Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae tair menyw yn sefyll yn siarad. Mae un o'r menywod yn ysgrifennu ar ddarn o bapur sydd ar wal.

  Mae rheolwyr llwyfan fel arfer yn cydweithio mewn tîm, sy'n cynnwys y rheolwr llwyfan cynorthwyol, y dirprwy reolwr llwyfan a'r rheolwr llwyfan.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll, yn edrych ar nifer o wrthrychau ar fwrdd. Mae un o'r menywod yn dal darn o bapur.

  Mae'r cynorthwyydd a'r dirprwy yn cydweithio i sicrhau bod propiau'r sioe gyfredol yn barod i'r actorion eu defnyddio.

 • Mae menyw yn gwisgo clustffonau yn edrych ar amryw switsys rheoli ar wal.

  Y tu cefn i'r llwyfan, yn ystod perfformiad.

 • Mae dyn yn gwisgo clustffonau yn eistedd wrth ddesg rheoli goleuadau. Mae'r ddesg yn llawn o switsys. Mae ffolder ar agor ar y ddesg.

  Defnyddio copi o'r sgript wedi'i marcio'n arbennig fel prompt ar gyfer gweithredwyr goleuadau a sain yn ystod perfformiad.

 • Mae rhywun yn ysgrifennu mewn ffolder sydd ar agor ar ddesg.

  Gweithio ar y 'copi prompt' o'r sgript. Mae hyn yn cynnwys manylion am holl symudiadau'r actorion yn ystod y perfformiad.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn torri darnau o gerdyn.

  Weithiau caiff propiau eu creu gan reolwyr llwyfan. Yn yr achos hwn, mae dogfen yn cael ei chreu.

 • Mae menyw yn sefyll mewn ystafell llawn silffoedd gorlawn a bocsys. Mae'n tynnu hen degell o focs.

  Dethol tegell o'r oes gywir o'r storfa bropiau.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio ffôn.

  Cynnal gwaith ymchwil ar gyfer drama sydd ar ddod.

 • Rheolwr Llwyfan

Rheolwr Llwyfan

Cyflwyniad

Mae rheolwyr llwyfan yn cynorthwyo'r cyfarwyddwr, dylunydd, y cast a'r tîm artistig trwy sicrhau bod ymarferion a pherfformiadau'n rhedeg yn llyfn. Maen nhw'n gwirio hefyd bod elfennau eraill, megis goleuadau, gwisgoedd a'r set yn cael eu cydlynu.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Llwyfan Theatr

Fideo - Stuart: Dirprwy Reolwr Llwyfan

Gweithgareddau Gwaith

Fel arfer bydd eich llwybr gyrfa at ddod yn Rheolwr Llwyfan yn dechrau yn rôl Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol, a byddwch yn ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb wrth i chi symud ymlaen yn eich gyrfa.

Fel Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol, byddwch yn cael gafael ar gelfi ac yn eu paratoi, trefnu ffitio gwisgoedd, delio gyda newid setiau ac yn atgoffa Actorion am amseroedd ymarfer. Mae'n bosib y gofynnir i chi weithredu cyfarpar sain a thechnegol arall hefyd.

Yna, gallwch symud ymlaen i swydd fwy cyfrifol y Dirprwy Reolwr Llwyfan. Mae'r Dirprwy Reolwr Llwyfan yn bresennol yn yr ystafell ymarfer, lle mae'r Cyfarwyddwr yn gweithio gyda'r Actorion, ac yn nodi unrhyw newidiadau i'r sgript ac yn cofnodi symudiadau Actorion.

Defnyddir yr wybodaeth hon i gydlynu effeithiau sain a newidiadau i setiau a goleuadau. Mewn theatrau mawr, gall hyn olygu gweithio mewn blwch rheoli a defnyddio intercom i gyfathrebu gyda Thechnegwyr Sain a Goleuadau.

Fel Dirprwy Reolwr Llwyfan, byddwch yn galw Actorion ar gyfer ymarferion a ffitio gwisgoedd. Yn ystod y perfformiad, byddwch yn rhoi ysgogiadau i Actorion ac yn ciwio goleuadau, sain ac effeithiau llwyfan technegol.

Mae'r Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol a'r Dirprwy Reolwr Llwyfan yn atebol i'r Rheolwr Llwyfan, sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros gydlyniad llyfn y perfformiad. Gwaith y Rheolwr Llwyfan yw rheoli pobl i bob pwrpas. Byddwch yn trefnu Actorion, yn cyfleu ceisiadau gan y Cyfarwyddwr ac yn dod i gyswllt â Rheolwyr Cynhyrchu.

Mewn cwmnïau theatr teithiol, bach, mae'n bosib hefyd y bydd y Rheolwr Llwyfan yn gyrru lorïau, eu llwytho a'u dadlwytho ac yn gosod cyfarpar.

Mewn rhai theatrau, fel y rhai yn y West End, mae yna Reolwr Llwyfan y Cwmni sy'n uwch o ran ei swydd na'r Rheolwr Llwyfan.

Efallai y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Llwyfan, byddwch angen:

 • bod yn gyfathrebwr da
 • bod yn ddibynadwy ac yn gryf
 • medru ymdopi â phwysau a therfynau amser
 • medru gweithio fel aelod o dîm
 • symbylu pobl yn effeithiol
 • bod yn hyblyg gyda'r gallu i ymateb yn gyflym
 • bod yn dda wrth drefnu eich gwaith eich hun a gwaith pobl eraill
 • medru gweithio ar eich menter eich hun
 • meddu ar sgiliau ymarferol, gyda dawn artistig
 • bod â diddordeb yn y theatr

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £25,500 - £28,500
 • Gyda phrofiad: £31,500 - £39,500
 • Mae Uwch Reolwyr Llwyfan yn ennill £42,500
Oriau gwaith Gallai fod angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio ar benwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus hefyd. Pan fyddwch ar daith, efallai y byddwch yn aros mewn llety dros dro a gallech fod i ffwrdd o gartref am wythnosau. Ble allwn i weithio? Mae cyfleoedd yn codi i Reolwyr Llwyfan mewn safleoedd mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig ac mewn prif ganolfannau cynhyrchu theatr fel Llundain, Birmingham, Manceinion, Leeds a Chaeredin. Mae cyflogwyr yn cynnwys tai derbyn (theatrau sy'n dod â sioeau newydd i mewn bob wythnos); theatrau cynhyrchu; cwmnïau cynhyrchu teithio masnachol; cynyrchiadau ar raddfa fach a chwmnïau Theatr mewn Addysg. Ceir cyfleoedd cyflogaeth eraill gyda chwmnïau cynhyrchu sy'n trefnu digwyddiadau corfforaethol. Ceir cyfleoedd i Reolwyr Llwyfan weithio dramor mewn cynyrchiadau teithio.Hunangyflogaeth Mae llawer o Reolwyr Llwyfan yn gweithio ar sail hunangyflogedig, llawrydd. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Find a Job (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'. Hysbysebir swyddi theatraidd ar y gwefannau canlynol hefyd:
 • Get into Theatre
 • Arts Jobs
 • National Theatre
 • The Guardian - Theatre Jobs
 • StarNow
Er hynny, mae'n bwysig datblygu rhwydwaith eang o gysylltiadau, gan fod llawer o swyddi'n codi trwy argymhelliad personol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae llawer o Reolwyr Llwyfan yn hyfforddi mewn ysgol ddrama. Yn aml mae cyrsiau perthnasol yn ymwneud â theatr dechnegol yn ogystal â rheoli llwyfan, ac maent ar gael ar lefelau gwahanol fel Diploma Cenedlaethol, HND, gradd sylfaen a gradd.

Yn aml gofynnir i ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau theatr dechnegol fynd â phortffolio o waith i'w cyfweliad. Gallai hyn gynnwys darluniadau, lluniau, llyfrau ysgogiadau, ayb.

Mae'r Gymdeithas Rheoli Llwyfan yn derbyn myfyrwyr, graddedigion (o gyrsiau'r Cydffederasiwn Ysgolion Drama) a rheolwyr llwyfan proffesiynol fel aelodau.

Hyfforddiant

Unwaith y maent wedi'u cyflogi, mae'n bosib defnyddio hyfforddiant mewnol ac allanol perthnasol a chyrsiau byr.

Dilyniant

Mae llwybr cynnydd clir ym maes rheoli llwyfan, o gynorthwyydd, i ddirprwy, i reolwr llwyfan (a elwir weithiau'n rheolwyr llwyfan y cwmni). Mae rhai rheolwyr llwyfan yn symud i rolau gweinyddu neu reoli theatr.

Cymwysterau

Mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau rheoli llwyfan yn amrywio'n sylweddol. Mae'r broses ddethol yn gystadleuol ac mae gan lawer o ymgeiswyr gymwysterau Safon Uwch (neu gyfwerth) a phrofiad perthnasol y tu ôl i'r llwyfan. Porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch. Gallai'r cymwysterau galwedigaethol canlynol roi mantais i chi:

 • BTEC Lefel 3 - Celfyddydau Cynhyrchu a Theatr Dechnegol
 • BTEC Lefel 3 - Cynhyrchu Theatr Technegol.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Profiad

Mae sgiliau a galluoedd perthnasol, wedi'u hennill fel cynorthwyydd llwyfan neu berson llwyfan, yn ddefnyddiol. Gall meddu ar hanes amlwg o reoli cynyrchiadau, ar lefel amatur neu fyfyriwr, fod yn ddefnyddiol hefyd. Mae gwaith gwirfoddol mewn cwmnïau theatr lleol yn cael ei ystyried yn berthnasol hefyd.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau y mae eu hangen i gael mynediad i'ch gradd neu gwrs HND dewisedig, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i'r Cyfryngau) ddarparu'r llwybr i mewn. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Ystadegau

 • Mae 51% o bobl mewn galwedigaethau megis rheolaeth llwyfan yn hunangyflogedig.
 • Mae 18% yn gweithio'n rhan-amser.
 • mae 10% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 16% o gyflogeion yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

Equity

Ffôn 020 7379 6000

E-bost info@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Equity (Scotland)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2482472

E-bost scotland@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

Stage Management Association (SMA)

Cyfeiriad 89 Borough High Street, London SE1 1NL

Ffôn 020 7403 7999

Gwefan www.stagemanagementassociation.co.uk

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Equity (Wales)

Cyfeiriad Third Floor, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9SD

Ffôn 029 2039 7971

E-bost wales@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English