Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn gosod arwydd ar stondin. Yn ymyl yr arwydd, mae ffosil mawr yn gorwedd ar fwrdd bach, isel.

  Mowntio arddangosfa.

 • Mae dyn yn dal asgwrn coes dinosor. Mae'r asgwrn yn rhan o ysgerbwd dinosor cyfan.

  Addasu arddangosfa.

 • Mae dyn yn edrych ar ffosil y mae newydd ei dynnu o ddrôr agored y tu mewn i gwpwrdd gwyn. Mae cypyrddau gwyn eraill o'i flaen.

  Dewis gwrthrychau i arddangosfa.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio gliniadur.

  Llunio cyllidebau ar gyfrifiadur.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n dal llyfr mawr, clawr caled yn ei ddwylo.

  Ymchwilio i darddiad rhai o'r arddangosion.

 • Mae dyn yn sefyll wrth fainc, mewn stiwdio. Mae'n dal ffosil mawr. Mae darnau ffosil eraill ar y fainc.

  Catalogio sgerbwd wedi'i ffosileiddio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu mewn llyfr. Yn ei law arall, mae'n dal gwrthrych carreg, hir.

  Cofrestru gwrthrych.

 • Mae dyn yn tynnu llyfr hen iawn yr olwg o res o silffoedd. Mae'r silffoedd yn llawn llyfrau tebyg.

  Cyfeirio at lyfr yn llyfrgell yr amgueddfa.

 • Curadur mewn Arddangosfa/Oriel Gelf

Curadur Amgueddfa/Oriel Gelf

Cyflwyniad

Mae curaduron amgueddfa/oriel gelf yn gyfrifol am gasgliad o arddangosion. Mae'r gwaith yn cynnwys prynu arddangosion, trefnu arddangosfeydd, ysgrifennu catalogau arddangosfeydd a thestun sy'n esbonio arddangosion, trefnu staff a delio ag ymholiadau gan y cyhoedd ac ymholiadau ymchwil.

Adwaenir hefyd fel

 • Curadur Amgueddfa/Oriel Gelf
 • Curadur, Amgueddfa/Oriel Gelf
 • Ceidwad, Amgueddfa/Oriel Gelf
 • Trefnydd Arddangosfa Gelf
 • Trefnydd Arddangosfa Amgueddfa

Fideo - Mark: Curadur Amgueddfa

Fideo - Katie: Curadur Cynorthwyol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Curadur Amgueddfa/Oriel Gelf, byddwch yn rheoli adrannau. Mae hyn yn cynnwys cydgysylltu a goruchwylio gwaith eich tîm, a gweithio gyda Churaduron iau, Cadwraethwyr, a Chynorthwywyr.

Mae dyletswyddau arferol Curaduron Amgueddfa/Oriel Gelf yn cynnwys:

 • adnabod, cofrestru a chatalogio gwrthrychau
 • gofalu am y gyllideb ar gyfer eich adran
 • prynu arddangosion newydd ar gyfer y casgliadau
 • trefnu cyllid a nawdd ar gyfer eich amgueddfa neu oriel gelf
 • delio â'r cyhoedd
 • siarad â grwpiau diddordeb lleol ac ymchwilwyr
 • trefnu darlithoedd a digwyddiadau cyhoeddus
 • codi arian ar gyfer arddangosfeydd

I drefnu arddangosfa, byddwch yn dewis pa wrthrychau i'w harddangos ac yn trefnu i fenthyca arddangosion o gasgliadau eraill. Byddwch hefyd yn trefnu cludiant, yswiriant a storio gwrthrychau.

Mae Curaduron yn gwneud yn siwr bod gwrthrychau'n cael eu harddangos mewn ffordd glir a deniadol. Byddwch yn cydgysylltu ac yn ysgrifennu catalogau arddangosfeydd a'r testunau sy'n cyd-fynd â'r arddangosion.

Gallech fod yn gweithio gyda Swyddogion Addysg i hybu twristiaeth mewn ysgolion. Mae hyn yn golygu y gallech fod yn creu sleidiau PowerPoint, taflenni gwaith ac arddangosiadau i ddangos y gwahanol arddangosfeydd yn yr amgueddfa neu'r oriel gelf i ddisgyblion.

Mae llawer o Guraduron Amgueddfa/Oriel Gelf yn gwneud gwaith ymchwil. Bydd eich maes ymchwil fel arfer yn dibynnu ar eich diddordebau arbenigol, eich meysydd arbenigedd a'ch casgliad. Mae llawer o guraduron yn cyhoeddi canlyniadau eu hymchwil.

Fel Curadur Amgueddfa/Oriel Gelf, efallai byddwch weithiau'n helpu i fowntio arddangosfeydd, felly efallai y bydd y swydd yn cynnwys rhywfaint o waith codi a chario. Efallai y bydd angen i chi deithio yn lleol ac yn genedlaethol, i oruchwylio casgliadau ac arddangosfeydd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Guradur Amgueddfa/Oriel Gelf, bydd angen:

 • sgiliau trefnu i gynllunio a rheoli arddangosfeydd
 • sgiliau cyfathrebu i weithio gydag aelodau eraill o staff, ateb cwestiynau ymwelwyr a rhoi cyflwyniadau
 • rhoi sylw i fanylion wrth ymchwilio a chatalogio gwrthrychau
 • sgiliau busnes a marchnata
 • y gallu creadigol i wneud arddangosiad neu arddangosfa yn apelgar
 • sgiliau ysgrifennu i gynhyrchu deunyddiau fel disgrifiadau a chatalogau arddangosfeydd, deunyddiau cyhoeddusrwydd a cheisiadau am grantiau
 • sgiliau rhifiadol a phenderfynu er mwyn rheoli cyllidebau
 • y gallu i ddylanwadu, darbwyllo a thrafod, er enghraifft, wrth geisio cael cyllid
Mewn rhai amgueddfeydd neu orielau, efallai y bydd angen gwybodaeth am ieithoedd tramor.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £24,500 - £25,500
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £32,000
 • Mae Uwch Guraduron Amgueddfa / Oriel Gelf yn ennill £36,000

Oriau gwaith

Mae Curaduron yn gweithio 39 awr yr wythnos, a all gynnwys gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos, yn enwedig wrth i derfynau amser ar gyfer arddangosfeydd nesáu.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys amgueddfeydd ac orielau cenedlaethol, awdurdod lleol ac annibynnol.

Hunangyflogaeth

Gall Curaduron Amgueddfa/Oriel Gelf gael cyfle i fod yn hunangyflogedig, er enghraifft, gallech weithio'n rhyngwladol ar brosiect neu fod yn ymgynghorydd a chodi tâl am ymweliadau.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu:

 • mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol
 • ar wefannau Cymdeithas yr Amgueddfeydd a'r National Museum Directors' Council (NMDC)
 • ar fyrddau swyddi arbenigol fel museumjobs.com
 • ar fyrddau swyddi cyffredinol
 • ar wefannau amgueddfeydd/orielau celf unigol

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Bydd angen gradd arnoch i fod yn Guradur Amgueddfa/Oriel Gelf, ac arbenigo mewn maes penodol. Mae hyn yn cynnwys:

 • anthropoleg
 • archaeoleg
 • hanes celf
 • hanes
 • clasuron
 • gwyddorau, er enghraifft, daeareg
Ffordd wych o ddechrau yn yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau' am ragor o wybodaeth. Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwchhefyd yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut i wneud cais',am ragor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais am brentisiaeth. Gallech fod â gradd mewn pynciau fel astudiaethau amgueddfeydd a rheoli treftadaeth hefyd. Os oes gennych gymhwyster ôl-raddedig mewn astudiaethau amgueddfeydd a/neu orielau celf, efallai y bydd gennych fantais. Ar gyfer rhai swyddi, mae cymhwyster ôl-raddedig yn hanfodol. Hyfforddiant Os hoffech ragor o wybodaeth, mae Cymdeithas Brydeinig Cyfeillion Amgueddfeydd yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol eraill yn y DU. Hefyd, mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol uchafbwyntiau arddangosfeydd a chaffaeliadau diweddar o arddangosfeydd os hoffech wybod mwy am gasgliadau yn y DU. Profiad gwaith Mae gan fwyafrif y newydd-ddyfodiaid brofiad gwaith cyflogedig neu wirfoddol perthnasol. Gall hyn gynnwys profiad ym maes rheoli digwyddiadau neu arddangosfeydd.Dilyniant Mae'ch gallu i symud ymlaen yn aml yn dibynnu ar faint yr amgueddfa neu'r oriel yr ydych yn gweithio iddi. Mewn sefydliadau mwy o faint, bydd llwybr dyrchafiad mwy strwythuredig. Efallai y bydd rhaid i chi newid swydd er mwyn symud ymlaen, os ydych yn gweithio mewn amgueddfa neu oriel lai o faint. Gallai Curadur fynd ymlaen i fod yn Uwch Guradur neu'n Rheolwr Casgliadau, ac yna ymlaen i lefelau rheoli a Chyfarwyddwr Amgueddfa, o bosibl. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Gall swydd sy'n cynnwys gweithio gyda phlant, er enghraifft, gydag ymweliadau ysgol, gael ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae gan lawer o ymgeiswyr gymwysterau ôl-raddedig mewn astudiaethau amgueddfeydd/orielau celf hefyd. Ar gyfer rhai swyddi, mae cymhwyster ôl-raddedig yn hanfodol.

Bydd gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gradd yn amrywio, gan ddibynnu ar y pwnc. Yn gyffredinol, bydd angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch.

Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau BTEC Lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Fodd bynnag, mae manylion cyrsiau'n amrywio, felly porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Yn ogystal â chymwysterau perthnasol, mae llawer o ymgeiswyr wedi cael profiad gwaith mewn, er enghraifft, rheoli arddangosfeydd neu ddigwyddiadau.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i gwrs gradd, efallai y gallwch chi ddechrau ar ôl cwblhau cwrs Mynediad coleg neu brifysgol.

Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau i ddilyn cwrs Mynediad, er y dylech chi ofyn i ddarparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Caerlyr yn cynnig MA/Diploma Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Amgueddfa ac MA mewn Astudiaethau Dysgu ac Ymwelwyr mewn Amgueddfeydd ac Orielau, trwy ddysgu o bell.

Cyllid

Mae Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC) yn cynnig gwobrau, trwy brifysgolion, ar gyfer astudio ac ymchwil ôl-raddedig.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

National Trust (NT)

Gwefan www.nationaltrust.org.uk

Arts and Humanities Research Council (AHRC)

E-bost enquiries@ahrc.ac.uk

Gwefan www.ahrc.ac.uk

Creative Careers

Publisher: National Portrait Gallery and other museums

Gwefan cmd.npg.org.uk

Museums Association (MA)

E-bost info@museumsassociation.org

Gwefan www.museumsassociation.org

Northern Ireland Museums Council (NIMC)

Irish enquiries

Gwefan www.nimc.co.uk

National Museum Directors' Council (NMDC)

E-bost news@nationalmuseums.org.uk

Gwefan www.nationalmuseums.org.uk

Museum Jobs

Gwefan www.museumjobs.com/uk/

Museums Galleries Scotland (MGS)

Scottish enquiries

E-bost inform@museumsgalleriesscotland.org.uk

Gwefan www.museumsgalleriesscotland.org.uk

National Museums Scotland (NMS)

Scottish enquiries

E-bost info@nms.ac.uk

Gwefan www.nms.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Volunteering Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 0800 288 8329

E-bost volunteering-wales@wcva.org.uk

Gwefan www.volunteering-wales.net

Museums Archives and Libraries Wales (cyMAL)

Gwefan www.cymal.wales.gov.uk

Wales Council for Voluntary Action

E-bost help@wcva.org.uk

Gwefan www.wcva.org.uk/volunteering

The Federation of Museums and Art Galleries of Wales

Gwefan www.welshmuseumsfederation.org

National Museum Wales

Gwefan www.museumwales.ac.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

The British Association of Friends of Museums

E-bost admin@bafm.org.uk

Gwefan www.bafm.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English