Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae pedwar o bobl yn eistedd wrth fwrdd mawr. Mae gan bob un amryw o ffolderi a dalenni o bapur o'u blaenau.

  Mae cyfarfodydd tîm rheolaidd yn cael eu cynnal i drafod cynnydd y gwaith.

 • Mae tri o bobl yn eistedd mewn cadeiriau, yn edrych ar ddalenni o bapur. Mae menyw'n eistedd ar y llawr, yn dal stribedi o gerdyn melyn.

  Rhoi cynnig ar gêm addysg iechyd newydd cyn ei defnyddio mewn ysgolion lleol.

 • Mae dau ddyn a menyw'n eistedd mewn seminar hyfforddi.

  Seminar hyfforddi.

 • Mae tair menyw'n edrych ar ddarnau o gerdyn melyn a glas sydd wedi'u gosod ar y llawr.

  Gweithgaredd addysg iechyd yn cael ei ddefnyddio mewn canolfan gymunedol.

 • Mae grwp o bobl yn penlinio ar y llawr, mewn dwy linell syth. Rhyngddyn nhw, mae llinynnau coch a du wedi'u trefnu ar y llawr.

  Mae'r ymarferwyr hybu iechyd hyn yn cynllunio strategaeth ar gyfer yr ardal leol. Maen nhw wedi ysgrifennu syniadau ac adnoddau ar y darnau o bapur a defnyddio llinyn lliw i'w cysylltu â'i gilydd.

 • Ymarferydd Hybu Iechyd

Ymarferydd Hybu Iechyd

Cyflwyniad

Fel Ymarferydd Hybu Iechyd, byddwch yn addysgu pobl yn eich ardal leol am y pwysigrwydd o edrych ar ôl eu hiechyd. Efallai y byddwch yn eu helpu i wneud ymarfer corff, dilyn deiet iachus neu roi'r gorau i ysmygu.

Adwaenir hefyd fel

 • Arbenigwr Addysg Iechyd
 • Arbenigwr, Hybu Iechyd
 • Maethegydd Iechyd y Cyhoedd
 • Uwch Ymarferydd Gwella Iechyd
 • Ymarferydd Diogelu Iechyd
 • Cydlynydd Beichiogrwydd yn yr Arddegau
 • Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu
 • Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Ymarferydd Hybu Iechyd, byddwch yn helpu i hybu iechyd a lles yn eich ardal leol. Gall fod yn rhaid i chi ymchwilio data ynglyn ag anghydraddoldebau iechyd yn eich ardal a’i gymharu â chyfartaleddau cenedlaethol. Gall hyn roi’r dystiolaeth i chi fod angen i chi wneud rhywbeth yn eich ardal leol i wella iechyd. Hefyd, bydd angen i chi benderfynu ar y ffyrdd gorau o gael gwybodaeth am iechyd yn eich cymuned. Er enghraifft, efallai y byddwch yn dylunio arolygon a holiaduron er mwyn darganfod mwy ynglyn ag ymwybyddiaeth pobl o iechyd, neu eu harferion diet ac ymarfer corff a'u hymddygiad. Hefyd, byddwch yn siarad â Rheolwyr ac Ymarferwyr Iechyd lleol, sefydliadau a chyflogwyr cymunedol a’r sector gwirfoddol. Byddwch yn darllen yr adroddiadau ac yn edrych ar ystadegau er mwyn ehangu eich gwybodaeth am iechyd yr ardal leol ac unrhyw wybodaeth gysylltiedig ynglyn ag anghydraddoldebau iechyd. Mae gan rai cymunedau broblemau penodol, fel cyfradd uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o bobl yn dioddef o glefyd y galon. Mae’n bosibl mai’r rheswm am hyn yw diffyg ymwybyddiaeth ynghylch diet ac ymarfer corff, neu brinder ffrwythau a llysiau ffres. Wedyn, rhaid i chi gynllunio’r ffordd orau o fynd i’r afael â’r broblem a dewis grwpiau targed o fewn y gymuned sy’n wynebu’r perygl mwyaf. Bydd cynllunio gweithgareddau hybu iechyd yn Lloegr yn golygu gweithio gyda sefydliadau fel:

 • awdurdodau lleol
 • y GIG
 • practis meddygon teulu
 • busnesau
 • ysgolion
 • grwpiau cymunedol
 • sefydliadau gwirfoddol
Hefyd, bydd yn golygu deall a gweithio ar draws wahanol leoliadau. Mae Ymarferwyr Hybu Iechyd yn ymwneud â meysydd fel tai, addysg, trafnidiaeth a’r amgylchedd, pob un yn cael effaith ar ein hiechyd. Byddwch yn gweithio mewn meysydd iechyd penodol, yn cynnwys:
 • iechyd meddwl
 • iechyd rhywiol
 • cyffuriau ac alcohol
 • ysmygu
 • iechyd plant
 • iechyd pobl hyn
Gallai fod gennych rôl fwy cyffredinol. Er enghraifft, efallai y bydd Ymarferydd Hybu Iechyd ym maes iechyd rhywiol yn ymweld ag ysgolion a grwpiau ieuenctid er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion fel beichiogrwydd yn yr arddegau, neu HIV/AIDS a chlefydau eraill sy’n cael eu trosglwyddo’n rhywiol. Fel rhan o ymgyrch iechyd meddwl, mae’n bosibl y byddwch yn gweithio gydag ysgolion i ddatblygu polisïau effeithiol ar gyfer ymdrin â bwlio (a allai gael effaith ar iechyd meddwl am ei fod yn gallu arwain at iselder neu byliau o banig, er enghraifft). Hefyd, byddwch yn ymwybodol o gynlluniau cenedlaethol a sut i ddatblygu’r rhain mewn ysgolion er mwyn atal problemau. Mae hybu iechyd yn ymwneud â galluogi unigolion i feithrin y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau iach. 'Meithrin gallu' yw'r enw ar y broses o helpu i gynyddu gallu unigolion a chymunedau i wneud dewisiadau iach. Yn ogystal â chysylltiad uniongyrchol â’r cyhoedd, byddwch yn cynghori ac yn hyfforddi eraill i gyflwyno addysg iechyd, yn cynnwys meddygon teulu, Ymwelwyr Iechyd, Gweithwyr Cymdeithasol ac Athrawon. Fel arfer, mae’n rhaid i Ymarferwyr Hybu Iechyd deithio ledled yr ardal leol. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ymarferydd Hybu Iechyd, byddwch angen:

 • brwdfrydedd a hunanysgogiad
 • y gallu i gyfathrebu â phobl o lawer o gefndiroedd gwahanol
 • dealltwriaeth o anghenion grwpiau gwahanol mewn cymunedau lleol
 • gwybodaeth ynglyn â gwaith Ymddiriedolaethau’r GIG yn lleol, awdurdodau lleol, meddygon teulu, ac amryw o grwpiau gwirfoddol a chymunedol
 • sgiliau ymchwilio i allu nodi anghenion a gosod blaenoriaethau ar gyfer rhaglenni iechyd
 • sgiliau gweinyddol a sgiliau rheoli prosiectau, er enghraifft, er mwyn trefnu ymgyrchoedd a digwyddiadau
 • sgiliau creadigol ac ysgrifenedig er mwyn cynhyrchu taflenni, tudalennau gwe a deunydd hyrwyddo arall

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol o fewn bandiau cyflog pendant, yn ôl eu sgiliau a’u cyfrifoldebau. Dyma’r cyfraddau cyflog yn fras.

 • Cychwynnol - Band 5: £24,414 - £30,112
 • Gyda phrofiad - Band 6: £30,401 - £37,267
 • Uwch Ymarferwyr Hybu Iechyd - Band 7: £37,570 - £43,772
Oriau gwaith Fel arfer, byddwch yn gweithio 37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd gofyn i chi dechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr a gwaith ar benwythnosau, yn enwedig pan fydd angen mynychu neu drefnu digwyddiadau arbennig. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys Ymddiriedolaethau’r GIG, awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol. Mae cyfleoedd i Ymarferwyr Hybu Iechyd i’w cael gan gyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar wefan swyddi’r GIG, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau awdurdodau lleol, a byrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Fel arfer, i ddod yn Ymarferydd Hybu Iechyd, byddwch angen bod yn raddedig. Mae’n bosibl mynd i mewn i’r maes hefyd drwy gwblhau gradd sylfaen sy’n gysylltiedig ag iechyd. Yn aml, ni fydd cyflogwyr yn nodi pynciau gradd penodol, ond mae meysydd perthnasol yn cynnwys:

 • hybu iechyd
 • gwyddor gymdeithasol
 • gwyddorau bwyd a maetheg
 • seicoleg
 • gwyddorau biolegol
Mae’n bosibl mynd i mewn i’r maes hefyd gyda chymhwyster proffesiynol mewn maes perthnasol, er enghraifft nyrsio, gwasanaethau ymwelydd iechyd, dysgu, gwaith cymdeithasol neu gymunedol, neu feddygaeth. Yn gyffredinol, bydd cyflogwyr yn chwilio am rywun sydd wedi meithrin sgiliau a gwybodaeth drwy o leiaf rywfaint o brofiad o Hybu Iechyd neu waith cysylltiedig. Gallai hyn gynnwys profiad gwirfoddoli. Rydych yn debygol o fod angen cymhwyster ôl-raddedig ar gyfer swyddi sy’n cynnwys cyfrifoldeb dros brosiectau neu aelodau eraill o staff, neu swyddi sy’n cynnwys gwaith mwy strategol. Mae’n bosibl y byddwch angen cymhwyster ôl-raddedig i fynd i mewn i swyddi eraill.Camu ymlaen yn eich swydd Fel arfer, byddwch yn cael eich annog i gwblhau cymhwyster ôl-raddedig ym maes hybu iechyd, er enghraifft, ar ôl gweithio mewn swydd am flwyddyn. Gallech gamu ymlaen i rôl rheoli. Gallech hefyd arbenigo mewn maes penodol o hybu iechyd. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae swyddi sy’n cynnwys gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed yn cael eu heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny. Profiad Gwaith Mae profiad blaenorol mewn meysydd fel addysgu, seicoleg, y GIC, gwaith cymdeithasol neu gymunedol, yn hynod ddefnyddiol i'r yrfa yma.

Cymwysterau

Yn aml, ni fydd cyflogwyr yn nodi pynciau gradd penodol:

 • hybu iechyd
 • gwyddorau cymdeithasol
 • gwyddorau biolegol a maetheg
 • gwyddorau biolegol
 • addysg
 • nyrsio
 • gwaith cymdeithasol a gwaith cymunedol

Mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gradd yn amrywio yn dibynnu ar y brifysgol a’r pwnc. Yn gyffredinol, y gofynion sylfaenol arferol yw:

 • 2/3 lefel A.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau lefel A.
 • 2/3 TGAU pellach gradd C/4 neu uwch.

Yn lle lefelau A, ystyrir hefyd:

 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau’n amrywio, felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus.

Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen cymhwyster ôl-raddedig arnoch ym maes hybu iechyd hefyd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae meysydd fel dysgu, seicoleg, y gwasanaeth iechyd, gwaith cymunedol neu gymdeithasol yn cynnig profiad perthnasol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar gwrs gradd perthnasol, mae’n bosibl y gallwch ddechrau ar gwrs gradd wedi i chi gwblhau cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol, er enghraifft, Mynediad i Wyddoniaeth. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Ystadegau

 • Mae 32% o’r bobl sy’n gweithio fel ymarferwyr hybu iechyd yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 32% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 8% o weithwyr cyflogedig yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

A Guide to Careers in Sport and Exercise Sciences

Publisher: British Association of Sport and Exercise Sciences

Gwefan www.bases.org.uk/write/documents/BASES%20Career%20Guide%20revised%20edition%20Jan%202010.pdf

Royal Society for Public Health (RSPH)

Cyfeiriad John Snow House, 59 Mansell Street, London E1 8AN

Ffôn 020 7265 7300

Gwefan www.rsph.org.uk

Health Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Woodburn House, Canaan Lane, Edinburgh EH10 4SG

Ffôn 0131 5365500

E-bost nhs.healthscotland-generalenquiries@nhs.net

Gwefan www.healthscotland.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English