Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn pwyso dros fainc gweithdy. Mae'n gwneud nodiadau ar ddogfen. Mae darn o offer mecanyddol yn ei ymyl.

  Ysgrifennu adroddiad.

 • Mae dau ddyn yn pwyso dros fainc gweithdy. Mae un yn gwneud nodiadau tra bod y llall yn archwilio darn bach o offer mecanyddol.

  Gweithio fel rhan o dîm.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Helpu gyda'r gwaith ymchwil a datblygu mewn perthynas â systemau trydanol.

 • Mae tri dyn sy'n gwisgo oferôls, yn sefyll o gwmpas bwrdd bach. Maen nhw'n edrych ar ddarn o offer a ddefnyddir ar gyfer cerbydau modur. Maen nhw'n ysgrifennu nodiadau mewn llyfr nodiadau.

  Gweithio gyda pheirianwyr i brofi cydrannau cerbydau.

 • Mae dau ddyn yn gweithio ar beiriant mawr. Maen nhw'n gwisgo oferôls glas.

  Ailwampio rhan o gerbyd.

 • Mae dyn sy'n gwisgo oferôls yn pwyso dros fainc gweithdy. Mae'n defnyddio offer i drwsio peiriant.

  Gwneud gwaith trwsio.

 • Technegydd Peirianneg Ceir

Technegydd Peirianyddol Moduron

Cyflwyniad

Mae technegwyr peirianneg moduron yn helpu peirianwyr i ddylunio, datblygu, gwneud, archwilio a phrofi cerbydau modur a'u cydrannau. Gallant wasanaethu cerbydau hefyd, sy'n cynnwys canfod a nodi diffygion, yn ogystal â gwneud gwaith atgyweirio.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Peirianyddol Cynhyrchu Ceir
 • Technegydd Peirianneg, Moduron
 • Technegydd Peirianneg Cerbydau

Fideo - Martyn: Technegydd Peirianneg Fodurol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Technegydd Peirianneg Moduron, byddwch yn helpu i ddatblygu cerbydau o bob math, gan gynnwys ceir, tanciau, faniau, bysiau a wagenni fforch godi. Byddwch yn gwasanaethu cerbydau hefyd, gan sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn ddibynadwy.

Yn y diwydiant gweithgynhyrchu, byddwch yn helpu i ddylunio, gwneud, profi ac archwilio cerbydau. Byddwch yn gweithio gyda Pheirianwyr Moduron ar systemau trydanol ac unedau pwer, systemau rheoli cyfrifiadurol, breciau, systemau hongiad a thrawsnewidyddion catalytig, er enghraifft.

Mae rhai Technegwyr Peirianneg Moduron yn cynllunio prosesau cynhyrchu; gallwch drefnu i brynu unrhyw ddeunyddiau neu gydrannau sydd eu hangen.

Fel Technegydd Peirianneg Moduron, byddwch yn datblygu gweithdrefnau prawf i sicrhau bod y cerbydau a'u cydrannau yn ddiogel ac o ansawdd uchel. Byddwch hefyd yn helpu i ymchwilio i systemau trydanol a'u datblygu.

Byddwch yn treulio amser yn gwneud dyluniadau a lluniadau technegol manwl, yn ogystal ag ysgrifennu adroddiadau.

Mae materion amgylcheddol yn ffactor mawr iawn yn y diwydiant moduron heddiw. Mae ymchwil carbon isel yn faes cyffrous i fod ynddo.

Yn y sector gwasanaethu, byddwch yn cyfrifo costau ac yn sicrhau bod cerbydau'n cael eu cynnal a'u cadw a'u hatgyweirio mewn ffordd economaidd, er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel, yn ddibynadwy ac yn cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Dechnegydd Peirianneg Moduron, bydd arnoch angen y canlynol arnoch chi:

 • gallu technegol a sgiliau datrys problemau da
 • canfod diffygion a'u hatgyweirio'n gyflym
 • gwybodaeth am systemau mecanyddol a thrydanol, ergonomeg a chyfrifiaduron
 • parodrwydd i ddysgu am dechnoleg newidiol
 • y gallu i ddarllen a dehongli lluniadau a chynlluniau technegol, a'u hegluro i eraill
 • bod yn ddyfeisgar, gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a gweithio'n fanwl
 • gweithio'n dda fel aelod o dîm, a gallu gweithio gyda pheirianwyr a thechnegwyr eraill
gallech fod yn gyfrifol am aelodau eraill o staff, felly mae'r gallu i arwain ac ysbrydoli eraill yn fantais.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwyn: £26,000 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £31,500 - £38,500
 • Uwch Dechnegwyr Peirianneg Moduro yn ennill £41,500 - £45,500
Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf o Dechnegwyr Peirianneg Moduro yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Fodd bynnag, gall fod angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio rhywfaint ar y penwythnos, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu. Ble y gallwn i weithio?Gwneuthurwyr moduron mawr a gwneuthurwyr darnau cerbydau yw'r cyflogwyr. Mae yna gyfleoedd gwaith hefyd gyda gwneuthurwyr cerbydau masnachol a bysiau, ceir cyflym a cherbydau'r rheilffordd. Mae cyflogwyr yn cynnig cyfleoedd i dechnegwyr peirianneg moduron mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble y caiff swyddi eu hysbysebu? Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, darganfod swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol ynghylch 'Dod o hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae angen cwblhau prentisiaeth i gychwyn gyrfa yn y maes hwn fel arfer. Mae'n bosibl y bydd Prentisiaethau Lefel Uwch ar gael yn eich ardal chi. Efallai y gallech hefyd ddechrau gweithio yn y maes hwn fel hyfforddai, gan fynychu'r coleg yn rhan-amser unwaith yr wythnos neu mewn cyfnodau bloc. Llwybr mynediad arall yw dilyn cwrs coleg llawn-amser sy'n arwain at gymhwyster lefel A neu BTEC cyn edrych am swydd.Hyfforddiant Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu gweithio tuag at gymhwyster seiliedig ar waithperthnasol, fel cynnal a chadw ac Atgyweirio cerbydau ar lefel 3. Mae cofrestru proffesiynol - EngTech - ar gael i'r rhai sydd wedi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol a drwyddedir gan y Cyngor Peirianneg. Yn ogystal, mae angen i chi gwblhau Prentisiaeth Lefel Uwch berthnasol; neu feddu ar gymhwyster fel tystysgrif neu ddiploma lefel 3BTEC mewn peirianneg neu adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, ochr yn ochr â phrofiad perthnasol. Gallwch wneud cais os nad oes gennych chi gymhwyster, ond bydd angen profiad gwaith sylweddol arnoch chi. Mae manylion llawn am sut i gofrestru fel EngTech ar gael yn nogfen UK-SPEC y Cyngor Peirianneg, sydd ar gael ar eu gwefan. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol, er enghraifft, fel Cynorthwyydd Garej neu Osodwr Teiars/Peipiau Mwg, neu wybodaeth o waith trydanol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.Camu ymlaen Ar ôl cael rhagor o addysg a hyfforddiant, gall Technegwyr Peirianneg Moduro symud ymlaen i gofrestru ar lefel Peiriannydd Corfforedig (IEng) a Pheiriannydd Siartredig (CEng).

Cymwysterau

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer yr yrfa hon. Fodd bynnag, mae'n well gan lawer o gyflogwyr neu ddarparwyr hyfforddiant ymgeiswyr sydd ag o leiaf 4 TGAU, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth, technoleg neu beirianneg.

Gall darparwyr hyfforddiant ofyn i chi sefyll prawf addasrwydd.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau ymarferol neu dechnegol a enillwyd, er enghraifft, wrth weithio mewn garej neu'n gosod teiars/pibellau mwg, neu wybodaeth am waith trydanol (am dâl neu'n ddi-dâl) yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Bydd y rhan fwyaf o golegau yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hyn nad ydynt yn cydymffurfio â'r gofynion mynediad arferol. Dylech chi wirio polisi derbyniadau colegau unigol.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau i gofrestru fel Technegydd Peirianneg (EngTech) ar gael ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Dysgu o bell

Mae nifer o sefydliadau'n cynnig cymwysterau peirianneg israddedig ac ôl-raddedig drwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 2% o bobl sy'n gweithio fel technegwyr peirianneg moduron yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 16% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Institute of the Motor Industry (IMI)

Skills for the motor industry

Cyfeiriad Fanshaws, Brickendon, Hertford SG13 8PQ

Ffôn 01992 511521

E-bost comms@theimi.org.uk

Gwefan www.theimi.org.uk

Transport Training Services Ltd (TTS)

Irish enquiries

Cyfeiriad 15 Dundrod Road, Nutts Corner, Crumlin, County Antrim BT29 4SS

Ffôn 028 9082 5653

E-bost mail@transport-training.co.uk

Gwefan www.transport-training.co.uk

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English