Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, mewn swyddfa. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur. Mae dyn yn eistedd yr ochr arall i'r ddesg ac maen nhw'n siarad.

  Trafod gwaith dros dro posibl gyda chleient.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae hi'n edrych ar wahanol ddogfennau papur. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Rhaid gwirio a ffeilio cofnodion yn gywir.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur.

  Mae cyfrifiaduron yn cael eu defnyddio i gyd-drefnu'r gwaith.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn siarad ar y ffôn. Mae hi'n ysgrifennu ar ddalen o bapur.

  Mae siarad â chleientiaid ar y ffôn yn gallu bod yn rhan fawr o'r gwaith.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo clustffonau, yn eistedd wrth ddesg, yn teipio gwybodaeth i mewn i gyfrifiadur. Mae dyn yn eistedd ar y ddesg, yn ei hymyl.

  Efallai y bydd pobl sy'n dod i'r asiantaeth i chwilio am waith yn cael profion i'w gwneud. Yma, mae'r ymgynghorydd yn gwylio rhywun yn gwneud prawf teipio.

 • Ymgynghorydd Recriwtio

Ymgynghorydd Recriwtio

Cyflwyniad

Fel Ymgynghorydd Recriwtio, byddwch yn dod o hyd i staff addas i lenwi swyddi gwag. Byddwch yn darparu gwasanaeth i gyflogwyr ac i'r bobl sy'n chwilio am waith, gan weithredu fel dolen gyswllt rhyngddyn nhw.

Adwaenir hefyd fel

 • Heliwr Pennau
 • Ymgynghorydd Asiantaethau Swyddi
 • Ymgynghorydd Recriwtio
 • Cyfwelydd Cyflogaeth
 • Swyddog Adnoddau Dynol
 • Ymgynghorydd Recriwtio Mewnol

Fideo - Arif: Ymgynghorydd Recriwtio

Fideo - Sam: Cynghorydd Recriwtio

Gweithgareddau Gwaith

Mae rhai Ymgynghorwyr Recriwtio'n gweithio i asiantaethau sy'n delio â swyddi gwag cyffredinol, tra bod eraill yn arbenigo mewn maes gwaith penodol. Er enghraifft, gallech arbenigo mewn:

 • peirianneg
 • addysgu
 • gweithwyr meddygol proffesiynol
 • cyfrifeg
Bydd cyflogwyr (neu 'gwmnïau cleient') yn rhoi gwybod i chi pan fydd ganddyn nhw swyddi gwag. Bydd angen i chi ganfod pa nodweddion, sgiliau a phrofiad y mae'r cleient yn chwilio amdanyn nhw. Yna gallwch ddod o hyd i bobl sy'n addas yn eich barn chi. Pan fyddwch yn ystyried darpar weithwyr ar gyfer eich cwmnïau cleient, byddwch yn defnyddio dulliau gwahanol i ddarganfod pa fath o swydd y maen nhw'n addas ar ei chyfer e.e. cyfweliadau wyneb yn wyneb. Weithiau, bydd angen i gwmnïau cleient lenwi swydd wag ar fyr rybudd. Felly, bydd angen i chi fod yn gyfarwydd â sgiliau ac argaeledd pobl sydd wedi cofrestru gyda'r asiantaeth. Efallai y byddwch yn gorfod gwneud sawl galwad ffôn funud olaf ar ddiwedd y dydd, i wneud yn siwr bod rhywun yn gallu mynd i gyfweliad yn y bore. Bydd gwerthu a marchnata yn agweddau pwysig ar eich gwaith hefyd. Yn aml, chi fydd yn cymryd y cam cyntaf i ddod o hyd i gwmni cleient newydd, efallai trwy alwad ffôn, llythyr neu ymweliad personol. Mae angen i chi fod yn ymwybodol o brinder sgiliau posibl yn eich maes, a'i ragweld. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ymgynghorydd Recriwtio, byddwch angen:

 • sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
 • delwedd drwsiadus a phroffesiynol
 • hyblygrwydd a'r gallu i addasu
 • bod yn frwdfrydig a threfnus

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £22,000 - £23,500
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £30,000
 • Mae Uwch Ymgynghorwyr Recriwtio yn ennill £33,500 - £37,000
Gall cyflogau gynnwys cyflog sylfaenol a chomisiwn, felly bydd y cyfanswm yn dibynnu ar eich canlyniadau. Oriau gwaith Fel arfer, byddech yn gweithio oriau swyddfa, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gyda nosweithiau hwyr o bryd i'w gilydd. Mae cyfleoedd rhan-amser ar gael hefyd. Ble allwn i weithio? Mae yna gyfleoedd i Ymgynghorwyr Recriwtio ar draws y Deyrnas Unedig. Mae llawer o asiantaethau'n recriwtio staff cyffredinol a gweinyddol, ond mae rhai'n arbenigo, er enghraifft, mewn darparu Gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm, staff meddygol neu staff ffatri. Gallech ganolbwyntio ar recriwtio arbenigol neu weithredol, er enghraifft, Arbenigwyr TG, Cyfreithwyr neu Gyfrifwyr, neu ar gyfer swyddi Uwch Weithredol mewn diwydiant a masnach. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, ar wefannau cyflogwyr, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch, ac ar hysbysfyrddau swyddi, fel Careers in Recruitment.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol ar gyfer yr yrfa hon. Fodd bynnag, gallai cyrsiau galwedigaetholamrywiol roi mantais sylweddol i chi. Profiad Gwaith Os hoffech chi gael rhywfaint o hyfforddiant, mae'r Sefydliad Ymarfer Recriwtio yn cynnig tystysgrif lefel 3mewn ymarfer recriwtio. Mae gan y cwrs hwn ystod eang o unedau, gan gynnwys:

 • deall gwerthiannau ar gyfer recriwtio
 • deall gofynion cyfreithiol a moesegol wrth recriwtio
 • deall rheolaeth perthynas mewn recriwtio
 • deall gweithrediadau recriwtio
 • deall y farchnad recriwtio
 • deall egwyddorion asesu pobl
Edrychwch ar y wefan am ddyddiadau ac argaeledd. Mae'n bosib y bydd cyrsiau eraill ar gael yn eich ardal chi. Profiad Gwaith Mae nodweddion personol perthnasol yn bwysig iawn i asiantaethau cyflogaeth, ac mae'n bosibl dod yn Ymgynghorydd Recriwtio, gyda rhai asiantaethau, heb unrhyw gymwysterau academaidd. Mae sgiliau a galluoedd a gafwyd ym maes gwerthu, marchnata neu wasanaeth cwsmeriaid o fantais. Gall cymwysterau neu brofiad mewn maes gwaith penodol, e.e. cyfrifyddiaeth, eich helpu i ymuno ag asiantaeth gyflogaeth arbenigol.Hyfforddiant a Dilyniant Mae'r rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gwaith, ac mae rhai o'r asiantaethau mwy o faint yn cynnal eu cyrsiau hyfforddi eu hunain.

Cymwysterau

Mae'n bosib i chi ddod yn Ymgynghorydd Recriwtio heb gymwysterau academaidd penodol. Fodd bynnag, mae'n well gan lawer o asiantaethau gyflogi pobl â rhai cymwysterau TGAU, gan gynnwys mathemateg a Saesneg graddau A* - C neu 9 - 4.

Efallai y byddwch yn gallu cael lle ar Brentisiaeth Lefel Uchaf mewn recriwtio. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uchaf, bydd arnoch angen o leiaf ddau Safon Uwch, neu Brentisiaeth Lefel Uwch. Gallai cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Ymarfer Recriwtio hefyd eich helpu i greu argraff.

Mae'r Sefydliad Gweithwyr Recriwtio Proffesiynol (IRP) yn gorff cynrychioliadol ar gyfer y diwydiant.

Mae'r IRP yn cynnig tri chymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol:

 • diploma mewn ymarfer recriwtio
 • Diploma mewn Rheoli Recriwtio.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae rhinweddau personol perthnasol yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan asiantaethau cyflogaeth, ac mae'n bosibl i chi ddod yn ymgynghorydd, gyda rhai asiantaethau, heb unrhyw gymwysterau academaidd.

Mae sgiliau a galluoedd a enillwyd ym maes gwerthu, marchnata neu wasanaeth cwsmeriaid o fantais. Gall cymwysterau neu brofiad mewn maes gwaith penodol e.e. cyfrifyddu, eich helpu chi i ymuno ag asiantaeth gyflogaeth arbenigol.

Cyrsiau

Mae'r Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) yn cynnig y Dystysgrif mewn Recriwtio a Dethol, trwy ddysgu o bell.

Mae cymwysterau Tystysgrif a Diploma yr Institute of Recruitment Professionals hefyd ar gael trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 8% o'r bobl mewn galwedigaethau fel hyn yn hunangyflogedig.
 • Mae 12% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 27% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 8% o'r gweithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Cyfeiriad 151 The Broadway, London SW19 1JQ

Ffôn 020 8612 6200

Gwefan www.cipd.co.uk

Recruitment & Employment Confederation (REC)

Cyfeiriad Dorset House, First Floor, 27-45 Stamford Street, London SE1 9NT

Ffôn 020 7009 2100

E-bost info@rec.uk.com

Gwefan www.rec.uk.com

Institute of Recruitment Professionals (IRP)

Cyfeiriad Dorset House, First Floor, 27-45 Stamford Street, London SE1 9NT

Ffôn 020 7009 2155

Gwefan www.rec-irp.uk.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English