Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n defnyddio meddalwedd dylunio.

  Defnyddio system dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD).

 • Mae tri dyn mewn swyddfa. Mae dau o'r dynion yn gwisgo cotiau gwyn labordy ac yn trafod y teclyn sydd ar y ddesg o'u blaenau.

  Mae peirianneg yn aml yn golygu gwaith tîm.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn sefyll o flaen cawell metel sy'n cynnwys peiriannau mawr. Mae'n edrych ar ddalen o bapur mewn ffolder.

  Mae robotau'n cael eu defnyddio ar lawer o linellau cynhyrchu. Rhaid i linellau cynhyrchu peirianwyr systemau gweithgynhyrchu fod mor effeithlon â phosibl.

 • Mae tri dyn yn sefyll dros gyfrifiadur, mewn swyddfa. Y tu ôl iddyn nhw, mae modd gweld llawr y ffatri trwy ffenestr wydr.

  Rhaid i beirianwyr fonitro llinellau cynhyrchu pan fyddan nhw ar waith. Maen nhw'n gofalu bod y llinellau cynhyrchu'n gweithio ar eu gorau.

 • Mae dyn yn sefyll yn ymyl bwrdd mewn swyddfa. Mae'n edrych ar ddalen fawr o bapur gyda diagramau technegol arno. Mae offeryn ar y bwrdd.

  Hyd yn oed pan fo'r gwaith dylunio'n cael ei wneud ar gyfrifiaduron, mae'n bwysig eich bod yn gallu deall diagramau technegol.

 • Mae dyn yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n rheoli braich robotig fawr.

  Yn y gweithdy, mae'r peiriannydd yn rhaglennu symudiadau robot.

 • Peiriannydd Gweithgynhyrchu

Peiriannydd Gweithgynhyrchu

Cyflwyniad

Mae peirianwyr gweithgynhyrchu yn dylunio, datblygu a gwella systemau gweithgynhyrchu sy'n troi deunyddiau crai yn gynhyrchion gorffenedig. Maen nhw’n gweithio ar y system gyfan, o ddylunio i’r cynnyrch gorffenedig.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd, Systemau Gweithgynhyrchu
 • Peiriannydd Cynhyrchu
 • Peiriannydd Systemau, Gweithgynhyrchu
 • Rheolwr Peirianneg Gweithgynhyrchu
 • Peiriannydd Prosesau Gweithgynhyrchu

Fideo - Harry: Prif Beiriannydd Gweithgynhyrchu

Fideo - Lloyd: Peiriannydd Gweithgynhyrchu

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Gweithgynhyrchu, byddwch yn creu, gwella a rheoli'r systemau sy'n troi deunyddiau crai yn gynhyrchion gorffenedig. Byddwch yn gweithio ar y system gynhyrchu gyfan, o ddylunio i’r cynnyrch gorffenedig. Eich nod yw datblygu systemau sy'n gweithio mor effeithlon â phosibl ac ar gost isel, o fewn amserlen a chyllideb wedi’u cytuno; mae’n hanfodol hefyd fod y cynhyrchion o ansawdd uchel. Weithiau, bydd angen i chi ddylunio system newydd oherwydd problemau neu gyfyngiadau gyda’r peirianwaith neu’r prosesau presennol. Mae materion amgylcheddol yn bwysig iawn yn y diwydiant gweithgynhyrchu erbyn hyn. Mae ymchwil carbon isel yn faes cyffrous i fod yn rhan ohono. Gallech arbenigo mewn maes fel Ymchwil Weithredol, Cynllunio a Rheoli Prosesau Cynhyrchu, neu Ddylunio a Gosod Systemau TG. Mae prosiect fel arfer yn dechrau gyda chysyniad (syniad haniaethol). Cyn dechrau ar unrhyw waith dylunio, byddwch yn gweithio'n agos gydag Arbenigwyr Peirianyddol eraill i drafod syniadau, problemau ac atebion posibl. Wedyn, byddwch yn ysgrifennu adroddiad sy'n amlinellu cost ac amser terfyn y prosiect. Bydd yr adroddiad hefyd yn rhestru'r adnoddau sydd eu hangen, yn cynnwys pobl, peirianwaith, technoleg a chyllid. Yna, byddwch yn dylunio’r system. Byddwch yn defnyddio cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) i gynhyrchu model cyfrifiadurol realistig o’r system ar waith. Bydd y model yn eich helpu i farnu sut mae pob rhan o'r system yn debygol o ymateb yn ystod gwahanol gamau’r broses gynhyrchu. Bydd arnoch angen gwybodaeth drylwyr am fathemateg, ystadegau, gwyddoniaeth beirianyddol, deunyddiau, electroneg a chyfrifiadureg. Gall Peirianwyr Gweithgynhyrchu ddatblygu meddalwedd gyfrifiadurol i reoli a monitro prosesau. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Gweithgynhyrchu, byddwch angen:

 • sgiliau cyfathrebu cryf a'r gallu i weithio mewn tîm er mwyn gweithio'n agos gyda thimau amlddisgyblaethol, o Dechnegwyr i Gyfarwyddwyr Cwmnïau.
 • Gallu i annog a chymell pobl eraill, a bod yn dda am drafod.
 • mwynhau datrys problemau.
 • agwedd drylwyr, resymegol a threfnus at eich gwaith.
 • brwdfrydedd ynghylch rheoli a chymryd cyfrifoldeb am brosiect.
 • sgiliau ysgrifenedig da i gynhyrchu adroddiadau.
 • sgiliau trefnu da i gynllunio prosiectau, yn cynnwys cyllidebau ac adnoddau.
 • sgiliau cyfrifiadurol.
Efallai y byddwch angen gwybodaeth am reoliadau diogelwch a gofynion cyfreithiol hefyd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £26,500 - £29,500
 • Gyda phrofiad: £31,500 - £38,500
 • Mae Uwch Beirianwyr Gweithgynhyrchu yn ennill £41,500 - £45,500
Oriau gwaith Mae’r rhan fwyaf o Beirianwyr Gweithgynhyrchu yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd gofyn dechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau gweithgynhyrchu, ym maes peirianneg, electroneg, technoleg gwybodaeth, bwyd, cynhyrchion fferyllol a thecstilau. Mae cyfleoedd ar gyfer Peirianwyr Gweithgynhyrchu ar gael ledled y DU. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, yng nghyhoeddiadau'r diwydiant, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch). Mae swyddi gwag hefyd i'w cael drwy asiantaethau recriwtio arbenigol ym maes peirianneg, byrddau swyddi ar y rhyngrwyd ac ar wefannau cyrff peirianneg proffesiynol. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae Prentisiaeth Lefel Uwch neu Uchaf neu Brentisiaeth Gradd yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut rydw i'n gwneud cais' am ragor o fanylion ynghylch gwneud cais am swyddi prentisiaeth. Mae Peirianwyr Gweithgynhyrchu fel arfer yn cwblhau gradd, gradd sylfaen neu HND perthnasol mewn peirianneg. Hefyd, mae gan Beirianwyr Gweithgynhyrchu gefndiroedd mewn meysydd eraill o Beirianneg, yn cynnwys Peirianneg Fecanyddol a Pheirianneg Electroneg. Mae’n hanfodol eich bod yn darllen gwefannau colegau/prifysgolion yn ofalus er mwyn sicrhau bod y cwrs rydych yn ei ddewis yn berthnasol i’r maes peirianneg rydych am ei ddilyn. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Hyfforddiant Mae rhai graddedigion yn ymuno â chynlluniau hyfforddi graddedigion, sy’n cynnig hyfforddiant a dysgu strwythuredig. Yn dibynnu ar eu lefel mynediad, gall peirianwyr ennill statws proffesiynol Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Beiriannydd Corfforedig (IEng). Mae'r ddau'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr yn y diwydiant drwyddo draw. I gofrestru fel CEng neu IEng, rhaid i chi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol perthnasol sy'n drwyddedig gan y Cyngor Peirianneg. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol mewn amgylchedd peirianneg yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Bydd profiad o fecaneg neu electroneg yn ddefnyddiol iawn i ymuno â'r yrfa hon hefyd. Camu ymlaen yn eich swydd Yn dibynnu ar eu cymhwyster, gall Peirianwyr Gweithgynhyrchu gamu ymlaen yn eu swydd drwy gymryd mwy o gyfrifoldeb dros reoli prosiectau peirianneg a thimau o beirianwyr. Mae rhai Peirianwyr yn dewis mynd yn hunangyflogedig neu gymryd gwaith contract ar eu liwt eu hunain.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch neu Uchaf, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf bum TGAU ar radd A* - C neu 9-4, yn cynnwys Saesneg a mathemateg, ac efallai dwy Safon Uwch. I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch. I gael eich derbyn ar gwrs gradd mewn peirianneg weithgynhyrchu, y gofynion academaidd arferol yw

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall, gradd C/4 neu uwch
 • fel arfer, mae gofyn am Safon Uwch mewn mathemateg a phwnc gwyddonol neu dechnoleg, ffiseg yn aml
 • fel arfer, mae gofyn am TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol
Mae cymwysterau eraill yn cynnwys:
 • BTEC lefel 2 neu lefel 3 (byddai dylunio 3D, peirianneg weithgynhyrchu, neu beirianneg yn helpu i'ch gwahaniaethu oddi wrth y gweddill)
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol
Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle ar eich cwrs gradd neu HND dewisol, gallai cwrs Mynediad (ee Mynediad i Beirianneg) coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u llunio ar gyfer pobl nad ydyn nhw wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda’r colegau unigol.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Brunel yn cynnig MSc mewn Systemau Gweithgynhyrchu Uwch, drwy drefniadau dysgu o bell .

Cyllid

Mae cyllid ar gael ar gyfer astudio’n ôl-raddedig drwy brifysgolion gan rai cynghorau ymchwil, yn enwedig gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Nawdd

Mae nawdd ar gael ar gyfer astudiaethau addysg uwch ym maes peirianneg gweithgynhyrchu a chynhyrchu gan gwmnïau peirianneg a gweithgynhyrchu mwy o faint.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth ar lwybrau i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Gorfforedig (IEng) i’w gweld ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Ystadegau

 • Mae 6% o’r bobl sy’n gweithio fel peirianwyr systemau gweithgynhyrchu yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 17% yn gweithio oriau hyblyg .
 • Mae 3% o weithwyr yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan Sefydliadau Proffesiynol y swyddogaethau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu’r cyhoedd drwy gadw safonau’n uchel yn eu meysydd proffesiwn.

Am fwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, edrychwch ar y manylion cyswllt isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Getting into Engineering Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan www.mpw.ac.uk/university-guides/getting-into/engineering-courses/

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Institution of Engineering and Technology (IET)

Cyfeiriad Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 2AY

Ffôn 01438 313311

E-bost postmaster@theiet.org

Gwefan www.theiet.org

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1ET

Ffôn 01793 444000

Gwefan www.epsrc.ac.uk

Brunel University

Cyfeiriad Kingston Lane, Uxbridge, Middlesex UB8 3PH

Ffôn 01895 274000

Gwefan www.brunel.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English