Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn a menyw'n eistedd o boptu bwrdd mewn swyddfa. Mae gan y dyn liniadur o'i flaen. Mae gan y fenyw lyfr nodiadau a beiro. Mae'r dyn yn siarad a'r fenyw'n gwrando arno.

  Mae ymgynghorwyr rheoli'n ymweld â chleientiaid i roi cyngor. Mae'r ymgynghorydd yma'n cyfarfod â chyfarwyddwr cwmni sy'n gleient i drafod strategaeth farchnata.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg gyda gliniadur o'i flaen. Mae'n edrych ar y sgrîn ac yn siarad ar y ffôn.

  Trefnu apwyntiad gyda chleient.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio'r ffôn ac yn ysgrifennu mewn dyddiadur mawr.

  Mae angen i ymgynghorwyr rheoli fod yn drefnus iawn, yn enwedig os ydynt yn gweithio i lawer o gleientiaid ar yr un pryd.

 • Mae dyn a menyw'n eistedd o boptu desg. Maen nhw'n siarad â'i gilydd. Mae gan y dyn ddogfen bapur ar y ddesg o'i flaen ac mae'n dal beiro.

  Mae'r ymgynghorydd yma'n arbenigo mewn recriwtio. Mae sgiliau cyfathrebu'n bwysig iawn.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo crys glas, yn eistedd wrth ddesg, yn teipio ar fysellfwrdd gliniadur.

  Paratoi adroddiad ar gyfer cleient. Mae angen sgiliau technoleg gwybodaeth yn yr yrfa hon.

 • Mae dau ddyn a menyw'n eistedd wrth ddesg fawr. Mae gan un o'r dynion liniadur ac mae'n siarad. Mae gan y dyn arall a'r fenyw ffolderi mawr o'u blaenau. Mae yna gyflwyniad ar sgrin deledu fawr yng nghornel yr ystafell.

  Trafod argymhellion gyda chleient.

 • Mae dau ddyn a menyw'n eistedd wrth ddesg fawr. Mae gan un o'r dynion liniadur ac mae'n siarad. Mae gan y dyn arall a'r fenyw ffolderi mawr o'u blaenau. Maen nhw gyd yn edrych ar gyflwyniad ar sgrin deledu fawr yng nghornel yr ystafell.

  Dangos rhan o gwrs hyfforddi ar farchnata.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ymyl siart troi mawr, yn siarad.

  Cynnal hyfforddiant staff ar gyfer y cleient.

 • Ymgynghorydd Rheoli

Ymgynghorydd Rheoli

Cyflwyniad

Mae ymgynghorwyr rheoli yn weithwyr proffesiynol annibynnol sy'n nodi a dadansoddi problemau busnes ar gyfer eu cleientiaid. Maen nhw hefyd yn cynghori rheolwyr ar ffyrdd o wella effeithlonrwydd a phroffidioldeb a sut i addasu i newid.

Adwaenir hefyd fel

 • Ymgynghorydd Busnes
 • Ymgynghorydd, Rheoli

Fideo - Sara: Ymgynghorydd Rheoli

Gweithgareddau Gwaith

Fel Ymgynghorydd Rheoli, byddwch yn rhoi cyngor a chymorth annibynnol i gleientiaid ar faterion rheoli. Byddwch yn helpu sefydliadau i nodi ac ymchwilio i broblemau ac i addasu i amgylchiadau sy'n newid. Byddwch yn awgrymu atebion ac yn helpu'r cleient i roi eich cyngor ar waith er mwyn datblygu ei fusnes. Efallai y bydd sefydliad yn penderfynu gofyn am eich cyngor am amrywiaeth eang o resymau. Er enghraifft:

 • newid ei strwythur rheoli
 • gwella gwaith tîm
 • addasu i economi sy'n newid
 • nodi cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau
 • datblygu a gosod math newydd o system TG
 • adolygu strwythurau prisio presennol a gweithredu strwythurau newydd
 • penderfynu a ddylid masnachu mewn marchnad newydd ai peidio
 • meddwl am y lleoliadau gorau ar gyfer agor siopau newydd.

Byddwch yn casglu ac dadansoddi'r holl wybodaeth sydd ar gael am y cwmni, er enghraifft, sut mae'n gweithio a'i sefyllfa ariannol. Yn ystod y broses hon, gallech chi hefyd gyfweld gweithwyr a rheolwyr y cwmni cleient. Hefyd, gallech chi weithio gyda phobl eraill y tu allan i'r cwmni, gan gynnwys arbenigwyr ymchwil, darpar gwsmeriaid y cwmni, cyfrifwyr a chyfreithwyr.

Nesaf, byddwch yn ystyried yr holl ddewisiadau sydd ar gael. Byddwch yn ysgrifennu adroddiad manwl yn disgrifio'r camau gweithredu rydych chi'n eu hargymell, gan weithio'n agos gyda staff rheoli yn y sefydliad i wneud yn siwr eu bod nhw'n cytuno â'r cynnig ac yn deall y cynnig.

Efallai y bydd rhaid teithio tipyn yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ymgynghorydd Rheoli, bydd angen:

 • mwynhau datrys problemau
 • darparu atebion ymarferol yn hytrach na syniadau damcaniaethol
 • bod yn hyderus, yn frwdfrydig ac yn greadigol
 • meddwl ymholgar; rhaid i chi ddysgu am bob cwmni unigol, yn hytrach na chyrraedd gydag ateb mewn golwg yn barod
 • sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a gwaith tîm
 • bod yn gyfwelydd medrus er mwyn cael ffeithiau gan bobl
 • gallu cyflwyno ac esbonio'ch syniadau mewn ffordd glir a hyderus
 • sgiliau ysgrifennu a TG rhagorol er mwyn cynhyrchu adroddiadau
 • rheoli'ch amser a blaenoriaethu tasgau
 • ymdopi'n dda o dan bwysau
 • cadw gwybodaeth yn gyfrinachol

Mae'n debygol y bydd angen trwydded yrru lawn arnoch chi.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £29,000 - £33,000
 • Gyda phrofiad: £36,500 - £45,500
 • Mae Uwch Ymgynghorwyr Rheoli yn ennill £50,000 - £57,000

Gall buddion gynnwys bonws ar sail perfformiad a char cwmni. Efallai y bydd rhai gweithwyr yn cael cynnig 'taliadau croeso' wrth ymuno â rhai cyflogwyr.

Oriau gwaith

Yn aml, mae Ymgynghorwyr Rheoli'n gweithio oriau hir, a allai gynnwys boreau cynnar a nosweithiau hwyr.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau ymgynghori, cwmnïau cyfrifeg neu adrannau ymgynghori cwmnïau mawr ym maes diwydiant a masnach.

Mae yna gyfleoedd i Ymgynghorwyr Rheoli mewn dinasoedd a rhai trefi ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae yna gyfleoedd i Ymgynghorwyr Rheoli profiadol weithio fel gweithwyr hunangyflogedig, llawrydd.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar wefan Paru Swyddi/Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â darpar gyflogwyr. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cynrychioli mewn modd proffesiynol, a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae'r rhan fwyaf o Ymgynghorwyr Rheoli'n raddedigion. Efallai y byddwch chi hefyd yn gallu cael mynediad i'r yrfa hon os oes gennych chi sgiliau mewn maes busnes neu ddiwydiant penodol. Mae'n well gan rai cyflogwyr raddau mewn pynciau cysylltiedig â busnes, economeg, technoleg gwybodaeth fusnes, cyllid neu farchnata, ond gallai llawer o bynciau gradd eraill gael eu derbyn. Mae gan rai sy'n dod i ymgynghoriaeth reoli brofiad gwaith perthnasol, yn ogystal â gradd Meistr ôl-raddedig mewn gweinyddu busnes (MBA). Ffordd wych o fynd mewn i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Efallai bod Prentisiaeth Uwch mewn gwasanaethau proffesiynol (ymgynghori rheoli) ar gael yn eich ardal. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Hyfforddiant Fel arfer, mae newydd-ddyfodiaid i gwmni ymgynghori mawr yn dilyn rhaglen sefydlu a hyfforddi strwythuredig sy'n para sawl mis. Efallai y byddan nhw wedyn yn gweithio mewn tîm gydag Ymgynghorwyr Rheoli profiadol, gan ddilyn cyrsiau hyfforddi pellach mewn sgiliau penodol, er enghraifft, cyflwyno neu ysgrifennu adroddiadau. Os hoffech rywfaint o hyfforddiant, mae'r Sefydliad Ymgynghori'n cynnig tystysgrif mewn cefnogi busnes. Mae'r cwrs hwn yn cynnig ystod o unedau sy'n cynnwys:

 • datblygu perthnasau cefnogi busnes effeithiol gyda chleientiaid
 • galluogi'r cleientiaid i ddadansoddi'r busnes a gweithredu newid
 • datblygu rhwydweithiau cefnogi busnes
 • monitro'r gwasanaeth cefnogi busnes
Edrychwch ar y wefan am ddyddiadau ac argaeledd. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn swydd reoli yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Camu ymlaen Gyda phrofiad, galwch fynd ymlaen i gael swyddi arwain tîm a rheoli prosiectau yn eich sefydliad. Mae rhai Ymgynghorwyr Rheoli profiadol yn dod yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn pwnc perthnasol, fel arfer bydd angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall

Gan ddibynnu ar bwnc y radd, mae'n debygol y byddwch angen TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn Saesneg a mathemateg.

Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • BTEC level 3cymwysterau
 • the Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, mae manylion cyrsiau'n amrywio, felly porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae cyflogwyr yn croesawu agwedd gyfrifol a'r gallu i ddatrys problemau, yn ogystal â sgiliau busnes a rheoli.

Efallai bod Prentisiaeth Uwch mewn Gwasanaethau Proffesiynol (Ymgynghori Rheoli) ar gael yn eich ardal.

Cyrsiau

Mae'r Sefydliad Ymgynghori'n cynnig dyfarniad seiliedig ar gymhwysedd i ymgynghorwyr sy'n ymarfer - yr Ymgynghorydd Rheoli Ardystiedig (CMC). Mae'r Sefydliad hefyd yn gweithio gydag amryw o ganolfannau cymeradwy sy'n cynnig cyrsiau tystysgrif a diploma.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'r cwrs gradd rydych chi am ei ddilyn, efallai y bydd cwrs Mynediad coleg neu brifysgol yn ddefnyddiol.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl nad ydyn nhw wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech chi gysylltu â cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae dysgu o bell ar gael trwy Ysgol Fusnes (OUBS) y Brifysgol Agored gyda gradd sylfaen a gradd anrhydedd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae'r OUBS hefyd yn cynnig y radd Meistr ôl-raddedig mewn Gweinyddu Busnes (MBA). Er mwyn i raddedigion gael mynediad trwy'r llwybr carlam, rhaid i chi feddu ar radd anrhydedd neu gymhwyster academaidd neu broffesiynol cyfwerth a phrofiad rheoli.

Os nad ydych chi'n bodloni'r gofynion hyn, gallwch chi gael mynediad trwy fynediad agored, trwy ddilyn y rhaglen Tystysgrif Broffesiynol yn gyntaf.

Mae amryw o brifysgolion eraill ac ysgolion busnes preifat yn cynnig MBAs trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 28% o'r bobl mewn swyddi fel ymgynghorydd rheoli yn hunangyflogedig.
 • Mae 7% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 23% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 6% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy sicrhau safonau uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Institute of Consulting (IC)

Cyfeiriad 4th Floor, 2 Savoy Court, Strand, London WC2R 0EZ

Ffôn 020 7497 0580

E-bost welcome@iconsulting.org.uk

Gwefan www.iconsulting.org.uk

Management Consultancies Association (MCA)

Cyfeiriad 60 Trafalgar Square, London WC2N 5DS

Ffôn 020 7321 3990

E-bost info@mca.org.uk

Gwefan www.mca.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English