Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd yn edrych ar waith papur.

  Mae tasgau gweinyddol yn cynnwys cynnal cofnodion ac ysgrifennu adroddiadau.

 • Mae dyn a merch yn eistedd wrth fwrdd. Mae bachgen yn sefyll wrth y bwrdd. Maent yn chwarae gêm o bingo.

  Mae gweithwyr chwarae yn gweithio gyda phlant o bob oedran.

 • Mae dyn a thri o blant o oedrannau amrywiol yn sefyll yn yr awyr agored. Mae'r dyn yn esbonio gêm. Mae'r plentyn hynaf, sy'n ferch, yn dal pêl droed.

  Annog plant o wahanol oedrannau i gyd-chwarae.

 • Mae dyn a bachgen y tu allan yn chwarae gyda gêm fawr liwgar.

  Mae'r gweithiwr chwarae hwn yn gweithio mewn clwb ar ôl ysgol.

 • Mae menyw yn eistedd yn darllen stori i ferch ifanc sy'n eistedd ar ei phwys.

  Sbarduno diddordeb mewn darllen.

 • Mae menyw yn plygu drosodd ac yn cau drws diogelwch plant ar waelod grisiau.

  Mae'r gweithiwr chwarae hwn wedi'i leoli ar fws chwarae sy'n teithio ac yn aros mewn lleoliad gwahanol bob dydd.

 • Mae menyw yn pigo teganau i fyny a'u rhoi mewn bwced plastig coch.

  Tacluso ar ôl sesiwn chwarae brysur.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd yn sgwrsio. Mae teganau y tu ôl iddynt.

  Sgwrsio ag un o'r rhieni sydd wedi dod â'i merch i'r bws chwarae.

 • Gweithiwr Chwarae

Gweithiwr Chwarae

Cyflwyniad

Mae gweithwyr chwarae’n darparu cyfleoedd chwarae cyffrous er mwyn annog plant i ddysgu, datblygu a mynegi eu hunain. Maent yn sefydlu mannau chwarae diogel a chreadigol.

Mae gweithwyr chwarae’n gweithio mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys canolfannau chwarae, meysydd chwarae antur, bysiau chwarae symudol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau ac ysbytai.

Fideo - Michael: Gweithiwr Chwarae

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gweithwr Chwarae, eich rôl yw llywio a chefnogi chwarae, gan wneud yn siwr ei fod yn hwyl, yn greadigol ac yn ddiogel. Byddwch yn gweithio gyda phlant rhwng 4 ac 16 oed fel arfer, neu efallai y byddwch yn arbenigo mewn grwp oedran penodol. Mae chwarae’n annog gallu plant i ganolbwyntio, ynghyd â chreadigrwydd, dychymyg, y gallu i ddatrys problemau, ymdeimlad cyffredinol o ddarganfod, a llawer o sgiliau a rhinweddau eraill. Mae gweithgareddau chwarae’n cynnwys gemau, celf a chrefft, drama, nofio a theithiau awyr agored. Fel Gweithiwr Chwarae, byddwch yn helpu plant i wneud ffrindiau, dysgu sgiliau newydd, datblygu fel unigolion a gweithio gyda’i gilydd mewn timau. Byddwch yn darparu cyfleoedd chwarae cyffrous er mwyn annog plant i ddysgu, datblygu ac i'w mynegi eu hunain. Bydd rhaid i chi hefyd gasglu a gofalu am ddeunyddiau ac adnoddau, a gwneud yn siwr bod gan blant gyfarpar addas i gymryd rhan mewn gweithgaredd yn ddiogel ac yn gyfforddus. Yn ogystal, bydd yn rhaid i chi roi gwybod am unrhyw newidiadau mewn arferion neu ymddygiad plentyn, er enghraifft, os yw’r plentyn yn anarferol o dawel neu heb awydd bwyd. Mewn ysbytai, mae chwarae’n cael ei ystyried yn rhan bwysig iawn o driniaeth plant sy’n sâl. Mae’n helpu i dynnu sylw plant oddi ar eu salwch, yn ogysta ag ymdrin â straen a gorbryder, a theimlo’n fwy cyfforddus gyda nyrsys a meddygon. Mae babanod a phlant ifanc iawn mewn unedau gofal arbennig a wardiau cyffredinol hefyd yn cael budd o chwarae. Byddwch yn defnyddio adnoddau fel drychau, symudion lliwgar, teganau a cherddoriaeth. Byddwch yn gwneud tasgau gweinyddol, megis cadw cofnodion, ysgrifennu adroddiadau a gofalu am arian mân. Efallai hefyd y byddwch yn helpu i recriwtio a hyfforddi staff newydd. Mae rhai Gweithwyr Chwarae’n mynd ymlaen i fod yn oruchwylwyr neu'n reolwyr, gan wneud gwaith papur a gofalu am staff ac adnoddau, fel arfer ar safleoedd mawr neu ar gyfer gwasanaeth chwarae mewn awdurdod lleol. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Weithiwr Chwarae, mae arnoch angen:

 • stamina a llawer o egni
 • amynedd a goddefgarwch
 • ymdeimlad o hwyl
 • elfen greadigol a dychymyg
 • sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol da
 • dealltwriaeth o bwysigrwydd chwarae i ddatblygiad corfforol, cymdeithasol ac emosiynol plant

Mae gweithgaredd corfforol yn rhan o’r gwaith hwn, felly rhaid i chi fod yn weddol ffit.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cyflog cychwynnol: £15,000 - £15,500
 • Gyda phrofiad: £16,000 - £17,500
 • Mae Uwch Weithwyr Chwarae yn ennill £19,00
Gall Gweithwyr Chwarae rhan-amser ddisgwyl ennill tua £7 - £11 yr awr. Oriau gwaith Mae oriau gwaith Gweithwyr Chwarae yn amrywio. Mae Gweithwyr Chwarae llawn-amser yn gweithio 35-39 awr yr wythnos. Yn y GIG, maent hefyd yn gweithio ar benwythnos ar sail rota. Mae cyflogwyr eraill yn gofyn i weithwyr weithio 'y tu allan i oriau ysgol'. Mae swyddi rhan-amser a swyddi dros dro ar gael hefyd. Ble y gallwn i weithio? Mae cyfleoedd ar gyfer Gweithwyr Chwarae ym mhob cwr o Brydain. Mae awdurdodau lleol yn cyflogi tua 1,700 o Weithwyr Chwarae ledled y wlad i weithio mewn canolfannau chwarae, bysiau chwarae, cynlluniau haf, meysydd chwarae antur, prosiectau cymunedol a chlybiau ar ôl ysgol. Yn y GIG, mae gweithwyr chwarae’n cael eu galw’n arbenigwyr chwarae ysbyty. Mae gan ysbytai plant adrannau chwarae mawr, a phob un yn cyflogi hyd at 40 o arbenigwyr chwarae. Mewn ysbytai cyffredinol, mae timau bach o staff chwarae yn gweithio mewn rhannau gwahanol o’r ysbyty. Mae yna gyfleoedd yn y sector preifat hefyd, ac fel Gweithiwr Chwarae gwirfoddol.Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu? Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, ar wefannau cyflogwyr, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, bydd angen i chi gael cymhwyster gofal plant i ymuno â’r yrfa hon ar lefel mynediad, ond nid oes gofynion pendant. Mae rhai pobl yn dechrau drwy wneud gwaith gwirfoddol neu swyddi dros dro – ar gynllun chwarae yn yr haf, er enghraifft.

Fe allech ddechrau fel Gweithiwr Chwarae Cynorthwyol, a gweithio'ch ffordd i fyny.

Ar gyfer swydd uwch, bydd angen i chi fod wedi cael cymhwyster mwy penodol mewn gwaith chwarae fel arfer.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da hefyd.

Mae Dyfarniadau, Tystysgrifau a Diplomâu mewn Gwaith Chwarae ar gael, ar lefelau 2 a 3.

Hyfforddiant

Gallwch weithio tuag at Ddiplomâu mewn Gwaith Chwarae lefel 2 a 3 CACHE (Cyngor Dyfarniadau mewn Gofal, Iechyd ac Addysg) wrth gyflawni swydd ym maes gwaith chwarae.

Cynnydd

Mae CACHE yn cynnig cymwysterau sy’n gysylltiedig â gwaith chwarae ar lefelau 4 a 5. Mae ychydig o gymwysterau gradd a gradd sylfaen mewn gwaith chwarae ar gael hefyd.

Efallai y gallech ddatblygu i fod yn Uwch Weithiwr Chwarae, sy'n gyfrifol am dîm o Weithwyr Chwarae a Gweithwyr Chwarae Cynorthwyol.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae’r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os yw'n gofyn i chi. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Nid yw’n ofynnol i weithwyr chwarae gael cymhwyster. Yn ymarferol, fodd bynnag, byddwch yn tueddu i fod â chymhwyster perthnasol mewn gofal plant neu waith chwarae. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Lefel Uwch, bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. Mae rhai pobl yn dechrau trwy wneud gwaith gwirfoddol neu swydd dros dro, ac yn gweithio tuag at gymwysterau galwedigaethol, tebyg i:

 • BTEClefel 3 - cynefino â gwaith chwarae
 • BTEC Lefel 3 - trosglwyddo i waith chwarae
 • BTEC lefel 2 - gwaith chwarae
 • BTEC lefel 2 a lefel 3 - gofal, dysgu a datblygiad plant
 • City and Guilds Lefel 2 a Lefel 3 - Gwaith Chwarae.
I gael eich derbyn ar gwrs City and Guilds neu BTEC lefel 2, bydd arnoch angen 4 TGAU ar raddau D - G (3 - 1) o leiaf. I gael eich derbyn ar gwrs City and Guilds neu BTEC lefel 3, bydd arnoch angen 4 TGAU ar raddau A* - C (9 - 4) o leiaf.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Hyfforddiant

Efallai y bydd Prentisiaethau Lefel Ganolradd ac Uwch mewn gwaith chwarae ar gael yn eich ardal chi.

Cyrsiau

Mae colegau fel arfer yn ystyried derbyn oedolion heb y gofynion mynediad arferol. Darllenwch bolisi derbyn y coleg sy’n cynnal y cwrs sydd o ddiddordeb i chi.

Mae’r Cyngor Dyfarniadau mewn Gofal, Addysg ac Iechyd (CACHE) yn cynnig cyfres o gyrsiau gofal plant perthnasol, ac mae modd eu hastudio’n amser llawn, yn rhan-amser, ar y penwythnos, yn y gwaith neu ar sail dysgu agored. Mae rhestr o ddarparwyr hyfforddiant ar gael o wefan CACHE.

Mae Edexcel yn cynnig cymwysterau BTEC perthnasol, sydd ar gael mewn rhai colegau drwy astudiaeth ran-amser.

Ystadegau

 • Mae 84% o bobl mewn galwedigaethau fel gwaith chwarae yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 6% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 12% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Rolau sefydliadau proffesiynol yw:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu’r cyhoedd drwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, edrychwch ar yr adran cysylltiadau.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

SkillsActive

Ffôn 020 7632 2000

Gwefan www.skillsactive.com

Council for Awards in Care, Health and Education (CACHE)

Cyfeiriad Apex House, 81 Camp Road, St Albans, Hertfordshire AL1 5GB

Ffôn 0845 3472123

E-bost info@cache.org.uk

Gwefan www.cache.org.uk

The Professional Association for Childcare and Early Years (PACEY)

Cyfeiriad Royal Court, 81 Tweedy Road, Bromley, Kent BR1 1TG

Ffôn 0845 8800044

E-bost info@pacey.org.uk

Gwefan www.pacey.org.uk

National Children's Bureau (NCB)

Cyfeiriad 8 Wakley Street, London EC1V 7QE

Ffôn 020 7843 6000

E-bost enquiries@ncb.org.uk

Gwefan www.ncb.org.uk

Early Years

Irish enquiries

Cyfeiriad 6c Wildflower Way, Apollo Road, Boucher Road, Belfast BT12 6TA

Ffôn 028 9066 2825

E-bost info@early-years.org

Gwefan www.early-years.org

Skills for Care & Development (SfC&D)

Skills for social work, social care and children's services

Cyfeiriad 2nd floor, Westgate, 6 Grace Street, Leeds LS1 2RP

Ffôn 0113 2411240

E-bost sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk

Gwefan www.skillsforcareanddevelopment.org.uk

Scottish Social Services Council (SSSC)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Compass House, 11 Riverside Drive, Dundee DD1 4NY

Ffôn 0845 6030891

E-bost enquiries@sssc.uk.com

Gwefan www.sssc.uk.com

Caring Careers

This site is a 'Skills for Care and Development' initiative

Gwefan www.caringcareers.org.uk

Children & Young People Now

Publisher: National Youth Agency (NYA)

Gwefan www.cypnow.co.uk

Guardian Society

Gwefan www.guardian.co.uk/society

Association for Physical Education (afPE)

Ffôn 01905 855584

E-bost enquiries@afpe.org.uk

Gwefan www.afpe.org.uk

Play Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Midlothian Innovation Centre, Pentlandfield, Roslin, Midlothian EH25 9RE

Ffôn 0131 4409070

E-bost info@playscotland.org

Gwefan www.playscotland.org

Scottish Pre-school Play Association (SPPA)

Scottish enquiries

Cyfeiriad 21-23 Granville Street, Glasgow G3 7EE

Ffôn 0141 2214148

E-bost info@sppa.org.uk

Gwefan www.sppa.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English