Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn edrych ar ddogfen bapur wedi'i hargraffu.

  Astudio cofnodion perfformiad cwmni.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Chwilio am wybodaeth ariannol yn defnyddio cronfa ddata gyfrifiadurol.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn darllen papur newydd.

  Defnyddio'r wasg ariannol i gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am gwmnïau.

 • Mae menyw a dyn yn eistedd wrth fwrdd. Mae'r fenyw'n ysgrifennu mewn llyfr nodiadau. Mae'r ddau ohonyn nhw'n edrych ar yr hyn y mae'n ei ysgrifennu.

  Esbonio canfyddiadau i gleient.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiannell ac yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Gweithio allan perfformiad cwmni dros y chwarter diwethaf.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn.

  Egluro dangosyddion perfformiad a rhoi cyngor i gleient dros y ffôn.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cynhyrchu siartiau ar gyfer adroddiad buddsoddi chwarterol.

 • Dadansoddwr Buddsoddi

Dadansoddwr Buddsoddiadau

Cyflwyniad

Fel Dadansoddwr Buddsoddiadau, byddwch yn astudio cwmnïau a diwydiannau i helpu eraill i benderfynu a ddylent brynu cyfranddaliadau yn y cwmnïau hynny ai peidio. Mae cyfranddaliadau mewn cwmni'n cael eu prynu a'u gwerthu ar bris amrywiol, gan ddibynnu ar y sefyllfa economaidd ar y pryd a pha mor dda mae'r cwmni'n perfformio.

Adwaenir hefyd fel

 • Dadansoddwr Ariannol
 • Dadansoddwr Marchnad
 • Dadansoddwr Buddsoddiad Amgen

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dadansoddwr Buddsoddiadau, byddwch yn creu proffil o berfformiad cwmnïau a diwydiannau fel y gallwch wneud argymhellion ynglyn â buddsoddiadau proffidiol.

Byddwch hefyd yn dadansoddi rhanbarthau economaidd a gwledydd, yn ogystal â mathau o fuddsoddiad (er enghraifft, credyd, marchnadoedd arian ac eiddo).

Mae yna Ddadansoddwyr sy'n gweithio i Froceriaid Stoc, a banciau buddsoddi a Dadansoddwyr sy'n cael eu cyflogi gan gwmnïau rheoli buddsoddiadau. Yn aml, rydym yn galw'r ddau brif fath yma yn Ochr Werthu ac Ochr Brynu. Mae yna hefyd nifer cynyddol o dai ymchwil annibynnol.

Fel Dadansoddwr yr Ochr Werthu, byddwch yn gwneud eich ymchwil fel y gallwch roi cyngor i gleientiaid eich cwmni a chynhyrchu mwy o fusnes ar gyfer y cwmni. Mae Dadansoddwyr Sefydliadol, sy'n gweithio ar yr Ochr Brynu, yn rhoi cyngor i reolwyr cyllid yn eu sefydliad eu hunain.

Byddwch yn archwilio adroddiadau blynyddol a datganiadau ariannol cwmni'n ofalus er mwyn dod o hyd i wybodaeth am nifer y gweithwyr, allbwn, maint elw a throsiant. Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cymharu â chwmnïau eraill i asesu'r rhagolygon ar gyfer busnes y cwmni hwnnw.

Efallai y byddwch yn ymweld â chwmnïau i helpu i benderfynu a yw'n werth buddsoddi ynddynt. Byddwch yn siarad ag uwch reolwyr i gael gwybod pa mor effeithlon yw'r sefydliad, i ddilysu strwythur y cwmni ac i ganfod ei hanes o ran cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Mae gwerthfawrogi proffil risg cwmni yn elfen hanfodol wrth gynhyrchu'r rhagolwg buddsoddi.

Mae cwmnïau hefyd yn cyflwyno gwybodaeth trwy gyfarfodydd cyfranddalwyr, cyfarfodydd dadansoddwyr, gweddarllediadau, podlediadau a galwadau cynadledda.

Ar ôl casglu ac asesu'ch gwybodaeth ariannol, byddwch yn cynhyrchu gwerthusiad o bris cyfranddaliadau'r cwmni ac yn cymharu hyn â'r gwerth a bennir gan y farchnad. Fel arfer, byddwch yn defnyddio rhaglenni modelu ariannol yn eich dadansoddiadau.

Mae dadansoddwyr yn ysgrifennu adroddiadau sy'n rhoi manylion eu darganfyddiadau a'u hargymhellion. Byddwch hefyd yn llunio rhagolygon o'r economi gyfan a diwydiannau penodol er mwyn darparu cefndir i'w gwaith.

Fel Dadansoddwr yr Ochr Werthu, byddwch yn ysgrifennu nodiadau ac adroddiadau nad ydynt ar gyfer cleient unigol, ond sy'n ddigon cyffredinol i gael eu defnyddio gydag ystod o gleientiaid. Gallai Dadansoddwyr yr Ochr Brynu roi cyflwyniad llafar o'u canlyniadau i reolwyr cyllid, gan egluro'r rhesymau dros eu hargymhellion.

Efallai y byddwch yn dod yn arbenigwr yn eich maes, er enghraifft, dadansoddi i weld a yw cwmnïau'n deilwng o gredyd neu ymchwilio i farchnadoedd cymhleth a rhyngberthynol fel telathrebu a TGCh.

Gall gwaith Dadansoddwyr Buddsoddiadau gynnwys teithio, gan ddibynnu ar eich maes cyfrifoldeb.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel Dadansoddwr Buddsoddiadau, bydd arnoch angen:

 • Sgiliau rhifedd a TG da, gan gynnwys taenlenni.
 • Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu ar lafar.
 • Gallu dadansoddol er mwyn tynnu'r wybodaeth berthnasol allan o lawer iawn o fanylion.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig da er mwyn llunio adroddiadau clir, cryno.
 • Meddwl chwilfrydig a sgiliau ymchwil.
 • Diddordeb yn y ffordd y mae busnesau'n gweithredu a dealltwriaeth o hyn.
 • Sgiliau gwaith tîm.
 • Y gallu i weithio o dan bwysau a blaenoriaethu tasgau.
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser.

Gallai sgiliau iaith dramor fod yn ddefnyddiol hefyd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £26,500 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £31,500 - £38,500
 • Mae Uwch Ddadansoddwyr Buddsoddi £44,500 - £50,000

Mae taliadau a bonysau sy'n seiliedig ar berfformiad yn gallu cynyddu cyflogau.

Gallai buddion eraill gynnwys gofal iechyd preifat, aelodaeth o gampfa, yswiriant meddygol ac yswiriant bywyd a phensiwn.

Oriau gwaith

Mae dadansoddwyr yn aml yn gweithio oriau hir, a allai gynnwys boreau cynnar a nosweithiau hwyr.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys ymgynghorwyr buddsoddi a chwmnïau broceriaid stoc, rheoli cronfeydd pensiwn, yswiriant bywyd, ymddiriedolaethau buddsoddi ac unedau a bancio manwerthu a buddsoddi. Mae yna hefyd gyfleoedd gyda chwmnïau mawr sy'n rheoli eu portffolios buddsoddi eu hunain.

Mae yna gyfleoedd i Ddadansoddwyr Buddsoddi mewn rhai trefi a dinasoedd mwy o faint ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd cenedlaethol, ar fyrddau swyddi ariannol fel BankingjobsUK ac ar wefannau cyflogwyr.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'r rhan fwyaf o ymgeiswyr yn raddedigion gydag o leiaf radd anrhydedd 2:1. Gall graddedigion mewn unrhyw bwnc wneud cais, er y gall gradd mewn economeg, cyfrifeg, cyllid, mathemateg neu ystadegau roi mantais i chi. Mae rhai graddau'n cynnwys dadansoddi ariannol a buddsoddiadau. Mae yna hefyd gyrsiau ôl-raddedig mewn buddsoddiadau a dadansoddi buddsoddiadau.

Bydd cwblhau interniaeth neu leoliad gwaith dros yr haf yn rhoi mantais gref i chi.

HyfforddiantRhaid i hyfforddeion basio arholiad a gydnabyddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, fel:

 • Yr Investment Management Certificate gan Gymdeithas CFA y DU.
 • Yr Investment Advice Diploma gan y Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).

Mae hyfforddiant pellach yn y gwaith yn cael ei ategu trwy astudio tuag at gymhwyster proffesiynol fel y CISI Masters in Wealth Management, neu'r Chartered Financial Analyst (CFA), a gefnogir yn y DU gan Gymdeithas CFA y DU.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gallai dadansoddwyr buddsoddiadau fynd ymlaen i fod yn arweinwyr neu reolwyr tîm. Ar ôl hyfforddiant pellach, efallai y byddan nhw'n symud i faes rheoli cronfeydd neu frocerio stoc, er enghraifft.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol fel economeg, ystadegau, cyllid, mathemateg neu gyfrifeg, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall.
 • Saesneg ar y naill lefel neu'r llall.
 • Safon Uwch mewn Mathemateg ar gyfer graddau mewn mathemateg neu ystadegau.
 • TGAU mewn Mathemateg ar radd B/6 neu uwch os nad yw'n un o'ch pynciau Safon Uwch, ar gyfer graddau mewn economeg. Mae rhai prifysgolion yn gofyn am/yn ffafrio Safon Uwch mewn Mathemateg.

Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau BTEC Lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion.

I gel lle ar Brentisiaeth Gradd, fel arfer bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch arnoch.

Efallai y bydd rhai sefydliadau'n derbyn pwyntiau tariff UCAS gan y cymwysterau canlynol ar gyfer rhai cyrsiau, mewn cyfuniad â chymwysterau eraill:

 • Tystysgrif neu Ddiploma ifs mewn Astudiaethau Ariannol.
 • Tystysgrif am Gyflwyniad i Warantau a Buddsoddiad Sefydliad Siartredig Gwarantau a Buddsoddiad (CISI).

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Fel arfer, bydd oedolion angen gradd berthnasol a phrofiad proffesiynol mewn cyfrifeg, economeg, bancio, gwaith actiwaraidd neu yswiriant. Mae profiad neu wybodaeth am sectorau diwydiannol a busnes penodol o fantais.

Mae'n bwysig eich bod chi'n gyfarwydd â gwaith sefydliadau ariannol y Ddinas.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'r cwrs gradd rydych chi am ei ddilyn, efallai y bydd cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i economeg, ystadegau neu gyfrifeg) yn ddefnyddiol. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech chi ofyn i golegau unigol.

Gellir dilyn cyrsiau ôl-raddedig mewn buddsoddiad, fel arfer yn dilyn gradd mewn pwnc rhif neu fusnes arall.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Reading yn cynnig MSc mewn International Securities, Investment and Banking ac MSc mewn Investment Management, trwy ddysgu o bell. Mae Edinburgh Napier University yn cynnig MSc mewn Wealth Management, hefyd trwy ddysgu o bell.

Mae cymwysterau proffesiynol perthnasol ar gael trwy ddysgu o bell gan y Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) a Chymdeithas CFA y DU.

Gwybodaeth Bellach

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Directions

Publisher: Financial Skills Partnership (FSP)

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost directions@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.directions.org.uk/careers

Financial Skills Partnership (FSP)

Skills for the financial, finance and accountancy sectors

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost info@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.financialskillspartnership.org.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Getting into Business & Economics Courses

Author: Carly Roberts Publisher: Trotman

Gwefan www.prospectseducationresources.co.uk/products/9781911067382.html

ifs School of Finance

Cyfeiriad 8th Floor, Peninsular House, 36 Monument Street, London EC3R 8LJ

Ffôn 020 7444 7111

E-bost customerservices@ifslearning.ac.uk

Gwefan www.ifslearning.ac.uk

Jobs in Risk

Publisher: Incisive Media

E-bost info@jobsinrisk.com

Gwefan www.jobsinrisk.com/careers

CFA Society of the UK

Ffôn 020 7648 6200

E-bost info@cfauk.org

Gwefan www.cfauk.org

Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Cyfeiriad 8 Eastcheap, London EC3M 1AE

Ffôn 020 7645 0600

E-bost clientservices@cisi.org

Gwefan www.cisi.org

Career Guide 2011

Publisher: CFA Society of the UK

Gwefan viewer.zmags.com/publication/c9b3ceea#/c9b3ceea/1

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English