Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae tri dyn yn gwisgo gwisg cuddliw a phaent ar eu hwynebau mewn coedwig. Mae un o'r dynion yn defnyddio ffon i bwyntio at rywbeth.

  Rhaid i swyddogion y Llu Awyr Brenhinol allu gorchymyn, cymell, ac arwain pobl.

 • Mae dyn yn gwisgo dillad glas yr Awyrlu Brenhinol a chlustffonau yn edrych ar sgrin cyfrifiadur arbennig. Mae eraill yn gwneud yn debyg yn y cefndir.

  Caiff swyddogion eu hyfforddi i ddefnyddio offer arbenigol.

 • Mewn awyrendy mae menyw mewn crys-t a throwsus gwyrdd yn edrych ar dudalennau mewn llyfr. Yn y cefndir mae hofrennydd melyn.

  Mae dyletswyddau swyddogion yr RAF yn amrywio gan ddibynnu ar ba gangen y maent yn gweithio iddi yn yr RAF.

 • Mae dyn yn gwisgo gwisg las yr Awyrlu Brenhinol yn siarad â dau ddyn a menyw sy'n gwisgo dillad tanwyr gwyrdd a thabardau llachar. Mae awyren yn y cefndir.

  Mae swyddog peirianneg yn goruchwylio'i awyrlu.

 • Mewn pabell fawr mae menyw mewn dillad cuddliw yn pwyntio at fap mawr o'r DU sydd ar glipfwrdd.

  Mae angen i swyddogion fod yn benderfynwyr effeithiol gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol.

 • Mae menyw a dau ddyn mewn dillad hedfan gwyrdd. Mae'r fenyw yn ysgrifennu. Mae siartiau a mapiau ar y bwrdd o'u blaenau ac ar y wal y tu ôl iddynt.

  Mae'n hanfodol gallu gweithio fel aelod effeithiol o dîm.

 • Mae dyn mewn gwisg hedfan a helmed ddamwain yn pwyso i mewn yn agos at rywun sydd wedi'i glymu mewn cawell. Mae hofrennydd melyn yn agosáu yn y cefndir.

  Gweithrediadau chwilio ac achub.

 • Mae personél yr Awyrlu Brenhinol yn edrych ar sgriniau cyfrifiadur arbennig mewn ystafell sy'n rhannol dywyll. Maent yn gwisgo clustffonau gyda microffon yn gysylltiedig.

  Fel swyddog, mae'n rhaid i chi allu perfformio'n dda dan bwysau.

 • Swyddog RAF

Swyddog yr Awyrlu Brenhinol

Cyflwyniad

A chithau'n swyddog yn yr RAF, byddwch yn rheoli, cymell ac arwain timau o ddynion a merched. Ar ôl hyfforddiant cychwynnol, byddwch yn hyfforddi yn y maes arbenigol a ddewisoch, er enghraifft, fel peilot, llywiwr neu swyddog gweinyddol.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog yr Awyrlu
 • Swyddog yr Awyrlu Brenhinol
 • Swyddog (Yr Awyrlu Brenhinol)

Gweithgareddau Gwaith

Mae’r RAF yn cynnwys gwahanol ganghennau a chrefftau. Mae swyddogion yn arbenigo mewn meysydd penodol ac yn gyfrifol am awyrenwyr sydd dan eu rheolaeth. Mae swyddi ar gael yn y meysydd canlynol:

Criw Awyr

Peilot, Peilot System Awyren wedi'i Llywio o Bell

Cymorth Gweithrediadau Awyr

Swyddog Traffig Awyr, Swyddog Gweithrediadau Hedfan, Rheolwr Gweithrediadau Hedfan.

Cyfathrebu a Gwybodaeth

Swyddog Gwybodaeth

Gwarchod y Llu Awyr

Swyddog Gwybodaeth, Swyddog Heddlu'r RAF, Swyddog Catrawd yr RAF

Logisteg

Swyddog Logisteg

Meddygol a Chymorth Meddygol

Swyddog Deintyddol, Swyddog Meddygol, Swyddog Cymorth Meddygol, Swyddog Nyrsio

Cymorth Personél

Swyddog Cyfreithiol, Swyddog Gweithrediadau'r Cyfryngau, Swyddog Personél

Technegol a Pheirianneg

Swyddog Peirianneg

Pa bynnag swydd a gymerwch, rhaid i chi fod yn barod i fyw a gwasanaethu yn unrhyw ran o’r Deyrnas Unedig a thramor. Weithiau bydd yn rhaid i chi weithio mewn amgylchiadau anodd a pheryglus (lle mae bywydau mewn perygl ambell waith), yn enwedig os ydych yn gweithio fel criw awyr.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Swyddog yn yr Awyrlu Brenhinol bydd arnoch angen:

 • Agwedd gyfrifol.
 • Sgiliau arwain.
 • Sgiliau gweinyddu, trefnu a rheoli.
 • Sgiliau cyfathrebu.
 • Stamina a gwytnwch.
 • Ffitrwydd corfforol.

Bydd hefyd angen i chi allu:

 • Ysgogi.
 • Gwneud penderfyniadau.
 • Arwain trwy esiampl.
 • Gosod disgyblaeth.
 • Bod yn hyblyg.
 • Derbyn cyfrifoldeb.
 • Gweithio’n dda fel aelod o dîm.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

 • Cychwynnol: £25,984
 • Gyda hyfforddiant: £34,522

Oriau gwaith

Mae oriau gwaith ar gyfer Swyddogion yr Awyrlu Brenhinol yn amrywio yn ôl gofynion gweithredol, ond gallant gynnwys sifftiau, dechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio ar benwythnosau a gweithio yn ystod gwyliau cyhoeddus.

Fel Swyddog yr Awyrlu Brenhinol, efallai y bydd angen i chi weithio ar fyr rybudd, a dylech ddisgwyl gweithio oriau hirach yn ystod ymarferion milwrol neu deithiau gweithredol.

Ble y gallwn i weithio?

Mae personél yr Awyrlu Brenhinol wedi’u lleoli mewn canolfannau milwrol ledled y DU a thramor.

Gallwch ddisgwyl gael eich lleoli yn unrhyw le yn y byd, weithiau ar fyr rybudd. Gall hyn olygu cyfnodau estynedig i ffwrdd o gartref.

Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu?

Edrychwch ar wefan gyrfaoedd yr Awyrlu Brenhinol am yr wybodaeth recriwtio ddiweddaraf.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Fel arfer cewch fynediad i’r Awyrlu Brenhinol fel swyddog ar ôl i chi gyrraedd 17 a hanner oed. Fodd bynnag, am lawer o arbenigeddau mae’r isafswm oedran mynediad yn wahanol.

Gallwch ymgeisio i ymuno â’r Awyrlu Brenhinol fel swyddog ar ôl chweched dosbarth/coleg, addysg uwch, neu gyflogaeth. Mae’r Awyrlu Brenhinol hefyd yn cynnig nawdd ar gyfer chweched dosbarth a phrifysgol.

Er mwyn cael mynediad, mae angen i chi gwblhau profion dawn, asesiad iechyd (gan gynnwys prawf ffitrwydd) a chyfweliad yn llwyddiannus.

Hyfforddiant

Mae’r holl ymgeiswyr llwyddiannus yn cael 30 wythnos o Hyfforddiant Cychwynnol Cam Un i Swyddogion, lle rhoddir pwyslais cryf ar sgiliau arwain a rheoli. Ar ôl i chi orffen hwn, byddwch yn dechrau hyfforddiant Cam Dau, yn yr arbenigedd yr ydych wedi’i ddewis. Mae hyd yr hyfforddiant hwn yn dibynnu ar y swydd rydych yn bwriadu arbenigo ynddi.

Cynnydd

Mae llwybr clir o ran cynnydd a dyrchafiad i swyddogion yn yr Awyrlu Brenhinol.

Rydych yn ymuno â’r Awyrlu Brenhinol am gyfnod gwasanaeth sylfaenol. Mae’n amrywio, yn ôl eich arbenigedd, ond fel arfer mae rhwng 6 a 12 mlynedd.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae rhai gyrfaoedd yn yr Awyrlu Brenhinol yn eithriadau i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu heb ddarfod, rhybuddion neu geryddon, os gofynnir i chi. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod dim ond os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Er mwyn cael mynediad i’r Awyrlu Brenhinol fel Swyddog, y gofyniad sylfaenol arferol yw:

 • 2 gymhwyster Safon Uwch
 • 5 TGAU (A i C neu 9 i 4), gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.
Gallai cymwysterau eraill, megis cymhwysterBTEC Lefel 3 neu Ddiploma’r Fagloriaeth Ryngwladol hefyd gael eu hystyried.

Fodd bynnag, mae gofynion mynediad yn amrywio yn ôl rôl y swydd a ddewiswch. Er enghraifft, ffefrir graddedigion ar gyfer rhai rolau; a gallai cymwysterau proffesiynol fod yn dderbyniol, gael eu ffafrio, neu fod yn ofynnol.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae cyfyngiadau oedran yn berthnasol i’r alwedigaeth hon.

Ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi Swyddogion, gallwch gael mynediad hyd nes eich bod yn 36 oed.

Fodd bynnag, mae gan y swyddi canlynol gyfyngiadau oedran uwch gwahanol:

 • caplan: 48
 • swyddog deintyddol: 38
 • swyddog cyfreithiol: 34
 • swyddog logisteg: 29
 • swyddog meddygol: 55
 • swyddog cymorth meddygol: 28
 • swyddog personél: 29
 • peilot: 25.

Cyllid

Mae cymorth ariannol (nawdd a bwrsariaethau) ar gael i helpu rhai ymgeiswyr trwy'r chweched dosbarth a'r brifysgol.

Mae’r Cynllun Amddiffyn Technegol ar gyfer Israddedigion ar gael i’r rheini sy’n astudio pwnc peirianneg neu wyddoniaeth cymeradwy yn un o’r prifysgolion canlynol: Aston, Caergrawnt, Loughborough, Newcastle, Northumbria, Rhydychen neu Southampton.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â’r Swyddfa Wybodaeth am Yrfaoedd yr Awyrlu Brenhinol / Swyddfa Yrfaoedd y Lluoedd Arfog yn eich ardal leol.

Careers in Aerospace

Gwefan www.careersinaerospace.com

Royal Air Force (RAF)

Ffôn 0845 6055555

Gwefan www.raf.mod.uk/careers/

Skills for Justice

Skills for justice, community safety, armed forces and legal services

Cyfeiriad Distington House, 26 Atlas Way, Sheffield S4 7QQ

Ffôn 0114 2611499

E-bost info@sfjuk.com

Gwefan www.sfjuk.com

Altitude

Publisher: Royal Air Force

E-bost feedback@rafaltitude.org.uk

Gwefan www.raf.mod.uk/altitude/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English