Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n edrych ar amryw ddogfennau papur.

  Cofnodi canlyniadau arolwg mewn adroddiad.

 • Mae dwy fenyw a dyn yn sefyll mewn ystafell yn siarad. Maent yn edrych ar ddarn mawr o bapur.

  Mae rhai syrfewyr tir technegol yn cynhyrchu data arolwg er mwyn creu mapiau.

 • Mae menyw yn sefyll y tu allan yn defnyddio dyfais tirfesur wedi'i gosod ar ben trybedd.

  Cynnal arolwg gan ddefnyddio offer electronig.

Syrfëwr Technegol

Cyflwyniad

Mae syrfewyr technegol yn darparu cymorth i syrfewyr a gweithwyr adeiladu proffesiynol eraill. Er enghraifft, maent yn gwneud yr arolygon cychwynnol ar gyfer prosiectau peirianneg ac ar gyfer cynllunio, datblygu eiddo ac adeiladu.

Maent hefyd yn cynorthwyo â dyletswyddau amrywiol eraill ar y safle ac yn y swyddfa.

Adwaenir hefyd fel

 • Syrfëwr Cynorthwyol
 • Technegydd Tirfesur
 • Technegydd Mapio a Siartio
 • Syrfëwr, Technegol

Gweithgareddau Gwaith

Mae syrfewyr technegol yn cyflawni ystod o dasgau er mwyn darparu cymorth technegol i syrfewyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn y maes adeiladu. Mae’r math o waith y maent yn ei wneud yn dibynnu ar faes y gwaith tirfesur maent yn gweithio ynddo.

Gallai syrfewyr technegol weithio gyda:

 • syrfewyr adeiladau
 • syrfewyr eiddo gwledig
 • syrfewyr cynllunio a datblygu
 • syrfewyr tir.

Gallent hefyd weithio gyda phenseiri a chartograffwyr.

Mae syrfewyr technegol yn cyflawni amrywiaeth o dasgau sy’n dibynnu ar faes y gwaith tirfesur maent yn gweithio ynddo. Dyma rai pethau y gallent eu gwneud:

 • Cynhyrchu cynlluniau gan ddefnyddioCAD meddalwedd.
 • Gwirio cynnydd prosiectau adeiladu.
 • Casglu gwybodaeth am nodweddion naturiol a dynol y tir.
 • Cynnal arolygon cychwynnol ar gyfer prosiectau peirianneg, datblygu eiddo, adeiladu a mapio.

Maent hefyd yn helpu ag ystod eang o ddyletswyddau eraill ar y safle ac yn y swyddfa.

Mae llawer o reoliadau diogelwch yn berthnasol i’r diwydiant adeiladu. Er enghraifft, mae’n rhaid gwisgo het galed ar safleoedd adeiladu.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel syrfëwr technegol bydd angen i chi:

 • Weithio’n gywir ac yn drefnus.
 • Mwynhau gweithio gyda ffigurau.
 • Meddu ar sgiliau TGCH da.
 • Gallu defnyddio offer mesur.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu da.

Ar gyfer y gwaith hwn bydd arnoch angen rywfaint o wybodaeth am:

 • Sut y caiff adeiladau eu hadeiladu.
 • Busnes.
 • Economeg.
 • Y gyfraith.
 • Deddfwriaeth iechyd a diogelwch .

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

Mae syrfewyr technegol yn ennill rhwng £18,500 - £24,000, gan godi i £27,500 - £32,000 gyda phrofiad. Gall pobl mewn swyddi uwch ennill cyflogau uwch.

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gallech ddechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr a gweithio dros rai penwythnosau.

Ble gallwn i weithio?

Cyflogir syrfewyr technegol gan gwmnïau adeiladu, awdurdodau lleol, llywodraeth ganolog –Arolwg Ordnans a’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn bennaf – a chan sefydliadau cenedlaethol eraill megis yr Awdurdod Hedfan Sifil.

Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys cwmnïau arolygon o’r awyr a chwmnïau nwy, trydan a dwr.

Ceir cyfleoedd ar gyfer syrfewyr technegol gyda chyflogwyr mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar hyd a lled y DU.

Ceir cyfleoedd hefyd i weithio ar brosiectau mewn gwledydd eraill yn Ewrop a gweddill y byd.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl fyrddau swyddi mawr, ar Paru Swyddi Ar-lein, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gallech gael mynediad at yr yrfa hon yn syth o’r ysgol a gweithio wrth hyfforddi - efallai trwy Brentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd.

Gallech ddechrau’r yrfa hon trwy radd sylfaen, HNC neu HND mewn pwnc sy’n gysylltiedig ag adeiladu. Bydd pynciau sy’n gysylltiedig â gwaith tirfesur, tirfesur meintiau ac adeiladu’n ddefnyddiol.

Pe byddech yn mynd yn syth o’r ysgol, gallech fod yn gweithio tuag at rywbeth megis cymhwyster cenedlaethol BTEC.

Hyfforddiant

I’r sawl sy’n dechrau’n syth o’r ysgol/coleg, byddwch fwy na thebyg yn gweithio mewn cwmni tirfesur ar rai dyddiau’r wythnos ac yn mynd i’r coleg ar y diwrnodau eraill.

Cynnydd

Mae nifer o syrfewyr technegol yn parhau â’u hyfforddiant i ddod yn syrfewyr cwbl gymwys.

Cymwysterau

I gael mynediad at gwrs Edexcel (BTEC) cenedlaethol perthnasol, y gofyniad arferol yw:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch; gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.

I ddechrau Prentisiaeth Lefel Uwch, bydd arnoch angen fel arfer 5 TGAU gradd C neu uwch neu eich bod wedi cyflawni Prentisiaeth Lefel Ganolradd .

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch fel arfer.

I gael mynediad at HND, HNC neu radd sylfaen berthnasol, bydd arnoch angen o leiaf:

 • 1 Safon Uwch.
 • 3-5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac iaith Saesneg.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safonau Uwch, er enghraifft:

 • cymwysterau cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Edrychwch ar brosbectws y brifysgol am ragor o fanylion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a phrofiad mewn adeiladu neu gynllunio yn ddefnyddiol.

Gall hwyrddyfodiaid wneud cynnydd fel aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Cyrsiau

Bydd colegau fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech wirio polisi mynediad colegau unigol.

Mae cyrsiau dysgu o bell o’r Coleg Rheoli Ystadau yn cynnwys BSc mewn Tirfesur Adeiladau, a Diploma mewn Tirfesur.

Mae nifer o bobl yn dechrau’r yrfa hon trwy Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Tirfesur.

Ystadegau

 • Mae 8% o syrfewyr technegol yn hunangyflogedig.
 • Mae 13% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 22% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirfesur.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

National Heritage Training Group (NHTG)

Cyfeiriad Carthusian Court, 12 Carthusian Street, London EC1M 6EZ

Ffôn 01342 326171

E-bost rayrobertson@nhtgskills.org

Gwefan www.nhtg.org.uk

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Association of Building Engineers (ABE)

Cyfeiriad Lutyens House, Billing Brook Road, Weston Favell, Northampton NN3 8NW

Ffôn 01604 404121

E-bost building.engineers@abe.org.uk

Gwefan www.abe.org.uk

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Cyfeiriad Dominion House, Sibson Road, Sale, Cheshire M33 7PP

Ffôn 0161 9723100

E-bost education@cices.org

Gwefan www.cices.org

Surveying Your Future?

Publisher: Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Gwefan www.cices.org/pdf/Careers%20Leaflet%202010.pdf

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English