Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am luniau.

  Defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffotograffau.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae delwedd liwgar ar y sgrin.

  Dewis lluniau perthnasol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n rhoi CD i mewn i ochr monitor y cyfrifiadur.

  Creu CD o ddelweddau terfynol

 • Mae dyn yn sefyll ger cabinet ffeilio. Mae'r dror uchaf ar agor ac mae wedi tynnu dogfen allan o ffeil.

  Edrych am dryloywlun ar ffeil.

 • Mae dyn yn plygu i lawr yn dal darn o bapur dros focs golau. Mae pedair delwedd ar y papur.

  Archwilio tryloywluniau gan ddefnyddio bocs golau.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd yn edrych ar ddogfen bapur. Mae lluniau a CD ar y ddesg hefyd.

  Paratoi ffurflen ar ddefnydd lluniau a hawlfraint.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio ffôn a chyfrifiadur.

  Egluro gofynion lluniau gyda golygydd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Ar y sgrin mae nifer o luniau bach a thestun.

  Darllen testun y mae angen ei ddarlunio.

 • Ymchwilydd Lluniau

Ymchwilydd Lluniau

Cyflwyniad

Mae ymchwilwyr lluniau’n canfod ac yn dewis ffotograffau a darluniau i’w defnyddio ar wefannau, mewn llyfrau, mewn cylchgronau ac mewn papurau newydd.

Adwaenir hefyd fel

 • Ymchwilydd Darluniadau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Ymchwiliwr Lluniau, byddwch yn dewis darluniau neu luniau perthnasol i’w defnyddio ar wefannau, mewn llyfrau, mewn cylchgronau ac ar gyfer hysbysebu. Mae’r broses yn dechrau pan fydd Golygydd neu Awdur cyhoeddiad yn gofyn i chi ganfod llun addas. I helpu â hyn, gallech gael copi o’r llawysgrifi’w darlunio a disgrifiad bras o sut y bydd y tudalennau’n cael eu cydosod a’u dylunio. Pan fyddwch wedi canfod darlun addas, byddwch yn ei anfon at Olygydd neu Awdur y llawysgrif. Byddwch hefyd yn darparu penawdau (geiriau) ar gyfer y lluniau yn ogystal â rhestr o ffynonellau lluniau i’w cynnwys yn y llyfr. Dewisir y darluniau terfynol gennych chi, y Golygyddion, yr Awduron a'r Dylunwyr ar y cyd. Mae’n rhaid i chi ystyried cost defnyddio llun ac a yw’r pris o fewn eich cyllideb. Mae’r costau’n cynnwys ffioedd cadw (sy’n daladwy os cedwir llun y tu hwnt i’r cyfnod benthyca am ddim) a ffioedd hawlfraint. Mae’n rhaid i chi gadw cofnodion manwl o’r ceisiadau am luniau, gan gynnwys y teitl, yr Awdur a dyddiad y cyhoeddiad lle gwelir y darlun. Mae hefyd angen i chi wybod at bwy yr anelir y cyhoeddiad a sawl copi fydd yn cael ei argraffu. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ymchwilydd Lluniau, bydd arnoch angen:

 • sgiliau TG
 • dychymyg ac ymwybyddiaeth weledol
 • y gallu i weithio’n gywir ac yn drefnus
 • sgiliau trefnu a chyfathrebu da
 • y gallu i siarad ar y ffôn yn ddymunol ac yn hyderus
 • sgiliau trafod da a dyfalbarhad er mwyn sicrhau’r lluniau gorau
 • chwilfrydedd a sgiliau ymchwilio da
gallai siarad ychydig o iaith dramor fod o fantais wrth gaffael deunyddiau o dramor.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cyflog cychwynnol: £18,500 - £23,000
 • Gyda phrofiad: £25,000 - £33,000
 • Mae Uwch Ymchwilwyr Lluniau yn ennill £33,000 - £40,000
Oriau gwaith Fel arfer, mae Ymchwilwyr Lluniau yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gallai fod yn ofynnol iddynt weithio’n hwyr a gweithio dros y penwythnosau, yn enwedig wrth i ddyddiadau cau agosáu. Ble gallwn i weithio? Mae’r cyflogwyr yn cynnwys cyhoeddwyr, cyfryngau darlledu – gan gynnwys ffilmiau a theledu, asiantaethau hysbysebu a chwmnïau sy’n ymwneud â chyfryngau newydd – cryno-ddisgiau a’r rhyngrwyd. Mae cyfleoedd ar gael i Ymchwilwyr Lluniau mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd i Ymchwilwyr Lluniau fod yn hunangyflogedig, ac i weithio’n llawrydd. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ? Hysbysebir swyddi gwag ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Dod o Hyd i Swydd ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae’n syniad da datblygu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, gan na chaiff pob swydd Ymchwilydd Lluniau ei hysbysebu. Gall cysylltu â chyflogwyr posibl i wneud ymgeision mentrus am swydd fod yn ddefnyddiol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae llawer o Ymchwilwyr Lluniau’n dechrau ar eu gyrfaoedd mewn maes gwaith perthnasol megis:

 • cyhoeddi
 • ffotograffiaeth
 • dylunio
 • amgueddfeydd
 • orielau celf
 • llyfrgelloedd lluniau
I gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r swyddi hyn, mae angen gradd. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Gall y Gymdeithas Ymchwil Lluniau (PRA) ddarparu rhestr o gyrsiau y gallwch eu hastudio ym maes ymchwil lluniau. Mae’r rhan fwyaf yn gyrsiau undydd neu’n gyrsiau dysgu o bell. Hyfforddiant Pe hoffech hyfforddiant, mae'r Picture Research Association yn cynnig cwrs undydd yn ymwneud ag ymchwilio lluniau. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu am:
 • gynnwys
 • pwysigrwydd y ddelwedd weledol
 • dilysrwydd a ffynonellau lluniau
 • is-deitlau
 • telerau ac amodau
 • costau ail-greu ar gyfer defnydd lluniau
 • technoleg ddigidol newydd a goblygiadau hynny
 • defnyddio cryno ddisgiau a CD-ROM lluniau
 • gweinyddu, cofnodi, a deddfwriaeth hawlfraint
Edrychwch ar y wefan am ddyddiadau ac argaeledd. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn lleol i chi. Profiad Gwaith Mae sgiliau a gafwyd, er enghraifft, ym maes dylunio graffeg, systemau technoleg gwybodaeth, cyhoeddi, gweithio mewn amgueddfeydd ac orielau celf, gweithio mewn llyfrgelloedd lluniau, neu ffotograffiaeth yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon. Cynnydd Byddwch yn symud ymlaen fel arfer i uwch swyddi mewn sefydliad. Mae rhai Ymchwilwyr Lluniau yn mynd yn ymchwilwyr llawrydd.

Cymwysterau

Mae’n arferol i'r rheiny sydd am ddilyn gyrfa fel Ymchwilydd Lluniau gwblhau cwrs gradd yn gyntaf. I gael mynediad i gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill.
Mae cymwysterau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • Cymhwyster BTEC Lefel 3
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol .
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a magir er enghraifft mewn dylunio graffeg, systemau technoleg gwybodaeth, cyhoeddi, gwaith amgueddfa neu oriel celf, gwaith mewn llyfrgelloedd lluniau, neu ffotograffiaeth yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael eich derbyn ar eich cwrs gradd neu HND dethol, gallai cwrs Mynediad (e.e. Mynediad at Gelf a Dylunio) mewn coleg neu brifysgol fod y ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech edrych ar fanylion cyrsiau unigol.

Gallant arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Dysgu o bell

Mae’r Publishing Training Centre yn Book House wedi lansio cwrsdysgu o bell newydd mewn Ymchwilio i Luniau, ac mae’n cynnig cyrsiau undydd.

Ystadegau

 • Mae 5% o’r rheini mewn gyrfaoedd megis ymchwilwyr lluniau yn hunangyflogedig.
 • Mae 26% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 32% oriau hyblyg.
 • Mae 36% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Publishing Training Centre at Book House

E-bost publishing.training@bookhouse.co.uk

Gwefan www.train4publishing.co.uk

Professional Publishers Association (PPA)

E-bost info@ppa.co.uk

Gwefan www.ppa.co.uk

London School of Publishing (LSP)

E-bost enquiries@publishing-school.co.uk

Gwefan www.publishing-school.co.uk

Women In Publishing (WiP)

Gwefan www.womeninpublishing.org.uk

Publishers Association (PA)

E-bost mail@publishers.org.uk

Gwefan www.publishers.org.uk

The Bookseller

E-bost bookseller@escosubs.co.uk

Gwefan www.thebookseller.com

Publishing Scotland

Scottish enquiries

E-bost enquiries@publishingscotland.org

Gwefan www.publishingscotland.co.uk

Society of Young Publishers (SYP)

E-bost sypchair@thesyp.org.uk

Gwefan www.thesyp.org.uk

Bookcareers

Gwefan www.bookcareers.com

Inside Book Publishing

Author: Giles Clark Publisher: Routledge

Independent Media

Gwefan www.independent.co.uk/news/media

Picture Research Association (PRA)

Cyfeiriad 10 Marrick House, Mortimer Crescent, London NW6 5NY

Ffôn 07825 7888343

E-bost training@picture-research.org.uk

Gwefan www.picture-research.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Welsh Books Council (Welsh Enquiries)

Cyfeiriad Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB

Ffôn 01970 624151

E-bost info@wbc.org.uk

Gwefan www.cllc.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English