Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll mewn ystafell fawr, eang. Mae'n glanhau cwpwrdd arddangos gwydr, sy'n sefyll yn erbyn wal.

  Glanhau cabinet arddangos.

 • Mae dyn yn sefyll mewn ystafell fawr. Mae'n gwisgo crys glas a thei. Mae ysgerbydau dinosor mawr a bach o'i flaen.

  Goruchwylio ystafell mewn amgueddfa.

 • Mae dyn a menyw yn sefyll mewn ystafell fawr, o flaen cwpwrdd gwydr, sy'n cynnwys cwpanau a soseri. Mae'r ddau yn dal teclynnau taith sain.

  Helpu ymwelydd sy'n defnyddio tywysydd sain.

 • Mae dau ddyn yn sefyll o flaen cwpwrdd arddangos gwydr. Yn y cwpwrdd, mae yna ffiol fawr frown a gwyn.

  Trafod cynllun arddangosfa gyda churadur.

 • Mae dyn yn sefyll y tu ôl i gownter siop. Mae menyw'n sefyll o flaen y cownter. Mae'r ddau ohonyn nhw'n edrych ar atgynhyrchiad mawr o ffosil carreg.

  Gweini cwsmer yn siop rhoddion yr amgueddfa.

 • Mae dyn a menyw yn cario bwrdd hir.

  Gweithio gyda chydweithiwr i greu ystafell gyfarfod.

 • Mae dyn yn sefyll ar bâr o ysgolion bach. Mae'n hongian darlun ar y wal. Mae dyn arall yn sefyll yn ei ymyl, ar y llawr, yn helpu.

  Helpu i greu arddangosiad.

 • Mae dyn yn rhoi gwybodaeth ar banel digidol, ar wal, yn ymyl drws.

  Gweithredu system ddiogelwch yr amgueddfa.

 • Cynorthwyydd Amgueddfa/Oriel

Cynorthwyydd Amgueddfa/Oriel

Cyflwyniad

Mae Cynorthwywyr Amgueddfa/Oriel yn cyflawni tasgau fel glanhau arddangosiadau, patrolio ystafelloedd i fonitro diogelwch, siarad ag ymwelwyr a'u helpu gyda'u hymholiadau. Efallai y byddan nhw hefyd yn cyhoeddi tocynnau mynediad, yn gosod arddangosfeydd ac yn gweithio yn siop rhoddion yr amgueddfa.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithiwr Amgueddfa/Oriel Gelf
 • Gweithiwr Amgueddfa/Oriel
 • Gwarchodwr - Amgueddfa
 • Cynorthwy-ydd Amgueddfa
 • Cynorthwy-ydd Oriel
 • Gweithiwr Amgueddfa
 • Gweithiwr Oriel

Fideo - Mike: Gweithiwr Amgueddfa

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwyydd Amgueddfa/Oriel, bydd eich dyletswyddau'n amrywio yn dibynnu ar yr amgueddfa neu'r oriel y byddwch yn gweithio ynddi. Fel arfer, mae Cynorthwywyr mewn amgueddfeydd neu orielau cenedlaethol, a elwir weithiau'n warchodwyr, yn glanhau arddangosiadau, yn patrolio ystafelloedd i fonitro diogelwch, yn archwilio bagiau ymwelwyr at ddibenion diogelwch, yn siarad ag ymwelwyr ac yn helpu i sefydlu arddangosfeydd.

Fel arfer, mae gan amgueddfeydd ac orielau annibynnol a phreifat lai o staff. Gallai Cynorthwywyr helpu gydag amrywiaeth o dasgau ychwanegol, fel dosbarthu tocynnau mynediad a gofalu am siop rhoddion (gwerthu eitemau a thrafod arian).

Mae llawer o amgueddfeydd bellach yn rhai 'ymarferol' sydd wedi'u cynllunio i adael i bobl weld sut yr oedd gwrthrychau'n cael eu defnyddio yn y gorffennol a sut roedd pobl yn arfer byw. Er enghraifft, efallai y bydd Cynorthwywyr yn gwisgo gwisg o gyfnod hanesyddol penodol neu'n dangos sut roedd rhywbeth yn cael ei ddefnyddio neu ei wneud.

Mewn rhai amgueddfeydd mawr, mae Cynorthwywyr yn trefnu ystafelloedd cyfarfod ar gyfer darlithoedd neu ymweliadau ysgol. Efallai y byddan nhw hefyd yn helpu i bacio, dadbacio, trafod neu symud gwrthrychau neu gasgliadau.

Mae gan amgueddfeydd ac orielau cenedlaethol offer diogelwch a swyddogion diogelwch. Mewn llawer o sefydliadau llai o faint, mae diogelwch yn rhan o waith y Cynorthwyydd. Gall hyn hefyd gynnwys gweithredu ac archwilio systemau diogelwch a larymau.

Mae Cynorthwywyr yn cyfarwyddo ac yn rhoi cyngor cyffredinol i ymwelwyr, gan gynnwys helpu pobl anabl i gael mynediad i orielau neu ystafelloedd.

Efallai y byddwch chi'n sefyll am gyfnodau hir ac yn cerdded o gwmpas. Efallai y bydd rhaid i gynorthwywyr wisgo iwnifform.

Efallai y bydd y gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gynorthwyydd Amgueddfa/Oriel, byddwch angen:

 • agwedd gwrtais a chyfeillgar
 • bod yn gyfrifol, yn sylwgar ac yn effro bob amser
 • sgiliau gwaith tîm
 • ymwybyddiaeth o faterion iechyd a diogelwch a gwarchod
 • sgiliau rhif os ydych chi'n gwerthu tocynnau neu'n helpu yn y siop rhoddion
 • lefel dda o ffitrwydd, gan y gallech fod yn sefyll am gyfnodau hir
Os ydych chi'n gweithio yn yr awyr agored mewn amgueddfa 'weithiol', dylech chi fod yn barod i weithio mewn pob math o dywydd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwyn: £15,500 - £17,000
 • Gyda phrofiad: £17,500 - £19,500
 • uwch Gynorthwyydd Amgueddfa/Oriel yn ennill £22,500 - £24,500
Mae rhai Cynorthwywyr Amgueddfa/Oriel yn derbyn cyfradd yr awr, fel arfer o fewn ystod yr isafswm cyflog cenedlaethol - £10 yr awr.Oriau gwaith Mae Cynorthwywyr Amgueddfa/Oriel yn gweithio 37 awr yr wythnos. Fodd bynnag, mae gwaith gyda'r nos, ar y penwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus yn arferol. Ble allwn i weithio? Y cyflogwyr yw'r amgueddfeydd ac orielau cenedlaethol ac amgueddfeydd ac orielau celf annibynnol neu dan berchnogaeth breifat. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu:
 • mewn papurau lleol/cenedlaethol
 • ar wefannau Cymdeithas yr Amgueddfeydd a Chyngor Cenedlaethol Cyfarwyddwyr Amgueddfeydd (NMDC).
 • ar fyrddau swyddi arbenigol fel museumjobs.com
 • ar fyrddau swyddi cyffredinol
 • ar wefannau amgueddfeydd/orielau celf unigol

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant

Nid oes unrhyw lwybrau mynediad penodol i'r yrfa hon, ond mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut rydw i'n gwneud cais', am ragor o fanylion am wneud cais am safleoedd prentisiaeth.

Bydd rhai ymgeiswyr wedi cael profiad gwaith cyflogedig neu wirfoddol cyn cael mynediad.

Mae hyfforddiant yn y gwaith fel arfer, a gall hyn gynnwys gweithio tuag at gymhwyster seiliedig ar waith perthnasol, er enghraifft, ym maes gwerthu, diogelwch, gwasanaethau cwsmeriaid neu hamdden a thwristiaeth.

Efallai y byddwch chi'n gallu gweithio tuag at Dystysgrif Lefel 2 neu Ddiploma Lefel 3 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol, neu Dystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi Gweithrediadau Lleoliadau Diwylliannol. Mae yna hefyd Ddyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion y Sector Treftadaeth Ddiwylliannol.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn rôl gwasanaeth i gwsmeriaid yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Efallai bydd gennych brofiad o weithio mewn arddangosfeydd neu amgylchedd hanesyddol.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gyda phrofiad, efallai y bydd modd i chi fynd ymlaen i gael swydd Uwch Gynorthwyydd. Bydd mwy o gyfleoedd i gamu ymlaen yn eich gyrfa mewn amgueddfeydd ac orielau mwy o faint.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Gall swydd sy'n cynnwys gweithio gyda phlant, er enghraifft, ar ymweliadau ysgol, gael ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, bydd angen o leiaf 2 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Mae gan rai ymgeiswyr brofiad gwaith perthnasol, fel cefndir mewn gwasanaethau cwsmeriaid neu waith diogelwch.

Hyfforddiant

Mae modd hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Canolraddol neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Gweithrediadau Lleoliadau Diwylliannol a Threftadaeth.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Creative Careers

Publisher: National Portrait Gallery and other museums

Gwefan cmd.npg.org.uk

Museums Association (MA)

E-bost info@museumsassociation.org

Gwefan www.museumsassociation.org

Northern Ireland Museums Council (NIMC)

Irish enquiries

Gwefan www.nimc.co.uk

National Museum Directors' Council (NMDC)

E-bost news@nationalmuseums.org.uk

Gwefan www.nationalmuseums.org.uk

Museum Jobs

Gwefan www.museumjobs.com/uk/

Museums Galleries Scotland (MGS)

Scottish enquiries

E-bost inform@museumsgalleriesscotland.org.uk

Gwefan www.museumsgalleriesscotland.org.uk

National Museums Scotland (NMS)

Scottish enquiries

E-bost info@nms.ac.uk

Gwefan www.nms.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Volunteering Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 0800 288 8329

E-bost volunteering-wales@wcva.org.uk

Gwefan www.volunteering-wales.net

Museums Archives and Libraries Wales (cyMAL)

Gwefan www.cymal.wales.gov.uk

Wales Council for Voluntary Action

E-bost help@wcva.org.uk

Gwefan www.wcva.org.uk/volunteering

The Federation of Museums and Art Galleries of Wales

Gwefan www.welshmuseumsfederation.org

National Museum Wales

Gwefan www.museumwales.ac.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English