Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dau unigolyn, sy'n gwisgo hetiau caled a dillad amddiffynnol, yn edrych ar bibellau mawr. Mae'r pibellau i gyd yn arwain o'r nenfwd i lawr i'r llawr.

  Mae peirianwyr biocemegol yn gweithio fel rhan o dîm felly mae sgiliau cyfathrebu da yn bwysig.

 • Mae dau unigolyn sy'n gwisgo siwtiau boeler gwyn a hetiau caled yn gweithio mewn ystafell sy'n llawn pibellau mawr. Mae'r holl bibellau'n arwain o'r nenfwd i lawr i'r llawr.

  Mae peirianwyr biocemegol yn cynllunio a datblygu peirianwaith sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer prosesau biocemegol diwydiannol.

 • Mae dyn sy'n gwisgo cot labordy wen a het galed yn sefyll mewn ystafell gyda waliau metel. Mae'n defnyddio darn o offer metelaidd i brofi samplau. Mae cafnau crwn mawr gerllaw.

  Cymryd sampl er mwyn gwneud yn siwr bod y broses yn effeithiol.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth ddesg hir yn defnyddio cyfrifiaduron. Maen nhw'n defnyddio meddalwedd ddylunio i wneud newidiadau i ddiagramau technegol.

  Defnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) er mwyn gwneud gwelliannau i ran o'r gwaith biocemegol.

 • Peiriannydd Biocemegol

Peiriannydd Biocemegol

Cyflwyniad

Mae Peirianwyr Biocemegol yn ymwneud â newidiadau cemegol mewn pethau byw. Maent yn defnyddio eu gwybodaeth wyddonol i greu prosesau diogel ac effeithlon yn y gwaith o gynhyrchu cynhyrchion fferyllol a bwydydd, ac wrth drin gwastraff.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd, Biocemegol
 • Biobeiriannydd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Biocemegol, byddwch yn defnyddio egwyddorion gwyddonol i ddatblygu prosesau a chyfarpar sy'n newid deunyddiau crai yn amrywiaeth eang o gynhyrchion, fel cynhyrchion, bwyd a thanwydd. Os byddwch yn gweithio i gwmni fferyllol, byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth i gynhyrchu cyffuriau, meddyginiaethau, brechlynnau a hormonau. Byddwch yn canfod ac yn cynhyrchu'r cymysgedd cywir o elfennau i wneud cyffur, ac yn sicrhau bod modd cynhyrchu'r cyffur ar y raddfa gywir ar gyfer y bobl y mae arnynt ei angen. Fel Peiriannydd Biocemegol, byddwch yn nodi'r prosesau ac yn mynd ati i gynllunio, datblygu a monitro'r cyfarpar sydd ei angen i gynhyrchu cyffur ar raddfa fawr. Byddwch yn defnyddio cyfrifiaduron i efelychu, modelu a rheoli'r prosesau hynny. Yna, byddwch yn monitor datblygiad y prosesau ac yn gwneud unrhyw newidiadau neu welliannau lle bo angen. Neu, efallai y byddwch yn gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr bywyd i ddatblygu technegau peirianneg enetig. Mae'r rhain yn galluogi gweithwyr meddygol proffesiynol i drin amrywiaeth eang o gyflyrau'r corff, heb fod angen triniaethau cyffuriau. Bydd angen i chi ystyried costau, diogelwch a phryderon amgylcheddol. Gall Peirianwyr Biocemegol hefyd weithio i gwmnïaubiodechnoleg sy'n defnyddio technegau peirianneg enetig i geisio gwella cynnyrch cnydau neu gynyddu eu hymwrthedd i blâu a chlefydau. Gallech weithio i gwmni prosesu bwyd, gan helpu i drosglwyddo bwyd o gynhyrchwyr i ddefnyddwyr mewn ffordd ddiogel, gyfleus ac ecogyfeillgar. Fel Peiriannydd Biocemegol, bydd gennych rôl bwysig iawn o ran diogelu'r amgylchedd. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio cymysgedd o gelloedd biolegol sy'n tyfu i ddadwenwyno gwastraff dynol a sawl math o wastraff diwydiannol. Efallai y byddwch yn arwain tîm, gan gynnwys Peirianwyr eraill a thechnegwyr Peirianneg. Gallech hefyd weithio ochr yn ochr â Biolegwyr a Fferyllwyr. Byddwch fel arfer yn gweithio mewn swyddfa, ffatri ddiwydiannol neu labordy. Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Biocemegol, bydd arnoch angen:

 • y gallu i ddatrys problemau ac i ddefnyddio'ch rhesymeg a'ch creadigrwydd i feddwl am ddulliau newydd o ddatrys problemau, gan fwynhau gwneud hynny
 • ymrwymiad i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf yn y maes hwn, sy'n newid yn gyflym
 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cadarn i ryngweithio â pheirianwyr a gwyddonwyr o ddisgyblaethau eraill
 • y gallu i arwain ac ysgogi eraill
 • y gallu i weithio'n dda yn rhan o dîm
 • dealltwriaeth ragorol o dechnoleg fodern
 • ymrwymiad i ddiogelu'r amgylchedd
 • gwybodaeth am faterion tebyg i reoli gwastraff a newid hinsawdd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau canlynol.

 • Cyflog cychwynnol: £30,000 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £45,500
 • Uwch Beirianwyr Biocemegol yn ennill £49,000 - £54,000
Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Biocemegol yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd angen i chi ddechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gwneud rhywfaint o waith ar benwythnosau, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu. Ble y gallwn weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau fferyllol (sy'n defnyddio technegau biocemegol i wneud meddyginiaethau), cynhyrchwyr bwyd a diod, cwmnïau gwaredu gwastraff ac adrannau'r llywodraeth, er enghraifft, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Mae yna gyfleoedd ar gyfer Peirianwyr Biocemegol mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble y mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn swyddi gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/ Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi, a chysylltu â darpar gyflogwyr. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl Gwybodaeth Gyffredinol, 'Chwilio am Swyddi Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae Peirianwyr Biocemegol fel arfer yn cwblhau gradd, gradd sylfaen neu HND mewn pwnc peirianneg perthnasol, er enghraifft Peirianneg Fiocemegol. Mae rhai cyrsiau yn cyfuno peirianneg gemegol â pheirianneg fiocemegol, peirianneg amgylcheddol, peirianneg fferyllol a biodechnoleg. Mae nifer bach o brifysgolion yn cynnig graddau arbenigol mewn peirianneg fiocemegol. Mae hefyd yn bosibl cwblhau gradd gyntaf mewn Peirianneg Gemegol Gyffredinol ac yna gwblhau hyfforddiant ôl-raddedig neu gymhwyster ôl-raddedig mewn Peirianneg Fiocemegol. Mae'n hollbwysig eich bod yn darllen prosbectysau yn ofalus, er mwyn sicrhau bod y cwrs y byddwch yn ei ddewis yn berthnasol i'r maes peirianneg yr ydych am ei ddilyn. Hyfforddiant Mae rhai graddedigion yn ymuno â chynlluniau hyfforddi i raddedigion, sy'n cynnig hyfforddiant a dysgu strwythuredig. Gan ddibynnu ar eu lefel mynediad, gall Peirianwyr Biocemegol ennill statws proffesiynol Peiriannydd Siartredig neu Beiriannydd Corfforedig. Mae parch mawr at y naill a'r llall ymhlith cyflogwyr ledled y diwydiant. Er mwyn cofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Beiriannydd Corfforedig (IEng), rhaid i chi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol perthnasol, sydd wedi'i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg, er enghraifft Sefydliad y Peirianwyr Cemegol (IChemE). Er mwyn bod yn Beiriannydd Siartredig neu Beiriannydd Corfforedig, rhaid i chi ddangos y cymhwysedd a'r ymrwymiad priodol. Mae'r safonau ar gyfer hyn wedi'u cynnwys yn nogfen UK-SPEC y Cyngor Peirianneg, sydd ar gael ar ei wefan. Gall UK-SPEC a'r sefydliad peirianneg yr ydych wedi ymuno ag ef roi gwybod i chi am y cymwysterau sydd wedi'u hachredu neu eu cymeradwyo tuag at statws Peiriannydd Siartredig neu Beiriannydd Corfforedig. Bydd eich sefydliad peirianneg hefyd yn rhoi cyngor i chi ar eich cais, ac yn ei brosesu. Mae'r llwybrau i statws Peiriannydd Siartredig yn cynnwys cwblhau:

 • gradd anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg, a naill ai Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth beirianneg (EngD) berthnasol sydd wedi'i hachredu gan sefydliad peirianneg proffesiynol, neu ddysgu pellach priodol hyd at lefel Meistr
 • Neu radd MEngachrededig, integredig
Mae'r llwybrau i statws Peiriannydd Corfforedig yn cynnwys cwblhau:
 • Gradd Faglor neu Anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg
 • neu HNC, HNDneu radd sylfaen mewn peirianneg neu dechnoleg, a dysgu pellach priodol hyd at lefel gradd
 • neu gymhwyster NVQlefel 4, a gymeradwyir gan sefydliad peirianneg trwyddedig
Fodd bynnag, gallwch ennill statws Peiriannydd Siartredig neu Beiriannydd Corfforedig os nad oes gennych y cymwysterau academaidd hyn. Mae rhagor o wybodaeth am y broses asesu ar gael yn UK-SPEC. Dilyniant Gan ddibynnu ar eu cymhwyster, gall Peirianwyr Biocemegol ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr. Mae rhai Peirianwyr Biocemegol yn dewis bod yn hunangyflogedig neu'n derbyn gwaith contract ar sail llawrydd.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn Peirianneg Fiocemegol, y gofyniad arferol yw:

 • 3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch
 • mae angen o leiaf 2 bwnc gwyddoniaeth (mathemateg, cemeg, ffiseg neu fioleg) ar lefel Safon Uwch yn aml
 • Fel arfer, mae angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth
Edrychwch yn ofalus iawn ar wefannau colegau/prifysgolion i ganfod eu hunion ofynion.

Mae cymwysterau eraill, er enghraifft cymhwyster level 3 BTEC perthnasol neu Ddiploma’r Fagloriaeth Ryngwladol yn cael eu derbyn yn aml. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallwch gael mynediad drwy gwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg).

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Mae Prifysgol Teesside yn cynnig cwrs gradd BEng (Anrhydedd) mewn Peirianneg Gemegol drwy ddosbarthiadau rhan-amser gyda'r nos.

Mae Prifysgol Birmingham yn cynnig MSc mewn Peirianneg Fiocemegol drwy astudio'n rhan-amser.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Gorfforedig (IEng) ar gael ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer cyrsiauôl-radd ar gael drwy'r prifysgolion gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a'r Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC).

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Biochemical Society

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2400

E-bost genadmin@biochemistry.org

Gwefan www.biochemistry.org

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1UH

Ffôn 01793 413200

E-bost webmaster@bbsrc.ac.uk

Gwefan www.bbsrc.ac.uk

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra)

Cyfeiriad Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR

Ffôn 0845 9335577

E-bost defra.helpline@defra.gsi.gov.uk

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Getting into Engineering Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan www.mpw.ac.uk/university-guides/getting-into/engineering-courses/

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1ET

Ffôn 01793 444000

Gwefan www.epsrc.ac.uk

Teesside University Open Learning (Engineering)

Cyfeiriad School of Science & Engineering, Teesside University, Middlesbrough, Tees Valley TS1 3BA

Ffôn 01642 342740

E-bost tuole@tees.ac.uk

Gwefan www.tees.ac.uk/schools/sse/tuol/

Institution of Chemical Engineers (IChemE)

Cyfeiriad Davis Building, Railway Terrace, Rugby CV21 3HQ

Ffôn 01788 578214

E-bost enquiries@icheme.org

Gwefan www.icheme.org

whynotchemeng

Publisher: Institution of Chemical Engineers (IChemE)

E-bost enquiries@icheme.org

Gwefan www.whynotchemeng.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English