Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Gellir cofnodi canlyniadau o offer arolygu ar gyfrifiaduron yn y swyddfa.

 • Mae dau ddyn yn gwisgo siacedi gweledd uchel a hetiau caled yn sefyll mewn chwarel. Mae un o'r dynion yn edrych trwy ddyfais tirfesur ar drybedd a'r llall yn dal polyn metel.

  Mae'r syrfewyr hyn yn gweithio mewn chwarel.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n darlunio ar ddarn mawr o bapur.

  Mae'r syrfewyr yn defnyddio ac yn creu mapiau i wneud eu gwaith.

 • Mae dau ddyn mewn siacedi gwelededd uchel a hetiau caled yn sefyll tua 20 llath oddi wrth ei gilydd mewn chwarel. Mae un dyn yn edrych trwy ddyfais dirfesur ar drybedd a'r llall yn dal polyn metel.

  Mae defnyddio theodolit i fesur pellterau a llethrau'n galw am waith tîm yn ogystal â'r gallu i ddefnyddio offer soffistigedig.

Syrfëwr Tir

Cyflwyniad

Mae tirfesuryddion yn mesur ac yn plotio union siâp y tir a lleoliad nodweddion. Mae’n bosibl y defnyddir data’r arolygon er mwyn cynhyrchu cynlluniau ar gyfer prosiectau adeiladu, neu er mwyn cynhyrchu mapiau, er enghraifft.

Adwaenir hefyd fel

 • Syrfëwr, Tir
 • Syrfëwr Peirianneg Geo-ofodol

Fideo - James: Syrfëwr Tir

Fideo - Polly: Syrfëwr Ystadau

Gweithgareddau Gwaith

Mae tirfesuryddion yn mesur ac yn plotio union siâp y tir a lleoliad nodweddion naturiol ac artiffisial.

Maent yn casglu, yn rheoli ac yn dadansoddi data arolygon gan ddefnyddio amrediad eang o offer, cyfrifiaduron a thechnegau tirfesur. Efallai y defnyddir y data i gynhyrchu cynlluniau, a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer prosiectau adeiladu.

Mae tirfesuryddion yn gwneud arolwg cychwynnol fel y gall peirianyddion, penseiri a chynllunwyr asesu prosiect. Yna, maent yn gwneud arolygon safle manylach a ddefnyddir mewn gwaith dylunio.

Mae tirfesuryddion hefyd yn casglu gwybodaeth am adeiladau cyfredol ac yn dod o hyd i bibellau nwy, ceblau trydan a’r prif gyflenwadau dwr.

Mae llawer o reoliadau diogelwch yn berthnasol i’r diwydiant adeiladu. Er enghraifft, dylid gwisgo het galed ar safleoedd adeiladu.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel tirfesurydd, bydd arnoch angen:

 • Bod yn drefnus yn eich gwaith.
 • Sgiliau mathemateg da.
 • Rhoi sylw i fanylder.
 • Sgiliau TG a Chynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur da.
 • Gwybodaeth am adeiladu, economeg a’r gyfraith.
 • Sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

Mae tirfesuryddion yn ennill tua £21,000 - £26,000, yn codi i £34,000 - £45,500 gyda phrofiad. Mae cyflogau dros £60,000 yn bosibl ar gyfer swyddi uwch.

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr, ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i chi ddechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr, ac efallai y bydd angen i chi weithio ar rai penwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys adrannau llywodraeth leol a chanolog gan gynnwys yr Arolwg Ordnans, cwmnïau adeiladu ac eiddo, cwmnïau tirfesur arbenigol, banciau, cymdeithasau adeiladu a chwmnïau yswiriant.

Mae cyfleoedd ar gyfer tirfesuryddion i’w cael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i tirfesuryddion weithio fel ymgynghorwyr annibynnol neu mewn partneriaeth ag arbenigwyr eraill mewn practis proffesiynol.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi gwag eu hysbysebu ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar wefan Paru Swyddi Ar-lein, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y llwybr mwyaf uniongyrchol i’r yrfa hon yw astudio am radd achrededig.

Mae Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yn cynhyrchu rhestr o gyrsiau achrededig. Bydd graddau mewn pynciau megis gwaith syrfëwr a thirfesur yn ddefnyddiol i bobl sydd am ymuno â’r yrfa hon.

Gallwch hefyd fod yn gymwys trwy wneud gradd gyntaf mewn pwnc megis daearyddiaeth, a’i dilyn â chymhwyster ôl-raddedig achrededig a phrofiad gwaith perthnasol.

Nid oes angen gradd sy’n ymwneud â thirfesur arnoch bob tro i ddod yn dirfesurydd. Bydd graddau mewn pynciau eraill yn aml yn ddefnyddiol. Mae galw mawr am bobl a chanddynt sgiliau busnes a chyfathrebu yn yr yrfa hon.

Bydd angen i’r rheini sy’n dilyn cyrsiau nad ydynt wedi’u hachredu gan RICS gymryd cwrs trosi ôl-raddedig sydd wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad. Mae nifer o gyrsiau ôl-raddedig sy’n ymwneud â thirfesur ar gael yn y DU.

Mae Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cyfnod addysg, byddwch yn cael hyfforddiant yn y gwaith. Er mwyn dod yn aelod cymwys llawn o RICS, bydd angen ichi wneud o leiaf dwy flynedd o ddysgu strwythuredig yn y gwaith. Rhoddir statws siartredig i aelodau llawn RICS. Dyma’r lefel cymhwysedd uchaf mewn proffesiwn.

Mae Prifysgol De Cymru yn rhedeg Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Tirfesur. Gellir defnyddio hwn fel llwybr at gwrs gradd llawn, neu gael swyddi syrfëwr technegol.

Dilyniant

Gall tirfesuryddion profiadol symud i swyddi uwch, megis prif dirfesurydd. Mae rhai tirfesuryddion yn dod yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd arnoch angen 5 TGAU ar raddau C neu uwch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu gwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch fel arfer.

I gael lle ar gwrs gradd achrededig addas, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys Mathemateg, Daearyddiaeth a/neu unrhyw bwnc gwyddoniaeth.
 • TGAU ar raddau C neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar raddau C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg (os na chaiff ei chynnig fel Safon Uwch).

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Lefel 3 Edexcel (BTEC).
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Er mwyn cael lle ar gwrs gradd sylfaen perthnasol, bydd arnoch angen:

 • 1 Safon Uwch.
 • TGAU ar raddau C neu uwch yn eich pwnc Safon Uwch.
 • 3/4 TGAU arall ar raddau C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

I gael lle ar gwrs Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Tirfesur sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru, bydd arnoch angen o leiaf:

 • 120 pwynt UCAS.
 • Tair TGAU ar raddau C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau Oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Fel arfer, mae gan hwyr-ddyfodiaid llwyddiannus brofiad perthnasol helaeth ar lefel technegydd. Er enghraifft, gall oedolion wneud cynnydd fel aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

Mae cefndir mewn cynllunio neu adeiladu yn ddefnyddiol hefyd.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch am le ar eich cwrs gradd neu’ch cwrs Diploma Cenedlaethol Uwch dethol, gall Cwrs mynediad coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Os ydych yn raddedig heb radd achrededig, gallwch gymryd cwrs trosi ôl-raddedig dwy flynedd mewn tirfesur. Mae’n bosibl y rhoddir blaenoriaeth i’r rheini a chanddynt radd mewn pwnc perthnasol megis adeiladu neu adeiladwaith.

Mae nifer o sefydliadau yn cynnig cymwysterau ôl-raddedig mewn tirfesur trwy ddysgu o bell .

Ystadegau

 • Mae 5% o syrfewyr yn gweithio rhan-amser.
 • Mae 15% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 4% yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • T Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

RICS yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirfesur.

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Cyfeiriad Dominion House, Sibson Road, Sale, Cheshire M33 7PP

Ffôn 0161 9723100

E-bost education@cices.org

Gwefan www.cices.org

Surveying Your Future?

Publisher: Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Gwefan www.cices.org/pdf/Careers%20Leaflet%202010.pdf

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English