Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae car glas wedi'i barcio y tu allan i fflatiau.

  Mae rheolwr ystadau yn treulio'u hamser i mewn ac allan o'r swyddfa. Mae cwmni'r rheolwr ystadau yn rheoli'r gwaith o gynnal a chadw'r fflatiau hyn.

 • Mae dyn mewn siwt yn siarad ar ffôn symudol, mewn maes parcio.

  Ar ôl cyrraedd yr eiddo, mae'r rheolwr ystadau yn derbyn galwad gan y swyddfa.

 • Mae dyn mewn siwt yn siarad â dyn arall sy'n gwisgo trywsus byr a chrys-t. Maen nhw'n sefyll yn ymyl fan goch.

  Mae angen sgiliau cyfathrebu da ar reolwyr ystadau. Yma, mae'n siarad gyda chontractwr am y gwaith cynnal a chadw sydd angen ei wneud.

 • Mae dyn mewn siwt yn siarad â dyn arall sy'n gwisgo trywsus byr a chrys-t. Maen nhw'n sefyll yn ymyl gwrych.

  Egluro i'r contractwr faint o'r gwrych y dylid ei dorri.

 • Mae dyn mewn siwt yn ysgrifennu rhywbeth ar glipfwrdd. Mae'n sefyll o flaen gwrych.

  Yn ogystal â gofalu am wrychoedd, bydd angen i'r rheolwr ystadau hefyd gadw llygad ar bethau fel llwybrau cerdded a troedffyrdd.

 • Mae dyn mewn siwt yn dringo ysgol. Mae'r ysgol yn pwyso yn erbyn garejys.

  Rhaid archwilio pob man yn ofalus, hyd yn oed toeon garejus.

 • Rheolwr Ystadau

Rheolwr Ystadau

Cyflwyniad

Mae rheolwyr ystadau'n rheoli tir ac adeiladau. Bydd eu tasgau nodweddiadol yn cynnwys trefnu prydlesi neu gytundebau tenantiaeth, gwneud gwaith atgyweirio neu gynghori ar werthu a datblygu eiddo.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Tir
 • Syrfëwr - Ystadau
 • Rheolwr Ystâd Gwledig
 • Rheolwr Ystâd Fferm

Fideo - Stuart: Rheolwr Cefn Gwlad

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Ystadau, byddwch yn rheoli tir ac eiddo. Efallai y bydd hyn at ddibenion diwydiannol, masnachol, preswyl neu amaethyddol. Mae tasgau eraill yn cynnwys:

 • casglu rhent ar gyfer Landlordiaid preifat neu sefydliadau tirfeddiannol
 • trefnu prydlesi a chytundebau tenantiaeth
 • rhoi adeiladau diwydiannol ar osod
 • trefnu i eiddo gael eu cynnal a'u hatgyweirio
 • cynghori ar werthu a datblygu eiddo

Yn aml, mae Rheolwyr Ystadau sy'n gweithio i ymgynghoriaethau masnachol neu Ddatblygwyr Eiddo yn dilyn prosiect datblygu o'r dechrau i'r diwedd, o brynu'r tir i reoli'r cynllun gorffenedig o ddydd i ddydd.

Yn aml, mae awdurdodau lleol a sefydliadau sector preifat eraill yn eich cyflogi i reoli eu heiddo a feddiennir ac, mewn rhai achosion, eiddo a ddelir fel buddsoddiad sy'n cynhyrchu incwm.

Efallai y byddwch hefyd yn cynghori adrannau cynllunio ar gynlluniau datblygu eiddo mawr.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Ystadau, bydd angen:

 • bod yn weithwyr hyblyg sy'n gallu ymdopi â sefyllfaoedd sy'n newid
 • sgiliau cyfathrebu da a'r gallu i ddelio gydag amrywiaeth eang o bobl
 • lefel dda o rifedd
 • sgiliau cynllunio cryf
 • diddordeb mewn adeiladau a sut maen nhw'n cael eu hadeiladu
 • sgiliau TGCh da
 • gwybodaeth am ddeddfwriaeth yn ymwneud â landlordiaid a thenantiaid

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £25,000 - £27,500
 • Gyda phrofiad: £30,500 - £38,500
 • Mae Uwch Reolwyr Ystadau yn ennill £43,000 - £48,500
Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid i chi ddechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio dros y penwythnos o bryd i'w gilydd. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys llywodraeth leol a chanolog, cwmnïau datblygu, ymgynghoriaethau cynghori preifat a sefydliadau sy'n berchen ar eiddo fel manwerthwyr a bragdai. Gall awdurdodau lleol gyflogi Priswyr a Syrfewyr cymwys mewn adrannau cynllunio. Efallai byddwch yn gwneud sylwadau ar gynlluniau ac yn datblygu a rheoli eiddo ar gyfer awdurdodau lleol. Yn aml, mae Rheolwyr Ystadau sy'n gweithio i asiantaethau masnachol neu Ddatblygwyr Eiddo yn dilyn prosiect o'r dechrau i'r diwedd, o brynu'r tir i reoli'r eiddo o ddydd i ddydd. Mae yna gyfleoedd i Reolwyr Ystadau gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Paru Swyddi (Universal Jobmatch) ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/land-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gallwch chi gael cymhwyster proffesiynol trwy ddod yn aelod o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Fel arfer, byddwch chi'n gwneud hyn trwy ddilyn gradd achrededig. Mae cyrsiau addas yn cynnwys rheoli ystadau a rheoli tir. Efallai y cewch eich eithrio o rai arholiadau RICS os ydych chi wedi dilyn cwrs a achredir ganddo.

Os yw eich gradd mewn pwnc nad yw'n gysylltiedig â rheoli ystadau, gallwch chi ddilyn cwrs cyfnewid ôl-raddedig. Mae'r RICS yn cynhyrchu rhestr o gyrsiau addas. I gymhwyso fel syrfëwr siartredig, rhaid i'ch hyfforddiant gynnwys o leiaf ddwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol a chymwysterau proffesiynol.

Mae amryw o gyrsiau perthnasol eraill ar gael. Mae teitlau cyrsiau'n cynnwys:

 • Rheoli Eiddo Tirol
 • Rheoli Eiddo
 • Prisio Eiddo Gwledig.

Mae Prentisiaeth Uwch hefyd yn fan cychwyn da.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Yn dilyn y cyfnod addysg, byddwch chi'n derbyn hyfforddiant yn y gwaith.

I bobl sy'n dilyn y llwybr RICS, bydd angen i chi wneud o leiaf ddwy flynedd o ddysgu strwythuredig yn y gwaith. Mae aelodau llawn RICS yn cael statws siartredig. Dyma'r lefel cymhwyster uchaf mewn proffesiwn.

Profiad gwaith

Bydd gan rai newydd-ddyfodiaid brofiad perthnasol ym maes tai. Byddai profiad blaenorol ym maes eiddo yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gall rheolwyr profiadol symud ymlaen i swyddi uwch gyda mwy o gyfrifoldebau goruchwylio.

Cymwysterau

I gael mynediad i raddmewn pwnc perthnasol, fel arfer bydd angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg
Yn aml, derbynnir cymwysterau eraill yn lle Safon Uwch, er enghraifft:
 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion mynediad gwahanol gyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus. I gael mynediad i'r Uwch Brentisiaeth, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd gan lawer o ymgeiswyr sgiliau a galluoedd a enillwyd mewn maes cysylltiedig, fel adeiladu neu dirfesur.

Gall ymgeiswyr hwyr hefyd fynd ymlaen i fod yn aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'r cwrs gradd neu HND rydych chi am ei ddilyn, efallai y bydd cwrs Mynediad coleg neu brifysgol yn ddefnyddiol.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl nad ydyn nhw wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech chi gysylltu â cholegau unigol.

Mae amryw o sefydliadau'n cynnig cyrsiau ôl-raddedig perthnasol trwy ddysgu o bell.

Mae'r College of Estate Management yn cynnig gradd BSc mewn Rheoli Ystadau dros gyfnod o bedair i chwe blynedd trwy ddysgu o bell (ar-lein). Ar ôl cael cynnig lle, gall ymgeiswyr wneud cais i'r coleg am fwrsariaeth.

Ystadegau

 • Mae 23% o reolwyr ystadau'n hunangyflogedig.
 • Mae 22% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 21% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

RICS yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy'n gweithio yn yr yrfa hon.

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

Chartered Institute of Building (CIOB)

Cyfeiriad Englemere, Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB

Ffôn 01344 630700

E-bost reception@ciob.org.uk

Gwefan www.ciob.org.uk

National Heritage Training Group (NHTG)

Cyfeiriad Carthusian Court, 12 Carthusian Street, London EC1M 6EZ

Ffôn 01342 326171

E-bost rayrobertson@nhtgskills.org

Gwefan www.nhtg.org.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Awarding Body for the Built Environment (ABBE)

Cyfeiriad Birmingham City University, Perry Barr, Birmingham B42 2SU

Ffôn 0121 3315174

E-bost abbeenquiries@bcu.ac.uk

Gwefan www.abbeqa.co.uk

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

British Institute of Facilities Management (BIFM)

Cyfeiriad Number One Building, The Causeway, Bishop's Stortford, Hertfordshire CM23 2ER

Ffôn 0845 0581358

E-bost info@bifm.org.uk

Gwefan www.bifm.org.uk

FM World

Publisher: British Institute of Facilities Management (BIFM)

E-bost info@fm-world.co.uk

Gwefan www.fm-world.co.uk

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Apprenticeships: For Students, Parents and Job Seekers

Author: Catherine Dawson Publisher: Kogan Page

Gwefan www.cedawson.co.uk/apprenticeships

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English