Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn mewn crys gwyn a thei coch yn cymryd dogfen gan berson arall. Maent yn nerbynfa adeilad.

  Cael manylion am waith newydd gan y derbynydd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn darllen dogfen.

  Astudio'r gwaith papur yn barod am ymweliad safle.

 • Mae dyn mewn fest gwelededd uchel yn archwilio paneli solar.

  Bydd arnoch angen llygad craff yn y math hwn o waith.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn siarad ar y ffôn.

  Trefnu i gwrdd â chleient.

 • Mae tri dyn yn sefyll mewn swyddfa. Mae dau yn gwisgo siacedi gwelededd uchel a hetiau caled. Mae'r trydydd dyn yn gwisgo crys a thei.

  Ar y safle, yn trafod sut mae'r prosiect yn datblygu.

 • Mae dyn mewn fest gwelededd uchel yn sefyll mewn cae. Mae'n tynnu llun o grwp mawr o baneli solar.

  Tynnu lluniau o waith gorffenedig.

 • Mae dyn mewn siaced gwelededd uchel yn archwilio grid metel mewn cae.

  Archwilio'r fframwaith er mwyn iddo fod yn barod i ychwanegu paneli solar ato.

 • Mae dyn mewn fest gwelededd uchel yn edrych ar bentwr uchel o beliau gwair.

  Archwilio twmpathau gwair ar y safle.

Syrfëwr Gwledig

Cyflwyniad

Mae gwaith Syrfewyr Gwledig yn cynnwys prisio cnydau a da byw. Gallent hefyd fod yn gysylltiedig â threfnu a chynnal arwerthiannau, datblygu a chynllunio defnydd tir a rheoli ffermydd.

Adwaenir hefyd fel

 • Syrfëwr Amaethyddol
 • Syrfëwr Ffermydd
 • Syrfëwr Tir, Amaethyddol
 • Syrfëwr, Eiddo Gwledig

Gweithgareddau Gwaith

Mae Syrfewyr Gwledig yn rhoi cyngor ar ddefnydd, gwerth, gwerthu, prynu, rheoli a datblygu tir ac eiddo gwledig.

Maent yn prisio eiddo, peirianwaith, cnydau a da byw (anifeiliaid fferm):

 • i’w prynu neu eu gwerthu
 • at ddibenion yswiriant a threth
 • at ddibenion rhentu (yn achos tir ac eiddo).

Maent yn trefnu ac yn cynnal arwerthiannau o eiddo a nwyddau fferm. Maent yn gysylltiedig â phob cam o’r arwerthiant o brisio nwyddau a pharatoi llyfrynnau, i gynnal yr arwerthiant.

Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys cynllunio defnydd tir a rheoli ffermydd. Mae rheoli ffermydd yn cynnwys goruchwylio rhediad fferm, cadw cyfrifon a rhoi cyngor ar faterion cyfreithiol.

Mae rhai Syrfewyr Gwledig yn cynghori ar sut i ddarparu cyfleusterau ar gyfer twristiaid megis llwybrau cerdded, gwarchodfeydd natur a gwersylloedd heb darfu ar fywyd gwledig.

Mae’n rhaid i Syrfewyr Gwledig gadw at reoliadau diogelwch drwy’r amser, yn enwedig ar ffermydd. Mae angen iddynt wisgo dillad diogelwch a het galed mewn ardaloedd gwaith coedwig.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Syrfëwr Gwledig, bydd angen i chi:

 • Wybod am y busnes amaethyddiaeth, gan gynnwys economeg, y gyfraith, a rheoliadau iechyd a diogelwch.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu da a diplomyddiaeth er mwyn gweithio gyda thirfeddianwyr, cymdogion, tenantiaid, gweithwyr acawdurdodau lleol.
 • Gwybod gwerth economaidd amryw fathau o gnydau ac anifeiliaid.
 • Sgiliau TG.
 • Sgiliau cynllunio a datrys problemau da.
 • Gallu trafod contractau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

Mae Syrfewyr Gwledig yn ennill rhwng £21,000 - £26,000, gan godi i £34,000 - £45,000 gyda phrofiad. Mae cyflogau o dros £60,000 yn bosibl ar gyfer swyddi uwch.

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai byddai angen dechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr ac efallai byddai angen gweithio dros rai penwythnosau.

Beth sy’n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae cystadleuaeth gadarn am swyddi, gan fod hon yn gangen fach o dirfesur gyda nifer cymharol fach o swyddi gwag. Efallai byddai’n rhaid symud i ardaloedd eraill o’r wlad er mwyn datblygu yn yr yrfa.

Ble gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys tirfeddianwyr preifat, cwmnïau yswiriant a chyrff sy’n berchen ar dir megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gallai Syrfewyr Gwledig fod yn ymgynghorwyr ar gyfer sefydliadau megis y Comisiwn Coedwigaeth, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac awdurdodau lleol.

Ceir cyfleoedd ar gyfer Syrfewyr Gwledig gyda chyflogwyr mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar hyd a lled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl fyrddau swyddi mawr, ar Paru Swyddi Ar-lein (Universal Jobmatch), ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y ffordd fwyaf uniongyrchol i’r yrfa hon yw trwy astudio gradd achrededig mewn tirfesur neu bwnc cysylltiedig. Mae gan gyrsiau gradd addas deitlau megis tirfesur gwledig a rheoli tir gwledig. Mae Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn cynhyrchu rhestr o gyrsiau achrededig.

Nid oes angen bob tro ichi feddu ar radd sy’n gysylltiedig â gwaith tirfesur i ddod yn syrfëwr. Bydd graddau mewn pynciau eraill yn aml yn dderbyniol. Mae galw uchel am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu a busnes yn y proffesiwn hwn.

Mae Prifysgol De Cymru’n cynnig HND mewn Tirfesur. Gellir defnyddio hwn fel llwybr at gwrs gradd llawn, neu fel mynediad at swydd syrfëwr technegol.

Mae Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cam addysg, byddwch yn cael hyfforddiant yn y gwaith. I ddod yn aelod cwbl gymwysedig o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, bydd angen i chi ymgymryd ag o leiaf dwy flynedd o ddysgu strwythuredig wrth weithio. Rhoddir statws siartredig i aelodau cyflawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Dyma’r lefel hyfedredd uchaf mewn proffesiwn.

Mae nifer o gyrsiau ôl-raddedig sy’n gysylltiedig â thirfesur ar gael yn y DU.

Cynnydd

Gall syrfewyr profiadol symud i rolau uwch megis prif syrfëwr. Mae rhai syrfewyr yn dod yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch arnoch fel arfer.

I gael mynediad at gwrs gradd achrededig, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 safon uwch.
 • TGAU gradd C neu uwch yn eich pynciau safon uwch.
 • 2/3 TGAU arall gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle safonau uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly edrychwch ar brosbectysau prifysgolion am ragor o fanylion.

Gallai cael profiad gwaith perthnasol cyn y cwrs fod o fantais.

Y gofyniad mynediad arferol ar gyfer unrhyw gwrs gradd yw:

 • 120 pwynt UCAS .
 • Tri TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan hwyrddyfodiaid llwyddiannus yn aml brofiad helaeth perthnasol ar lefel technegydd. Er enghraifft, gall oedolion sy’n dechrau yn yr yrfa wneud cynnydd fel aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Mae cefndir mewn cynllunio neu adeiladu hefyd yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad at eich dewis o gwrs gradd neu HND, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol fod y ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Os ydych yn berson graddedig heb radd achrededig, gallwch wneud cwrs trosi ôl-raddedig am ddwy flynedd mewn tirfesur. Gellid dewis y rheini sydd â gradd mewn pwnc cysylltiedig megis adeiladu dros eraill.

Mae’r College of Estate Management yn cynnig gradd ôl-raddedig mewn Tirfesur, gydag opsiwn i arbenigo mewn Arfer Gwledig, trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 5% o syrfewyr yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 19% oriau hyblyg.
 • Mae 6% yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau ProffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirfesur.

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra)

Cyfeiriad Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR

Ffôn 0845 9335577

E-bost defra.helpline@defra.gsi.gov.uk

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Forestry Commission

Cyfeiriad 620 Bristol Business Park, Coldharbour Lane, Bristol BS16 1EJ

Ffôn 0117 9066000

E-bost fe.england@forestry.gsi.gov.uk

Gwefan www.forestry.gov.uk

National Trust (NT)

Gwefan www.nationaltrust.org.uk

National Trust for Scotland (NTS)

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nts.org.uk

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English