Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur.

  Catalogio deunyddiau clyweled.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Chwilio am wybodaeth gan ddefnyddio'r rhyngrwyd.

 • Mae menyw'n sefyll yn ymyl argraffydd, mewn swyddfa. Mae hi'n casglu allbrint.

  Argraffu adroddiad i gleient.

 • Mae menyw'n edrych i mewn i gabinet ffeilio agored. Mae llawer o ffeiliau y tu mewn i'r drôr.

  Cyfeirio at ffeil wedi'i hargraffu.

 • Mae menyw'n bwydo darn o bapur i mewn i sganiwr.

  Sganio dogfen er mwyn ei chofnodi'n ddigidol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, mewn swyddfa. Mae'n defnyddio'r ffôn. Mae dogfennau papur ar y ddesg.

  Trafod datblygiad cronfa ddata gyda chydweithiwr.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn. Mae hi'n ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Trafod gofynion storio gwybodaeth gyda chleient.

 • Mae dyn yn darllen llyfr, sydd ar ddesg fach. Mae yna hefyd CD ac amlen ar y ddesg.

  Mae gwyddonwyr gwybodaeth yn gweithio gydag amrywiol ffynonellau o wybodaeth, e.e., llyfrau, CD, cronfeydd data ac adroddiadau.

 • Gwyddonydd Gwybodaeth

Gwyddonydd Gwybodaeth

Cyflwyniad

Mae gwyddonwyr gwybodaeth yn ymdrin â storio ac adfer gwybodaeth. Efallai y byddan nhw hefyd yn cynhyrchu systemau gwybodaeth ac yn ymchwilio i feysydd fel sut mae gwybodaeth yn cael ei chynhyrchu, ei storio a'i defnyddio.

Adwaenir hefyd fel

 • Gwyddonydd Llyfrgelloedd a Gwybodaeth
 • Arbenigwr Gwybodaeth
 • Rheolwr Gwybodaeth
 • Rheolwr Gwybodaeth
 • Cynghorydd Gwybodaeth

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gwyddonydd Gwybodaeth, byddwch yn ymdrin â storio ac adfer gwybodaeth. Bydd angen i chi gadw gwybodaeth, dod o hyd i wybodaeth benodol ar gais eich cyflogwr neu eich cleient, a dosbarthu'r wybodaeth mewn modd sy'n hawdd ei ddeall. Bydd angen i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau yn y maes i’ch cyflogwr neu’ch cleient hefyd. Mae ffynonellau gwybodaeth yn cynnwys y we, taenlenni, deunyddiau clyweledol, llyfrau, papurau newydd, cronfeydd data ac adroddiadau. Mae'n bosibl y bydd angen i chi gatalogio a mynegeio deunyddiau, yn ogystal â sganio, crynhoi a dadansoddi gwybodaeth, a rheoli cronfeydd data. Byddwch hefyd yn datblygu systemau gwybodaeth ac yn cynnal ymchwil i sut mae gwybodaeth yn cael ei chynhyrchu, ei storio a'i defnyddio. Mae llawer o’r gwaith ymchwil yn cael ei wneud ar gyfrifiadur ac yn ymdrin â meysydd arbenigol fel mynegeio cyfrifiadurol neu storio fformiwlâu cemegol. Yna, efallai y byddwch yn ysgrifennu adroddiadau ar eich canfyddiadau. Mewn rhai achosion, gallech ymwneud ag ysgrifennu llawlyfrau a thaflenni gwybodaeth. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Wyddonydd Gwybodaeth, byddwch angen:

 • sgiliau TG gwych, yn cynnwys sgiliau ymchwil ar y rhyngrwyd
 • sgiliau cyfathrebu rhagorol i ymdrin ag ymholiadau gan ddefnyddwyr
 • dychymyg a blaengaredd i ddatblygu systemau a gwasanaethau gwybodaeth defnyddiol
 • agwedd resymegol a chywir at eich gwaith
 • rhoi sylw i fanylion
 • sgiliau datrys problemau
 • sgiliau trefnu da
 • sgiliau gweithio mewn tîm a gofal cwsmeriaid

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai isod.

 • Cyflog cychwynnol: £20,000 - £23,000
 • Gyda phrofiad: £25,500 - £31,000
 • Mae Uwch Wyddonwyr Gwybodaeth yn ennill £33,500
Oriau gwaith Fel arfer, mae Gwyddonwyr Gwybodaeth yn gweithio 35 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen ichi weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau lle mae swyddfeydd ar agor yn hirach. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cyrff a chwmnïau yn:
 • myd masnach
 • diwydiant
 • gwyddoniaeth
 • thechnoleg
 • cyhoeddi electronig
 • cyllid
 • y gyfraith
 • addysg
Mae cyfleoedd ar gael i Wyddonwyr Gwybodaeth ledled y DU. Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd ar gael i Wyddonwyr Gwybodaeth profiadol ddod yn hunangyflogedig. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae cylchgrawn aelodaeth CILIP, 'CILIP Update', yn hysbysebu swyddi gwag i weithwyr proffesiynol ym maes llyfrgelloedd a gwybodaeth. Mae swyddi yn 'CILIP Update' yn cael eu cyhoeddi hefyd ar Lisjobnet.com, gwefan recriwtio CILIP.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Fel arfer, mae Gwyddonwyr Gwybodaeth yn raddedigion. Mae’n bosibl cael mynediad â gradd mewn unrhyw bwnc. Mae nifer fach o raddau arbenigol i’w cael mewn pynciau fel rheoli gwybodaeth ac astudiaethau gwybodaeth; gweler gwefan y Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth (CILIP) am fwy o fanylion. Os nad ydych wedi cwblhau gradd arbenigol, gallwch ddilyn cwrs ôl-raddedig arbenigol neu gael lle drwy gynllun hyfforddi graddedigion. Mae CILIP yn achredu cyrsiau gradd a chyrsiau ôl-raddedig, yn cynnwys rhai sydd ar gael drwy drefniadau dysgu o bell. Mae swyddi dan hyfforddiant i raddedigion yn darparu profiad gwaith gyda thâl, sydd fel arfer yn para rhwng 10 a 12 mis. Ar ôl y cyfnod hwn, gallwch gwblhau cymhwyster lefel ôl-raddedig wedi’i achredu gan CILIP. Os nad oes gennych radd, ond eich bod yn gweithio mewn lleoliad rheoli gwybodaeth, gallwch ddod yn weithiwr proffesiynol cydnabyddedig drwy broses Cofrestru Proffesiynol CILIP. Byddech yn gweithio tuag at Ardystiad, ac yna Siarteriaeth. Efallai y gallwch hefyd weithio tuag at dystysgrif lefel 2 neu ddiploma lefel 3 mewn gwasanaethau llyfrgelloedd, archifau a gwybodaeth. Mae'r Gymdeithas Rheoli Gwybodaeth (ASLIB) yn darparu cyrsiau hyfforddi perthnasol, gan gynnwys drwy drefniadau dysgu o bell. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Profiad Gwaith Mae gan rai newydd-ddyfodiaid sgiliau a phrofiad a gafwyd ym maes llyfrgelloedd, rheolaeth neu dechnoleg gwybodaeth. Mae rhai swyddi'n gofyn am wybodaeth arbenigol a gafwyd o radd berthnasol, er enghraifft, mewn meddygaeth, gwyddoniaeth neu'r gyfraith Camu ymlaen yn eich swydd Bydd cyfleoedd i gamu ymlaen yn dibynnu ar faint y sefydliad rydych yn gweithio iddo. Mewn sefydliadau mwy o faint, bydd yna lwybrau dyrchafiad mwy strwythuredig. Mewn mannau llai o faint, efallai y bydd rhaid ichi newid swydd i gamu ymlaen yn yr yrfa hon. Mae rhai gwyddonwyr gwybodaeth yn dod yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

Er mwyn cael lle ar gwrs gradd mewn maes arbenigol megis rheoli gwybodaeth, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU gradd C/4 neu uwch pellach, gan gynnwys Saesneg.

Yn hytrach na chymwysterau Safon Uwch, ystyrir hefyd:

 • cymwysterau BTEC lefel 3 qualifications
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion gwahanol gyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Mae gan rhai newydd-ddyfodiaid sgiliau a phrofiad a enillwyd o waith mewn llyfrgelloedd, rheoli neu dechnoleg gwybodaeth. Mae rhai swyddi yn gofyn am wybodaeth arbenigol mewn gradd berthnasol, er enghraifft, mewn meddygaeth, gwyddoniaeth neu’r gyfraith.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle ar gwrs gradd, efallai y gallwch ddechrau ar gwrs ar ôl cwblhau cwrs Mynediad coleg neu brifysgol. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau i ddechrau cwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae nifer fach o brifysgolion yn cynnig cyrsiau trwy drefniadau dysgu o bell wedi'u hachredu gan Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth.

Mae'r Gymdeithas Rheoli Gwybodaeth yn darparu cyrsiau hyfforddi perthnasol, gan gynnwys drwy drefniadau dysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Association for Information Management (ASLIB)

Ffôn 01274 777700

E-bost support@emeraldinsight.com

Gwefan www.aslib.com

Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)

Ffôn 02072 550500

E-bost info@cilip.org.uk

Gwefan www.cilip.org.uk/jobs-careers/pages/default.aspx

LISjobnet

Librarian and information jobs published by CILIP

E-bost lisjobnet@cilip.org.uk

Gwefan www.lisjobnet.com

Chartered Institute of Library and Information Professionals in Scotland (CILIPS)

Scottish enquiries

E-bost cilips@slainte.org.uk

Gwefan www.cilips.org.uk

Scottish Library and Information Council (SLIC)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2284790

E-bost slic@slainte.org.uk

Gwefan www.scottishlibraries.org

Oxford Libraries Graduate Trainee Programme

Blog following the learning journey of Oxford University library graduate trainees

Gwefan oxfordtrainees.wordpress.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English