Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n siarad ar y ffôn.

  Mae llawer o'r trafodaethau'n digwydd dros y ffôn.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn darllen papur newydd y 'Financial Times'. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o duedd y farchnad.

 • Mae dau ddyn a menyw yn eistedd mewn swyddfa, yn siarad.

  Cwrdd â delwyr eraill.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n edrych ar sgrin cyfrifiadur mawr.

  Mae gwneuthurwyr y farchnad yn defnyddio systemau cyfrifiadurol i gadw llygad ar y prisiau diweddaraf.

 • Mae Scott yn Fasnachwr (Deliwr). Gwyliwch ein fideos i glywed mwy am ei hanes

 • Masnachwr

Masnachwr

Cyflwyniad

Mae Masnachwyr yn prynu ac yn gwerthu stociau a chyfranddaliadau (gwarannau) ar y Gyfnewidfa Stoc o ddydd i ddydd. Maen nhw’n creu marchnad ar gyfer prynu a gwerthu cyfranddaliadau ac yn ceisio gwneud elw drwy eu gwerthu am bris uwch na’r pris prynu.

Adwaenir hefyd fel

 • Masnachwr - Marchnadoedd Ariannol
 • Deliwr Stociau a Chyfranddaliadau
 • Masnachwr Stoc
 • Deliwr
 • Masnachwr Ariannol
 • Masnachwr Llif
 • Masnachwr Gwerthiannau

Fideo - Scott: Masnachwr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Masnachwr, byddwch yn arbenigo mewn prynu a gwerthu stociau a chyfranddaliadau neu 'warannau'. Byddwch yn ceisio gwneud elw trwy werthu gwarannau am bris uwch na’r pris prynu, neu brynu ar lefel is na’r pris gwerthu. Byddwch yn pennu prisiau trwy astudio'r cyflenwad o warannau, a'r galw amdanynt. Yna, byddwch yn ceisio rhagweld sut y bydd y marchnadoedd yn symud, ac yna’n prynu a gwerthu yn unol â hynny. Mae newyddion drwg am dynged cwmni yn debygol o leihau'r galw am ei gyfrannau, a gallai fod yn rhaid i chi ostwng y pris. Mae prinder gwarant benodol yn golygu y gallech godi pris i ddenu gwerthwyr. Mae prisiau'n seiliedig ar y galw am warant a’r cyflenwad ohoni, yn ogystal â ffactorau eraill fel eich barn chi eich hun fel Masnachwr, ar ôl gwneud gwaith ymchwil. Mae delwyr sydd am fasnachu yn cysylltu â Masnachwyr i ddechrau negodi. Er bod y rhan fwyaf o'r trafodaethau hyn yn cael eu cynnal dros y ffôn, mae cyfarfod â delwyr eraill yn bwysig iawn hefyd gan ei bod yn hanfodol i Fasnachwyr gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Fasnachwr, byddwch angen:

 • gwneud penderfyniadau cyflym a chywir
 • dadansoddi talpiau mawr o wybodaeth
 • gweithio o fewn terfynau amser
 • gweithio heb oruchwyliaeth

Mae personoliaeth, profiad gwaith perthnasol a dawn ar gyfer y swydd yr un mor bwysig â chymwysterau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £26,500 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £32,000 - £38,500
 • Gall Uwch Fasnachwyr ennill £44,500 - £70,000

Mae cyflogau yn cynyddu’n gyffredinol trwy daliadau a bonysau sy'n gysylltiedig â pherfformiad. Gallai buddion eraill gynnwys gofal iechyd preifat, aelodaeth o gampfa, yswiriant meddygol, ac yswiriant bywyd a phensiwn.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Masnachwyr yn gweithio o 7 y bore tan 5 y prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener, mewn amgylchedd lle mae'r pwysau'n eithriadol.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau creu marchnadoedd. Mae'r rhain yn aml yn rhan o sefydliadau ariannol mawr sy'n cynnwys banciau, broceriaid stoc a chynghorwyr buddsoddiadau.

Mae cyfleoedd i Fasnachwyr i’w cael yn Llundain, sef prif ganolfan ariannol y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Fel arfer, mae cwmnïau mwy o faint sy'n aelodau o Gyfnewidfa Stoc Llundain yn ffafrio graddedigion. Nid yw pwnc eich gradd bob amser yn bwysig, er y gallai gradd mewn pwnc sy’n gysylltiedig â busnes neu economeg roi mantais i chi. Mae llawer o gyflogwyr yn gofyn am radd 2:1, fan lleiaf. Mae gan rai newydd-ddyfodiaid gymhwyster ôl-raddedig. Mae rhinweddau personol yr un mor bwysig â chymwysterau academaidd ar gyfer gwaith creu marchnadoedd. Mae rhai newydd-ddyfodiaid wedi gweithio fel Dadansoddwyr Buddsoddi neu Stocfroceriaid. Lle da i ddechrau yw astudio ar gyfer diploma lefel 3 Sefydliad y Gwasanaethau Ariannol (IFS) mewn astudiaethau ariannol. Bydd angen i chi ddod o hyd i goleg sy'n cynnig y pwnc hwn. Hyfforddiant Mae newydd-ddyfodiaid yn cael hyfforddiant yn y gwaith ac os ydyn nhw yn rhoi cyngor buddsoddi i gleientiaidmanwerthu, mae’n rhaid iddyn nhw basio arholiad cydnabyddedig yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os hoffech gael rhywfaint o hyfforddiant, gallech astudio ar gyfer tystysgrif rheoli buddsoddi gan Gymdeithas CFA y DU. Mae iddi ddwy uned, sef yr amgylchedd buddsoddi ac ymarfer buddsoddi. Mae gan y ddwy uned wahanol agweddau bydd angen i chi eu cwblhau - edrychwch ar y wefan am ragor o fanylion. Gallech hefyd astudio ar gyfer y diploma cyngor buddsoddi gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Gwarantau a Buddsoddiadau (CISI). Mae rhestr o arholiadau wedi’i chyhoeddi ar wefan y FCA (yn y tablau Cymwysterau Priodol yn Llawlyfr y FCA). Mae’n bosibl astudio ymhellach ar gyfer arholiadau proffesiynol a chymwysterau ôl-raddedig perthnasol, fel Dadansoddwr Ariannol Siartredig (CFA UK) neu radd meistr CISI mewn rheoli cyfoeth. Camu ymlaen Gall masnachwyr gamu ymlaen i swyddi uwch a rheoli, a thrwy symud i sefydliadau mwy o faint. Profiad Gwaith Mae gwybodaeth o'r diwydiant gwarantau yn bwysig. Mae rhai ymgeiswyr wedi datblygu sgiliau perthnasol trwy weithio mewn cyfrifeg, economeg, bancio neu yswiriant. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae gweithio fel Gwerthwr mewn gwarantau yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid ichi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn ichi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn ichi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir ichi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall
 • TGAU Saesneg a mathemateg ar radd C/4 neu uwch

Mae'r dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gwybodaeth am y diwydiant gwarannau yn bwysig. Mae rhai ymgeiswyr wedi datblygu sgiliau perthnasol drwy weithio ym maes cyfrifeg, economeg, bancio neu yswiriant.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar eich cwrs gradd dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i Fusnes) fod yn ffordd i mewn. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ond dylech gadarnhau hyn gyda'r colegau unigol.

Dysgu o bell

Mae cymwysterau proffesiynol perthnasol ar gael drwy drefniadau dysgu o bell gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Gwarantau a Buddsoddiadau a Chymdeithas Dadansoddwyr Ariannol Siartredig y DU.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y manylion cyswllt isod.

Directions

Publisher: Financial Skills Partnership (FSP)

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost directions@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.directions.org.uk/careers

Financial Skills Partnership (FSP)

Skills for the financial, finance and accountancy sectors

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost info@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.financialskillspartnership.org.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Getting into Business & Economics Courses

Author: Carly Roberts Publisher: Trotman

Gwefan www.prospectseducationresources.co.uk/products/9781911067382.html

ifs School of Finance

Cyfeiriad 8th Floor, Peninsular House, 36 Monument Street, London EC3R 8LJ

Ffôn 020 7444 7111

E-bost customerservices@ifslearning.ac.uk

Gwefan www.ifslearning.ac.uk

CFA Society of the UK

Ffôn 020 7648 6200

E-bost info@cfauk.org

Gwefan www.cfauk.org

Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Cyfeiriad 8 Eastcheap, London EC3M 1AE

Ffôn 020 7645 0600

E-bost clientservices@cisi.org

Gwefan www.cisi.org

Career Guide 2011

Publisher: CFA Society of the UK

Gwefan viewer.zmags.com/publication/c9b3ceea#/c9b3ceea/1

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English