Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg feddygol las, yn sefyll yn ymyl bwrdd gwydr, yn edrych i mewn i gamera. Mae darn bach o offer meddygol ar y bwrdd. Mae hi'n cymryd ffotograff ohono.

  Cymryd llun o offer meddygol yn y stiwdio.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg feddygol las, yn sefyll ac yn edrych i mewn i gamera. O'i blaen, mae dyn yn sefyll gyda'i gefn at y camera. Nid yw'n gwisgo top, ac mae marciau beiro ar ei gefn.

  Tynnu ffotograff o glaf.

 • Mae menyw sy'n gwisgo gwisg feddygol las, yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae delwedd o lygad ar sgrin y cyfrifiadur.

  Golygu llun ar y cyfrifiadur.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg feddygol, yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Edrych ar rai o'r lluniau ar gyfrifiadur.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg feddygol, yn rhoi darn bach o offer meddygol ar fwrdd gwydr. Mae hi'n gwisgo menig gwyn, latecs. Mae camera am ei gwddf.

  Paratoi i gymryd ffotograff o offer meddygol.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg feddygol las, yn eistedd wrth ddesg. Mae hi'n defnyddio ffôn. Mae dau gyfrifiadur ar y ddesg.

  Ymateb i gais i dynnu ffotograff o glaf ar ward.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg feddygol las, yn dal camera. Mae hi'n sefyll yn ymyl menyw, ac maen nhw'n siarad. Mae'r ddwy ohonyn nhw'n edrych ar lyfr bach.

  Trafod anghenion ffotograffig gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo gwisg feddygol las, yn eistedd ar gadair. Mae hi'n edrych ar gynnwys ffolder.

  Darllen cylchgrawn er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am dechnoleg newydd.

Ffotograffydd Meddygol

Cyflwyniad

Mae ffotograffwyr meddygol yn cynhyrchu deunydd at ddibenion gofal cleifion, addysg feddygol ac ymchwil feddygol. Maen nhw'n tynnu lluniau cleifion, sbesimenau, llawdriniaethau ac yn y blaen, ar gyfer cofnodion meddygol. Maen nhw hefyd yn paratoi cymhorthion gweledol fel sleidiau a fideos i’w defnyddio at ddibenion addysgu ac ymchwilio.

Adwaenir hefyd fel

 • Ffotograffydd, Meddygol
 • Ffotograffydd Clinigol

Fideo - Richard: Ffotograffydd Meddygol

Fideo - Jaclyn: Uwch Ffotograffydd Meddygol

Gweithgareddau Gwaith

Mae ffotograffwyr meddygol yn gweithio ym maes ffotograffiaeth glinigol a llawfeddygol. Mewn ffotograffiaeth glinigol, maen nhw'n tynnu lluniau o gyflyrau ac anafiadau cleifion. Mewn ffotograffiaeth lawfeddygol, maen nhw'n tynnu lluniau a gwneud fideos o driniaethau llawfeddygol.

Mae eu lluniau yn cael eu defnyddio i helpu meddygon i wneud diagnosis o gyflyrau yn gynnar ac i helpu ymchwilwyr a rhai sy'n hyfforddi staff meddygol.

Mae ffotograffwyr meddygol yn cynhyrchu sleidiau o'u lluniau, diagramau, gwaith celf a delweddau pelydr X i'w defnyddio mewn sesiynau tiwtorial a darlithoedd. Yn aml, cyfrifoldeb y ffotograffydd yw sicrhau bod deddfau hawlfraint yn cael eu dilyn wrth atgynhyrchu gwaith gwreiddiol.

Yn ogystal â gwaith llawfeddygol a chlinigol, efallai y byddan nhw'n tynnu lluniau ar gyfer cylchgronau a llyfrau meddygol, a lluniau o ddigwyddiadau arbennig yn yr ysbyty.

Mae rhai ffotograffwyr meddygol yn arbenigo mewn technegau fideograffeg a theledu cylch cyfyng.

Mae ffotograffwyr meddygol yn rhan o'r tîm gofal iechyd ac yn gweithio gyda meddygon, nyrsys, gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, darlunwyr meddygol a thechnegwyr clyweled.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel ffotograffydd meddygol, byddwch angen:

 • Diddordeb mewn gwyddoniaeth, meddygaeth a ffotograffiaeth.
 • Dealltwriaeth o anatomegddynol.
 • Ymdopi â sefyllfaoedd sy'n peri gofid, ee efallai y bydd rhaid i chi dynnu lluniau post-mortem neu rywun sydd wedi cael ei anffurfio mewn damwain.
 • Cyfathrebu'n effeithiol gyda staff meddygol, staff nyrsio a staff ymchwil.
 • Bod â’r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau ym maes technoleg.
 • Bod yn gywir iawn yn eich gwaith.
 • Gwybodaeth am dechnegau ffotograffiaeth.
 • Sgiliau trefnu da.
 • Gwybodaeth am feddalwedd delweddu cyfrifiadurol a thechnoleg ddigidol.
 • Dilyn yr un rheolau iechyd a diogelwch â gweithwyr meddygol eraill.

Mae trwydded yrru yn ddefnyddiol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyfraddau cyflog ffotograffwyr meddygol yn amrywio, yn dibynnu a ydyn nhw'n hunangyflogedig neu'n cael eu cyflogi, a’r math o gyflogwr.

Mae gweithwyr cyflogedig y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol o fewn bandiau cyflog diffiniedig, yn ôl eu sgiliau a'u cyfrifoldebau.

Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

Mae ffotograffwyr meddygol y GIG yn ennill tua £16,000 - £19,000 y flwyddyn, gan godi i £24,500 - £32,000 gyda phrofiad. Gall ffotograffwyr mwy profiadol ennill cyflogau uwch.

Gall ffotograffwyr meddygol gael eu talu yn ôl yr awr. Gall hyn amrywio o £7 i £15 yr awr.

Gellir rhoi taliadau bonws yn ychwanegol at y cyflog.

Mae achosion o waith di-dâl yn digwydd yn aml ymysg ffotograffwyr.

Oriau gwaith

Gall yr oriau gwaith amrywio. Mae rhai ffotograffwyr meddygol yn gweithio oriau swyddfa rheolaidd, fel arfer dros wythnos safonol o 37.5 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai y bydd angen i rai sy'n gweithio mewn ysbytai weithio sifftiau a gall hyn gynnwys dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, a gwaith ar benwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae cystadleuaeth frwd am swyddi ffotograffiaeth, gan fod mwy o ymgeiswyr nag o swyddi gwag yn aml.

Mae cystadleuaeth frwd am waith ar eich liwt eich hun.

Ble allwn i weithio?

Gall ffotograffwyr meddygol weithio o adrannau darlunio meddygol mewn ysbytai, mewn ysgolion meddygol, mewn meddygaeth breifat ac mewn sefydliadau ymchwil.

Mae cyfleoedd ar gyfer ffotograffwyr meddygol i'w cael mewn ysbytai mawr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yn y British Journal of Photography ac ar wefan Sefydliad y Darlunwyr Meddygol (IMI).

Hefyd, mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Paru Swyddi (Universal Jobmatch), a'r Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Er mwyn dod yn ffotograffydd meddygol, byddwch angen gradd mewn ffotograffiaeth glinigol. Dim ond un cwrs sydd ar gael yn y DU. Mae'n cael ei gynnig gan Brifysgol Westminster.

Gall fod yn bosibl mynd i mewn i'r yrfa hon gyda gradd mewn pwnc sy'n gysylltiedig â ffotograffiaeth. Os dilynwch y llwybr hwn, mae'n debygol y byddwch angen tystysgrif ôl-raddedig mewn ffotograffiaeth glinigol.

Mae cymwysterau HNC, HND a graddau sylfaen perthnasol ar gael a gellir eu defnyddio fel llwybrau at gyrsiau gradd llawn.

Mae Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Mae Sefydliad y Darlunwyr Meddygol (IMI) yn cynnig hyfforddiant pellach i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ffotograffwyr meddygol.

Mae cyrsiau ôl-raddedig ar gael, ac efallai eu bod yn ofynnol ar gyfer rhai swyddi.

Camu ymlaen yn eich swydd

Mae’n bosibl y gall ffotograffwyr symud i sefydliadau mwy o faint neu weithio dramor.

Mae llawer o ffotograffwyr yn mynd yn hunangyflogedig.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael mynediad i'r cwrs gradd mewn Ffotograffiaeth Glinigol sydd ar gael ym Mhrifysgol Westminster, byddwch angen:

 • 3 lefel A fan lleiaf. Dylai hyn gynnwys Bioleg, a Ffotograffiaeth yn ddelfrydol.
 • 5 TGAU graddau A*-C, yn cynnwys Gradd B mewn Mathemateg neu bwnc gwyddonol.

Yn lle lefelau A ystyrir hefyd:

 • Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Celf a Dylunio.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD.

Os ydych yn cael mynediad drwy Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, byddwch angen 26 o bwyntiau fan lleiaf. I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 lefel A. Gall rhai cyrsiau ofyn i chi fod wedi pasio Bioleg a Ffotograffiaeth.
 • 4/5 TGAU gradd C neu uwch. Fel arfer, byddwch angen Saesneg a Mathemateg. Gallai Bioleg fod yn ddefnyddiol hefyd.

Yn lle lefelau A ystyrir hefyd:

 • Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Celf a Dylunio.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Ar gyfer Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd llawer o gyrsiau yn gofyn i chi fod â Chelf lefel Uwch.

Mae nifer o gymwysterau eraill hefyd yn dderbyniol felly darllenwch y prosbectysau am fwy o fanylion.

I gael lle ar gwrs HNC, HND neu radd sylfaen berthnasol, fel arfer byddwch angen:

 • 1/2 lefel A. Byddai pasio Celf a/neu Fioleg yn ddefnyddiol.
 • 4/5 TGAU gradd C neu uwch. Efallai y bydd angen i chi fod wedi pasio Saesneg, Mathemateg a Chelf.

Yn lle lefelau A ystyrir hefyd:

 • Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Celf a Dylunio
 • Prentisiaeth Lefel Uwch
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Ar gyfer Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd llawer o gyrsiau yn gofyn i chi fod â Chelf lefel Uwch.

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu rhaid eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae mynediad i'r alwedigaeth hon yn gystadleuol iawn. Fodd bynnag, ceir cyfleoedd i hyfforddi fel ffotograffydd meddygol os oes gennych gymhwyster ffotograffig addas neu sgiliau perthnasol. Fel arfer, mae angen portffolio o waith ffotograffig.

Cyrsiau

Gellir astudio ffotograffiaeth ar sail amser llawn neu'n rhan-amser, neu gall ddatblygu o fod yn hobi. Mae'n ddefnyddiol i ddiweddaru eich sgiliau drwy wneud cyrsiau byr mewn technegau a dulliau ffotograffig fel y rhai a gynigir gan City & Guilds.

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'ch cwrs gradd neu HND dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee, Mynediad i Gelf a Dylunio) fod yn y ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech edrych ar fanylion y cyrsiau unigol.

Maen nhw'n gallu arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae rhestr lawn o gymwysterau perthnasol ar gael ar wefan Skillset.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig pobl â phrofiad perthnasol. Dylech edrych ar bolisïau derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol ar lefelau amrywiol o ffotograffiaeth yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, gan gynnwys y Brifysgol Agored, drwy drefniadau dysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 55% o’r bobl sy’n gweithio fel ffotograffwyr meddygol yn hunangyflogedig.
 • Mae 22% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 5% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 20% o'r gweithwyr cyflogedig yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y manylion cyswllt isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Institute of Medical Illustrators (IMI)

Cyfeiriad 12 Coldbath Square, London EC1R 5HL

Ffôn 020 7837 2846

E-bost info@imi.org.uk

Gwefan www.imi.org.uk

Association of Photographers (AOP)

Cyfeiriad 21 Downham Road, London N1 5AA

Ffôn 020 7739 6669

E-bost info@aophoto.co.uk

Gwefan www.the-aop.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English