Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn gosod offer mewn stiwdio ffotograffig.

  Gosod offer ar gyfer ffotograff.

 • Mae dyn yn eistedd yn y blaen. Yn y cefndir, mae dyn arall yn gosod paneli adlewyrchu. Mae ganddo gamera am ei wddf.

  Gosod adlewyrchyddion ar gyfer ffotograff portread.

 • Mae dyn yn cymryd llun o ddyn arall.

  Fframio'r ffotograff.

 • Mae dau ddyn yn edrych ar ffolder fawr, sy'n cynnwys gwahanol luniau.

  Dangos portffolio o ffotograffau i glaf.

 • Mae dyn yn eistedd, yn dal camera. Gyda'i law arall, mae'n addasu camera arall, sydd wedi'i osod ar drybedd.

  Mae'r ffotograffydd yn gweithio gyda chamerâu ffilm clasurol, yn hytrach na chamerâu digidol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n defnyddio ffôn ac yn ysgrifennu mewn dyddiadur.

  Trefnu apwyntiad gyda chlaf.

Ffotograffydd Ymarfer Cyffredinol

Cyflwyniad

Mae'r rhan fwyaf o ffotograffwyr practis cyffredinol yn gwneud ffotograffiaeth 'gymdeithasol', fel lluniau priodas neu bortreadau teuluol. Mae rhai yn gwneud ffotograffiaeth fasnachol; darparu gwasanaeth i gwmnïau lleol sydd angen lluniau at ddibenion cyhoeddusrwydd neu farchnata.

Adwaenir hefyd fel

 • Ffotograffydd - Meddygfa

Fideo - Louise: Ffotograffydd - Meddygfa

Fideo - Yvonne: Ffotograffydd

Gweithgareddau Gwaith

Ffotograffiaeth ‘gymdeithasol’ yw llawer o waith ffotograffydd practis cyffredinol. Mae dyletswyddau arferol yn cynnwys tynnu lluniau mewn priodasau, darparu lluniau i gwmnïau lleol at ddibenion cyhoeddusrwydd a marchnata, cofnodi prosiect adeiladu ar gyfer swyddfa pensaer neu dynnu lluniau portread.

Mae gan lawer ohonyn nhw stiwdio bortreadau ar eu safle neu’n aml, siop ar y stryd fawr leol, ond mae'n dod yn fwy cyffredin i ffotograffwyr deithio i gartref cleient i dynnu llun. Mae rhai ffotograffwyr practis cyffredinol yn sefydlu stiwdios dros dro mewn canolfannau siopa neu siopau adrannol i annog pobl i eistedd ar gyfer ffotograff portreadol.

Mae ffotograffwyr sy'n gweithio ar eu pennau eu hunain neu sy’n rheoli stiwdio yn treulio rhan fawr o'u diwrnod gwaith yn rhedeg y busnes yn hytrach na thynnu lluniau.

Mae llawer o ffotograffwyr practis cyffredinol yn gwneud rhywfaint o waith ar gyfer eu papur newydd lleol, pan fydd holl ffotograffwyr staff y papur newydd yn brysur.

Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys dewis lleoliadau a gosod offer fel camerâu, goleuadau a phropiau. Efallai y bydd rhai ffotograffwyr practis cyffredinol yn dewis arbenigo mewn maes penodol fel priodasau, portreadau neu hysbysebu.

Fel arfer, mae ffotograffwyr yn defnyddio camerâu digidol yn eu gwaith, ond mae rhai yn dal i ddefnyddio camerâu traddodiadol. Ar ôl tynnu llun, maen nhw’n defnyddio meddalwedd delweddu cyfrifiadurol i wirio ansawdd y ddelwedd yn ogystal ag ailgyffwrdd a golygu’r lluniau.

Fel arfer, bydd y proffesiwn hwn yn galw am deithio o gwmpas yr ardal leol.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel ffotograffydd practis cyffredinol, byddwch angen:

 • Creadigrwydd a llygad am fanylder, siâp, ffurf a lliw.
 • Sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu da.
 • Gwybodaeth am dechnegau ffotograffiaeth.
 • Sgiliau trefnu da.
 • Gallu i weithio o fewn terfynau amser.
 • Amynedd – gall gymryd amser i osod offer a chynhyrchu’r llun sydd ei angen.
 • Gwybodaeth am feddalwedd delweddu cyfrifiadurol a thechnoleg ddigidol.

Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar ffotograffwyr practis cyffredinol sy’n gweithio’n hunangyflogedig neu ar eu liwt eu hunain.

Mae trwydded yrru yn ddefnyddiol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyflogau ffotograffwyr practis cyffredinol yn amrywio yn dibynnu a ydyn nhw’n gyflogedig neu’n gweithio’n hunangyflogedig.

Dyma’r cyfraddau cyflog yn fras.

Mae ffotograffwyr practis cyffredinol yn ennill tua £16,000 - £19,000 y flwyddyn, gan godi i tua £24,500 - £32,000 gyda phrofiad.

Mae’n bosibl i ffotograffwyr mwy profiadol ennill cyflogau uwch.

Mae ffotograffwyr yn cael eu talu yn ôl yr awr. Gall hyn amrywio o £7 i £15 yr awr.

Gellir rhoi taliadau bonws yn ychwanegol at y cyflog.

Mae gwaith di-dâl yn gyffredin ymysg ffotograffwyr.

Oriau gwaith

Mae oriau gwaith ffotograffwyr practis cyffredinol yn amrywio’n fawr. Mae nifer yr aseiniadau sydd i’w cyflawni’n amrywio’n helaeth. Efallai mai ychydig fydd i’w wneud ar rai wythnosau, ond ar wythnosau eraill, efallai y bydd angen gweithio oriau hir, afreolaidd. Mae ffotograffwyr practis cyffredinol yn aml yn gweithio ar benwythnosau - gall y rhai sy'n arbenigo mewn priodasau fod yn arbennig o brysur ar benwythnosau yn ystod yr haf.

Beth sy’n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae cystadleuaeth am swyddi ffotograffiaeth yn frwd, gan fod mwy o ymgeiswyr na swyddi gwag yn aml.

Mae cystadleuaeth frwd am waith hunangyflogedig.

Ble allwn i weithio?

Yn aml, mae ffotograffwyr practis cyffredinol wedi’u lleoli mewn siopau ar y stryd fawr.

Mae cyfleoedd i ffotograffwyr practis cyffredinol i’w cael mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Gweithio hunangyflogedig

Mae cyfleoedd i’w cael i ffotograffwyr practis cyffredinol weithio’n hunangyflogedig. Mae rhai yn sefydlu stiwdios yn eu cartrefi. Mae rhai yn gweithio ar eu pennau eu hunain ac eraill yn cyflogi cynorthwywyr. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i’w cael i gynorthwywyr ffotograffig ddod yn bartneriaid neu sefydlu stiwdio ffotograffig eu hunain.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn cylchgronau masnach ffotograffiaeth, hysbysebu a dylunio ac ar wefannau fel Cymdeithas y Ffotograffwyr (AOP).

Mae swyddi gwag hefyd yn cael eu hysbysebu ar y prif fyrddau swyddi, ar Paru Swyddi (Universal Jobmatch), a’r Ganolfan Byd Gwaith.

Mae meithrin rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol yn syniad da, gan nad yw pob swydd ffotograffiaeth yn cael ei hysbysebu. Mae gwneud ceisiadau am swyddi ar hap i gyflogwyr posibl yn gallu bod yn ddefnyddiol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y ffordd orau i ddarpar ffotograffydd ddysgu am y diwydiant yw dod yn gynorthwyydd ffotograffig amser llawn neu un sy’n gweithio ar ei liwt ei hun, er bod cystadleuaeth frwd am y swyddi hyn.

Fel arall, gallwch fynd i mewn i’r diwydiant drwy wneud cwrs mewn ffotograffiaeth. Mae cyrsiau amser llawn a rhan-amser i’w cael, yn arwain at raddau sylfaen, HNC, HND neu raddau mewn ffotograffiaeth.

Mae rhai pobl yn cael lle ar gyrsiau gradd drwy gwrs Sylfaen.

Daw rhai pobl i'r yrfa hon drwy wneud Uwch Brentisiaeth.

Gall y Sefydliad Ffotograffiaeth Broffesiynol Prydeinig (BIPP) - y corff cymhwyso swyddogol ar gyfer ffotograffiaeth broffesiynol – ddarparu gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi ac aelodaeth.

Hyfforddiant

Mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn y gwaith.

Mae Sefydliad y Ffotograffwyr hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio.

Mae’r City & Guilds yn cynnig cymwysterau mewn ffotograffiaeth hefyd.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gall ffotograffwyr symud i sefydliadau mwy neu weithio dramor.

Mae llawer o ffotograffwyr yn gweithio’n hunangyflogedig.

Cymwysterau

Nid oes angen cymwysterau arnoch bob amser i fynd i mewn i ffotograffiaeth. Fodd bynnag, mae’n well gan rai cyflogwyr i chi gael cymwysterau.

I ddechrau Prentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer byddwch angen 5 TGAU gradd C neu uwch, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Y gofynion sylfaenol arferol i gael lle ar gwrs Sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 lefel A. Byddwch angen lefel A mewn Celf neu bwnc sy’n seiliedig ar Gelf.
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 4/5 pwnc. Mae rhai cyrsiau’n gofyn i chi fod wedi pasio Saesneg.

Mae cael portffolio o’ch gwaith ffotograffiaeth yn ddefnyddiol iawn ar gyfer pob cwrs perthnasol.

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, y gofyniad sylfaenol yw:

 • 2/3 lefel A. Gall rhai cyrsiau ofyn i chi fod wedi pasio Celf a Ffotograffiaeth.
 • 4/5 TGAU gradd C neu uwch. Fel arfer, byddwch angen Saesneg a Mathemateg.
Y

Yn lle lefelau A, ystyrir hefyd:

 • Cymwysterau Cenedlaethol BTEC lefel 3 mewn Celf a Dylunio.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • The Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Ar gyfer Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd nifer o gyrsiau’n gofyn am Gelf lefel Uwch.

Mae nifer o gymwysterau eraill yn dderbyniol hefyd, felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus am fwy o fanylion.

I gael lle ar gwrs HNC, HND neu radd sylfaen perthnasol, byddwch angen:

 • 1/2 lefel A. Gallai pasio Celf fod yn ddefnyddiol.
 • 4/5 TGAU gradd C neu uwch. Efallai y bydd angen pasio Saesneg, Mathemateg a Chelf.

Yn lle lefelau A, ystyrir hefyd:

 • Cymwysterau Cenedlaethol BTEC lefel 3 mewn Celf a Dylunio.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Ar gyfer yr Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd nifer o gyrsiau’n gofyn am Gelf lefel Uwch.

Mae nifer o gymwysterau eraill yn dderbyniol hefyd, felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus am fwy o fanylion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae’r maes hwn yn hynod o gystadleuol. Mae’n well cael sgiliau a/neu gymwysterau perthnasol. Mae portffolio o waith ffotograffiaeth yn ddefnyddiol. Mae rhai ffotograffwyr yn dechrau eu gyrfaoedd fel cynorthwywyr ffotograffig.

Cyrsiau

Gellir astudio ffotograffiaeth ar sail amser llawn neu'n rhan-amser, neu gall ddatblygu o hobi. Mae'n ddefnyddiol diweddaru eich sgiliau drwy wneud cyrsiau byr mewn technegau a dulliau ffotograffig fel rhai City & Guilds.

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar gwrs gradd neu HND o’ch dewis, gall cwrs mynediad (ee, Mynediad i Gelf a Dylunio) coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn. Fel arfer, nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond dylech gadarnhau manylion y cyrsiau unigol.

Maen nhw’n gallu arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae rhestr lawn o gymwysterau perthnasol ar gael ar wefan Skillset.

Fel arfer, bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodloni eu gofynion sylfaenol, yn enwedig ymgeiswyr â phrofiad perthnasol. Dylech edrych ar bolisïau derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol ar lefelau amrywiol mewn ffotograffiaeth yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, yn cynnwys y Brifysgol Agored, drwy drefniadau dysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 55% o’r bobl sy’n gweithio fel ffotograffwyr yn gweithio’n hunangyflogedig.
 • Mae 22% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 5% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 20% o’r gweithwyr cyflogedig yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y manylion cyswllt isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Association of Photographers (AOP)

Cyfeiriad 21 Downham Road, London N1 5AA

Ffôn 020 7739 6669

E-bost info@aophoto.co.uk

Gwefan www.the-aop.org

Royal Photographic Society

Cyfeiriad Fenton House, 122 Wells Road, Bath BA2 3AH

Ffôn 01225 325733

E-bost reception@rps.org

Gwefan www.rps.org

British Institute of Professional Photography (BIPP)

Cyfeiriad The Coach House, The Firs, High Street, Whitchurch, Aylesbury, Buckinghamshire HP22 4SJ

Ffôn 01296 642020

E-bost info@bipp.com

Gwefan www.bipp.com

British Journal of Photography

Publisher: Incisive Media

E-bost support@apptitudemedia.co.uk

Gwefan www.bjp-online.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English