Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n mynd i mewn i gar y tu allan i ysbyty. Mae hi'n cario bag lledr.

  Mae'n rhaid i lawer o reolwyr y gwasanaeth iechyd deithio i gyfarfodydd yn eu hardal leol.

 • Mae menyw'n eistedd o flaen cyfrifiadur. Mae hi'n edrych ar e-bost/ dyfais ffôn (BlackBerry).

  Mae sgiliau rheoli amser, trefnu a chyfrifiadurol yn bwysig iawn i reolwyr y gwasanaeth iechyd.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg mewn swyddfa gyda sinc gwyn mewn un gornel. Mae hi'n defnyddio cyfrifiannell. Mae dogfennau papur ar y ddesg o'i blaen.

  Rheoli'r gyllideb ar gyfer staff a gwasanaethau ysbyty.

 • Mae dwy fenyw'n sefyll o boptu desg derbynfa sydd â sgrin wydr. Maen nhw'n siarad â'i gilydd.

  Trafod gyda'r derbynnydd ym mhrif fynedfa'r ysbyty. Mae angen sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol da ar reolwyr.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn darllen dogfen wedi'i hargraffu.

  Darllen y cynllun busnes. Rhaid i reolwyr allu trin llawer iawn o wybodaeth.

 • Mae menyw'n sefyll mewn swyddfa yn ymyl drych wal mawr, yn ysgrifennu ar siart troi gyda beiro marcio glas.

  Paratoi i roi cyflwyniad. Rhaid i reolwyr y gwasanaeth iechyd allu siarad yn hyderus o flaen grwpiau o bobl.

 • Mae dwy fenyw'n eistedd wrth fwrdd bach mewn swyddfa'n siarad. Mae dogfennau papur ar y bwrdd.

  Cyfarfod gyda'r rheolwr gwasanaethau cymorth er mwyn trosglwyddo rhywfaint o wybodaeth strategol a chynllunio rhai gwelliannau i'r gwasanaeth.

 • Mae dyn a menyw'n sefyll mewn clinig ffisiotherapi mewn ysbyty'n siarad. Mae posteri anatomeg dynol ar y wal y tu ôl iddynt. Mae'r dyn yn gwisgo gwisg ffisiotherapydd.

  Mae'r rheolwr gwasanaethau cymorth yn cyfarfod â ffisiotherapydd i drefnu bod cadeiriau wedi'u haddasu ar gyfer cleifion yn cael eu darparu.

 • Rheolwr Gwasanaeth Iechyd

Rheolwr Gwasanaeth Iechyd

Cyflwyniad

Fel Rheolwr Gwasanaeth Iechyd, rydych yn gyfrifol am reoli ysbytai, gwasanaethau meddyg teulu ac iechyd cymunedol.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Ysbyty

Fideo - Wendy: Rheolwr Gwasanaethau Iechyd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Gwasanaeth Iechyd, byddwch fel arfer yn gweithio o swyddfa ac yn teithio ychydig bach, a hynny'n bennaf ar gyfer cyfarfodydd neu hyfforddiant.

Byddwch yn gweithio gyda staff clinigol ac anghlinigol bob dydd, a byddwch yn aelod o dîm rheoli a rhwydweithiau eraill. Yn eich gwaith, byddwch yn dod i gysylltiad ag amrywiaeth o sefydliadau allanol.

Fel Rheolwr Gwasanaeth Iechyd, gallech arbenigo mewn maes penodol, ond mae'n bosibl y byddwch yn symud o'r naill faes i'r llall yn ystod eich gyrfa.

Mae'r prif arbenigeddau'n cynnwys:

 • cyllid
 • adnoddau dynol
 • prynu a chontractio
 • rheoli cyfleusterau (rheoli gwasanaethau cymorth, yn fewnol neu dan gontract, fel arlwyo, glanhau, llieiniau a golch, porthorion a diogelwch)
 • rheoli practis
 • rheoli clinigol
 • rheoli gwybodaeth.
Weithiau mae Rheolwyr Gwasanaeth Iechyd yn 'gyffredinolwyr', fel petai, sef eu bod yn perfformio tasg fwy cyffredinol, llai penodol. Bydd y gwaith o ddydd i ddydd yn cynnwys mynychu cyfarfodydd pwyllgor, cyd-drafod â staff gofal iechyd, dadansoddi data a llunio adroddiadau, rhoi cyflwyniadau, ymdrin â'r cyhoedd a'r wasg, a gwaith papur a gweinyddu rheolaidd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Rheolwr y Gwasanaeth Iechyd, byddwch angen:

 • awydd cyflawni pethau
 • parodrwydd i weithio gydag eraill a pharchu eu barn
 • sgiliau cyfathrebu da
 • sgiliau trefnu
 • hyder gyda rhifau
 • bod yn gyffyrddus gyda TG
 • sgiliau cyd-drafod
 • y gallu i herio'r ffordd y mae pethau a dod o hyd i ffyrdd eraill gwell
 • gonestrwydd a thegwch wrth ddelio â phobl eraill
 • potensial i arwain
 • ymrwymiad i ddelfrydau ansawdd a thegwch wrth ddarparu gofal iechyd
 • uwchlaw popeth bydd angen i chi fod yn benderfynol, yn llawn cymhelliant ac yn ymroddedig

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae gweithwyr cyflogedig y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol o fewn bandiau cyflog diffiniedig, yn ôl eu sgiliau a'u cyfrifoldebau.

 • Cychwynnol - Band 6: £30,401 - £37,267
 • Gyda phrofiad - Band 7: £37,570 - £43,772
 • Uwch Reolwyr y Gwasanaeth Iechyd - Band 9: £89,537 - £103,860

Oriau gwaith

Mae Rheolwyr y Gwasanaeth Iechyd fel arfer yn gweithio 37 awr yr wythnos, ac efallai y bydd angen iddyn nhw orffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos yn ôl yr angen.

Ble allwn i weithio?

Mae'r GIG yn cyflogi Rheolwyr y Gwasanaeth Iechyd.

Mae yna gyfleoedd i Reolwyr Gwasanaeth Iechyd ym mhob rhan o'r GIG: mewn ysbytai, yn y gymuned ac mewn swyddfeydd gweinyddol, mewn trefi, dinasoedd a rhai ardaloedd gwledig ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae yna gyfleoedd cyfyngedig i reolwyr y gwasanaeth iechyd weithio fel ymgynghorwyrhunangyflogedig yn y GIG (er enghraifft, fel rheolwyr prosiect cyfnod penodol).

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan NHS Jobs, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar Dod o Hyd i Swydd ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae'r Cynllun Hyfforddi Rheoli i Raddedigion yn cael ei hysbysebu bob blwyddyn ar gyfer ceisiadau ar-lein trwy ei wefan.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae amrywiaeth o lwybrau mynediad i yrfa mewn Rheoli yn y Gwasanaeth Iechyd. Gofynion mynediad cyffredinol yw'r canlynol.

Gyda TGAU da a/neu brofiad gwaith

Gallwch ymuno â lefel weinyddol y GIG a gweithio'ch ffordd i fyny i lefel reoli, wedi'ch cefnogi gan gynlluniau hyfforddi mewnol ac allanol. Ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi iau, bydd angen arnoch 4 neu 5 TGAU gradd A-C neu gywerth. Efallai hefyd y bydd cyflogwyr yn ystyried ymgeiswyr gyda llai o gymwysterau ffurfiol os gallant arddangos y sgiliau cywir, er enghraifft, profiad clercaidd blaenorol.

Gyda Lefel A

Os oes gennych 2 neu 3 Lefel A neu gymwysterau galwedigaethol cywerth, efallai byddwch yn gallu dechrau ar radd weinyddol uwch, gan arwain at swydd oruchwylio ac yna rheoli. Bydd cynlluniau hyfforddi mewnol ac allanol, er enghraifft mewn sgiliau cyfathrebu neu reoli cyllideb, yn cynorthwyo eich cynnydd ac yn eich galluogi i ddefnyddio'ch sgiliau academaidd mewn sefyllfaoedd gwaith. Mae profiad gwaith blaenorol yn gallu bod o fantais.

Gyda gradd

Os oes gennych radd neu gymwysterau galwedigaethol cywerth, gallwch wneud cais am swyddi rheoli iau neu wneud cais i ymuno â Chynllun Hyfforddi Rheolwyr y GIG lle gallwch arbenigo mewn rheoli cyffredinol, rheoli adnoddau dynol neu reoli cyllid. Yn ogystal â'r cynllun carlam i raddedigion, gan ddibynnu ar eich gradd a'ch profiad o gyflogaeth, efallai y gallwch ymgeisio'n uniongyrchol am swyddi rheoli iau. Fel arall, gallwch ymuno ag un o ymddiriedolaethau neu gymdeithasau'r GIG mewn swydd weinyddu, cael profiad o oruchwylio staff a symud ymlaen i swydd reoli gyda hyfforddiant a chymorth priodol.

Os oes gennych eisoes brofiad o reoli

Mae'r GIG yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi cael profiad o reoli yn y sector preifat neu mewn sefydliadau gwirfoddol neu gyhoeddus eraill. Yn aml, gallwch ymuno ar lefel sy'n cyfateb i'ch sgiliau a'ch arbenigedd. Mae rhai rheolwyr yn cael eu recriwtio'n syth i swyddi penodol.

Mae'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen yn amrywio yn ôl y math o swydd. Er enghraifft, efallai bydd angen aelodaeth o Gymdeithas Rheoli Sefydliadol Gwestai ac Arlwyo ar gyfer rhai swyddi rheoli arlwyo. Os ydych yn gobeithio gweithio mewn adnoddau dynol, efallai bydd disgwyl ichi fod yn aelod o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac efallai bydd angen aelodaeth o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain os hoffech ymuno fel pensaer.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gall Rheolwyr y Gwasanaeth Iechyd symud ymlaen i swyddi uwch reolwr a chyfarwyddwr.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae rhai swyddi rheoli yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cael eu heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny. Mae enghreifftiau'n cynnwys swyddi lle mae rheolwyr y GIG yn gallu cael mynediad at gofnodion iechyd penodol neu i bobl sy'n derbyn gofal iechyd.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, fel arfer bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae Cynllun Hyfforddi Rheoli i Raddedigion y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn agored i raddedigion sydd wedi cael gradd 2:2 o leiaf mewn unrhyw bwnc, ac i bobl sydd â chymhwyster proffesiynol cyfatebol derbyniol mewn iechyd neu ddisgyblaeth sy'n gysylltiedig â rheoli.

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc yw:

 • 2/3 lefel A
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall.

Mae dewisiadau eraill yn lle lefel A yn cynnwys:

 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch y prosbectws yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae llawer o reolwyr yn ymuno â'r GIG gyda phrofiad tu allan i'r gwasanaeth iechyd.

Gall graddedigion a staff presennol yn y GIG wneud cais i'r Cynllun Hyfforddi Rheoli i Raddedigion. Y gofynion mynediad yw gradd 2:2 o leiaf mewn unrhyw bwnc neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol derbyniol mewn iechyd neu ddisgyblaeth sy'n gysylltiedig â rheoli.

Gall hyn roi cyfle i staff ennill cymwysterau rheoli yn hyblyg, gan ddilyn llwybr cyllid, adnoddau dynol, gwybodeg iechyd neu lwybr rheoli cyffredinol. Mae hefyd ar gael os ydych chi'n gweithio mewn gwasanaethau cymdeithasol neu sefydliad gwirfoddol/elusennol perthnasol.

Gall uwch reolwyr wneud cais am raglen Porth i Arweinyddiaeth y GIG, sy'n paratoi ymgeiswyr ar gyfer y swyddi uchaf yn y GIG. Noder: efallai na fydd y cynllun hwn ar gael bob blwyddyn.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'r cwrs gradd neu HND rydych chi am ei ddilyn, efallai y bydd cwrs Mynediad coleg neu brifysgol yn ddefnyddiol.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl nad ydyn nhw wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech chi gysylltu â'r colegau unigol.

Dysgu o bell

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig uned Arwain a Rheoli fel rhan o'i gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Ystadegau

 • Mae 6% o'r bobl mewn swyddi fel rheolwr y gwasanaeth iechyd yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 20% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

Association of Medical Secretaries, Practice Managers, Administrators and Receptionists (AMSPAR)

Ffôn 020 7387 6005

E-bost info@amspar.com

Gwefan www.amspar.com

NHS Graduate Management Training Scheme

E-bost Graduatescheme@leadershipacademy.nhs.uk

Gwefan www.nhsgraduates.co.uk

Institute of Healthcare Management (IHM)

Cyfeiriad John Snow House, 59 Mansell Street, London E1 8AN

Ffôn 020 7265 7321

E-bost enquiries@ihm.org.uk

Gwefan www.ihm.org.uk

NHS Scotland Graduate Management Training Scheme

Scottish enquiries

Gwefan www.mts.scot.nhs.uk

Business Services Organisation (BSO)

Irish enquiries

Cyfeiriad 2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ

Ffôn 028 9032 4431

E-bost admin.office@hscni.net

Gwefan www.hscbusiness.hscni.net

Department of Health, Social Services and Public Safety (DHSSPS)

Irish enquiries

Gwefan www.dhsspsni.gov.uk

Health and Social Care Board (HSC)

Irish enquiries

Cyfeiriad Headquarters, 12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS

Ffôn 028 9032 1313

E-bost enquiry.hscb@hscni.net

Gwefan www.hscboard.hscni.net

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English