Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn ysgrifennu ar ddalen o bapur.

  Swyddogion tai sy'n gwneud y gwaith cynllunio tymor hir ar gyfer darparu tai a llety yn eu hardaloedd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa brysur. Mae'n siarad ar y ffôn ac yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Mae gan y swyddog lawer o ymweliadau a chyfarfodydd i'w trefnu.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae cyfrifiaduron yn rhan annatod o'r gwaith o reoli darpariaeth llety mewn ardal leol.

 • Mae dyn a menyw'n eistedd mewn ystafell fyw. Mae'r dyn yn dal llyfr nodiadau, ac maen nhw'n siarad.

  Mae swyddogion yn ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi eu hunain.

 • Mae dau ddyn yn eistedd mewn ystafell fyw. Mae un o'r dynion yn dal llyfr nodiadau, ac maen nhw'n siarad.

  Mae swyddogion yn dod i gysylltiad ag amrywiaeth eang o bobl yn eu gwaith bob dydd. Mae angen sgiliau gwrando da a'r gallu i drafod arnyn nhw.

 • Swyddog Tai

 • Swyddog Tai

Swyddog Tai

Cyflwyniad

Mae swyddogion tai'n cynllunio darpariaeth tai mewn ardaloedd penodol. Mae'r gwaith yn cynnwys dyrannu tai, asesu rhenti teg a goruchwylio staff.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Swyddog Tai, byddwch yn gyfrifol am ddarparu tai. Byddwch yn goruchwylio gofal tenantiaid a'r eiddo maen nhw'n byw ynddo.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda phobl, fel y gwasanaethau cymdeithasol, grwpiau tenantiaid a chymdeithasau tai preifat.

Mae swyddogion tai yn gyfrifol am sicrhau bod cleientiaid yn cael tai addas o safon dderbyniol. Mae hyn yn golygu sicrhau bod yr eiddo yn addas i bobl fyw ynddo. Pan fydd yr eiddo wedi'i feddiannu, byddwch angen sicrhau ei fod yn cael ei gynnal i safon dda.

Byddwch yn trefnu'r gwaith o ddyrannu tai, asesu rhenti teg a chasglu rhent gan bobl sydd ar ei hôl hi gyda'u taliadau. Byddwch hefyd yn goruchwylio gwaith staff is.

Bydd llawer o Swyddogion Tai yn cyfrannu at y broses o recriwtio a hyfforddi staff newydd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Swyddog Tai, byddwch angen:

 • sgiliau cyfathrebu da gan y byddwch yn gweithio'n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill a thenantiaid
 • gallu i arwain ac ysgogi'r bobl rydych chi'n gyfrifol amdanyn nhw, fel cynorthwywyr tai
 • sgiliau datrys problemau
 • gallu i weithio'n dda o dan bwysau
 • sgiliau trafod
 • rhywfaint o wybodaeth am faterion tai a budd-daliadau
 • Sgiliau TG
 • rhywfaint o allu mathemategol ar gyfer gwaith cyllidebu

Gan y gallai fod angen i chi deithio o gwmpas yn lleol, byddai trwydded yrru yn ddefnyddiol ar gyfer y math hwn o waith.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £22,500 - £24,500
 • Gyda phrofiad: £25,500 - £27,500
 • Mae Uwch Swyddogion Tai yn ennill £29,500 - £31,000

Oriau gwaith

Mae Swyddogion Tai yn gweithio 37 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac elusennau

Mae cyfleoedd ar gyfer Swyddogion Tai yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch), Canolfan Byd Gwaith ac ar wefan swyddi LG.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae sawl ffordd o gael swydd fel Swyddog Tai a dod yn aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig (CIH). Un llwybr fyddai cael swydd ym maes tai a gweithio tuag at radd sylfaen mewn pwnc sy'n gysylltiedig â thai. Llwybr mynediad arall i'r yrfa hon fyddai cwblhau cwrs gradd mewn pwnc perthnasol. Bydd cyrsiau sy'n gysylltiedig â thai a gweinyddiaeth gyhoeddus yn ddefnyddiol. Ffordd dda o ddechrau yn yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Mae rhai Swyddogion Tai yn dechrau mewn swyddi iau ac yn gweithio tuag at gymwysterau proffesiynol yn y gwaith. I gael mynediad fel hyn, efallai mai dim ond 4 TGAUgradd A*-C (9 - 4) fydd eu hangen arnoch. Mae Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da hefyd. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut ydw i'n ymgeisio', am ragor o fanylion am ymgeisio am swyddi prentisiaeth. Hyfforddiant Daw'r hyfforddiant yn bennaf yn y gwaith. Mae amrywiaeth o gymwysterau yn y gweithle perthnasol ar gael. Mae rhai Swyddogion Tai yn camu ymlaen i wneud cyrsiau ôl-raddedig ym maes tai. Mae'r rhain yn arwain at aelodaeth o'r Sefydliad Tai Siartredig (CIH). Gall y CIH ddarparu rhestr o gyrsiau. Mae gan y CIH amrywiaeth o gyrsiau lefel 3 ar gyfer pobl sydd eisoes yn gweithio ym maes tai. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • arfer tai
 • gosod a rheoli eiddo preswyl
 • craffu preswylwyr
 • cynnal a chadw a rheoli asedau
 • cefnogi pobl ddigartref
 • gwasanaethau teleofal
Camu ymlaen yn eich swydd Mae llwybrau camu ymlaen penodol o fewn awdurdodau lleol ar gyfer pobl sy'n gweithio ym maes tai. Ar gyfer Swyddogion Tai, y cam nesaf fyddai Rheolwr Tai. Ar ôl hyn, mae'n bosibl dod yn Uwch Swyddog Prosiectau. Mae cyfleoedd hefyd i symud i wahanol sectorau. Gallai hyn fod trwy:
 • adrannau llywodraeth
 • ymddiriedolaethau elusennol
 • sefydliadau gwirfoddol
 • cwmnïau eiddo
 • landlordiaid preifat
Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae swyddi sy'n ymwneud â gweithio gyda phlant, pobl anabl a phobl fregus wedi'u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny. Profiad Gwaith Os oes gennych sgiliau perthnasol, er enghraifft, o fewn tai neu gynllunio, byddai'n ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Nid oes gofynion mynediad sylfaenol, ond bydd cyflogwyr fel arfer yn disgwyl addysg o safon. Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu o leiaf pump TGAU ar raddau A*- C (9 - 4). Fodd bynnag, mae llawer yn raddedigion.

Gallwch gychwyn ar yr yrfa gyda gradd . Er mwyn gwneud hyn byddwch angen:

 • 2/3 lefel A neu gyfystyr
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Lefel A
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg

Yn aml, caiff y canlynol eu hystyried yn hytrach na Lefelau A:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Fodd bynnag, mae'r gofynion ar gyfer gwahanol gyrsiau'n amrywio felly darllenwch brosbectysau y prifysgolion am fwy o fanylion.

Er mwyn dechrau Uwch Brentisiaeth, fel arfer bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, neu byddwch wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/Profiad

Os oes gennych sgiliau perthnasol, er enghraifft, ym maes tai neu gynllunio, gellir eich ystyried ar gyfer cyrsiau perthnasol heb y cymwysterau academaidd arferol ar gyfer mynediad.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn eich cwrs gradd dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn i chi.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd ddim wedi dilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Fel arfer, does dim angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda'r colegau unigol.

Mae'r Sefydliad Tai Siartredig (CIH) yn cynnig cyrsiau perthnasol ar lefelau tystysgrif genedlaethol, tystysgrif uwch a diploma proffesiynol, yn ogystal â chwrs cyfnewid blwyddyn o hyd i raddedigion. Mae'r cyfan ar gael drwy drefniadau dysgu o bell.

Mae Prifysgol De Montfort yn cynnig HNC mewn Astudiaethau Tai, drwy astudio gyda'r nos yn rhan-amser.

Mae Prifysgol South Bank yn cynnig BA (Anrh) ym maes Tai, drwy astudio gyda'r nos yn rhan-amser.

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig Diplomâu, Tystysgrifau, Graddau Sylfaen, a Graddau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae Prifysgol Swydd Stafford yn cynnig BA (Anrh) mewn Astudiaethau Cynghori, drwy drefniadau dysgu o bell. Gall y radd hon gymryd rhwng tair ac wyth mlynedd.

Mae nifer o sefydliadau yn cynnig graddau ôl-raddedig drwy astudio'n rhan-amser.

Efallai y bydd modd cael mynediad i swydd lefel is gyda Phrentisiaeth Lefel Uwch ym maes Tai.

Cyllid

Mae cyllid ar gael ar gyfer astudiaethau addysg uwch gan y CIH.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Chartered Institute of Housing (CIH)

Cyfeiriad Octavia House, Westwood Way, Coventry CV4 8JP

Ffôn 02476 851700

E-bost customer.services@cih.org

Gwefan www.cih.org

Staffordshire University

Cyfeiriad College Road, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST4 2DE

Ffôn 01782 294000

Gwefan www.staffs.ac.uk

Chartered Institute of Housing (CIH) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 4th Floor, 125 Princes Street, Edinburgh EH2 4AD

Ffôn 0131 2254544

E-bost scotland@cih.org

Gwefan www.cih.org/scotland

National Housing Federation (NHF)

Cyfeiriad Lion Court, 25 Procter Street, London WC1V 6NY

Ffôn 020 7067 1010

E-bost info@housing.org.uk

Gwefan www.housing.org.uk

Scottish Federation of Housing Associations (SFHA)

Scottish enquiries

Cyfeiriad 3rd Floor, Sutherland House, 149 St Vincent Street, Glasgow G2 5NW

Ffôn 0141 3328113

E-bost sfha@sfha.co.uk

Gwefan www.sfha.co.uk

Inside Housing

Cyfeiriad 1 Canada Square, 19th Floor, Canary Wharf, London E14 5AP

Ffôn 020 7772 8300

Gwefan www.insidehousing.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Local Government Staff Commission for NI

Northern Ireland Enquiries

Cyfeiriad Commission House, 18-22 Gordon Street, Belfast. BT1 2LG

E-bost info@lgsc.org.uk

Gwefan www.lgsc.org.uk/

Northern Ireland Housing Executive (NIHE)

Northern Ireland Enquiries

Gwefan www.nihe.gov.uk/index/services/jobs.htm

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English