Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg yn edrych ar eiriadur.

  Mae angen i gyfieithwyr gael dealltwriaeth drylwyr o'r ieithoedd maen nhw'n eu defnyddio.

 • Mae dwy fenyw a dyn yn eistedd mewn swyddfa yn siarad. O'u blaen, mae bwrdd gyda rhai dogfennau papur arno.

  Cyfieithu ar y pryd mewn sesiwn wyneb yn wyneb.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn. Mae hi'n ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Gwneud nodiadau yn ystod dehongliad.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, mewn swyddfa. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur ac yn edrych ar wefan.

  Yma, mae'r cyfieithydd yn cadw i fyny â diwylliant a phynciau llosg y wlad sy'n siarad yr iaith dan sylw.

 • Mae menyw'n tynnu allbrint o argraffydd.

  Argraffu cais dros yr e-bost am waith cyfieithu.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cadw cofnodion o waith cyfieithu sydd wedi'i gwblhau.

 • Mae dyn a menyw'n eistedd, yn siarad â'i gilydd. Mae'r ddau ohonyn nhw'n edrych ar rai dogfennau papur.

  Cwrdd â chleient i drafod gofynion cyfieithu.

 • Mae dwy fenyw a dyn yn cael sgwrs dros y ffôn.

  Cyfieithu dros y ffôn - sy'n caniatáu i ddau berson sy'n siarad ieithoedd gwahanol gyfathrebu â'i gilydd.

 • Cyfieithydd

Dehonglydd/Cyfieithydd

Cyflwyniad

Fel Cyfieithydd, byddwch yn newid y gair llafar o un iaith i'r llall. Bydd rhaid i chi ddeall a gwrando ar yr hyn sy'n cael ei ddweud, ei ddeall ac wedyn ei gyfieithu i'r iaith darged i helpu pobl i ddeall beth sy'n digwydd.

Adwaenir hefyd fel

 • Cyfieithydd
 • Cyfieithydd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cyfieithydd, byddwch yn newid y gair llafar o un iaith i'r llall. Bydd angen i chi fod yn rhugl yn yr iaith gyntaf ac mewn iaith dramor. Bydd angen i chi ddeall iaith anffurfiol a bratiaith, tafodieithoedd, a diwylliant y gwledydd lle mae'r iaith yn cael ei siarad. Bydd rhaid i chi gyfleu teimladau a thraw'r siaradwr, gan sicrhau bod yr ystyr yn gywir. Gall y broses gyfieithu ddigwydd mewn llawer o leoedd. Dyma rai enghreifftiau:

 • cynadleddau a chyfarfodydd busnes
 • cyfweliadau â'r heddlu a chyfreithwyr a sesiynau yn y llys
 • apwyntiadau meddygol ac mewn ysbytai.
Gall hyn olygu bod rhaid i'r cyfieithydd ymdrin ag iaith fusnes, iaith wyddonol neu feddygol, ac iaith wleidyddol neu gyfreithiol. Ar adegau, efallai y bydd angen ymchwilio i eirfa benodol gan ddefnyddio geiriaduron, cyfeirlyfrau neu wefannau, wrth baratoi. Mae tri phrif fath o gyfieithu:
 • Wrthgyfieithu ar y pryd, mae'r cyfieithydd fel rheol yn eistedd mewn caban gwrthsain, yn gwrando ar araith. Mae'n cyfieithu bron ar unwaith i'r iaith arall er mwyn i'r gynulleidfa wrando drwy glustffonau. Os yw'r cyfieithydd yn gweithio gyda dim ond un neu ddau o bobl, efallai y bydd yn sibrwd y cyfieithiad yn uniongyrchol wrthynt.
 • Wrth gyfieithu am yn ail, bydd y siaradwr yn cymryd saib ar ôl pob brawddeg neu ymadrodd er mwyn i'r cyfieithydd gyfieithu i'r iaith arall.
 • Mae cyfieithu cydgysylltiol yn broses dwy ffordd. Mae hyn yn gyffredin mewn sefyllfa lle bydd angen cymorth ar bobl i gyfathrebu â darparwr gwasanaeth, er enghraifft, lleoliad addysg neu iechyd. Bydd y cyfieithydd yn cyfieithu ychydig frawddegau ar y tro pan fo'r siaradwr yn cymryd saib.
Math arall o gyfieithu yw dehongli arwyddion. Mae dehonglwyr arwyddion yn cyfathrebu â phobl fyddar trwy ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain, yn hytrach nag iaith lafar. Mae mwy a mwy o gyfieithwyr yn gallu darparu gwasanaeth trwy gyfrwng technoleg, er enghraifft meddalwedd galwad llais ar y rhyngrwyd.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gyfieithydd, bydd arnoch angen:

 • sgiliau Saesneg rhagorol a'r gallu i siarad iaith arall yn rhugl
 • gwybodaeth am ddiwylliant, arferion, sefydliadau a materion cyfoes y wlad neu'r gwledydd lle mae'r iaith arall yn cael ei siarad
 • gwybodaeth am y pwnc yr ydych yn cyfieithu deunydd amdano
 • Y gallu i ganolbwyntio, stamina, cof da a sgiliau gwrando
 • meddwl chwim
 • dealltwriaeth o weithdrefnau'r cyd-destun lle'r ydych yn gweithio (megis llys barn)
 • y gallu i fod yn ddiduedd, yn ddoeth a diplomyddol
 • y gallu i ddadansoddi gwybodaeth yn sydyn
 • sgiliau siarad cyhoeddus da a'r hyder i siarad o flaen eraill, er enghraifft, mewn llys neu gynhadledd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £23,000 - £24,500
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £31,000
 • Mae Uwch Gyfieithwyr yn ennill £33,000
Oriau gwaith Gall oriau gwaith i olygu dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau yn dibynnu ar ofynion y swydd. Ble y gallwn i weithio? Dyma sefydliadau sydd, o bosibl, yn cyflogi Cyfieithwyr:
 • cwmnïau diwydiannol, masnachol a chyfreithiol mawr
 • yr heddlu, llysoedd ac awdurdodau lleol, er enghraifft, adrannau gwasanaethau cymdeithasol
 • adrannau'r Gwasanaeth Sifil ac asiantaethau megis Asiantaeth Ffiniau'r DU a'r Weinyddiaeth Amddiffyn
Mae cyfleoedd i Gyfieithwyr ymuno â sefydliadau megis Llys Cyfiawnder Ewrop Senedd Ewrop, y Comisiwn Ewropeaidd a'r Cenhedloedd UnedigHunangyflogaeth Mae'r rhan fwyaf o Gyfieithwyr yn weithwyr hunangyflogedig llawrydd. Mae rhai yn gysylltiedig ag asiantaethau recriwtio ar gyfer ieithoedd. Dylai llysoedd fel rheol ddewis Cyfieithwyr llawrydd sydd wedi eu cofrestru ar Gofrestr Genedlaethol Cyfieithwyr Gwasanaethau Cyhoeddus (NRPSI). Gall aelodau'r Sefydliad Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd (ITI) a Sefydliad Siartredig Ieithyddion (CIOL) roi eu henwau ar gyfeiriaduron ar-lein y gellir eu harchwilio, er mwyn i gleientiaid allu dewis a chwilio am weithwyr llawrydd. Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yn y papurau newydd cenedlaethol/lleol ac ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae'r ITI a'r IoL yn hysbysebu swyddi gwag ar eu gwefannau hefyd. Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, darganfod swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn rhoi argraff broffesiynol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth gyffredinol ynghylch 'Darganfod Gwaith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y llwybr arferol i yrfa fel cyfieithydd yw gwneud gradd mewn cyfieithu neu mewn ieithoedd modern, gyda chwrs ôl-raddedig mewn cyfieithu i ddilyn.

Mae'n annhebygol y gallwch chi gael gyrfa heb radd, oni bai bod gennych sgiliau iaith cadarn iawn, am fod gennych gefndir dwyieithog a/neu eich bod wedi bod yn byw dramor.

Mae'r Chartered Institute of Linguists Educational Trust (IoLET) yn cynnig Tystysgrif mewn Sgiliau Dwyieithog a Diploma mewn Cyfieithu ar y Pryd ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae'r Diploma yn cynnig llwybr amgen i gwrs gradd, os ydych chi'n rhugl mewn iaith arall, er enghraifft, am eich bod o gefndir dwyieithog neu eich bod wedi byw dramor, a'ch bod am arbenigo mewn cyfieithu ar y pryd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Trwy ennill Diploma, gallwch gofrestru ar Gofrestr Genedlaethol Cyfieithwyr Gwasanaethau Cyhoeddus (NRPSI) a dod yn aelod o Sefydliad Siartredig Ieithyddion (CIOL).

Er mwyn gweithio i sefydliad yr Undeb Ewropeaidd (UE), rhaid ichi gael:

 • meistrolaeth ragorol ar eu mamiaith
 • dwy, o leiaf, o ieithoedd eraill yr UE
 • gradd mewn unrhyw bwnc, cymhwyster ôl-raddedig mewn cyfieithu ar y pryd ar gyfer cynadleddau neu brofiad proffesiynol sylweddol.

I gyfieithu yn y gymuned yn y DU, mae'r gallu i siarad Saesneg ac iaith gymunedol nad yw'n Saesneg yn gallu bod yn bwysicach na chymwysterau.

Hyfforddiant

Ar ôl dechrau gweithio, gallwch wneud rhagor o hyfforddiant i wella'ch sgiliau.

Mae dod yn aelod o Sefydliad yr Ieithyddion (IoL) neu'r Sefydliad Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd (ITI) yn arwydd o gydnabyddiaeth broffesiynol ac yn rhoi cyfle i chi fynd ar gyrsiau, gweithdai a rhwydweithio.

Mae'r cymwysterau canlynol hefyd ar gael:

 • lefel 1 dyfarniad mewn dealltwriaeth o gyfieithu ar y pryd yn y gymuned
 • lefel 3 dyfarniad mewn cyflwyniad i sgiliau cyfieithu ar y pryd yn y gymuned
 • lefel 3 tystysgrif mewn cyfieithu ar y pryd yn y gymuned.

Camu ymlaen yn eich gyrfa

Mae cyfieithwyr ar y pryd yn aml yn cyfuno eu gwaith â gwasanaethau cyfieithu. Mae rhai yn cymryd swyddi fel athrawon neu hyfforddwyr. Mae cyfleoedd i sefydlu gwasanaethau recriwtio neu ymgynghori, i ddewis a recriwtio cyfieithwyr eraill ar gyfer anghenion y cleient.

Adsefydlu Troseddwyr

Gall yr yrfa hon fod yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 os yw'r swydd yn ymwneud â materion diogelwch cenedlaethol.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybuddiad, cerydd neu rybudd sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod os byddan nhw'n gofyn i chi. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mai dim ond gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod sy'n rhaid i chi ei datgelu os byddan nhw'n gofyn i chi.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn iaith fodern, y gofyniad arferol yw:

 • 2 lefel A gan gynnwys yr iaith fodern (ieithoedd modern) sy'n berthnasol i'r cwrs
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau lefel A
 • 2/3 TGAU pellach gradd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg

Cymwysterau cyfwerth â lefel A:

 • BTEC lefel 3 Cenedlaethol
 • y Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Er hynny, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio, felly cofiwch edrych yn ofalus ar wefannau'r coleg/brifysgol.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gychwyn ar gwrs gradd, efallai y gallech ddechrau ar ôl cwblhau Cwrs mynediad. Fel rheol, nid oes angen unrhyw gymwysterau i gychwyn ar gwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Mae awdurdodau lleol yn cynnal cyrsiau byr ar gyfer cyfieithwyr ar y pryd yn y gymuned. Gall gwybodaeth am faterion yn ymwneud â thai, budd-daliadau a llesiant fod yn bwysig.

Mae rhai darparwyr cyrsiau'n cynnig cwrs Diploma mewn Cyfieithu ar y Pryd ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y Chartered Institute of Linguists Educational Trust (IoLET) trwy ddysgu o bell.

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig graddau mewn Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg.

Cyllid

Mae Bwrsariaethau ar gael gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Cyfieithu ar y Pryd y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'n rhaid i chi gael gradd neu fod ym mlwyddyn olaf eich cwrs gradd, neu fod â chymhwyster cyfwerth. Rhaid i chi hefyd fod wedi ymgeisio am (neu o leiaf gael bwriad i astudio) cymhwyster ôl-raddedig mewn cyfieithu ar y pryd mewn cynadleddau.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

CILT: National Centre for Languages

Gwefan www.cilt.org.uk

EU Careers: European Personnel Selection Office (EPSO)

Gwefan europa.eu/epso/index_en.htm

Institute of Translation and Interpreting (ITI)

E-bost info@iti.org.uk

Gwefan www.iti.org.uk

Chartered Institute of Linguists (CIOL)

Ffôn 0207 940 3100

E-bost info@iol.org.uk

Gwefan www.iol.org.uk

Languages Work

Gwefan www.languageswork.org.uk

European Commission

E-bost COMM-REP-LONDON@ec.europa.eu

Gwefan ec.europa.eu/unitedkingdom/

European Commission Office in Scotland

Scottish enquiries

E-bost Veronica.MIHAI@ec.europa.eu

Gwefan ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_scotland/index_en.htm

International Association of Conference Interpreters (AIIC)

E-bost info@aiic.net

Gwefan aiic.net

National Register of Public Service Interpreters (NRPSI)

E-bost admin@nrpsi.org.uk

Gwefan www.nrpsi.co.uk

European Parliament Information Office in the United Kingdom

Cyfeiriad Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU

Ffôn 020 7227 4300

E-bost eplondon@europarl.europa.eu

Gwefan www.europarl.org.uk

European Parliament Information Office in Edinburgh

Scottish enquiries

Cyfeiriad The Tun, 4 Jackson's Entry, Holyrood Road, Edinburgh EH8 8PJ

Ffôn 0131 5577866

E-bost epedinburgh@europarl.europa.eu

Gwefan www.europarl.org.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English