Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn a menyw'n sefyll o flaen poster sy'n dangos rheolau iechyd a diogelwch. Maent yn siarad â'i gilydd.

  Mae arolygwyr iechyd a diogelwch yn ymweld â gweithleoedd i wneud yn siwr bod pobl yn dilyn y rheolau iechyd a diogelwch.

 • Mae dyn a menyw'n sefyll mewn ystafell rhwng silffoedd o'r llawr i'r nenfwd sy'n llawn ffeiliau a dogfennau. Maen nhw'n edrych ar daflen wedi'i hargraffu.

  Gwirio ardal lle mae angen i aelodau staff ddefnyddio ysgol fach.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn siarad ar y ffôn. Mae'n edrych ar rywbeth ar sgrin cyfrifiadur.

  Ateb cwestiwn gan gyflogwr ar y ffôn.

 • Mae dyn a menyw'n eistedd yn ymyl ei gilydd wrth ddesgiau mewn swyddfa. Maen nhw'n edrych ar rywbeth mewn llyfr.

  Gwirio rhai rheoliadau diogelwch gyda chydweithiwr.

 • Mae dyn a menyw'n cerdded tuag at geir mewn maes parcio y tu allan i adeilad. Mae'r dyn yn gwisgo gwasgod lachar felen. Maen nhw'n siarad â'i gilydd.

  Mynd gyda chydweithiwr i gynnal archwiliad.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae ganddo ddogfen bapur ar y ddesg o'i flaen.

  Ysgrifennu adroddiad ar ôl archwiliad.

 • Arolygydd Iechyd a Diogelwch

Archwilydd Iechyd a Diogelwch

Cyflwyniad

Mae arolygwyr iechyd a diogelwch yn ymdrin ag iechyd a diogelwch yn y gweithle. Maen nhw'n archwilio nifer o wahanol fathau o weithleoedd; maen nhw'n gweithio gyda chyflogwyr, gan ddarparu cyngor ac arweiniad er mwyn lleihau risg. Mae arolygwyr hefyd yn ymchwilio i ddamweiniau sy'n digwydd yn y gwaith ac yn gorfodi'r gyfraith. Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac awdurdodau lleol sy'n cyflogi'r rhan fwyaf o arolygwyr iechyd a diogelwch.

Adwaenir hefyd fel

 • Arolygydd Diogelwch

Fideo - Kirstie: Arolygydd Iechyd a Diogelwch

Gweithgareddau Gwaith

Fel Arolygwr Iechyd a Diogelwch, byddwch yn ymweld â gweithleoedd i sicrhau bod cyflogwyr yn cynnal safonau iechyd a diogelwch cyfreithiol a bod pobl yn dilyn rheolau iechyd a diogelwch. Eich gwaith yw diogelu gweithwyr a'r cyhoedd rhag peryglon, a gwella safonau iechyd a diogelwch. Mae llawer yn arbenigo mewn un math o ddiwydiant.

Gall arolygwyr wneud ymweliadau fel mater o drefn, pan fyddwch yn cysylltu â'r sefydliad ymlaen llaw, neu byddwch yn ymweld yn annisgwyl i wneud archwiliadau ar hap.

Mae Arolygwyr yn archwilio’r gweithle yn drylwyr, er enghraifft, drwy archwilio cyfarpar, cemegau a allai fod yn niweidiol, a'r ffordd mae pobl yn gweithio o fewn y sefydliad. Byddwch yn sicrhau bod polisi iechyd a diogelwch clir yno, ac yn trafod y mater â'r gweithwyr.

Er enghraifft, efallai y byddwch yn darganfod nad yw gweithwyr yn cael eu diogelu’n ddigonol rhag lefelau uchel o swn neu fygdarthau. Efallai y byddwch yn darganfod nad yw’n hawdd cyrraedd allanfeydd tân, nad yw deunydd gwenwynig yn cael ei storio’n ddiogel, neu fod mwy o risg i weithwyr syrthio o uchder.

Efallai y byddwch yn darganfod nad oes digon o reiliau llaw diogelwch, neu nad oes gweithdrefn briodol ar gyfer codi eitemau trwm, neu fod pobl yn gweithio mewn man lle mae cerbydau yn bacio, er enghraifft.

Mewn achosion eraill, efallai y byddwch yn gweld bod gweithwyr sy'n defnyddio peiriannau yn torri corneli er mwyn gorffen eu gwaith yn gynt, a ddim yn dilyn yr holl weithdrefnau diogelwch.

Mae'r Arolygwyr Iechyd a Diogelwch sy'n gweithio i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn teithio i amryw o weithleoedd, gan gynnwys:

 • ffatrïoedd
 • ffermydd
 • safleoedd adeiladu
 • ffeiriau
 • gweithfeydd nwy ac olew ar y môr
 • ysgolion
 • ysbytai
 • gweithfeydd niwclear

Mae llefydd fel swyddfeydd, siopau, warysau, gwestai, bwytai a chyfleusterau hamdden yn cael eu harolygu gan awdurdodau lleol, yn aml gan swyddogion iechyd yr amgylchedd. Mae gan rai awdurdodau eu harolygwyr iechyd a diogelwch eu hunain.

Yn ystod ymweliad, efallai y byddwch yn penderfynu y gallai sefydliad wella iechyd a diogelwch ei weithwyr drwy wneud rhai newidiadau. Byddwch yn darparu cyngor ac arweiniad, ac yn dylanwadu ar gyflogwyr ac eraill i gymryd cyfrifoldeb dros leihau risg. Maen nhw hefyd yn annog cyflogwyr i ddarparu hyfforddiant diogelwch.

Byddwch yn rhoi cyngor ar sut i newid cynllun y gweithle, neu ar fanteision cael eitem newydd o gyfarpar diogelwch. Efallai y bydd rhaid i chi berswadio Rheolwyr neu Berchnogion i weithredu'r newidiadau hyn.

Os yw'r tor-cyfraith yn fwy difrifol, byddwch yn gallu cyflwyno hysbysiad gwella, sy'n rhoi tair wythnos o leiaf i'r sefydliad wneud y newidiadau angenrheidiol.

Weithiau, byddwch yn ymweld â gweithle ar ôl damweiniau neu i ymchwilio i gwynion. Os oes damwain wedi bod, byddwch yn casglu gwybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd. Fel arfer, byddwch yn tynnu lluniau a gwneud mesuriadau, ac yn holi'r bobl sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad.

Weithiau, byddwch yn gweld bod perygl o anaf personol difrifol. Yn yr achos hwn, gallwch gyhoeddi hysbysiad gwahardd i atal yr arfer peryglus ar unwaith. Os nad yw'r cyflogwr yn gwneud y newidiadau, yr unig ddewis sydd ar ôl i chi yw mynd â'r mater i'r llys. Gall arolygwyr fod yn dystion mewn Llysoedd Ynadon (Llysoedd Barn yn yr Alban) ac mewn tribiwnlysoedd cyflogaeth.

Mae Arolygwyr Iechyd a Diogelwch hefyd yn treulio amser yn y swyddfa. Byddwch yn delio ag ymholiadau dros y ffôn ac yn ymgynghori â chydweithwyr ynghylch unrhyw broblemau maen nhw wedi’u cael.

Byddwch hefyd yn ysgrifennu adroddiadau ar eich ymweliadau. Mae'r adroddiadau hyn yn disgrifio'r hyn yr ydych wedi’i ddarganfod a'r awgrymiadau a wnaethoch er mwyn gwella.

Mae angen i arolygwyr ddeall deddfwriaeth iechyd a diogelwch a phrosesau diwydiannol, felly byddwch yn darllen deunydd technegol er mwyn sicrhau fod y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau gennych.

Mae rhai yn treulio llawer o'u hamser yn yr awyr agored. Mae angen i Arolygwyr sy'n gweithio mewn rhai sectorau wisgo dillad amddiffynnol wrth ymweld â safleoedd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Arolygydd Iechyd a Diogelwch, byddwch angen:

 • dealltwriaeth o wybodaeth gymhleth a gallu i ffurfio barn wrthrychol a chytbwys yn seiliedig ar yr holl ffeithiau sydd ar gael
 • rhoi sylw i fanylion bob amser; bydd angen i chi hefyd fod yn sylwgar
 • esbonio rheoliadau iechyd a diogelwch yn ofalus ac yn glir
 • delio â sefyllfaoedd anodd pan fydd pobl yn ddig neu'n ofidus
 • gweithredu'r gyfraith yn gadarn ac yn deg, yn cynnwys wrth erlyn cyflogwyr
 • cyflwyno dadl resymegol, drylwyr
 • cynllunio a blaenoriaethu llwyth achosion
 • gweithio'n bwyllog o dan bwysau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £28,000 - £29,500
 • Gyda phrofiad: £33,000 - £36,500
 • Mae Uwch Arolygwyr Iechyd a Diogelwch yn ennill £40,500 - £44,500

Oriau gwaith

Mae Arolygwyr Iechyd a Diogelwch fel arfer yn gweithio 42 awr yr wythnos. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i chi weithio oriau hirach, ac ar benwythnosau o bryd i'w gilydd. Efallai y bydd oriau gweithio hyblyg ar gael.

Ble allwn i weithio?

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cyflogi nifer o Arolygwyr Iechyd a Diogelwch. Mae'n rhaid i chi fod yn barod i newid lleoliad ar wahanol adegau yn ystod eich gyrfa i weithio mewn rhan arall o'r wlad.

Mae awdurdodau lleol hefyd yn cyflogi Arolygwyr Iechyd a Diogelwch.

Mae cyfleoedd i Arolygwyr Iechyd a Diogelwch i’w cael yn swyddfeydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac awdurdodau lleol mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Arolygwyr Iechyd a Diogelwch profiadol weithio fel ymgynghorwyr ar sail hunangyflogedig.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar wefannau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac LGJobs, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch) a’r Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) fel arfer yn disgwyl i ymgeiswyr fod â gradd neu gymhwyster cyfatebol. Fodd bynnag, efallai y byddan nhw'n ystyried ceisiadau gan bobl heb radd (neu gymhwyster cyfatebol), os oes gyda chi gymwyseddau perthnasol a’u bod yn gallu dangos y galluoedd deallusol sydd eu hangen, er enghraifft, drwy ddysgu seiliedig ar waith neu gymwysterau academaidd/proffesiynol eraill.

Dylai ymgeiswyr fod yn ddinasyddion y DU, dinasyddion y Gymanwlad, gwladolion yr UE neu allu bodloni amodau cenedligrwydd penodol eraill. Mae rhai swyddi yn gofyn am gliriad diogelwch. Os oes swyddi dan hyfforddiant ar gael gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, maen nhw'n cael eu hysbysebu ar y wefan ar amser penodol o'r flwyddyn, gyda dyddiad bras yn cael ei gyhoeddi ymlaen llaw. Mae rhai yn arbenigo mewn un maes, er enghraifft, gweithrediadau ar y môr, archwiliadau trydanol neu archwiliadau peirianneg fecanyddol. Fel arfer bydd angen gradd berthnasol a/neu gymhwyster proffesiynol ar gyfer y swyddi hyn. Mae ymgeiswyr yn cwblhau ffurflen gais ar-lein, profion crebwyll ar-lein, a phrofion rhesymu rhifiadol a mecanyddol. Mae'r rhai sy'n cyrraedd y safon ofynnol yn mynychu digwyddiadau asesu, sy'n cynnwys cyfweliad seiliedig ar gymhwysedd, profion pellach ac ymarfer trafod mewn grwp. Ffordd wych i fynd mewn i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaeth', am ragor o fanylion. Hyfforddiant Rhaid i weithwyr dan hyfforddiant weithio tuag at ddiploma ôl-raddedig mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol rheoleiddiol, dros eu pedair blynedd gyntaf yn eu swydd. Mae'r diploma yn cwmpasu:

 • materion cyfreithiol a gorfodi
 • asesu diogelwch a risg
 • iechyd a hylendid galwedigaethol
 • sgiliau ymwybyddiaeth busnes, pobl a dylanwadu
Mae gweithwyr dan hyfforddiant hefyd yn cael hyfforddiant yn y gwaith a byddan nhw'n dechrau ymweld â gweithleoedd ar eu pennau eu hunain ar ôl yr ychydig fisoedd cyntaf. Maen nhw hefyd yn mynd ar gyrsiau hyfforddi preswyl. Bydd Arolygwyr Iechyd a Diogelwch sy'n gweithio i awdurdodau lleol yn cael hyfforddiant tebyg. Camu ymlaen Mae Arolygwyr Iechyd a Diogelwch yn gallu camu ymlaen i swyddi uwch a swyddi rheoli yn eu sefydliad. Profiad Gwaith Weithiau mae gan ymgeiswyr gefndir mewn peirianneg, technoleg neu mewn maes penodol, gyda chyfrifoldeb am iechyd a diogelwch. Byddai hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 pwnc arall
Yn dibynnu ar y pwnc, rydych yn debygol o fod angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg a mathemateg. Mae dewisiadau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau lefel 3 BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus. Bydd angen trwydded yrru lawn a dilys arnoch. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Mynediad

Weithiau bydd gan ymgeiswyr gefndir mewn peirianneg, technoleg neu mewn maes gwyddonol, gyda chyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch.

Fel arall, mae cymhwyster proffesiynol perthnasol arall, er enghraifft, mewn hylendid galwedigaethol, yn gallu arwain at waith ym maes iechyd a diogelwch.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar eich cwrs gradd dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, er enghraifft, Mynediad i Wyddoniaeth, sy’n arwain at gwrs gradd mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol, neu bwnc cysylltiedig, fod yn ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi’u llunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda’r colegau unigol.

Cyrsiau ôl-raddedig

Efallai y bydd graddedigion mewn pynciau perthnasol yn gallu dilyn cwrs ôl-raddedig mewn iechyd a diogelwch galwedigaethol neu reoli risg ar sail amser llawn neu’n rhan-amser.

Mae ychydig o brifysgolion yn cynnig graddau ôl-raddedig drwy drefniadau dysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 14% o arolygwyr iechyd a diogelwch yn hunangyflogedig.
 • Mae 24% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 21% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 4% o'r gweithwyr cyflogedig yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Civil Service Jobs

Gwefan www.civilservice.gov.uk/jobs

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

Royal Society for Public Health (RSPH)

Cyfeiriad John Snow House, 59 Mansell Street, London E1 8AN

Ffôn 020 7265 7300

Gwefan www.rsph.org.uk

British Safety Council

Cyfeiriad 70 Chancellors Road, London W6 9RS

Ffôn 020 8741 1231

E-bost info@britsafe.org

Gwefan www.britsafe.org

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

Cyfeiriad The Grange, Highfield Drive, Wigston, Leicester LE18 1NN

Ffôn 0116 2573100

E-bost reception@iosh.co.uk

Gwefan www.iosh.co.uk

Health and Safety Executive (HSE)

Gwefan www.hse.gov.uk

Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)

Cyfeiriad RoSPA House, 28 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham B15 1RP

Ffôn 0121 2482000

E-bost help@rospa.com

Gwefan www.rospa.com

Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 43 Discovery Terrace, Heriot-Watt University Research Park, Edinburgh EH14 4AP

Ffôn 0131 4499379

E-bost help@rospa.com

Gwefan www.rospa.com

Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nella House, 4 Dargan Crescent, Dargan Wholesale Park, Belfast BT3 9JP

Ffôn 028 9050 1160

E-bost help@rospa.com

Gwefan www.rospa.com

Safety & Health Practitioner (SHP)

Publisher: Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

Gwefan www.shponline.co.uk

Safety Management Magazine

Publisher: British Safety Council

E-bost customer.service@britsafe.org

Gwefan www.britsafe.org/products/safety-management-magazine

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English