Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd crwn, yn darllen llyfr trwchus ac yn gwneud nodiadau. Y tu ôl iddo, mae rhesi o silffoedd o'r llawr i'r nenfwd, yn llawn gwahanol ffolderi a ffeiliau.

  Mae'n bwysig iawn i gynghorwyr diogelwch fod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth newydd.

 • Mae dyn yn eistedd yn ymyl gweithfan mewn swyddfa, gyda dyn arall yn sefyll yn ei ymyl. Mae'r weithfan a'r silff gyfagos wedi'u gorchuddio gyda phob math o ddogfennau papur, poteli sy'n llawn hylifau lliw, ffonau ac eitemau swyddfa. Mae'r ddau ddyn yn siarad ac mae un ohonyn nhw'n ysgrifennu mewn ffolder.

  Gwneud yn siwr bod gweithiwr cyflogedig yn y swyddfa arbrofi colur yn dilyn gweithdrefnau diogelwch.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg sydd wedi'i gosod yn erbyn wal. Mae'n defnyddio ffôn ac yn ysgrifennu ar un o'r dogfennau papur o'i flaen.

  Gwneud y trefniadau ar gyfer cwrs iechyd a diogelwch.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yng nghornel swyddfa. Mae'n defnyddio cyfrifiadur. Mae gwahanol ddogfennau papur a ffolderi ar y ddesg.

  Cadw cofnod o ddamweiniau ac achosion damweiniau.

 • Cynghorydd Diogelwch

Cynghorydd Iechyd a Diogelwch

Cyflwyniad

Mae cynghorwyr diogelwch yn gyfrifol am godi proffil iechyd a diogelwch mewn sefydliadau, fel busnesau, ffatrïoedd, lleoliadau cerddoriaeth, neu feysydd chwaraeon. Maen nhw'n sicrhau bod amgylchedd gweithio iach a diogel yn bodoli ar gyfer yr holl weithwyr a gwylwyr.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Iechyd a Diogelwch
 • Swyddog Diogelwch Galwedigaethol
 • Cydlynydd Iechyd a Diogelwch

Gweithgareddau Gwaith

Mae Cynghorwyr Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am godi proffil iechyd a diogelwch mewn sefydliadau, fel busnesau, ffatrïoedd, lleoliadau cerddoriaeth, neu feysydd chwaraeon. Byddwch yn sicrhau bod amgylchedd gweithio iach a diogel yn bodoli i'r holl weithwyr a gwylwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gyda Rheolwyr, staff ar bob lefel, undebau llafur, grwpiau diogelwch, Arolygwyr Iechyd a Diogelwch ac Arbenigwyr Iechyd yr Amgylchedd, er mwyn sicrhau bod arferion yn y gweithle yn ddiogel ac yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Mae Cynghorwyr Iechyd a Diogelwch yn ymweld â safleoedd eu sefydliad yn rheolaidd, er mwyn dod yn gyfarwydd â'r gwaith sy'n cael ei wneud ac er mwyn asesu safonau diogelwch cyfredol. Byddwch yn cynnal archwiliadau rheolaidd ac asesiadau risg, gan ddarparu adroddiadau rheolaidd ar ddiogelwch i Reolwyr; yna, byddwch yn gweithio gyda'ch gilydd i osod blaenoriaethau ar gyfer gwneud gwelliannau. Mae Cynghorwyr yn sicrhau bod gweithwyr yn dilyn gweithdrefnau diogelwch, ac yn annog arferion iechyd a diogelwch da. Byddwch yn nodi peryglon i iechyd fel:

 • cyfarpar wedi’i gynllunio’n wael
 • goleuo annigonol
 • lefelau uchel o fygdarthau
 • llwch
 • swn
 • ddeunydd gwenwynig nad yw’n cael ei storio'n ddiogel
Byddwch hefyd yn helpu i gynnal ymchwiliadau i ddamweiniau, er enghraifft, drwy dynnu lluniau a gwneud mesuriadau, a holi tystion. Byddwch yn cadw cofnodion ac ystadegau sy’n ymwneud â damweiniau a’r hyn sy’n eu hachosi, ac yn ysgrifennu adroddiadau, gan roi cyngor i Reolwyr a staff ar sut i osgoi damweiniau yn y dyfodol. Mae'n bwysig bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch newydd a'u bod yn deall yr effaith y gallai hyn ei chael ar bolisïau'r cwmni. Byddech yn mynychu cyrsiau hyfforddi byr ar bob agwedd ar iechyd a diogelwch. Mae llawer o Gynghorwyr Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal cyrsiau hyfforddiant diogelwch ar gyfer Rheolwyr a gweithwyr, er enghraifft, ar weithdrefnau codi pethau'n ddiogel neu atal tân. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Gynghorydd Iechyd a Diogelwch, byddwch angen:

 • ymrwymo i warchod a gwella iechyd a diogelwch yn y gweithle
 • cyfuno gwybodaeth dechnegol a gwyddonol â phenderfyniad a thrylwyredd
 • rhoi sylw i fanylion
 • gweithio'n dda ar eich pen eich hun ac mewn tîm
 • ymdopi'n dda o dan bwysau, gan ymateb yn gyflym i argyfyngau
 • gwneud penderfyniadau a blaenoriaethu tasgau
 • bod yn hyblyg a gallu addasu
Efallai y byddwch angen trwydded yrru os yw eich gwaith yn galw am ymweld â gwahanol safleoedd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai isod.

 • Cyflog cychwynnol: £28,000 - £29,500
 • Gyda phrofiad: £33,000 - £37,000
 • Mae Uwch Gynghorwyr Iechyd a Diogelwch yn ennill £40,500 - £44,500
Oriau gwaith Mae Cynghorwyr Iechyd a Diogelwch fel arfer yn gweithio 37-40 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’n bosibl hefyd y bydd angen i chi weithio sifftiau, gweithio goramser, a bod ar gael i'w galw allan mewn argyfwng. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys sefydliadau gweddol fawr mewn diwydiant a masnach, yn ogystal ag yn y sector cyhoeddus, yn cynnwys awdurdodau lleol, y GIG a'r Gwasanaeth Sifil, er enghraifft. Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys prifysgolion a chymdeithasau tai. Mae cyfleoedd i'w cael ar gyfer Cynghorwyr Iechyd a Diogelwch mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd i'w cael i Gynghorwyr Iechyd a Diogelwch weithio yn hunangyflogedig ar eu liwt eu hunain. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar fyrddau swyddi a gwefannau cyflogwyr, mewn cylchgronau proffesiynol, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch) ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/health-and-safety/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae gan lawer o Gynghorwyr Iechyd a Diogelwch radd, MSc neu ddiploma ôl-raddedig mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol neu ddisgyblaeth gysylltiedig. Y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH) yw'r corff proffesiynol siartredig ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y maes hwn, ac mae cynghorwyr diogelwch fel arfer yn aelodau ohono.

Gallwch ddod yn aelod o'r IOSH fel Aelod Graddedig gyda’r canlynol, er enghraifft:

 • gradd, MSc neu ddiploma ôl-raddedig wedi’i achredu
 • diploma wedi’i achredu mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol gan y Bwrdd Arholi Cenedlaethol (NEBOSH) neu Gyngor Diogelwch Prydain
 • diploma NVQ mewn ymarfer iechyd a diogelwch galwedigaethol
Gweler gwefan IOSH am restr gyflawn o gyrsiau wedi’u hachredu. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Hyfforddiant Byddwch yn dilyn cynllun Datblygiad Proffesiynol Cychwynnol IOSH er mwyn datblygu portffolio o sgiliau perthnasol; ar ôl cael asesiad a datblygiad proffesiynol parhaus, byddwch wedyn yn cael eich derbyn yn Aelod Siartredig (CMIOSH) a’ch galw yn Ymarferydd Iechyd a Diogelwch Siartredig. Efallai y byddwch yn gallu gweithio tuag at dystysgrif NVQ lefel 3 mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol. Mae'r lefel hon o gymhwyster yn cael ei chydnabod ar lefel Aelod Technegydd IOSH ar gyfer rhai sydd â phrofiad o waith ym maes iechyd a diogelwch. Gallai hyn arwain at ddiploma NVQ mewn ymarfer iechyd a diogelwch galwedigaethol lefel 5. Camu ymlaen yn eich swydd Mae Cynghorwyr Iechyd a Diogelwch yn gallu camu ymlaen i swyddi Uwch a swyddi Rheolwyr yn eu sefydliadau. Mae rhai Cynghorwyr Iechyd a Diogelwch profiadol yn mynd yn hunangyflogedig. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes gwyddoniaeth, technoleg neu reoli yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael mynediad i gwrs gradd mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol (neu gwrs tebyg), y gofyniad arferol yw:

 • 2 lefel A yn cynnwys o leiaf un pwnc gwyddonol, technolegol neu fathemategol.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 5 pwnc yn cynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol.

Efallai y bydd tystysgrif y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH) yn ofynnol neu'n dderbyniol i gael lle ar rai cyrsiau.

Yn lle lefelau A, ystyrir hefyd:

 • cymhwyster lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Mynediad

Weithiau mae gan ymgeiswyr gefndir ym maes gwyddoniaeth, technoleg neu reoli.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar eich cwrs gradd dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee Mynediad i Wyddoniaeth) fod yn ffordd i mewn. Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda’r colegau unigol.

Efallai y bydd cymhwyster y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH) yn ofynnol neu'n dderbyniol i gael lle ar rai cyrsiau addysg uwch.

Cyrsiau ôl-raddedig

Efallai y bydd graddedigion mewn pynciau perthnasol yn gallu gwneud cwrs ôl-raddedig mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol neu reoli risg, ar sail amser llawn neu ran-amser.

Mae nifer fach o brifysgolion yn cynnig cymwysterau ôl-raddedig drwy drefniadau dysgu o bell. Ewch i wefan y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol i weld pa gyrsiau sydd wedi’u hachredu ar hyn o bryd.

Ystadegau

 • Mae 14% o gynghorwyr diogelwch yn hunangyflogedig.
 • Mae 24% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 21% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 4% o'r gweithwyr cyflogedig yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu’r cyhoedd drwy gadw safonau'n uchel yn eu meysydd proffesiwn.

Y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

British Safety Council

Cyfeiriad 70 Chancellors Road, London W6 9RS

Ffôn 020 8741 1231

E-bost info@britsafe.org

Gwefan www.britsafe.org

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

Cyfeiriad The Grange, Highfield Drive, Wigston, Leicester LE18 1NN

Ffôn 0116 2573100

E-bost reception@iosh.co.uk

Gwefan www.iosh.co.uk

Health and Safety Executive (HSE)

Gwefan www.hse.gov.uk

Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)

Cyfeiriad RoSPA House, 28 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham B15 1RP

Ffôn 0121 2482000

E-bost help@rospa.com

Gwefan www.rospa.com

Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 43 Discovery Terrace, Heriot-Watt University Research Park, Edinburgh EH14 4AP

Ffôn 0131 4499379

E-bost help@rospa.com

Gwefan www.rospa.com

Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nella House, 4 Dargan Crescent, Dargan Wholesale Park, Belfast BT3 9JP

Ffôn 028 9050 1160

E-bost help@rospa.com

Gwefan www.rospa.com

Safety & Health Practitioner (SHP)

Publisher: Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

Gwefan www.shponline.co.uk

Safety Management Magazine

Publisher: British Safety Council

E-bost customer.service@britsafe.org

Gwefan www.britsafe.org/products/safety-management-magazine

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English