Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw sy'n gwisgo cot labordy wen yn sefyll mewn labordy. Mae hi'n gwneud arbrawf.

  Gallant fod yn rhan o waith i ddatblygu deunyddiau neu gynhyrchion newydd.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot labordy wen, yn sefyll mewn labordy. Mae hi'n gwneud arbrawf.

  Mae'r dyletswyddau'n cynnwys amrywiaeth o brofion cemegol.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot labordy wen, yn sefyll mewn labordy. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur.

  Rhaid i dechnegwyr labordai cemeg gadw cofnodion cywir o'u canlyniadau.

 • Mae dau ddyn, sy'n gwisgo cotiau gwyn labordy, yn sefyll mewn labordy. Maen nhw'n gwneud arbrawf.

  Mae technegwyr labordai cemeg yn helpu gwyddonwyr gydag arbrofion a gwaith dadansoddi ymchwil.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn sefyll mewn labordy. Mae hi'n gwneud arbrawf.

  Ym maes rheoli ansawdd, maen nhw'n gwneud yn siwr bod cynhyrchion a deunyddiau newydd yn cydymffurfio â'r safonau gofynnol.

Technegydd Labordy Cemeg

Cyflwyniad

Mae technegwyr labordy cemeg yn helpu a chefnogi pobl sy'n gweithio ym maes cemeg a biocemeg. Maen nhw'n gosod offer, yn paratoi a gwneud arbrofion, yn cymryd mesuriadau ac yn adrodd ar eu canfyddiadau. Maen nhw'n gweithio mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys diwydiant, gwyddoniaeth feddygol, addysg a sefydliadau ymchwil.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Labordy, Cemeg

Fideo - Ainsley: Technegydd Labordy Cemeg

Fideo - Lucy: Technegydd Labordy

Gweithgareddau Gwaith

Mae technegwyr labordy cemeg yn gyfrifol am weithgareddau o ddydd i ddydd yn y labordy. Mae ganddyn nhw amrywiaeth o ddyletswyddau, gan gynnwys:

 • Rheoli stociau o offer, ac archebu stoc newydd yn ôl yr angen.
 • Cael gwared ar wastraff labordy.
 • Paratoi a chynnal a chadw offer.
 • Cymryd samplau a'u harbrofi.
 • Paratoi hydoddiannau ac adweithyddion.
 • Cofnodi a dadansoddi canlyniadau arbrofion.

Mae technegwyr labordy cemeg yn cyfrannu at ystod eang o feysydd.

Mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion, maen nhw'n gosod deunyddiau ac offer ar gyfer arddangosiadau ac yn paratoi cymhorthion addysgu fel sleidiau, samplau a modelau. Yn gynyddol, maen nhw hefyd yn helpu dysgwyr gyda'u gwaith ac yn ychwanegu eu syniadau a'u profiad er mwyn helpu athrawon i baratoi gwersi.

Mae technegwyr labordy'n cymryd rhan mewn sawl math o ddiwydiant. Maen nhw'n helpu gwyddonwyr cemegol i ymchwilio, datblygu a phrofi cynhyrchion a phrosesau newydd. Er enghraifft, yn y diwydiant fferyllol, maen nhw'n archwilio sut mae clefydau'n datblygu a lledaenu ac yn helpu gwyddonwyr i brofi effeithiolrwydd a sgil-effeithiau cyffuriau newydd.

Maen nhw'n gyfrifol am sicrhau ansawdd yn y diwydiannau cemegol a gweithgynhyrchu. Maen nhw'n cynnal profion ac arbrofion i wneud yn siwr bod cynhyrchion cemegol a deunyddiau crai yn ddiogel ac yn bodloni'r safonau gofynnol.

Yn y diwydiant bwyd, mae technegwyr yn profi cynhyrchion i ganfod halogiad o gemegau gwenwynig, er enghraifft, o hylifau glanhau. Mewn technoleg lliw, maen nhw'n profi lliwyddion cemegol fel llifynnau a phigmentau i wneud yn siwr eu bod nhw'n addas.

Ar gyfer rhai arbrofion, mae technegwyr labordy'n defnyddio peiriannau profi awtomatig sy'n gallu prosesu miloedd o samplau ar unwaith. Mae profion eraill yn fwy cymhleth ac yn cymryd mwy o amser, fel defnyddio prosesau a chyfarpar i wahanu cyfansoddion cemegol.

Mae technegwyr labordy'n gwneud nodiadau gofalus, cywir o'u canfyddiadau. Maen nhw'n cyflwyno hyn i wyddonwyr, naill ai ar lafar neu mewn adroddiad ysgrifenedig.

Gall technegwyr labordy cemeg dreulio amser ar eu pennau eu hunain yn gwneud arbrofion, er ei bod hi hefyd yn debygol y byddan nhw'n gweithio mewn timau, ochr yn ochr â phobl fel gwyddonwyr, athrawon a darlithwyr, technegwyr eraill a chynorthwywyr labordy.

Mae technegwyr labordy'n gweithio ar wahanol lefelau o gyfrifoldeb. Efallai y bydd gan dechnegwyr uwch fwy o gyfrifoldeb dros waith arbrofi, rheoli labordy ac ysgrifennu adroddiadau. Efallai y bydd ganddyn nhw ddyletswyddau fel rhoi hyfforddiant yn y gwaith i dechnegwyr eraill, goruchwylio staff neu reoli gweithdrefnau iechyd a diogelwch.

Ar gyfer sawl math o waith, mae angen i dechnegwyr wisgo dillad amddiffynnol fel cotiau, menig, cyfarpar diogelu'r llygaid ac esgidiau diogelwch.

Mae technegwyr yn defnyddio amrywiaeth eang o ddeunyddiau ac offer labordy yn eu gwaith. Maen nhw hefyd yn defnyddio cyfrifiaduron, er enghraifft, i fonitro lefelau stoc a chofnodi canlyniadau arbrofion.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn dechnegydd labordy cemeg, bydd angen:

 • Sgiliau arsylwi a rhoi sylw i fanylion.
 • Agwedd drylwyr a threfnus at eich gwaith.
 • Y gallu i gofnodi canlyniadau profion yn gywir ac ysgrifennu adroddiadau o'ch canfyddiadau.
 • Sgiliau gwaith tîm: efallai y byddwch chi'n gweithio'n agos gyda gwyddonwyr, technolegwyr, athrawon, darlithwyr a thechnegwyr eraill.
 • Menter a'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth.
 • Y gallu i ddefnyddio pob math o offer labordy.
 • Sgiliau cyfrifiadurol a phrosesu geiriau.
 • Meddwl ymholgar, gyda pharodrwydd i ddysgu a datblygu sgiliau newydd.

Mae rhai technegwyr yn gweithio gyda sylweddau peryglus a deunyddiau a allai fod yn beryglus. Mae'n bwysig dilyn cyfarwyddiadau'n ofalus, dysgu gweithdrefnau diogelwch a gwisgo dillad amddiffynnol pan fo angen.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyflogau'n amrywio yn dibynnu ar y cwmni ac ystod y cyfrifoldeb. Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

Mae technegwyr labordy cemeg yn ennill tua £15,000 - £17,500 y flwyddyn, yn codi i £21,500 - £28,000 gyda phrofiad. Gall pobl mewn swyddi uwch ennill dros £30,000.

Oriau gwaith

Mae technegwyr labordy cemeg fel arfer yn gweithio wythnos 35 i 39 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau, gan gynnwys y diwydiant fferyllol, lliw technoleg, tecstilau, plastigau, colur, bwyd a diod ac olew a nwy. Mae technegwyr labordy cemeg hefyd yn gweithio mewn adrannau gwyddoniaeth fforensig, y GIG ac adrannau'r llywodraeth fel yr Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd (Fera). Mae yna gyfleoedd mewn adrannau ymchwil prifysgolion a labordai ysgol a choleg.

Mae yna gyfleoedd i dechnegwyr labordy cemeg mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae yna brinder technegwyr labordy, gyda llawer mwy o bobl eu hangen ar frys i lenwi'r bylchau. Mae adroddiad 2012 gan y Cyngor Technegwyr yn nodi y bydd angen 450,000 yn fwy o dechnegwyr labordy erbyn 2020 er mwyn cynnal economi arloesi.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn cylchgronau a chyfnodolion gwyddoniaeth, gan gynnwys New Scientist (sydd hefyd yn postio swyddi ar ei wefan). Maen nhw hefyd yn ymddangos ar fyrddau swyddi, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch).

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael mynediad i swydd ac yn dilyn hyfforddiant yn y gwaith. Mae'n bosibl cael mynediad a hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd, Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Gradd.

Hyfforddiant

Ar wahân i hyfforddiant yn y gwaith, efallai y byddwch chi'n astudio'n rhan-amser fesul diwrnod neu floc tuag at gymwysterau perthnasol. Gallai'r rhain gynnwys cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3, cymwysterau cenedlaethol uwch, graddau sylfaen a graddau.

Efallai y byddwch chi'n gweithio tuag at gymhwyster fel: Tystysgrif NVQ

 • Lefel 2 neu Ddiploma NVQ lefel 3 mewn Gweithgareddau Labordy a Gweithgareddau Technegol Cysylltiedig.
 • Diploma NVQ Lefel 2/3 mewn Gwyddoniaeth Labordy.

Mae'r Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IST) wedi datblygu'r Dystysgrif mewn Sgiliau Technegol Labordy. Mae hon ar gael ar lefelau 1-3, gyda phedwaredd lefel ar y gweill. Mae'r Dystysgrif yn cael ei dyfarnu gan PAA/VQ-SET, a'i darparu trwy ganolfannau cofrestredig.

Fel arfer ar ôl rhai blynyddoedd o brofiad, gallwch chi ddilyn Diploma Uwch yr IST. Mae hyn ar gyfer technegwyr arbenigol sy'n gweithio mewn meysydd penodol o wyddoniaeth.

Mae'r IST yn rhedeg ystod o gyrsiau hyfforddi eraill, yn ogystal â rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan yr IST.

Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech)

Mae'r Cyngor Gwyddoniaeth wedi lansio cofrestr newydd ar gyfer technegwyr proffesiynol. Mae cofrestru'n cydnabod rôl hanfodol technegwyr ac yn codi eu proffil: bydd dod yn Dechnegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech) yn helpu i sicrhau bod eich arbenigedd yn cael ei gydnabod yn briodol gan gyflogwyr ac eraill yn y gymuned wyddoniaeth. Gallwch chi gofrestru trwy ddod yn aelod o un o amryw o gyrff proffesiynol cydnabyddedig.

I gofrestru, fel arfer bydd angen cymhwyster lefel 3 perthnasol, fel lefel A neu AS, NVQ lefel 3 neu gymhwyster Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan y Cyngor Gwyddoniaeth.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gallech chi fynd ymlaen i gael swydd oruchwylio, arweinydd tîm neu swydd uwch.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mewn rhai swyddi, er enghraifft, mewn ysgolion a cholegau addysg bellach, mae gweithio fel technegydd labordy yn cael eu heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am o leiaf 4/5 TGAU graddau A*-C, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth neu Gemeg, neu gyfwerth.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen pum TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 lefel A arnoch fel arfer.

Yn aml, mae gan dechnegwyr labordy gymwysterau uwch, fel lefel A neu gyfwerth, ac mae gan rai HND, graddau sylfaen neu raddau.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan rai ymgeiswyr gefndir mewn gwaith labordy, er enghraifft, fel profwr arferol neu gynorthwyydd.

Hyfforddiant

Mae'n bosibl cael mynediad a hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Canolraddol neu Brentisiaeth Lefel Uwch (Technegwyr Labordy a Gwyddoniaeth).

Ystadegau

 • Mae 20% o dechnegwyr labordy'n gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 16% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

PAA\VQ-SET

Vocational qualifications

Cyfeiriad Brooke House, 24 Dam Street, Lichfield, Staffordshire WS13 6AA

Ffôn 01543 254223

E-bost info@paa-uk.org

Gwefan www.paa-uk.org

Cogent SSC Ltd

Chemical, pharmaceutical, nuclear, oil, gas, petroleum, polymer industries

Cyfeiriad Unit 5, Mandarin Court, Centre Park, Warrington, Cheshire WA1 1GG

Ffôn 01925 515200

Gwefan www.cogent-ssc.com

Institute of Science & Technology (IST)

Cyfeiriad Kingfisher House, 90 Rockingham Road, Sheffield S1 4EB

Ffôn 0114 2763197

E-bost office@istonline.org.uk

Gwefan www.istonline.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English