Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn mewn cot wen yn sefyll mewn gweithdy, yn edrych ar beiriannau. Mae'n dal clipfwrdd gwyrdd.

  Mae arbenigwyr gwasanaethau rheoli yn astudio a chofnodi manylion sut mae tasgau'n cael eu gwneud.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Maen nhw'n siarad â'i gilydd. Mae un o'r dynion yn dal beiro yn ymyl dogfen wedi'i theipio ar y ddesg. Mae'r dyn arall yn gwisgo cot wen.

  Cyfarfod gyda rheolwr i drafod problem gydag ardaloedd gwaith.

 • Mae dyn mewn cot wen yn sefyll mewn gweithdy, yn edrych ar beiriannau. Mae'n dal clipfwrdd gwyrdd gyda stopwats arno.

  Defnyddio stopwats i weld faint o amser mae prosesau'n cymryd.

 • Mae dyn mewn cot wen yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae testun gwyn mawr ar gefndir glas llachar ar y sgrin.

  Paratoi cyflwyniad i reolwyr ar yr ateb arfaethedig i'r broblem.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Maen nhw'n siarad â'i gilydd ac yn edrych ar hysbysiad wedi'i argraffu sydd ar y ddesg. Mae'r hysbysiad yn cynnwys llun lliw mawr a rhywfaint o destun.

  Trafod y drefn newydd gyda'r rheolwr. Mae hysbysiadau wedi'u paratoi ar gyfer staff, i esbonio'r system newydd.

 • Mae dau ddyn yn sefyll mewn gweithdy. Mae un yn gwisgo cot wen ac yn dal clipfwrdd. Mae'r llall yn gwisgo oferôls a gogls diogelwch. Maen nhw'n siarad ac yn edrych ar gist fawr ac mae un o'r droriau ar agor, gan ddatgelu set drefnus iawn o offer. Mae hysbysiad wedi'i argraffu ar stand o flaen y gist.

  Helpu staff i ddod i arfer â rheolau newydd y gweithle.

 • Mae dyn mewn oferôls glas a gogls diogelwch mewn gweithdy. Mae'n ysgrifennu ar siart yn ymyl peiriant. Mae rhai hysbysiadau lliw y tu ôl i'r peiriant.

  Mae'r system newydd yn cael ei defnyddio ac yn gweithio'n dda. Mae'r aelod o staff yn llenwi siart archwilio pan fydd wedi tacluso ei weithfan.

 • Arbenigwr Gwasanaethau Rheoli

Arbenigwr Gwasanaethau Rheoli

Cyflwyniad

Mae arbenigwyr gwasanaethau rheoli yn hyrwyddo, yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau a thechnegau i wella cynhyrchiant ac ansawdd mewn sefydliadau. Mae gwasanaethau rheoli yn cynnwys disgyblaethau peirianneg ddiwydiannol, astudiaethau gwaith, dadansoddi cynhyrchiant, gwella busnes ac ystod eang o wybodaeth am reoli a thechnegau rheoli.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Astudiaethau Gwaith
 • Swyddog Trefniadaeth a Dulliau
 • Dadansoddwr Cynhyrchiant
 • Ymgynghorydd Gwella Prosesau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Arbenigwyr Gwasanaethau Rheoli, byddwch yn helpu sefydliadau i ddod yn fwy effeithlon a chynhyrchiol. Byddwch yn defnyddio nifer o dechnegau gwella busnes i nodi problemau, astudio prosesau gwaith a dod o hyd i atebion.

Ceir amrywiaeth o deitlau swyddi posibl ym maes cyffredinol gwasanaethau rheoli, yn cynnwys:

 • Dadansoddwr Cynhyrchiant
 • Peiriannydd Astudiaethau Gwaith
 • Arbenigwr Gwelliant Parhaus
 • Ymgynghorydd Gwella Busnes (neu Broses)
 • Dadansoddwr Busnes Darbodus.

Byddwch yn gweithio ym mhob sector, er enghraifft, y Gwasanaeth Sifil, manwerthu, gweithgynhyrchu, y sector cyhoeddus, iechyd a thrafnidiaeth.

Byddwch yn edrych yn ofalus iawn ar y ffordd mae sefydliadau'n rheoli eu hadnoddau. Gall y rhain fod yn adnoddau dynol (pobl), neu’n adnoddau ffisegol, fel adeiladau, deunyddiau crai, offer a systemau technoleg gwybodaeth.

Byddwch hefyd yn edrych ar lif deunyddiau, cynnyrch a gwybodaeth drwy'r sefydliad.

Byddwch yn dethol, cofnodi ac archwilio tasgau â blaenoriaeth neu dasgau allweddol yn y sefydliad. Yn gyntaf, byddwch yn cytuno ar gynnwys prosiect, er enghraifft, beth fydd yn cael ei fesur, targedau ar gyfer gwella a pha mor hir y bydd yn ei gymryd. Yna byddwch yn defnyddio dull strwythuredig o gasglu gwybodaeth.

Er enghraifft, efallai y byddwch yn defnyddio meddalwedd gyfrifiadurol i lunio siart llif sy'n dilyn y ffordd y caiff gweithdrefnau fel anfonebu, prynu neu wasanaeth cwsmeriaid eu cyflawni. Byddwch yn arsylwi ar weithwyr yn y gweithle ac yn eu cyfweld i ddarganfod sut maen nhw’n cyflawni pob un o'u tasgau.

Byddwch yn dadansoddi'r wybodaeth rydych wedi'i chasglu. Yna, byddwch yn ystyried ac yn holi a fyddai modd i bobl wahanol gyflawni tasgau mewn ffordd wahanol neu mewn lle gwahanol, neu hyd yn oed yn cwestiynu a oes angen eu gwneud o gwbl. Byddwch yn aml yn defnyddio dulliau ystadegol o drin y data ac efallai'n rhedeg modelau cyfrifiadurol i brofi gwelliannau posibl.

Drwy wneud hyn, gallwch weld er enghraifft lle gallai'r sefydliad gyfuno dwy dasg er mwyn arbed amser, lle gallai cyflwyno ffordd newydd o weithio wella effeithlonrwydd neu lle mae gwybodaeth yn mynd ar goll neu'n cael ei drysu wrth deithio rhwng adrannau. Efallai y gwelwch hyd yn oed fod tasg benodol yn ddiangen.

Weithiau, byddwch yn defnyddio dull manwl iawn o astudio. Mae hyn yn golygu torri tasg i lawr yn elfennau ac yna arsylwi ar, ac amseru pob un er mwyn mesur faint o amser fydd gweithiwr fel arfer yn ei gymryd i gwblhau pob tasg. Gall hyn helpu'r sefydliad i osod safonau a lleihau tagfeydd yn y broses gynhyrchu, er enghraifft.

Mae Arbenigwyr Gwasanaethau Rheoli fel arfer yn cynhyrchu adroddiad i grynhoi eu canfyddiadau ac awgrymu gwelliannau. Er enghraifft, efallai y byddwch yn cynghori'r sefydliad i sefydlu systemau newydd, fel system reoli dogfennau electronig i wella llif gwybodaeth rhwng adrannau.

Efallai y byddwch hefyd yn nodi costau a manteision i'r sefydliad, hyfforddiant sydd ei angen ar y staff a'r amser sydd ei angen i wneud y newidiadau. Efallai y byddwch yn rhan o’r broses o roi'r systemau newydd ar waith ac yn aml, byddwch yn monitro'r drefn newydd i wneud yn siwr ei bod yn well na'r hen un mewn gwirionedd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Arbenigwr Gwasanaethau Rheoli, byddwch angen:

 • mwynhau datrys problemau
 • rhoi sylw manwl i fanylion
 • blaenoriaethu meysydd i'w hadolygu
 • bod yn ddiplomatig ac yn sensitif i deimladau’r bobl rydych yn gweithio gyda nhw ac yn eu hastudio
 • bod â’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch technegau a materion sy'n ymwneud â gwella gwasanaethau rheoli a chynhyrchiant

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

 • Starting: £35,000 - £40,000
 • With experience: £44,500 - £52,000
 • Senior Management Services Specialists earn £57,500 - £65,000

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Arbenigwyr Gwasanaethau Rheoli yn gweithio rhwng 9:00 a 5.30, ond efallai y bydd angen gweithio sifftiau, neu waith gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys sefydliadau mewn diwydiant a busnes, gan gynnwys cadwyni siopau mawr, yn ogystal ag awdurdodau lleol, y GIG a'r Gwasanaeth Sifil.

Mae cyfleoedd i Arbenigwyr Gwasanaethau Rheoli i’w cael mewn dinasoedd a rhai trefi o gwmpas y DU. Fodd bynnag, mae hwn yn faes gyrfaol cymharol fach ac arbenigol.

Gweithio hunangyflogedig

Mae cyfleoedd i’w cael i Arbenigwyr Gwasanaethau Rheoli profiadol weithio'n annibynnol ar sail hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar fyrddau swyddi a gwefannau cyflogwyr, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar Paru Swyddi (Universal Jobmatch) a'r Ganolfan Byd Gwaith.

Mae gwaith dros dro ar gontractau tymor byr ar gael drwy asiantaethau cyflogaeth.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae llawer o gyflogwyr yn ffafrio graddedigion. Mae'n bosibl fod sefydliadau mwy o faint yn gweithredu cynlluniau hyfforddi i raddedigion.

Efallai y bydd cyflogwyr yn ffafrio ymgeiswyr sydd wedi cael gradd/HND mewn astudiaethau busnes, peirianneg, astudiaethau cyfrifiadur neu economeg, er enghraifft.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant Y Sefydliad Gwasanaethau Rheoli (IMS) yw'r corff proffesiynol sy'n cynrychioli arbenigwyr gwasanaethau rheoli. Mae'r IMS yn achredu tystysgrif a diploma mewn gwasanaethau rheoli, sy'n cynnwys pynciau fel:

 • dulliau adolygu
 • technegau casglu a mesur
 • gwella dulliau a phrosesau
 • sgiliau pobl
 • rheoli newid
 • cymwyseddau ymarferol.

Mae'r IMS yn cyhoeddi rhestr ar ei wefan o ddarparwyr sy'n cynnig cyrsiau cymeradwy.

Gallai fod modd gweithio tuag at ddiploma NVQ mewn technegau gwella busnes ar lefelau 3 a 4.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gall Arbenigwyr Gwasanaethau Rheoli gamu ymlaen i swyddi Arweinwyr Timau a Rheolwyr Prosiect yn eu sefydliad. Mae rhai Arbenigwyr Gwasanaethau Rheoli profiadol yn mynd yn ymgynghorwyr rheoli hunangyflogedig. Profiad Gwaith Yn aml, mae newydd-ddyfodiaid yn bobl â sgiliau mewn meysydd perthnasol, fel busnes, diwydiant a gwasanaethau cyhoeddus.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn pwnc cysylltiedig, fel arfer y gofyniad sylfaenol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 pwnc arall
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg a mathemateg

Ar gyfer rhai cyrsiau gradd, efallai y bydd angen safon uwch mewn mathemateg.

Yn lle safon uwch, ystyrir hefyd:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau’n amrywio felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 safon uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Yn aml, mae newydd-ddyfodiaid yn bobl sydd â sgiliau mewn meysydd perthnasol, fel busnes, diwydiant a gwasanaethau cyhoeddus.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i’ch cwrs gradd neu HND dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi’u llunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda’r colegau unigol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau dysgu o bell perthnasol ar gael. Mae manylion am gyrsiau a darparwyr i’w gweld ar wefan y Sefydliad Gwasanaethau Rheoli.

Ystadegau

 • Mae 28% o'r bobl sy'n gweithio ym maes gwasanaethau rheoli yn hunangyflogedig.
 • Mae 11% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 25% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 12% o'r gweithwyr cyflogedig yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Y Sefydliad Gwasanaethau Rheoli yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

Institute of Management Services (IMS)

Cyfeiriad Brooke House, 24 Dam Street, Lichfield, Staffordshire WS13 6AA

Ffôn 01543 266909

Gwefan www.ims-productivity.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English