Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn ei chwrcwd yn ymyl desg swyddfa. Mae hi'n defnyddio tâp mesur i fesur y pellter o'r llawr i dop y ddesg.

  Helpu i ddewis dodrefn addas ar gyfer swyddfa.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae rhes o ffolderi glas ar silff yn ymyl y ddesg.

  Mae angen sgiliau cyfrifiadurol da ar ergonomegwyr.

 • Mae menyw'n sefyll ac yn dal darn bach o offer llaw. O'i blaen hi, mae dyn yn dal gwrthrych gwyn yn gadarn. Mae'n ymddangos bod y darn o offer yn sownd i'r gwrthrych. Mae'r fenyw'n edrych i lawr ar yr offer.

  Profi diogelwch cynnyrch.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg hir mewn swyddfa. Mae merch arall yn sefyll yn ei hymyl. Mae rhai llyfrau agored ar y ddesg ac mae'r ddwy ohonyn nhw'n edrych ar un o'r llyfrau.

  Mae angen i ergonomegwyr sicrhau bod ganddyn nhw'r wybodaeth ddiweddaraf.

 • Mae pedwar o bobl yn eistedd ar soffa, yn siarad. Mae bwrdd bach pren o'u blaenau. Maen nhw'n darllen llyfrynnau sydd ar y bwrdd.

  Mae'r gallu i weithio mewn tîm a sgiliau cyfathrebu da yn bwysig.

 • Mae menyw ar ei chwrcwd yn ymyl cadair blastig wen plentyn. Mae delw fach sy'n gwisgo dillad plant yn eistedd yn y gadair. Mae'r fenyw'n edrych ar y ddelw.

  Defnyddio dymi i wirio ergonomeg cadair.

 • Ergonomegydd

Ergonomegydd

Cyflwyniad

Mae ergonomegwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes ffactorau dynol yn ymdrin â'r berthynas rhwng pobl a'u hamgylcheddau gwaith a byw (neu ba mor 'addas' ydyn nhw). Mae hyn yn cynnwys y pethau y mae pobl yn eu gwneud a'r gwrthrychau y maent yn eu defnyddio. Mae ergonomegwyr yn rhoi cyngor ar y mathau o gyfarpar ac amgylchedd a fydd yn helpu pobl i weithio, teithio a byw yn ddiogel, yn gyfforddus ac yn effeithlon. Mae rhai ergonomegwyr yn helpu i gynllunio nwyddau.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithiwr Ffactorau Dynol Proffesiynol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Ergonomegydd, byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth i wella bywyd gwaith pobl. Eich prif nod yw helpu pobl i weithio'n fwy effeithlon.

Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i sicrhau bod cyfarpar, peiriannau a systemau yn addas i'r bobl sy'n gweithio.

Mae Ergonomegwyr yn deall galluoedd a chyfyngiadau'r corff dynol a sut mae pobl yn ymddwyn ac yn ymateb mewn sefyllfaoedd penodol. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon yn y broses ddylunio.

Fel Ergonomegydd, gallwch astudio sut mae pobl yn ymdopi â gweithio mewn tymheredd poeth iawn neu oer iawn, neu'n gweithio sifftiau, neu'n codi ac yn symud llwythi lletchwith neu drwm.

Hefyd, gallwch helpu i ddylunio nwyddau sy'n cael eu defnyddio gan bobl yn eu bywydau bob dydd. Gallwch ddylunio cyfarpar i helpu pobl hyn neu bobl ag anableddau, er enghraifft, i wneud teclynnau'r gegin yn haws i'w defnyddio.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ergonomegydd, byddwch angen: Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • sgiliau rhifedd
 • sgiliau ymchwil
 • y gallu i ddadansoddi a datrys problemau
 • sgiliau TG
 • sgiliau ysgrifennu i lunio adroddiadau.
 • sgiliau rheoli
 • sgiliau cyflwyno - i ddangos canlyniadau'ch ymchwil i grwpiau o bobl
 • sgiliau gwaith tîm - mae Ergonomegwyr yn gweithio'n agos gyda Dylunwyr, Peirianwyr, Penseiri ac Ymchwilwyr Gweithredol yn aml
 • y gallu i ofyn cwestiynau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael ei rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £31,000 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £43,500
 • Mae Uwch Ergonomegwyr yn ennill £47,000 - £51,000

Oriau gwaith

Mae rhai Ergonomegwyr yn gweithio tua 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd angen gorffen yn hwyr a gwneud rhywfaint o waith ar y penwythnos, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu.

Ble allen i weithio?

Y cyflogwyr yw sefydliadau'r sector preifat a chyhoeddus, gan gynnwys adrannau'r llywodraeth, sefydliadau rhyngwladol mawr ac ymgynghoriaethau bach, arbenigol. Mae rhai'n gweithio yn y sector addysg.

Mae cyfleoedd i Ergonomegwyr yn codi mewn rhai trefi a dinasoedd ledled y DU. Fodd bynnag, mae'r maes gwaith hwn yn gymharol fach ac arbenigol.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i Ergonomegwyr profiadol weithio fel ymgynghorwyr hunangyflogedig, llawrydd.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu ar wefan a chylchgrawn (i aelodau) y Sefydliad Ergonomeg a Ffactorau Dynol, ar rai byrddau swyddi arbenigol ac mewn papurau newydd cenedlaethol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Pe hoffech fod yn Ergonomegydd, bydd rhaid i chi gofrestru â Sefydliad Siartredig Ergonomeg a Ffactorau Dynol (CIEHF). Dyma gorff proffesiynol lle gall pobl sy'n astudio i fod yn Ergonomegwyr, neu'n dechrau eu gyrfa, fod yn aelodau, ac mae'n hyrwyddo rhwydweithio a chyfathrebu. Ar ôl cwblhau eich Safon Uwch, gallwch astudio ergonomeg yn y brifysgol. Byddwch yn dysgu'r holl wybodaeth ac yn cael rhywfaint o brofiad i'ch helpu i gael swydd yn y dyfodol.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Mae'n bosibl bod yn Ergonomegydd gyda chymwysterau cyfwerth. Gallai hyn gynnwys cyrsiau sy'n defnyddio HND neu brentisiaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?' am ragor o fanylion.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio gyda'r cyhoedd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gall Ergonomegwyr gamu ymlaen i swyddi arweinydd tîm a rheolwr prosiect yn eu sefydliadau. Mae rhai Ergonomegwyr profiadol yn dod yn ymgynghorwyr hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar y cwrs gradd mewn ergonomeg, y cynnig arferol yw:

 • 3 Safon Uwch (neu 2 Safon Uwch a 2 Safon UG)
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall
 • TGAU mathemateg gradd C/4 neu uwch
Mae gofynion mynediad gwahanol yn cynnwys:
 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych chi’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs gradd o’ch dewis, gallwch gael mynediad drwy gwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol. Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn â cholegau unigol.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Y Sefydliad Ergonomeg a Ffactorau Dynol yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

University of Derby

Cyfeiriad Kedleston Road, Derby DE22 1GB

Ffôn 01332 590500

E-bost askadmissions@derby.ac.uk

Gwefan www.derby.ac.uk

Institute of Ergonomics & Human Factors (IEHF)

Cyfeiriad Elms Court, Elms Grove, Loughborough, Leicestershire LE11 1RG

Ffôn 01509 234904

E-bost iehf@ergonomics.org.uk

Gwefan www.ergonomics.org.uk

Ergonomics 4 Schools

Publisher: Institute of Ergonomics & Human Factors (IEHF)

E-bost iehf@ergonomics.org.uk

Gwefan www.ergonomics4schools.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English