Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd o flaen darlun mawr. Mae'n gwisgo menig latecs and mae'n glanhau'r darlun yn ofalus, un darn bach ar y tro.

  Glanhau paentiad yn ofalus.

 • Mae dyn yn sefyll mewn stwidio. Mae'n dal offeryn mesur yn ei law.

  Defnyddio seicromedr sling i fesur lleithder. Os yw'r aer yn rhy llaith neu sych, gall hyn achosi difrod i wrthrychau.

 • Mae dyn yn rhoi cerflun bach brown ar ddalen o bapur llwyd, sy'n ymestyn at y nenfwd. Mae'r dyn yn gwisgo menig latecs gwyn.

  Defnyddio pob gofal wrth drafod cerflun gwerthfawr y mae'n rhaid tynnu ei lun.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd mewn stiwdio. Mae ffrâm llun fawr, gywrain o'n blaenau. Mae gwahanol eitemau, ffolderi, ffeiliau a phaentiadau blithdraphlith o gwmpas y stiwdio. Mae'r dyn yn edrych ar ddogfennau papur.

  Gweithio yn y stiwdio gadwraeth yn yr amgueddfa.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Saif silff lyfrau fawr, lawn i'r dde ohono.

  Defnyddio system fonitro amgylcheddol i archwilio nodweddion aer yr amgueddfa.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd, yn edrych yn ofalus ar ffrâm aur. Mae'n gwisgo golau trydan dros ei lygaid i oleuo'r hyn y mae'n ei wneud.

  Trwsio rhywbeth.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych i mewn i ficrosgop. Mae paentiad ar y ddesg, o dan y microsgop.

  Archwilio craciau mewn darlun gan ddefnyddio microsgop stereo.

 • Mae dyn yn defnyddio ffon fach i droi cynnwys potel wydr, ar fwrdd metel bach.

  Mae swyddogion cadwraeth yn defnyddio amrywiaeth o offerynnau, offer a chemegau yn eu gwaith.

 • Gwarchodwr Amgueddfa/Oriel Gelf

Cadwraethydd Amgueddfa/Oriel Gelf

Cyflwyniad

Mae cadwraethwyr amgueddfa/oriel gelf yn gwneud yn siwr bod gweithiau celf a gwrthrychau o ddiddordeb hanesyddol yn cael eu cadw yn y cyflwr gorau posibl, trwy eu glanhau, eu trwsio a'u cynnal a chadw. Fel arfer, maen nhw'n gwarchod un math o wrthrych neu ddeunydd, fel tecstilau, dodrefn neu baentiadau. Maen nhw'n cyfuno technegau crefft ac egwyddorion gwyddonol i drin gwrthrychau.

Adwaenir hefyd fel

 • Gwarchodwr Amgueddfa/Oriel Gelf
 • Gwarchodwr, Amgueddfa/Oriel Gelf
 • Adferwr

Fideo - Simon: Gwarchodwr Amgueddfa

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gwarchodwr Amgueddfa/Oriel Gelf, byddwch yn cadw gwrthrychau i'w diogelu rhag difrod a dirywiad. Fel arfer, byddwch yn arbenigo mewn gwarchod un math o wrthrych neu ddeunydd, fel:

 • papur a llyfrau
 • tecstilau
 • dodrefn
 • ffotograffau
 • paentiadau
 • gwydr lliw
 • cerameg
 • metel
Mae gwaith gwarchod yn gelfyddyd ac yn wyddor. Mae Gwarchodwyr Amgueddfa/Oriel Gelf yn gwneud yn siwr bod gwrthrychau'n ddilys ac yn rhoi dyddiad iddyn nhw, gan ddefnyddio technegau fel dadansoddi pigmentau a dyddio carbon-14. Gallwch ddefnyddio pelydrau-x i archwilio strwythur mewnol gwrthrych. Gall hyn hefyd ddangos safle unrhyw atgyweiriadau hynafol a modern sydd wedi'u gwneud i'r gwrthrych. Gallwch hefyd ddefnyddio microsgopau a ffotograffiaeth is-goch i asesu cyflwr gwrthrych ac adnabod y technegau a'r deunyddiau a ddefnyddiwyd i'w greu. Yna, byddwch yn cyfuno technegau crefft ac egwyddorion gwyddonol i drin y gwrthrych. Byddwch yn penderfynu beth sydd angen i chi ei wneud i warchod y gwrthrych. Mae Gwarchodwyr yn defnyddio ystod eang o declynnau ac offer yn eu gwaith, gan gynnwys ffleimiau, swabiau cotwm, toddyddion a gludyddion. Mae angen i chi wybod sut i ddefnyddio cemegau ac offer yn ddiogel. Eich nod yw ymyrryd cyn lleied â phosibl, gan wneud yn union yr hyn sydd rhaid i chi ei wneud er mwyn atal neu leihau cyfradd y dirywiad. Mae modd dadwneud triniaethau mewn rhai achosion, sy'n eich galluogi i newid gwaith adfer blaenorol pan fydd dulliau newydd, mwy datblygedig ar gael. Mae hyn yn golygu ei bod hi'n hanfodol eich bod yn cadw cofnodion manwl o'r hyn y byddwch yn ei wneud yn ystod y broses gadwraeth. Byddwch yn ysgrifennu adroddiadau ac yn tynnu lluniau o bob gwrthrych y byddwch yn gweithio arno. Byddwch hefyd yn monitro ac yn rheoli'r amodau y mae gwrthrychau'n cael eu cadw oddi tanyn nhw. I wneud hyn, byddwch yn defnyddio'ch gwybodaeth am briodweddau ffisegol a chemegol gwrthrychau a'u hymateb i olau, tymheredd a lleithder. Byddwch yn cynghori staff eraill yr amgueddfa ynglyn â'r ffordd gywir o drin a storio gwrthrychau. Mae Uwch Warchodwyr Amgueddfa/Oriel Gelf yn ymchwilio i ddeunyddiau a dulliau newydd, a all gynnwys amcangyfrif costau a chyfrannu at gyllideb yr amgueddfa/oriel. Byddwch hefyd yn goruchwylio Gwarchodwyr Amgueddfa/Oriel Gelf Iau a gwirfoddolwyr. Efallai byddwch yn rhoi sgyrsiau ac arddangosiadau am eich gwaith ac yn goruchwylio grwpiau ysgol ac ymwelwyr eraill yn y labordy cadwraeth. Weithiau, bydd angen i chi deithio'n lleol ac yn genedlaethol, er enghraifft, i oruchwylio casgliadau a rhoi cyngor ar drafod arteffactau. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Warchodwr Amgueddfa/Oriel Gelf, bydd angen:

 • sgiliau ymarferol a'r gallu i weithio gyda gwrthrychau a deunyddiau eiddil manwl
 • amynedd, sylw i fanylion a lefelau uchel o ganolbwyntio
 • gallu artistig, technolegol a gwyddonol
 • agwedd drefnus at eich gwaith
 • parodrwydd i ddefnyddio'r dulliau a'r technegau gwarchod diweddaraf
 • sgiliau cyfathrebu i esbonio'ch gwaith
Efallai y bydd eich golwg lliw'n cael ei brofi.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwyn: £24,500 - £25,500
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £32,000
 • Uwch Warchodwyr Amgueddfa/Oriel Gelf yn ennill £36,000
Oriau gwaith

Mae Gwarchodwyr Amgueddfa/Oriel Gelf amser llawn yn gweithio 39 awr yr wythnos, a all gynnwys gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos, yn enwedig wrth i derfynau amser ar gyfer arddangosfeydd nesáu.

Ble allen i weithio? Mae amgueddfeydd ac orielau celf yn cyflogi Gwarchodwyr Amgueddfa/Oriel Gelf. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf yn hunangyflogedig.

Hunangyflogaeth Mae'r rhan fwyaf o Warchodwyr Amgueddfa/Oriel Gelf naill ai'n weithwyr hunangyflogedig llawrydd neu'n gweithio mewn stiwdios preifat ac yn contractio eu gwasanaethau. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu:

 • ar wefan y Sefydliad Cadwraeth (ICON) (dim ond aelodau'r ICON sy'n gallu ei gweld)
 • mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol
 • ar wefannau Cymdeithas yr Amgueddfeydd a Chyngor Cenedlaethol Cyfarwyddwyr Amgueddfeydd (NMDC)
 • ar fyrddau swyddi arbenigol fel museumjobs.com
 • ar fyrddau swyddi cyffredinol
 • ar wefannau amgueddfeydd/orielau celf unigol

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant

Mae'r rhan fwyaf o Gadwraethwyr Amgueddfa/Oriel Gelf yn raddedigion. Mae cyrsiau gradd arbenigol ar gael mewn nifer fach o brifysgolion.

Gan fod gwaith cadwraeth yn cyfuno gwybodaeth am gelf a gwyddoniaeth, mae modd i chi gael mynediad gyda gradd gyntaf mewn pwnc cysylltiedig fel celfyddyd gain, hanes celf, cemeg, biocemeg a gwyddoniaeth deunyddiau.

Fodd bynnag, fel arfer bydd angen cymhwyster ôl-raddedig mewn cadwraeth. Unwaith eto, mae nifer fach o gyrsiau ar gael.

Ffordd wych o ddechrau yn yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Bydd Cemeg Safon Uwch yn ddefnyddiol i bobl nad oes ganddyn nhw radd mewn cemeg neu bwnc perthnasol.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn fan cychwyn da.

Gallwch weld rhestr o gyrsiau hyfforddi cadwraeth ar bob lefel ar wefan y Sefydliad Cadwraeth (ICON).

Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau prifysgol yn canolbwyntio ar warchod papur a phaentiadau neu wrthrychau archaeolegol. Prin yw'r hyfforddiant mewn meysydd fel gwydr lliw, dodrefn a thecstilau; mewn rhai meysydd, nid oes unrhyw gyrsiau hyfforddi ffurfiol, felly bydd angen i chi ddatblygu gwybodaeth a sgiliau trwy gyfnod o ddatblygiad yn y gwaith.

Mae'r ICON yn cynnig y cynllun Professional Accreditation of Conservator-Restorers (PACR). Dyma'r asesiad ymarfer proffesiynol ar gyfer gweithwyr cadwraeth proffesiynol sy'n dymuno ennill statws achrededig gyda'r ICON. Mae statws achrededig yn dangos eich bod chi'n weithiwr proffesiynol galluog a chwbl gymwys.

Mae pobl sy'n ennill achrediad trwy PACR neu sy'n aelodau achrededig o gyrff proffesiynol penodol yn gallu ymuno â Chofrestr Cadwraeth yr ICON. Mae hon yn gofrestr ar-lein, chwiliadwy, sy'n caniatáu i'r cyhoedd ddod o hyd i gadwraethwyr cwbl gymwys.

Camu ymlaen yn eich swydd

Mae datblygiad yn aml yn dibynnu ar faint yr amgueddfa neu oriel rydych chi'n gweithio iddi. Mewn sefydliadau mwy o faint, bydd yna lwybr dyrchafiad mwy strwythuredig. Efallai y bydd rhaid i chi newid swydd er mwyn gwneud cynnydd os ydych chi'n gweithio mewn amgueddfa neu oriel lai o faint.

Profiad gwaith

Mae gan rai newydd-ddyfodiaid brofiad gwaith gwirfoddol neu gyflogedig mewn cadwraeth ac adfer.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Gall yr yrfa hon gael ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael mynediad i gwrs gradd arbenigol mewn adfer/cadwraeth, fel arfer bydd angen:

 • 2/3 Safon Uwch ble mae'r pynciau y mae prifysgolion yn gofyn amdanynt yn amrywio yn dibynnu ar y cwrs, ond gallant gynnwys hanes, cemeg neu bynciau gwyddonol eraill a chelf a dylunio
 • TGAU gradd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU gradd C/4 ac uwch, fel arfer yn cynnwys Saesneg
Mae rhai prifysgolion yn gofyn am bynciau gwyddoniaeth. Mae dewisiadau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd. Fodd bynnag, mae anghenion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau'r prifysgolion/colegau'n ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Mae rhai ymgeiswyr wedi cael profiad gwaith gwirfoddol neu gyflogedig perthnasol mewn cadwraeth ac adfer.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i gwrs gradd, gradd sylfaen neu HND, efallai y gallwch chi ddechrau ar ôl cwblhau cwrs Mynediad, er enghraifft, Mynediad i Wyddoniaeth. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau i ddilyn cwrs Mynediad, er y dylech chi ofyn i ddarparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Northumbria yn cynnig MA mewn Cadwraeth Ataliol trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Creative Careers

Publisher: National Portrait Gallery and other museums

Gwefan cmd.npg.org.uk

Museums Association (MA)

E-bost info@museumsassociation.org

Gwefan www.museumsassociation.org

Northern Ireland Museums Council (NIMC)

Irish enquiries

Gwefan www.nimc.co.uk

National Museum Directors' Council (NMDC)

E-bost news@nationalmuseums.org.uk

Gwefan www.nationalmuseums.org.uk

Museum Jobs

Gwefan www.museumjobs.com/uk/

Museums Galleries Scotland (MGS)

Scottish enquiries

E-bost inform@museumsgalleriesscotland.org.uk

Gwefan www.museumsgalleriesscotland.org.uk

National Museums Scotland (NMS)

Scottish enquiries

E-bost info@nms.ac.uk

Gwefan www.nms.ac.uk

Institute of Conservation (ICON)

Ffôn 020 3142 6799

E-bost training@icon.org.uk

Gwefan www.icon.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Volunteering Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 0800 288 8329

E-bost volunteering-wales@wcva.org.uk

Gwefan www.volunteering-wales.net

Museums Archives and Libraries Wales (cyMAL)

Gwefan www.cymal.wales.gov.uk

Wales Council for Voluntary Action

E-bost help@wcva.org.uk

Gwefan www.wcva.org.uk/volunteering

The Federation of Museums and Art Galleries of Wales

Gwefan www.welshmuseumsfederation.org

National Museum Wales

Gwefan www.museumwales.ac.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English