Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Hydroddaearegydd ifanc yn cofnodi canlyniadau prawf dwr daear.

Hydroddaearegwr

Cyflwyniad

Mae hydro-ddaearegwyr yn astudio lleoliad, natur a symudiad dwr o dan y ddaear (dwr daear). Maen nhw'n defnyddio eu gwybodaeth i ddod o hyd i adnoddau dwr daear newydd a chynnal ansawdd a chyfanswm yr adnoddau sydd eisoes yn bodoli. Maen nhw hefyd yn cynghori pobl ym meysydd amaethyddiaeth, diwydiant, mwyngloddio a pheirianneg sifil ar ddefnyddio dwr a phroblemau amgylcheddol.

Gweithgareddau Gwaith

Mae hydro-ddaearegwyr yn gwneud y gwaith hollbwysig o reoli a chynnal adnoddau dwr daear sydd eisoes yn bodoli, a dod o hyd i adnoddau newydd.

Dwr yw un o adnoddau naturiol pwysicaf y Ddaear, ac mae llawer o'n dwr yn dod o ffynonellau o dan y ddaear. Oherwydd y cynnydd yn y boblogaeth ledled y byd, mae canfod a chynnal cyflenwadau dwr glân yn bwysicach nag erioed.

Gallai gwaith maes gynnwys tyllu i gasglu gwybodaeth am ddwr daear a ffurfiannau o dan y ddaear (fel eu natur a'u gallu i storio dwr), a phrofion ar ansawdd y dwr, gan nodi presenoldeb llygredd.

Yn ôl yn y swyddfa neu'r labordy, gall hydro-ddaearegwyr ddefnyddio cyfrifiaduron i greu modelau o ddosbarthiad a llif y dwr daear, a'r cemegau sydd ynddo. Maen nhw hefyd yn cynhyrchu mapiau, siartiau ac adroddiadau.

Mae hydro-ddaearegwyr yn defnyddio eu canfyddiadau mewn sawl ffordd. Mae rhai'n gweithio i asiantaethau'r llywodraeth, gan fonitro a rheoli amgylcheddau dwr.

Mae eraill yn astudio achosion o sychder a llifogydd, gan asesu sut y byddan nhw'n effeithio ar gyflenwadau dwr daear. Maen nhw'n defnyddio eu canfyddiadau i gynghori pobl yn y DU ac mewn gwledydd eraill.

Mae rhai hydro-ddaearegwyr yn gweithio fel ymgynghorwyr gan fynd ati, er enghraifft, i asesu'r defnydd o ddwr ym meysydd amaethyddiaeth, coedwigaeth a chynllunio trefol. Maen nhw'n cynghori pobl ar y dulliau gorau o osgoi llygru afonydd a chyflenwadau dwr daear, yn helpu ffermwyr i atal dwr ffo cemegol o wrtaith a phlaladdwyr rhag mynd i mewn i'r system ddwr, ac yn cynghori llywodraeth leol ar systemau gwaredu dwr diogelach.

Mae hydro-ddaearegwyr yn gweithio gyda sefydliadau ym meysydd amaethyddiaeth, diwydiant, peirianneg a mwyngloddio i sicrhau bod y meysydd hyn yn cydymffurfio â deddfwriaeth a rheoliadau amgylcheddol.

Maen nhw'n cynghori cwmnïau peirianneg sifil a mwyngloddio ar sut y bydd dwr yn effeithio ar eu prosiectau ac, yn ei dro, sut y gallai gwaith mwyngloddio a pheirianneg effeithio ar systemau dwr. Cyfeirir at y gwaith hwn fel asesu'r effaith.

Mae'r gwaith o chwilio am gyflenwadau dwr daear newydd yn arbennig o bwysig mewn gwledydd poeth sy'n datblygu, felly mae angen i hydro-ddaearegwyr ddefnyddio eu harbenigedd dramor. Gallai'r gwaith hwn gynnwys nodi presenoldeb dwr daear ac asesu ei gyfanswm a'i ansawdd, neu hyfforddi pobl i ddefnyddio technoleg hydro-ddaearegol.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn hydro-ddaearegwr, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • Agwedd drylwyr, drefnus at eich gwaith.
 • Y gallu i weithio'n fanwl, er enghraifft, wrth ddadansoddi samplau a chreu mapiau daearegol.
 • Sgiliau gwaith tîm da i weithio ochr yn ochr â phobl fel geocemegwyr, geoffisegwyr a pheirianwyr.
 • Parodrwydd i wneud gwaith maes mewn tywydd a thirwedd o bob math, o bosibl ar eich pen eich hun am gyfnodau hir.
 • Y gallu i egluro'ch canfyddiadau a rhoi cyngor mewn ffordd glir a chryno, gan gynnwys mewn adroddiadau ysgrifenedig.
 • Sgiliau cyfrifiadurol i lunio adroddiadau a modelau daearegol, a dadansoddi data.
 • Sgiliau rhif cadarn ar gyfer gwaith modelu mathemategol.

Mae golwg lliw da yn bwysig iawn yn y rhan fwyaf o feysydd daeareg oherwydd bod angen disgrifio ac adnabod nodweddion lliw creigiau a mwynau, a darllen mapiau daearegol sy'n dibynnu ar liw i ddangos gwahanol fathau o greigiau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyflogau hydro-ddaearegwyr yn amrywio. Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

Mae hydro-ddaearegwyr yn ennill tua £22,000 - £30,000, gan godi i £40,000 - £46,000 gyda phrofiad. Mae'n bosibl ennill cyflogau uwch, gan ddibynnu ar y cyflogwr, y swydd a'r cyfrifoldebau.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae hydro-ddaearegwyr yn gweithio tua 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd angen dechrau yn gynnar, gorffen yn hwyr a gwneud rhywfaint o waith ar y penwythnos.

Ble allwn i weithio?

Mae hydro-ddaearegwyr yn gweithio i gwmnïau sy'n canfod ac yn datblygu cyflenwadau dwr, fel cwmnïau dwr a chwmnïaupeirianneg sifil.

Gall cyfleoedd gwaith godi hefyd gyda sefydliadau fel Arolwg Daearegol Prydain ac Arolwg Antarctig Prydain.

Mae rhai hydro-ddaearegwyr yn dod yn athrawon neu'n ymgynghorwyr.

Mae cyfleoedd ar gyfer hydro-ddaearegwyr ar gael mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU.

Gall hydro-ddaearegwyr weithio i gwmnïau peirianneg sifil Prydeinig mewn gwledydd eraill hefyd. Mae llawer o hydro-ddaearegwyr yn gweithio mewn gwledydd y tu allan i'r DU i sefydliadau gwirfoddol neu elusennol yn gynnar yn eu gyrfa er mwyn ennill profiad.

Hunangyflogaeth

Gall hydro-ddaearegwyr profiadol weithio fel ymgynghorwyrhunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu ar wefan y Gymdeithas Ddaearegol, mewn cylchgronau gwyddoniaeth fel New Scientist (sy'n postio swyddi ar ei wefan hefyd), ar fyrddau swyddi arbenigol ar gyfer y diwydiannau olew, nwy a glo fel OilCareers.com, oilandgaspeople.com ac Earthworks-Jobs.com, ar wefannau recriwtio academaidd ac mewn papurau newydd cenedlaethol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

I ddechrau'r yrfa hon, rhaid cael o leiaf gradd (israddedig) gyntaf mewn daeareg, geowyddoniaeth neu wyddor y Ddaear (nid oes unrhyw gyrsiau gradd cyntaf ar gael mewn hydroddaeareg).

Mae gan lawer o newydd-ddyfodiaid gymhwyster ôl-radd perthnasol, fel MSc. Mae nifer fach o gyrsiau hydroddaeareg ar gael.

Gallwch gael mynediad i'r yrfa hon os oes gennych chi radd gyntaf mewn pynciau perthnasol fel ffiseg, gwyddor yr amgylchedd a pheirianneg sifil, a chymhwyster ôl-radd mewn hydroddaeareg.

Mae sawl math o gwrs gradd (i is-raddedigion) ar gael. Mae cyrsiau graddBSc (Anrhydedd) yn para tair blynedd fel arfer (pedair yn yr Alban). Mae graddau MGeol/MSci yn gyrsiau pedair blynedd, gan ganiatáu ar gyfer amrywiaeth ehangach o bynciau a addysgir a gwaith ymchwil o gymharu â'r BSc.

Mae rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau gradd sy'n cynnwys blwyddyn sylfaen. Mae hon yn flwyddyn ychwanegol ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt y lefelau A perthnasol i gael mynediad.

Mae'r Gymdeithas Ddaearegol yn achredu nifer o gyrsiau gradd cyntaf. Mae achrediad yn dangos bod gwaith addysgu adran brifysgol o ansawdd uchel. Os oes gennych chi radd achrededig, bydd angen llai o brofiad arnoch chi i ennill statws Daearegwr Siartredig a Gwyddonydd Siartredig drwy'r Gymdeithas (gweler 'Camu ymlaen yn eich Swydd' isod). Ewch i wefan y Gymdeithas Ddaearegol ar gyfer rhestr o gyrsiau achrededig.

Mae'r Gymdeithas yn achredu rhai cyrsiau ôl-radd hefyd, gan gynnwys Hydroddaeareg a Rheoli Dwr ym Mhrifysgol Newcastle.

Mae cyflogwyr yn debygol o ffafrio ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith perthnasol, naill ai am dâl neu'n wirfoddol, sy'n dangos amrywiaeth o sgiliau hydroddaearegol a hanes llwyddiannus o gymhwysedd technegol.

Hyfforddiant

Gallech chi gael hyfforddiant yn y gweithle, mynychu cyrsiau byr a mynd i gynadleddau a seminarau. Mae rhai cyflogwyr yn rhoi cyfle i hydro-ddaearegwyr gwblhau cymhwyster ôl-radd wrth weithio.

Mae Cymdeithas y Daearegwyr yn cynnal cynllun datblygiad proffesiynol parhaus.

Camu ymlaen yn eich Swydd

Gallech chi gael dyrchafiad i swydd uwch neu swydd reoli.

Fel arfer, os oes gennych chi radd neu gymhwyster cyfwerth mewn daeareg (neu mewn pwnc cysylltiedig), gallwch ddod yn Gymrawd y Gymdeithas Ddaearegol. Wedyn, ar ôl cael o leiaf bum mlynedd o brofiad perthnasol, gallwch wneud cais am statws Daearegwr Siartredig (CGeol). Gallwch hefyd ennill statws Gwyddonydd Siartredig (CSci) drwy'r Gymdeithas.

Gall hydro-ddaearegwyr profiadol ddod yn ymgynghorwyr hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn daeareg, y gofynion sylfaenol arferol yw:

 • 2/3 lefel A, gan gynnwys o leiaf un pwnc gwyddoniaeth, Mathemateg neu Ddaeareg. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Daearyddiaeth fel pwnc gwyddoniaeth.
 • TGAU gradd C ac uwch yn eich pynciau lefel A.
 • 2/3 TGAU arall gradd C ac uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg yn aml.

Y dewisiadau amgen i TGAU gwyddoniaeth ar wahân (Bioleg, Cemeg a Ffiseg) yw:

 • Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol, neu
 • Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Gymhwysol Ychwanegol.

Mae dewisiadau amgen i lefelau A yn cynnwys:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn cwrs gradd, gallech chi ddechrau cwrs o'r fath ar ôl cwblhau cwrs Mynediad, fel Mynediad i Wyddoniaeth. Nid oes angen unrhyw gymwysterau i gael lle ar gwrs Mynediad fel arfer, ond dylech chi gadarnhau hyn â darparwr y cwrs.

Mae blwyddyn sylfaen cyn cychwyn gradd mewn gwyddoniaeth ar gael mewn rhai prifysgolion a cholegauaddysg uwch ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt y lefelau A mewn gwyddoniaeth sydd eu hangen fel arfer i gael lle ar y cwrs.

Mae Birkbeck, Prifysgol Llundain yn cynnig cyrsiau gradd ac ôl-radd mewn daeareg a gwyddorau'r ddaear ar sail hyblyg: rhan-amser (gyda'r nos) neu ddysgu o bell.

Mae nifer o brifysgolion eraill yn cynnig graddau rhan-amser mewn daeareg a gwyddor y Ddaear.

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig gradd mewn Geowyddorau a gradd i raddedigion mewn Gwyddor y Ddaear, drwy ddysgu o bell.

Mae Prifysgol Newcastle yn cynnig gradd MSc mewn Hydroddaeareg Gymhwysol drwy ddysgu o bell/dysgu hyblyg. Mae Prifysgol Strathclyde a Phrifysgol Sheffield yn cynnig graddau MSc mewn hydroddaeareg drwy astudio'n rhan-amser.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer astudiaeth ac ymchwil ôl-radd ar gael, drwy brifysgolion, o Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Ystadegau

 • Mae 6% o bobl sy'n gweithio ym maes hydroddaeareg yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 14% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 8% o weithwyr cyflogedig yn weithwyr dros dro.

Gwybodaeth Bellach

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Natural Environment Research Council (NERC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1EU

Ffôn 01793 411500

Gwefan www.nerc.ac.uk

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

Geological Society

Cyfeiriad Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BG

Ffôn 020 7434 9944

Gwefan www.geolsoc.org.uk

Rockwatch

Cyfeiriad Rockwatch at the GA, Burlington House, Piccadilly London W1J 0DU

Ffôn 020 7734 5398

E-bost rockwatchatga@btinternet.com

Gwefan www.rockwatch.org.uk

myOilandGasCareer.com

Publisher: OPITO

E-bost myoilandgascareer@opito.com

Gwefan www.myoilandgascareer.com

OilCareers.com

Oil jobs

Ffôn 0207 997 7624

Gwefan www.oilcareers.com

Oilandgaspeople.com

Gwefan www.oilandgaspeople.com

British Geological Survey (BGS)

Cyfeiriad Keyworth, Nottingham NG12 5GG

Ffôn 0115 9363143

E-bost enquiries@bgs.ac.uk

Gwefan www.bgs.ac.uk

Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology (QJEGH)

Publisher: Geological Society

Gwefan www.geolsoc.org.uk/qjegh

The Hydrographic Society (THS UK)

Cyfeiriad PO Box 103, Plymouth PL4 7YP

E-bost helen@ths.org.uk

Gwefan www.ths.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English