Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw sy'n gwisgo cot labordy wen yn sefyll mewn labordy. Mae hi'n gwneud arbrawf.

  Maen nhw'n gosod a datgymalu offer ar gyfer arbrofion. Mae unrhyw sylweddau a allai fod yn beryglus yn cael eu gwaredu'n ofalus.

 • Mae menyw sy'n gwisgo cot labordy wen yn sefyll mewn labordy. Mae hi'n gwneud arbrawf.

  Mae technegwyr yn cynnal pob math o brofion ar samplau biolegol.

 • Mae menyw sy'n gwisgo cot labordy wen yn eistedd mewn labordy. Mae hi'n ysgrifennu mewn llyfr.

  Mae'n rhaid i dechnegwyr labordy biolegol gadw cofnodion cywir o'u canfyddiadau.

 • Mae menyw sy'n gwisgo cot labordy wen yn eistedd wrth ddesg. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur.

  Mae cyfrifiaduron yn cael eu defnyddio i gofnodi canlyniadau a chanfyddiadau.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar ffolder.

  Gellir croesgyfeirio'r canfyddiadau gydag astudiaethau cynt.

 • Mae dyn a menyw, sy'n gwisgo cotiau gwyn labordy, yn sefyll mewn labordy. Maen nhw'n gwneud arbrawf.

  Mae technegwyr labordai bioloegol yn helpu a chefnogi gwaith gwyddonwyr bioloegol.

Technegydd Labordy Bioleg

Cyflwyniad

Mae technegwyr labordy bioleg yn cefnogi gwyddonwyr biolegol. Maen nhw'n gosod offer, yn paratoi a gwneud arbrofion, yn cymryd mesuriadau ac yn adrodd ar eu canfyddiadau. Maen nhw'n gweithio mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys diwydiant, addysg, gwyddoniaeth feddygol a sefydliadau ymchwil.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Labordy, Bioleg

Fideo - Dave: Technegydd Labordy

Gweithgareddau Gwaith

Mae technegwyr labordy bioleg yn gyfrifol am weithgareddau o ddydd i ddydd yn y labordy. Mae ganddyn nhw amrywiaeth o ddyletswyddau, gan gynnwys:

 • Rheoli stociau o offer, ac archebu stoc newydd yn ôl yr angen.
 • Cael gwared ar wastraff labordy.
 • Paratoi a chynnal a chadw offer.
 • Cymryd samplau a'u harbrofi.
 • Paratoi hydoddiannau ac adweithyddion.
 • Cofnodi a dadansoddi canlyniadau arbrofion.

Maen nhw'n cyfrannu at ystod eang o feysydd. Er enghraifft, mewn cwmnïau fferyllol, maen nhw'n helpu gwyddonwyr i ymchwilio, datblygu a phrofi cyffuriau newydd.

Mae technegwyr ysbyty yn didoli samplau gwaed a meinwe, yn labelu tiwbiau a photeli, yn gwneud hydoddiannau ac yn glanhau a sterileiddio offer.

Mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion, maen nhw'n gosod deunyddiau ac offer ar gyfer arddangosiadau ac yn paratoi cymhorthion addysgu fel sleidiau, samplau a modelau. Yn gynyddol, maen nhw hefyd yn helpu dysgwyr gyda'u gwaith ac yn ychwanegu eu syniadau a'u profiad er mwyn helpu athrawon i baratoi gwersi.

Yn y diwydiannau prosesu bwyd a diod, mae technegwyr labordy bioleg yn profi diogelwch bwyd, er enghraifft, nodi micro-organebau a allai fod yn niweidiol. Mae eraill yn storio a chynnal y micro-organebau sydd eu hangen i wneud cynhyrchion fel bara, iogwrt, caws a gwin.

Mewn gwyddoniaeth fforensig, mae technegwyr yn paratoi samplau o hylifau'r corff, fel gwaed a phoer.

Mae technegwyr labordy'n gweithio ar wahanol lefelau o gyfrifoldeb. Efallai y bydd gan dechnegwyr uwch fwy o gyfrifoldeb dros waith arbrofi ac ysgrifennu adroddiadau. Efallai y bydd ganddyn nhw ddyletswyddau fel rhoi hyfforddiant yn y gwaith i dechnegwyr eraill, goruchwylio staff neu reoli gweithdrefnau iechyd a diogelwch.

Ar gyfer sawl math o waith, mae angen i dechnegwyr wisgo dillad amddiffynnol fel cotiau, menig, diogelwch i'r llygaid ac esgidiau diogelwch.

Mae technegwyr yn defnyddio pob math o offer labordy yn eu gwaith. Maen nhw hefyd yn defnyddio cyfrifiaduron, er enghraifft, i fonitro lefelau stoc a chofnodi canlyniadau arbrofion.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn dechnegydd labordy bioleg, bydd angen:

 • Sgiliau ymarferol ac arsylwi.
 • Rhoi sylw i fanylion.
 • Agwedd drylwyr a threfnus at eich gwaith.
 • Y gallu i gofnodi canlyniadau profion yn gywir ac ysgrifennu adroddiadau o'ch canfyddiadau.
 • Sgiliau gwaith tîm: efallai y byddwch chi'n gweithio'n agos gyda biolegwyr, technolegwyr, athrawon, myfyrwyr/hyfforddeion a thechnegwyr eraill.
 • Menter a'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth.
 • Y gallu i ddefnyddio pob math o offer labordy.
 • Sgiliau cyfrifiadurol a phrosesu geiriau.
 • Meddwl ymholgar, gyda pharodrwydd i ddysgu a datblygu sgiliau newydd.

Mae rhai technegwyr yn gweithio gyda sylweddau peryglus a deunyddiau a allai fod yn beryglus. Mae'n bwysig dilyn cyfarwyddiadau'n ofalus, dysgu a defnyddio arferion gwaith a gwisgo dillad amddiffynnol neu ddefnyddio offer amddiffynnol pan fo angen.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyflogau'n amrywio yn dibynnu ar y cwmni ac ystod y cyfrifoldeb. Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

Mae technegwyr labordy bioleg yn ennill tua £14,500 - £17,000 y flwyddyn, yn codi i £21,500 - £28,000 gyda phrofiad. Gall pobl mewn swyddi uwch ennill dros £30,000.

Oriau gwaith

Mae technegwyr labordy bioleg fel arfer yn gweithio wythnos 35 i 39 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr ledled y DU yn cynnwys cwmnïau yn y diwydiannau fferyllol, bwyd ac agrocemegol, ac mewn biotechnoleg diwydiannol. Gall technegwyr labordy bioleg hefyd weithio yn y diwydiant dwr. Mae yna hefyd gyfleoedd yn y GIG, asiantaethau ac adrannau llywodraeth leol a chenedlaethol a chynghorau ymchwil. Mae technegwyr labordy bioleg eraill yn gweithio mewn ysgolion a cholegau, ac mewn labordai ymchwil prifysgolion.

Mae cyfleoedd ar gyfer technegwyr labordy bioleg yn codi mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae yna brinder technegwyr labordy, gyda llawer mwy o bobl eu hangen ar frys i lenwi'r bylchau. Mae adroddiad 2012 gan y Cyngor Technegydd yn nodi y bydd angen 450,000 yn fwy o dechnegwyr labordy erbyn 2020 er mwyn cynnal economi arloesi.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn cylchgronau a chyfnodolion gwyddoniaeth, gan gynnwys y New Scientist (sydd hefyd yn postio swyddi ar ei wefan). Maen nhw hefyd yn ymddangos ar fyrddau swyddi, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch).

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael mynediad i swydd ac yn dilyn hyfforddiant yn y gwaith. Mae'n bosibl cael mynediad a hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd, Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Gradd

Hyfforddiant

Ar wahân i hyfforddiant yn y gwaith, efallai y byddwch chi'n astudio'n rhan-amser fesul diwrnod neu floc tuag at gymwysterau perthnasol. Gallai'r rhain gynnwys cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3, cymwysterau cenedlaethol uwch, graddau sylfaen a graddau.

Efallai y byddwch chi'n gweithio tuag at gymhwyster fel: Tystysgrif NVQ

 • Lefel 2 neu Ddiploma NVQ lefel 3 mewn Gweithgareddau Labordy a Gweithgareddau Technegol Cysylltiedig.
 • Diploma NVQ Lefel 2/3 mewn Gwyddoniaeth Labordy.

Mae'r Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IST) wedi datblygu'r Dystysgrif mewn Sgiliau Technegol Labordy. Mae hon ar gael ar lefelau 1-3, gyda phedwaredd lefel ar y gweill. Mae'r Dystysgrif yn cael ei dyfarnu gan PAA/VQ-SET, a'i darparu trwy ganolfannau cofrestredig.

Fel arfer ar ôl rhai blynyddoedd o brofiad, gallwch ddilyn Diploma Uwch yr IST. Mae hyn ar gyfer technegwyr arbenigol sy'n gweithio mewn meysydd penodol o wyddoniaeth.

Mae'r IST yn rhedeg ystod o gyrsiau hyfforddi eraill, yn ogystal â rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan yr IST.

Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech)

Mae'r Cyngor Gwyddoniaeth wedi lansio cofrestr newydd ar gyfer technegwyr proffesiynol. Mae cofrestru'n cydnabod rôl hanfodol technegwyr ac yn codi eu proffil: bydd dod yn Dechnegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech) yn helpu i sicrhau bod eich arbenigedd yn cael ei gydnabod yn briodol gan gyflogwyr ac eraill yn y gymuned wyddoniaeth. Gallwch chi gofrestru trwy ddod yn aelod o un o amryw o gyrff proffesiynol cydnabyddedig.

I gofrestru, fel arfer bydd angen cymhwyster lefel 3 perthnasol, fel lefel A neu AS, NVQ lefel 3 neu gymhwyster Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan y Cyngor Gwyddoniaeth.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gallech chi fynd ymlaen i gael swydd oruchwylio, arweinydd tîm neu swydd uwch.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mewn rhai swyddi, er enghraifft, mewn ysgolion a cholegau addysg bellach, mae gweithio fel technegydd labordy yn cael eu heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am o leiaf 4/5 TGAU graddau A*-C, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth neu Fioleg, neu gyfwerth.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen pum TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 lefel A arnoch fel arfer.

Yn aml, mae gan dechnegwyr labordy gymwysterau uwch, fel lefel A neu gyfwerth, ac mae gan rai HND, graddau sylfaen neu raddau.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan rai ymgeiswyr gefndir mewn gwaith labordy, er enghraifft, fel profwr arferol neu gynorthwyydd.

Hyfforddiant

Mae'n bosibl cael mynediad a hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Canolraddol neu Brentisiaeth Lefel Uwch (Technegwyr Labordy a Gwyddoniaeth).

Ystadegau

 • Mae 20% o dechnegwyr labordy'n gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 16% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Society of Biology

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2550

E-bost info@rsb.org.uk

Gwefan www.societyofbiology.org

PAA\VQ-SET

Vocational qualifications

Cyfeiriad Brooke House, 24 Dam Street, Lichfield, Staffordshire WS13 6AA

Ffôn 01543 254223

E-bost info@paa-uk.org

Gwefan www.paa-uk.org

Institute of Science & Technology (IST)

Cyfeiriad Kingfisher House, 90 Rockingham Road, Sheffield S1 4EB

Ffôn 0114 2763197

E-bost office@istonline.org.uk

Gwefan www.istonline.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English