloddio yn llunio contractau cyfreithiol er mwyn sefydlu hawliau i gael mynediad i’r tir ac i weithio’r mwynfeydd.

Mae syrfewyr mwynau/mwyngloddio yn gwneud archwiliadau manwl o safleoedd er mwyn rhoi pris ar fwyngloddiau neu chwareli a dyddodion mwynol. Maent hefyd yn rheoli a datblygu chwareli a mwyngloddiau, ac yn cynghori rheolwyr mwyngloddiau ar faterion ariannol.

Wedi i’r holl fwynau gael eu cloddio o fwynglawdd, bydd syrfewyr mwynau/mwyngloddio yn rhoi cyngor ar adfer y safle i’w statws blaenorol, neu’n awgrymu syniadau ar gyfer datblygu. Maent yn cynllunio a chofnodi lleoliad chwareli a mwyngloddiau a’u gwastraff, ac yn paratoi cynlluniau ar sut i gwblhau’r tipio.

Gall gweithfeydd tanddaearol fod yn dywyll, llaith a budr/brwnt. Mae nifer o reoliadau diogelwch yn berthnasol i weithfeydd cloddio a rhaid i syrfewyr mwynau/mwyngloddio wisgo hetiau caled ar y safle a than ddaear.

Mae syrfewyr mwynau/mwyngloddio yn aml yn gorfod teithio fel rhan o’u gwaith.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel syrfëwr mwynau/mwyngloddio, bydd arnoch angen:

 • Y gallu i ddeall lluniadau a diagramau technegol.
 • Sgiliau TG da a phrofiad o ddefnyddio meddalwedd cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD).
 • Bod yn dda mewn mathemateg.
 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Gwybodaeth eang am economeg mwyngloddio, deddfwriaeth cynllunio, materion iechyd a diogelwch, a phriodweddau mwynau.
 • Diddordeb mewn daearyddiaeth.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

Mae syrfewyr mwynau/mwyngloddio yn ennill rhwng 21,000 - £26,000, sy’n codi i £34,000 - £45,000 gyda phrofiad. Mae cyflogau dros £60,000 yn bosibl ar gyfer swyddi uwch.

Oriau gwaith

Mae’r mwyafrif yn gweithio tua 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi ddechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr, ac efallai y bydd angen i chi weithio ar rai penwythnosau.

Galw

Disgwylir i’r lefelau cyflogaeth ddisgyn yn ystod y degawd nesaf, er nid mor gyflym ag yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Fel arfer, dynion sydd yn dal y swyddi yn y diwydiannau hyn. Dynion sydd yn 9 allan o bob 10 swydd.

Disgwylir mai gweithwyr amser-llawn fydd yn colli’u swyddi yn bennaf.

Ble gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau mwyngloddio a chwarela, perchenogion stadau mwynau ac awdurdodau lleol.

Mae cyfleoedd ar gyfer syrfewyr mwynau/mwyngloddio i’w cael gyda chyflogwyr mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled Prydain.

Mae ennill profiad fel arfer yn golygu symud i ardaloedd lle mae mwynau ar gael.

Mae cyfleoedd ar gael i syrfewyr mwynau/mwyngloddio weithio mewn gwledydd eraill, er enghraifft yn Ewrop ac Awstralia.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i syrfewyr mwynau/mwyngloddio weithio mewn practisau preifat fel ymgynghorwyr, neu yn tirfesur a rheoli stadau mwynau ar gyfer cwmnïau mwyngloddio bychain a thirfeddianwyr mawr.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau gwaith, ar Paru Swyddi Ar-lein, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y llwybr mwyaf uniongyrchol i’r yrfa hon yw gwneud gradd achrededig berthnasol, gyda hyfforddiant a phrofiad gwaith yn dilyn.

Mae’r cymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y mwyafrif yn cael eu cynnig gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a Sefydliad y Syrfewyr Peirianneg Sifil.

Mae pynciau gradd perthnasol yn cynnwys tirfesur a mwynau.

Nid oes rhaid i chi gael gradd sy’n gysylltiedig â thirfesur bob tro er mwyn bod yn syrfëwr. Bydd graddau mewn pynciau eraill yn aml yn dderbyniol. Mae galw mawr am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu a busnes yn y proffesiwn hwn.

Bydd rhaid i ymgeiswyr sy’n astudio cyrsiau nad ydynt wedi’u hachredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig ddilyn cwrs trosi ôl-raddedig sydd wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad.

Mae Prifysgol De Cymru yn rhedeg Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Tirfesur. Gall hwn gael ei ddefnyddio fel llwybr i gwrs gradd llawn, neu fel mynediad i swyddi syrfëwr technegol.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cyfnod addysg, byddwch yn derbyn hyfforddiant wrth eich gwaith. Er mwyn bod yn aelod cymwys cyflawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, bydd angen i chi gyflawni o leiaf ddwy flynedd o ddysgu strwythuredig tra byddwch yn gweithio. Mae aelodau cyflawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn derbyn statws siartredig. Dyma’r lefel uchaf o gymhwysedd mewn unrhyw broffesiwn.

Mae nifer o gyrsiau ôl-raddedig sy’n gysylltiedig â thirfesur ar gael ym Mhrydain.

Cynnydd

Gall syrfewyr profiadol symud i swyddi uwch, e.e. swyddi prif syrfewyr. Mae rhai syrfewyr yn dewis bod yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

Er mwyn cael mynediad i gwrs gradd achrededig, dyma’r gofyniad arferol:

 • 2/3 Safon Uwch, yn cynnwys Mathemateg, Daearyddiaeth a/neu unrhyw bwnc gwyddoniaeth.
 • Cymwysterau TGAU ar radd C neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg (os nad yw’n cael ei gynnig fel pwnc Safon Uwch).

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau cenedlaethol Lefel 3 (BTEC) Edexcel .
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae’r gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly gwiriwch brosbectysau prifysgolion am fwy o fanylion.

Y gofynion mynediad ar gyfer unrhyw gwrs gradd yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • Cymwysterau TGAU ar radd C neu uwch mewn 2/3 pwnc arall.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau cenedlaethol Lefel 3 (BTEC) Edexcel .
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae’r gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly gwiriwch brosbectysau prifysgolion am fwy o fanylion.

I gael mynediad i radd sylfaen berthnasol, bydd arnoch angen:

 • 1 Safon Uwch.
 • 1 TGAU ar radd C neu uwch yn eich pwnc Safon Uwch.
 • 3/4 cymhwyster TGAU arall ar radd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau cenedlaethol Lefel 3 (BTEC) Edexcel .
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae’r gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly gwiriwch brosbectysau prifysgolion am fwy o fanylion.

Er mwyn cael mynediad i’r Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Tirfesur sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru, bydd arnoch angen o leiaf:

 • 120 pwynt UCAS .
 • 3 TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau cenedlaethol Lefel 3 (BTEC) Edexcel .
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Gwiriwch brosbectws y brifysgol am fwy o fanylion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan ymgeiswyr hwyr llwyddiannus yn aml brofiad perthnasol sylweddol ar lefel technegydd. Er enghraifft, gall ymgeiswyr sy’n oedolion symud ymlaen fel aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Mae cefndir mewn cynllunio neu adeiladu hefyd yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad i’ch cwrs gradd neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch dewisedig, efallai mai cwrs Mynediad i goleg neu brifysgol fydd y ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid does angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda’r colegau unigol.

Os ydych wedi graddio heb radd achrededig, gallwch wneud cwrs trosi ôl-raddedig dwy flynedd mewn tirfesur. Efallai y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r rhai hynny sydd â phwnc gradd cysylltiedig, tebyg i adeiladu.

Mae nifer fawr o sefydliadau yn cynnig cymwysterau ôl-raddedig mewn tirfesur trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 5% o syrfewyr yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 15% oriau hyblyg.
 • Mae 4% yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirfesur.

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Cyfeiriad Dominion House, Sibson Road, Sale, Cheshire M33 7PP

Ffôn 0161 9723100

E-bost education@cices.org

Gwefan www.cices.org

Surveying Your Future?

Publisher: Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Gwefan www.cices.org/pdf/Careers%20Leaflet%202010.pdf

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English