Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn gwisgo siaced cuddliw a beret yn sefyll yn y môr gan ddal ffon fetel.

  Mae syrfewyr hydrograffig yn cynnal arolygon o foroedd ac afonydd.

 • Mae dyn a menyw yn gwisgo gwisgoedd cuddliw yn gorwedd mewn cae ac yn defnyddio darn o offer gwyddonol.

  Mae'r darn hwn o offer yn helpu'r syrfewyr i ddod o hyd i'w hunion leoliad a'i fapio.

 • Mae dyn mewn siaced cuddliw a mwgwd ar ei wyneb yn defnyddio amryw offer gwyddonol.

  Defnyddir offer soffistigedig i gyfrifo dyfnder a safle nodweddion daearyddol o dan y môr.

 • Mae dau ddyn yn gwisgo gwisgoedd cuddliw yn sefyll ar draeth ar ynys drofannol. Maent yn edrych ar amryw offer tirfesur ar drybeddau.

  Mesur y graddiant ar draeth.

 • Mae dyn yn gwisgo gwisg y llynges yn pwyso dros ochr cwch. Mae'n tanio gwn plastig i mewn i'r dwr.

  Mae angen i syrfewyr fod yn barod i weithio yn yr awyr agored mewn unrhyw amodau tywydd.

 • Mae dyn yn gwisgo gwisg forol yn eistedd wrth ddesg. Mae'n defnyddio cyfrifiadur a thri monitor.

  Syrfëwr yn dadansoddi data gan ddefnyddio cyfrifiadur llong.

Syrfëwr Hydrograffig

Cyflwyniad

Mae syrfewyr hydrograffig yn arbenigwyr mewn lleoli manwl gywir a chasglu data mewn amgylcheddau morol. Mae’r amgylcheddau hyn yn amrywio o afonydd a phorthladdoedd i gefnforoedd dwfn.

Adwaenir hefyd fel

 • Syrfëwr Morol
 • Syrfëwr, Hydrograffig
 • Syrfëwr, Morol

Fideo - Chris: Syrfëwr Hydrograffig

Gweithgareddau Gwaith

Mae Syrfewyr Hydrograffig yn cynnal arolygon o gefnforoedd, porthladdoedd, harbwrs a dyfrffyrdd ac afonydd mewndirol. Mae syrfewyr yn defnyddio technoleg o’r radd flaenaf i fesur a mapio amgylcheddau morol. Mae hyn yn cynnwys systemau a synwyryddion manwl gywir.

Gellir defnyddio gwaith syrfewyr hydrograffig mewn nifer o feysydd, er enghraifft:

 • fforio ac adfer adnoddau mwynol
 • cloddio
 • archwilio am danwydd ffosil
 • ceblau a phiblinellau ffôn tanfor
 • monitro amgylcheddol
 • llywio.

Felly, er enghraifft, gallai syrfewyr hydrograffig fod yn rhan o brosiect cloddio a bydd angen iddynt gynnal arolwg o’r ardal cyn ac ar ôl y broses. Neu, gellir defnyddio’u gwaith wrth archwilio am danwyddau ffosil megis olew a nwy.

Mae nifer o bobl a sefydliadau’n dibynnu ar y gwaith a wneir gan syrfewyr hydrograffig. Felly, mae’n rhaid iddynt ddarparu gwybodaeth sy’n fanwl gywir ac yn ddibynadwy.

Yn aml mae’n rhaid i syrfewyr hydrograffig weithio yn yr awyr agored felly mae angen iddynt fod yn barod ar gyfer pob math o dywydd. Mae’n rhaid iddynt hefyd deithio yn rhan o’u gwaith, a gallant fod i ffwrdd o gartref yn rheolaidd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel syrfëwr hydrograffig, bydd angen i chi fod yn berchen ar y canlynol:

 • Gallu cryf mewn gwyddoniaeth a mathemateg, gyda dealltwriaeth dda o dechnoleg a chyfrifiaduron.
 • Sgiliau datrys problemau da.
 • Y gallu i fod yn gywir ac i roi sylw i fanylion yn eich gwaith.
 • Sgiliau TG.

Bydd arnoch hefyd angen y canlynol:

 • Gwybodaeth eang am adeiladu morol a’r gyfraith.
 • Ymdeimlad o fwynhad wrth weithio mewn amgylchedd morol neu yn ei ymyl.
 • Sgiliau mordwyo a phrofiad o ddelio gyda llongau morol bach.

Mae’n bosibl y byddai trwydded yrru yn ddefnyddiol gan y gallai llawer o deithio fod ynghlwm wrth y gwaith.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

Mae syrfewyr hydrograffig yn ennill rhwng £21,000 - £26,000, sy’n codi i £34,000 - £45,000 gyda phrofiad. Mae cyflogau dros £60,000 yn bosibl ar gyfer swyddi uwch.

Oriau gwaith

Mae’r mwyafrif yn gweithio tua 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi ddechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr, ac efallai y bydd angen i chi weithio ar rai penwythnosau.

Galw

Mae’r galw am syrfewyr hydrograffig yn gyson. Fodd bynnag, mae hwn yn faes arbenigol cymharol fach.

Ble gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau olew, cwmnïau adeiladu ac eiddo, cwmnïau tirfesur arbenigol, banciau, cymdeithasau adeiladu a chwmnïau yswiriant. Mae sefydliadau tebyg i’r Arolwg Ordnans ac Adran Hydrograffeg y Llynges Frenhinol hefyd yn cyflogi syrfewyr hydrograffig.

Mae cyfleoedd ar gyfer syrfewyr hydrograffig i’w cael gyda chyflogwyr mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd arfordirol ledled Prydain.

Rhaid i syrfewyr hydrograffig fod yn barod i fod oddi cartref am gyfnodau estynedig, weithiau ar fyr rybudd.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i syrfewyr hydrograffig weithio fel ymgynghorwyr annibynnol neu mewn partneriaeth ag arbenigwyr eraill mewn practisau proffesiynol.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau gwaith, ar Paru Swyddi Ar-lein, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y llwybr mwyaf uniongyrchol i’r yrfa hon yw gwneud gradd berthnasol ac yna dderbyn hyfforddiant a gwneud profiad gwaith er mwyn ennill cymwysterau proffesiynol. Mae’r cymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y mwyafrif yn cael eu cynnig gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a Sefydliad y Syrfewyr Peirianneg Sifil.

Mae meysydd pwnc gradd defnyddiol yn cynnwys:

 • tirfesur hydrograffig
 • daearyddiaeth forol
 • mordwyo morol
 • tirfesur tir
 • gwyddorau morol
 • cartograffeg.
Ar y llaw arall, gallwch gymhwyso trwy wneud gradd gyntaf mewn pwnc fel daearyddiaeth, yn cael ei dilyn gan gymhwyster ôl-raddedig mewn tirfesur hydrograffig a phrofiad gwaith perthnasol.

Mae Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cyfnod addysg, byddwch yn derbyn hyfforddiant wrth eich gwaith. Er mwyn bod yn aelod cymwys cyflawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, bydd angen i chi gyflawni o leiaf ddwy flynedd o ddysgu strwythuredig tra byddwch yn gweithio. Mae aelodau cyflawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn derbyn statws siartredig. Dyma’r lefel uchaf o gymhwysedd mewn unrhyw broffesiwn.

Mae nifer o gyrsiau ôl-raddedig sy’n gysylltiedig â thirfesur ar gael ym Mhrydain.

Cynnydd

Gall syrfewyr profiadol symud i swyddi uwch, er enghraifft swyddi prif syrfewyr. Mae rhai syrfewyr yn dewis bod yn syrfewyr contractau hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael mynediad i gwrs gradd perthnasol, bydd arnoch angen y canlynol fel arfer:

 • 2/3 Safon Uwch, yn cynnwys pwnc gwyddoniaeth.
 • Cymwysterau TGAU ar radd C neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau cenedlaethol Lefel 3 (BTEC) Edexcel .
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae’r gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly gwiriwch brosbectysau prifysgolion am fwy o fanylion.

I gael mynediad i radd sylfaen berthnasol, bydd arnoch angen:

 • 1 Safon Uwch.
 • 1 TGAU ar radd C neu uwch yn eich pwnc Safon Uwch.
 • 3/4 TGAU arall ar radd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • Cymwysterau cenedlaethol Lefel 3 (BTEC) Edexcel .
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd angen pum TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan ymgeiswyr hwyr llwyddiannus yn aml brofiad sylweddol ar lefel technegydd. Er enghraifft, gall ymgeiswyr sy’n oedolion symud ymlaen fel aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Mae cefndir mewn cynllunio neu adeiladu hefyd yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn eich cwrs gradd neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch dewisedig, efallai mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol fydd y llwybr i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Os ydych yn wedi graddio ond heb fod â gradd achrededig, gallwch ddilyn cwrs trosi dwy flynedd ôl-raddedig mewn tirfesur. Efallai y rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sydd â phwnc gradd perthnasol, er enghraifft adeiladu.

Mae’r Coleg Rheoli Stadau yn cynnig gradd ôl-raddedig mewn Tirfesur, trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 5% o syrfewyr yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 19% oriau hyblyg.
 • Mae 6% yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirfesur.

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Sea Vision UK

Ffôn 020 7417 2837

E-bost enquiries@seavision.org.uk

Gwefan www.seavision.org.uk

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

Cyfeiriad Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1EN

Ffôn 020 7382 2600

E-bost info@imarest.org

Gwefan www.imarest.org

Marine Scientist

Publisher: Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

Gwefan www.imarest.org/Publications/MarineScientist.aspx

Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Cyfeiriad Dominion House, Sibson Road, Sale, Cheshire M33 7PP

Ffôn 0161 9723100

E-bost education@cices.org

Gwefan www.cices.org

United Kingdom Hydrographic Office (UKHO)

Cyfeiriad Admiralty Way, Taunton, Somerset TA1 2DN

Ffôn 01823 337900

Gwefan www.ukho.gov.uk

Surveying Your Future?

Publisher: Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Gwefan www.cices.org/pdf/Careers%20Leaflet%202010.pdf

International Marine Contractors Association (IMCA)

Cyfeiriad 52 Grosvenor Gardens, London SW1W 0AU

Ffôn 020 7824 5520

E-bost imca@imca-int.com

Gwefan www.imca-int.com/careers/

Society for Underwater Technology (SUT)

Cyfeiriad 1 Fetter Lane, London EC4A 1BR

Ffôn 020 3440 5535

E-bost info@sut.org

Gwefan www.sut.org.uk

Society for Underwater Technology (SUT) Aberdeen Branch

Scottish enquiries

Cyfeiriad Enterprise Centre, Exploration Drive, Bridge of Don, Aberdeen AB23 8GX

Ffôn 01224 823637

E-bost info@sut.org

Gwefan www.aberdeen.sut.org.uk

The Hydrographic Society (THS UK)

Cyfeiriad PO Box 103, Plymouth PL4 7YP

E-bost helen@ths.org.uk

Gwefan www.ths.org.uk

International Federation of Hydrographic Societies (IFHS)

Cyfeiriad PO Box 103, Plymouth PL4 7YP

Ffôn 01752 223512

E-bost helen@hydrographicsociety.org

Gwefan www.hydrographicsociety.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English