Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw sy'n gwisgo siaced lachar yn sefyll mewn caewrth ymyl coedwig. Mae hi'n siarad â dynion.

  Goruchwylio gwaith contractwyr ar y safle.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Paratoi contractau ar gyfer contractwyr tirlunio.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg yn ysgrifennu ar ddarn mawr o bapur.

  Cynhyrchu cynlluniau cychwynnol.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo top â chwfl glas, yn rhoi offer i mewn i gefn fan.

  Pacio'r fan gyda'r offer iawn ar gyfer y dasg.

 • Mae dau unigolyn, sy'n gwisgo siacedi llachar, yn penlinio ymysg y coed mewn coedwig. Maen nhw'n siarad.

  Mae penseiri tirlunio angen sgiliau cyfathrebu da er mwyn cysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill fel amgylcheddwyr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Paratoi dyluniadau ar gyfer cwsmer newydd.

 • Mae dyn yn dal darn o bapur.

  Astudio dyfynbris.

 • Mae dyn mewn top glas yn agor drysau cefn fan.

  Mynd i'r safle.

 • Pensaer Tirlunio

Pensaer Tirweddau

Cyflwyniad

Mae Penseiri Tirwedd yn cynllunio ac yn dylunio ardaloedd awyr agored fel lleoliadau ar gyfer adeiladau ac amwynderau. Maent yn cwblhau arolygono safle, yn paratoi cynlluniau a dyluniadau ar gyfer contractwyr, ac yn goruchwylio'r gwaith ar y safle. Mae'r tasgau'n amrywio, gan ddibynnu ar ba un a yw'r gwaith mewn ardal drefol neu wledig.

Adwaenir hefyd fel

 • Pensaer, Tirlun
 • Pensaer Tirlunio Gerddi
 • Dylunydd, Tirwedd

Fideo - Fiona: Pensaer Tirlun

Fideo - Alistair: Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Fideo - Lorna: Pensaer Tirwedd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Pensaer Tirwedd, byddwch yn cynllunio ac yn dylunio pob math o ardaloedd awyr agored, er enghraifft mannau hamdden, ffyrdd a chronfeydd dwr. Byddwch hefyd yn penderfynu lle i leoli adeiladau yn y dref a'r wlad. Mewn trefi, byddwch yn gweithio mewn mannau gwyrdd trefol, er enghraifft ar safleoedd ysbytai ac mewn ystadau tai, parciau a mannau chwarae. Yng nghefn gwlad, mae'n bosibl y byddwch yn gweithio ar dirweddau amaethyddol, coedwigaeth a thwristaidd, yn ogystal ag ar leoliadau gorsafoedd pwer ac adeiladau diwydiannol. Mae'n bosibl y bydd dylunio gerddi cyhoeddus a phreifat yn rhan fach o'ch gwaith hefyd. Pan fyddwch yn dechrau prosiect newydd, y cam cyntaf fydd canfod beth yw anghenion eich cleient. Yna, byddwch yn ymweld â'r safle er mwyn cwblhau arolwg o'r nodweddion, y pridd a'r llystyfiant, er mwyn gweld a yw'r safle'n addas. Ar ôl penderfynu bod y safle'n addas, byddwch yn:

 • Cynhyrchu dyluniadau a chynlluniau manwl.
 • Penderfynu ar y manylebau y bydd y contractwyr tirwedd yn eu defnyddio.
 • Paratoi contractau.
 • Amcangyfrif costau.
 • Goruchwylio cynnydd y gwaith ar y safle.
Mae'n bosibl y byddwch yn gweithio yn rhan o dîm – gallai hyn olygu gweithio gyda Dylunwyr a Phenseiri Trefol. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Bensaer Tirweddau, bydd arnoch angen:

 • sgiliau cyfathrebu da i gydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill, fel Penseiri, Peirianwyr a Syrfëwyr
 • gwybodaeth o nodweddion planhigion, priddoedd a defnyddiau adeiladu
 • sgiliau cynllunio da a'r gallu i ymdopi â llwyth gwaith amrywiol
 • y gallu i ddarlunio a dychymyg creadigol
 • hyder i siarad o flaen pobl, er mwyn cyflwyno'ch syniadau i gleientiaid
 • profiad o ddefnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)
 • profiad o ddefnyddio llwyfannau meddalwedd dylunio fel Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ac Adobe-In-Design, 3D Studio Max, AutoCAD a Sketchup
 • diddordeb mewn gwarchod a gwella'r amgylchedd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £31,000 - £35,000
 • Gyda phrofiad: £36,500 - £41,000
 • Mae Uwch Ddatblygwyr Adeiladu yn ennill £46,000 - £51,000
Oriau gwaith

Mae Penseiri Tirweddau'n gweithio oriau swyddfa fel arfer, gyda pheth gwaith gyda'r nos.

Ble allen i weithio?

Datblygwyr adeiladu, awdurdodau lleol a chwmnïau penseiri tirweddau yw'r cyflogwyr.

Mae cyfleoedd gwaith yn codi i Benseiri Tirweddau mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Benseiri Tirweddau profiadol weithio'n annibynnol fel ymgynghorwyr tirwedd hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi sy’n targedu pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd:

www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/landscaping-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y llwybr mwyaf uniongyrchol i'r yrfa hon yw trwy wneud gradd mewn pensaernïaeth tirweddau, neu bwnc perthnasol arall sydd wedi'i achredu gan y Sefydliad Tirweddau (LI).

Mae gan y Sefydliad Tirweddau restr o raddau sydd wedi'u hachredu ar ei wefan. Ar ôl i chi ddilyn un o'r cyrsiau cymeradwy, gallwch ddod yn aelod cysylltiol o'r sefydliad, a dyma'r cam cyntaf at ddod yn Bensaer Tirweddau Siartredig.

Bydd Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth hefyd yn ffordd wych o gychwyn yr yrfa hon. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?'. Llwybr arall y gallech ei ddilyn yw gwneud gradd mewn pwnc cysylltiedig fel pensaernïaeth, botaneg neu arddwriaeth, gyda chwrs ôl-raddedig mewn pensaernïaeth tirweddau i ddilyn.

Hyfforddiant

I ddod yn Bensaer Tirweddau Siartredig rhaid i chi gyflawni cyfnod o brofiad gyda mentor fel rhan o'r Llwybr tuag at Siarteriaeth (P2C). Mae'r P2C yn eich helpu chi i ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r proffesiynoldeb sydd ei angen i ymarfer fel pensaer tirweddau siartredig yn y DU.

Mae'r llwybr yn caniatáu i bobl wneud cynnydd yn eu pwysau. Caiff dysgu a phrofiad blaenorol eu hystyried, ond bydd y mwyafrif angen dwy flynedd ar lwybr mewn practis proffesiynol cyn eu bod yn barod i fynd ymlaen i'r cam olaf - yr arholiad llafar.

Ar ôl cwblhau'r Llwybr, byddwch yn gymwys i fod yn gyflawn Aelod o'r Sefydliad Tirweddau (MLI) a chewch ddefnyddio'r llythrennau MLI ar ôl eich enw.

Camu ymlaen yn eich swydd

Mae rhai penseiri tirweddau profiadol yn sefydlu eu busnesau eu hunain. Mewn rhai cwmnïau, bydd Rheolwyr yn cael eu dyrchafu'n Bartneriaid ar ôl blynyddoedd lawer o wasanaeth.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes cynllunio, tirwedd, pensaernïaeth, neu mewn practis Pensaer yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch; mae'r pynciau sy'n cael eu ffafrio'n cynnwys celf ac arlunio, bioleg, a daearyddiaeth.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall, gan gynnwys Saesneg iaith, mathemateg, neu wyddoniaeth.

Mae cymwysterau eraill sy'n gyfwerth â Safon Uwch yn aml yn dderbyniol, er enghraifft:

 • cymhwyster BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Gallai cymhwyster BTEC lefel 2 mewn tirlunio a garddwriaeth roi mantais i chi, er nad yw'r cymhwyster hwn ar gael yn eang. Gallai cymhwyster City & Guilds lefel 2 mewn garddio hefyd roi'r sgiliau sylfaenol i chi sydd eu hangen i symud ymlaen i lefel uwch. I gael lle ar y Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch mewn Garddwriaeth, fel arfer bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol sy'n deillio o waith cynllunio, pensaernïaeth tirweddau neu gwmni penseiri yn werthfawr.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gychwyn ar gwrs graddneu HND, efallai y gallech ddechrau ar ôl cwblhau Cwrs mynediad.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i mewn i addysg uwch. Fel rheol, nid oes angen cymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda'r colegau unigol.

Gall ymgeiswyr ennill statws pensaer tirweddau siartredig trwy 'Lwybr Siarteriaeth' y Sefydliad Tirweddau.

Mae Prifysgol Greenwich yn cynnig gradd mewn Pensaernïaeth Tirweddau trwy astudio'n rhan-amser.

Mae Prifysgol Swydd Gaerloyw'n cynnig gradd ôl-raddedig mewn Pensaernïaeth Tirweddau, trwy astudio'n rhan-amser.

Cyllid

Mae peth cyllid ar gael ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig trwy brifysgolion oddi wrth Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Ystadegau

 • Mae 45% sy'n gweithio fel penseiri tirweddau'n hunangyflogedig.
 • Mae 17% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 18% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Y Sefydliad Tirweddau yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn gyrfaoedd yn ymwneud â thirweddau.

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

Capita Learning and Development

Ffôn 0800 0223410

E-bost hello@capitalearning.co.uk

Gwefan www.capita-ld.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

College of Agriculture, Food & Rural Enterprise (CAFRE)

Irish enquiries

Ffôn 0800 0284291

E-bost enquiries@cafre.ac.uk

Gwefan www.cafre.ac.uk

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Economic and Social Research Council (ESRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1UJ

Ffôn 01793 413000

E-bost esrcenquiries@esrc.ac.uk

Gwefan www.esrc.ac.uk

KLC School of Design

Cyfeiriad 503 Design Centre East, Chelsea Harbour, London SW10 0XF

Ffôn 020 7376 3377

E-bost info@klc.co.uk

Gwefan www.klc.co.uk

Landscape Institute (LI)

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2656

E-bost careers@landscapeinstitute.org

Gwefan www.landscapeinstitute.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English