Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at fwrdd. Mae model o gwch ar ben y bwrdd, ac mae'r dyn yn ei fesur.

  Waeth a yw'n dylunio llong neu ddingi, mae'r dylunydd yn gwneud model i raddfa.

 • Mae dyn wrth fwrdd dylunio, sydd ar oleddf. Mae'n gwneud cynllun gofalus o gwch ar ddarn mawr o bapur, sy'n gorffwys ar y bwrdd. Mae llawer o fanylion ar y ddalen o bapur.

  Mae angen rhoi sylw i fanylion wrth wneud gwaith cynllunio.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at gwch mewn doc sych. Mae'n archwilio'r gwch.

  Mae'r pensaer yn ymweld â'r iard gychod tra bod y gwaith adeiladu ar y gweill.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n defnyddio meddalwedd ddylunio.

  Mae penseiri llyngesol yn defnyddio meddalwedd Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)

 • Mae dyn yn sefyll dros fwrdd darlunio. Mae'n ysgrifennu ar ddalen fawr o bapur, sydd â diagramau braslunio arni. Y tu ôl iddo, mae yna ffenestr fawr sy'n edrych allan dros ardd.

  Mae dulliau drafftio traddodiadol yn cael eu defnyddio hefyd.

 • Pensaer Llongau

Pensaer Morol

Cyflwyniad

Mae penseiri morol yn ymwneud â dylunio, adeiladu a chynnal a chadw llongau, cychod a badau morol eraill ac adeiladau alltraeth. Mae’r rhan fwyaf o benseiri morol yn arbenigo mewn un maes, er enghraifft, dylunio, dosbarthiad, neu ymchwil a datblygu. Maen nhw’n gweithio ar longau sifil neu filwrol.

Adwaenir hefyd fel

 • Pensaer, llyngesol
 • Cynllunydd/Pensaer Cychod Llai
 • Cynllunydd/Pensaer Llongau
 • Cynllunydd/Pensaer Cychod Hwylio

Fideo - Stephen: Pensaer Morol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Pensaer Morol, byddwch yn dylunio cychod a llongau morol tebyg, ac yn goruchwylio’r gwaith o’u hadeiladu a’u cynnal a’u cadw.

Mae llawer o longau a strwythurau morol, fel llongau mordaith, llongau rhyfel, tanceri olew a llwyfannau alltraeth yn fawr a chymhleth iawn. Mae peirianneg fodern ar y raddfa hon, felly, yn aml yn weithgaredd tîm, sy’n galw am arbenigedd peirianwyr proffesiynol o wahanol feysydd a disgyblaethau.

Fodd bynnag, fel Pensaer Morol, byddwch yn gyfrifol am y prosiect yn gyffredinol. Bydd gennych hefyd rôl arbennig o ran sicrhau bod y tîm yn creu cynllun diogel, darbodus sy’n addas i’r môr ar gyfer adeilad neu long forol newydd.

Bydd arnoch angen dealltwriaeth ragorol o sawl agwedd ar beirianneg, yn ogystal â bod yn arbenigwr ar bob agwedd ar ddylunio llongau, yn cynnwys swyddogaeth, ymddangosiad a diogelwch.

Rhaid i chi sicrhau eich bod yn gwybod am y datblygiadau diweddaraf ym maes uwch-dechnoleg, fel cynllunio trwy gymorth cyfrifiadur (CAD) a chyfrifo.

Rhaid i long fod yn sefydlog ac yn ddigon cryf i ymdopi â phob math o dywydd. Rhaid iddi hefyd fod mor gyffyrddus â phosibl i’r teithwyr a’r criw, waeth pa mor arw yw’r môr. Mae ymddangosiad y llong yn bwysig i chi hefyd - yn enwedig os ydych yn gweithio ar longau teithio a llongau pleser.

Wrth adeiladu a thrwsio, byddwch yn gyfrifol am adrannau penodol o’r iard longau. Byddwch yn trefnu cyflenwi defnyddiau a chydrannau, eu harchwilio a'u profi. Chi fydd yn gyfrifol am benderfynu faint o weithwyr fydd angen eu cyflogi ar brosiect hefyd.

Yn yr adrannau technegol, rhaid i chi ddelio â chostau a materion cyflenwi. Byddwch yn edrych ar ffyrdd o gael gafael ar y cydrannau a’r offer sydd eu hangen arnoch ar gyfer y prosiect, ac yn rheoli cyllideb.

Mae rhai Penseiri Morol yn gweithio fel Syrfëwyr Llongau. Yn y maes hwn, byddwch yn gweithio ymhob cwr o’r byd, gan sicrhau bod llongau’n ddiogel. Byddwch yn archwilio cynlluniau o’r llong yn ystod y cam dylunio, yn edrych ar eu cryfder, eu sefydlogrwydd a’r nodweddion achub bywyd.

Wrth adeiladu’r llong, byddwch yn cynnal archwiliadau i sicrhau bod y gwaith a’r defnyddiau’n bodloni’r rheolau a’r rheoliadau. Ar ôl lansio’r llong, byddwch yn parhau i wneud archwiliadau rheolaidd, gan sicrhau bod perchnogion y llong wedi trwsio unrhyw ddiffygion a'u bod yn cynnal y safonau diogelwch.

Fel Pensaer Morol, efallai y byddwch yn gweithio fel ymgynghorydd hefyd, gan roi atebion peirianyddol i gleientiaid, yn ogystal ag arweiniad technegol a masnachol, cymorth a swyddogaeth rheoli prosiectau.

Gan ddibynnu ar y swydd sydd gennych, efallai y bydd angen i chi deithio'n helaeth, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Efallai y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Bensaer Morol, bydd arnoch angen:

 • bod yn greadigol, gan feddu ar sgiliau dylunio peirianneg cryf
 • dull rhesymegol o ddatrys problemau
 • sgiliau gwaith tîm da
 • cyfathrebu’n dda gyda gweithwyr peirianyddol proffesiynol eraill
 • gallu rhoi cyngor proffesiynol clir a chymorth technegol i gwsmeriaid o’r diwydiant morol
 • sgiliau arwain a rheoli cadarn
 • sgiliau cyfrifiadurol da
 • sgiliau trefnu da i reoli prosiectau
 • Gallu cydlynu adnoddau, a gweithio o fewn cyllideb ac amserlen
 • datblygu gwybodaeth o faterion a rheoliadau cyfreithiol, e.e. yn ymwneud â diogelwch
Efallai y bydd Penseiri Morol yn rheoli timau trwsio sy’n ymdrin ag atgyweiriadau brys a gwiriadau rheolaidd, felly bydd angen i chi fod yn ddyfeisgar, gallu byrfyfyrio a gwneud penderfyniadau. Mae angen i Benseiri Morol sy’n gweithio fel Syrfëwyr Llongau fod yn amyneddgar dros ben gyda’r gallu i ganolbwyntio’n ddyfal i wirio nerth, sefydlogrwydd a nodweddion achub bywyd y llong.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai sydd wedi'u nodi isod.

 • Cychwyn: £33,000 - £37,500
 • Gyda phrofiad: £40,000 - £47,000
 • Uwch Benseiri Morwrol yn ennill £52,500 - £60,000
Oriau gwaith

Fel rheol, mae Penseiri Morol yn gweithio 35 awr yr wythnos, gan wneud gwaith achlysurol gyda’r hwyr ac ar benwythnosau, yn ôl gofynion y prosiect.

Ble y gallwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys adeiladwyr llongau, cymdeithasau dosbarthu, asiantaethau’r llywodraeth, y diwydiant alltraeth, a chwmnïau ymgynghorwyr. Mae yna gyfleoedd gwaith eraill ym meysydd addysg, newyddiaduraeth dechnegol, a gwerthu a marchnata. Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr mawr wedi’u lleoli yng Ngogledd Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae cwmnïau llai sy’n adeiladu a thrwsio llongau bach wedi’u lleoli o gwmpas ardaloedd arfordirol y DU, ac yn Norfolk (Llynnoedd Norfolk). Ble y caiff swyddi eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd(www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol ynghylch 'Dod o hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I ddod yn Bensaer Morol, fel arfer bydd angen i chi ennill gradd achrededig berthnasol mewn pwnc fel pensaernïaeth forol.

Mae Sefydliad Brenhinol y Penseiri Llyngesol (RINA) a Sefydliad Peirianneg, Gwyddor a Thechnoleg Forol (IMarEST) yn darparu rhestrau o gyrsiau achrededig.

Gall myfyrwyr o ddisgyblaethau peirianyddol eraill sy’n bwriadu gweithio yn y diwydiannau morol fod yn gymwys i ddod yn aelodau o’r sefydliadau uchod hefyd. Os yw eich gradd wedi’i hachredu gan sefydliad ac eithrio RINA neu IMarEST, gall fod yn ofynnol i chi gael rhagor o hyfforddiant a phrofiad i wneud iawn am unrhyw fylchau yn eich astudiaethau. Cysylltwch â RINA ac IMarEST i weld a yw'ch cwrs yn dderbyniol ar gyfer aelodaeth.

Hyfforddiant

Gan ddibynnu ar eu lefel mynediad, gall penseiri morol ennill statws proffesiynol Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Beiriannydd Corfforedig (IEng). Mae cyflogwyr ar draws y diwydiant yn rhoi cryn barch i’r ddau gymhwyster.

I gofrestru fel CEng neu IEng, rhaid i chi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol perthnasol a drwyddedir gan y Cyngor Peirianneg, fel RINA neu IMarEST.

I ddod yn CEng neu IEng, mae angen i chi ddangos y cymhwysedd a’r ymrwymiad priodol. Nodir y safonau ar gyfer hyn yn nogfen UK-SPEC y Cyngor Peirianneg, a gallwch ei lawrlwytho o’u gwefan.

Gall UK-SPEC a’r sefydliad peirianneg yr ydych yn aelod ohono ddweud wrthych pa gymwysterau sydd wedi’u hachredu neu eu cymeradwyo ar gyfer statws CEng neu IEng. Bydd eich sefydliad peirianneg yn gallu eich cynghori ar eich cais ac yn ei brosesu.

Mae llwybrau at statws CEng yn cynnwys ennill:

 • Gradd anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg, ynghyd â gradd Meistr briodol neu Ddoethuriaeth (EngD) mewn Peirianneg a achredwyd gan sefydliad peirianneg proffesiynol neu ddysgu pellach priodol hyd at lefel Meistr.
 • Neu, radd MEng integredig achrededig.

Mae llwybrau at statws IEng yn cynnwys gwneud:

 • gradd Baglor neu anrhydedd mewn peirianneg neu dechnoleg.
 • Neu, HNC, HND neu radd sylfaen mewn peirianneg neu dechnoleg, a dysgu pellach priodol hyd lefel gradd.
 • Neu, NVQ lefel 4, a gymeradwywyd gan sefydliad peirianneg trwyddedig.

Fodd bynnag, mae modd i chi ddod yn CEng neu'n IEng os nad oes gennych y cymwysterau academaidd hyn. Mae rhagor o wybodaeth am y broses asesu yn UK-SPEC.

Dilyniant

Gan ddibynnu ar eu cymwysterau, gall penseiri morol symud ymlaen trwy ysgwyddo rhagor o gyfrifoldebau am reoli prosiectau mawr.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs graddmewn Pensaernïaeth Forol, fel arfer bydd angen:

 • 3 chymhwyster Safon Uwch, gan amlaf yn cynnwys mathemateg a ffiseg
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU pellach ar radd C/4 neu uwch
 • fel arfer, mae angen TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a ffiseg

Mae cymwysterau eraill, er enghraifft cymhwyster BTEC lefel 3 perthnasol neu Ddiploma’r Fagloriaeth Ryngwladol yn aml yn dderbyniol. Cofiwch edrych yn ofalus ar wefannau'r colegau/prifysgolion i weld beth yw'r gofynion diweddaraf.

Mae rhai prifysgolion yn ystyried Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi’r cymwysterau angenrheidiol i gychwyn ar gwrs gradd neu gwrs HND, efallai y gallech ddechrau ar ôl cwblhau Cwrs Mynediad (e.e. Mynediad i Beirianneg).

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u bwriadu ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybr arferol i addysg uwch . Fel rheol, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda’r colegau unigol.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau tuag at gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Gorfforedig (IEng) ar gael ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig ar gael trwy brifysgolion oddi wrth gynghorau, yn arbennig y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Ystadegau

 • Mae 11% o’r gweithwyr sy’n gweithio fel penseiri morol yn hunangyflogedig .
 • Mae 4% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 20% yn gweithio oriau hyblyg .
 • Mae 3% yn weithwyr dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1ET

Ffôn 01793 444000

Gwefan www.epsrc.ac.uk

Sea Vision UK

Ffôn 020 7417 2837

E-bost enquiries@seavision.org.uk

Gwefan www.seavision.org.uk

British Marine Federation (BMF)

Cyfeiriad Marine House, Thorpe Lea Road, Egham, Surrey TW20 8BF

Ffôn 01784 473377

E-bost info@britishmarine.co.uk

Gwefan www.britishmarine.co.uk

Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

Cyfeiriad Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1EN

Ffôn 020 7382 2600

E-bost info@imarest.org

Gwefan www.imarest.org

Marine Scientist

Publisher: Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

Gwefan www.imarest.org/Publications/MarineScientist.aspx

Your Future in the Boating Industry

Publisher: British Marine Federation (BMF)

Gwefan www.britishmarine.co.uk/upload_pub/27441_bmf_your_future41.pdf

Royal Institution of Naval Architects

Cyfeiriad 10 Upper Belgrave Street, London SW1X 8BQ

Ffôn 020 7235 4622

E-bost hq@rina.org.uk

Gwefan www.rina.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English