Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae pum dyn yn siarad. Maen nhw'n sefyll mewn ystafell fechan. Mae dau o'r dynion yn dal gitâr yr un, ac mae set o ddrymiau yn y cefndir.

  Mae'r rheolwr cerddoriaeth yn gweithio'n agos gyda'r cerddorion, gan wneud pethau fel trefnu teithiau a datrys problemau y tu ôl i'r llwyfan.

 • Mae dyn yn edrych ar bapur newydd.

  Rhaid i'r rheolwr cerddoriaeth roi cyhoeddusrwydd i'r band.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth ddesg gymysgu fawr. Mae'r ddesg gymysgu yn llawn botymau a switshys.

  Mae rhai rheolwyr yn cyfrannu at elfennau technegol cynhyrchu cerddoriaeth.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd, yn ysgrifennu ar ddarn o bapur. Mae sawl CD ar y bwrdd.

  Rhaid i reolwr cerddoriaeth ddelio gyda gwaith papur fel contractau a threuliau.

 • Rheolwr Cerddoriaeth

Rheolwr Cerddoriaeth

Cyflwyniad

Mae rheolwyr cerddoriaeth yn delio â materion busnes yn y diwydiant cerddoriaeth; mae hyn yn cynnwys trafod a sicrhau cytundebau. Mae gwybodaeth am gerddoriaeth ac am y cyhoedd sy'n prynu cerddoriaeth yn hanfodol.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Band
 • Rheolwr Grwp Pop
 • Rheolwr Hyrwyddo Cerddoriaeth
 • Hyrwyddwr Cerddoriaeth

Fideo - Tyger: Rheolwr Artistiaid

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Cerddoriaeth, efallai y byddwch yn gweithio:

 • i gantorion a bandiau
 • mewn cwmnïau recordiau
 • i gwmnïau hyrwyddo neu gyhoeddi cerddoriaeth
 • fel rheolwr teithiau byw

Os ydych yn helpu artist/band newydd i ddechrau arni, byddwch yn gwneud pethau fel:

 • trefnu demos
 • codi arian i brynu offer
 • dod o hyd i lefydd i ymarfer
 • perswadio perchnogion tafarndai a chlybiau i ddarparu lleoliad ar gyfer perfformiadau
 • helpu i sefydlu gwefannau'r artist/band ac ysgrifennu cynnwys i'r cyfryngau cymdeithasol
 • trafod cytundebau gyda chwmnïau recordio
 • sicrhau amser ar yr awyr ar y radio ac ymddangosiadau ar y teledu

Mewn cwmnïau recordiau, mae Rheolwyr Cerddoriaeth yn ymwneud â chynhyrchu recordiau, marchnata a rheoli cyfrifon.

Fel Rheolwr sy'n gweithio yn adran Artistiaid a Repertoire (A & R) cwmni recordiau, byddwch yn chwilio am Artistiaid addawol newydd. Byddwch yn gwrando ar demos sy’n cael eu cyflwyno gan fandiau ac yn mynd i weld perfformiadau byw.

Rhaid i chi wybod beth sy'n mynd i werthu a beth sydd ddim yn mynd i werthu - beth y mae pobl am wrando arno ac, yn bwysig iawn, beth fydd pobl eisiau gwrando arno mewn dwy flynedd? Mae Rheolwyr Cerddoriaeth mewn cwmnïau hyrwyddo cerddoriaeth yn cynrychioli artistiaid ac yn dod o hyd i'r ffordd orau o roi cyhoeddusrwydd iddynt.

Mae Rheolwr Teithiau yn fath arall o Reolwr Cerddoriaeth. Yma, byddwch yn delio gyda'r rhan fwyaf o’r materion sy’n codi pan fo Artistiaid ar daith. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda'r Criw, Hyrwyddwyr ac Asiantau Bwcio.

Gallwch ddisgwyl gweithio oriau afreolaidd, a all gynnwys dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus. Efallai y bydd angen i chi deithio i leoliadau perfformio yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Cerddoriaeth, byddwch angen:

 • sgiliau trefnu cadarn
 • sgiliau cyfathrebu da
 • personoliaeth allblyg a brwdfrydig
 • sgiliau trafodda
 • personoliaeth berswadiol
 • y gallu i weithio oriau anghymdeithasol
 • gwybodaeth dda o'r maes cerddoriaeth yr ydych yn gweithio ynddo
 • dealltwriaeth o'r ffordd mae technolegau newydd yn cael eu defnyddio i gynhyrchu cerddoriaeth a'i hyrwyddo

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £31,000 - £35,000
 • Gyda phrofiad: £39,000 - £48,500
 • Mae uwch Reolwyr Cerddoriaeth yn ennill £55,000 - £64,500

Gall Rheolwyr Llwyddiannus ar begwn uchaf y diwydiant cerddoriaeth (e.e. Rheolwyr bandiau llwyddiannus) gael incwm uchel iawn, yn seiliedig ar dderbyn canran o enillion y perfformwyr.

Oriau gwaith

Fel Rheolwr Cerddoriaeth, gallwch ddisgwyl gweithio oriau afreolaidd, a all gynnwys dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau recordiau – yn amrywio o labeli annibynnol bach i sefydliadau rhyngwladol ac asiantaethau adloniant mawr. Mae rhai Rheolwyr yn sefydlu eu cwmnïau rheoli eu hunain.

Mae cyfleoedd yn codi i Reolwyr Cerddoriaeth ar draws y Deyrnas Unedig, ond yn bennaf mewn dinasoedd mawr.

Hunangyflogaeth

Gall rheolwyr ddod yn hunangyflogedig a rheoli gyrfa perfformiwr neu nifer o berfformwyr.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd cenedlaethol (e.e. adran Guardian Media), yng nghylchgronau'r diwydiant fel Music Week (www.musicweek.com), yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Dod o Hyd i Swydd. Mae swyddi gwag perthnasol hefyd yn cael eu hysbysebu ar wefan www.StarNow.co.uk.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'n anodd cyffredinoli ynghylch mynediad i faes rheoli cerddoriaeth. Mae swyddi cynnar ym maes rheoli artistiaid yn aml yn deillio o ganlyniad i fod yn y lle iawn ar yr amser iawn (yn ogystal â meddu ar y sgiliau perthnasol, wrth gwrs).

I gael mynediad i swyddi rheoli mewn cwmnïau cyhoeddi, hyrwyddo a recordio, mae llawer o bobl yn dechrau mewn swydd is berthnasol neu rôl weinyddol, gan ennill profiad a chreu cysylltiadau wrth weithio eu ffordd i fyny. Gall gwneud interniaeth fod yn ffordd arall i mewn.

Er mwyn cael mynediad i faes rheoli teithiau, mae ymwneud â hyrwyddo clybiau/gigiau yn lleol neu mewn coleg/prifysgol yn ffordd dda o ennill profiad. Mewn gwirionedd, mae'r math hwn o brofiad yn gefndir da ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi yn y diwydiant cerddoriaeth.

Bydd sgiliau gweinyddol a rheoli cyffredinol a gafwyd mewn diwydiannau adloniant a chelfyddydol eraill hefyd o fudd i chi.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Mae ychydig o gyrsiau gradd, gradd sylfaen a HND ar gael, gyda theitlau fel rheoli diwydiant cerddoriaeth, a all eich helpu i ddatblygu sgiliau busnes a dealltwriaeth o'r diwydiant cerddoriaeth.

Mae cyrsiau byr mewn rheoli cerddoriaeth ar gael hefyd.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gyda phrofiad, mae rheolwyr yn fwy tebygol o weithio gydag artistiaid mwy amlwg. Mae hefyd yn bosibl i chi sefydlu eich cwmni eich hun.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, bydd arnoch angen pump TGAU gradd C/4 neu uwch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. Mae gwybodaeth am fusnes a gweinyddu yn sylfaen dda.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Profiad

Gall gweithio mewn cwmni recordio/cerddoriaeth, er enghraifft mewn adran Artistiaid a Repertoire (A & R), arwain at swyddi ar lefel rheoli. Llwybr arall posibl yw gweithio ym maes rheoli busnes mewn meysydd adloniant a chelfyddydol eraill.

Cyrsiau

Mae City University, Llundain, yn cynnig cyrsiau penwythnos a chyrsiau gyda'r nos perthnasol, er enghraifft Busnes Cerddoriaeth: Recordiau, Cyhoeddi a Chyllid.

Mae Cymdeithas y Cyhoeddwyr Cerddoriaeth yn cynnig pedwar cwrs cynefino bob flwyddyn, wedi'u hanelu at bobl sydd naill ai'n newydd i'r busnes cyhoeddi cerddoriaeth neu sydd am gael mynediad i'r busnes cyhoeddi cerddoriaeth.

Mae nifer o sefydliadau yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig rhan-amser perthnasol.

Mae cyrsiau dysgu o bell yn cael eu cynnig gan:

 • Brifysgol Northumbria: MA mewn Rheoli Cerddoriaeth
 • Prifysgol Dinas Birmingham: MA mewn Diwydiannau Cerddoriaeth

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Incorporated Society of Musicians (ISM)

Ffôn 020 7629 4413

E-bost membership@ism.org

Gwefan www.ism.org

BPI: British Recorded Music Industry

Ffôn 020 7803 1300

E-bost general@bpi.co.uk

Gwefan www.bpi.co.uk

Music Publishers Association

Ffôn 020 7580 0126

E-bost info@mpagroup.com

Gwefan www.mpaonline.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English